På lördagens DN-debatt kritiserar Niklas Zennström (Skypes grundare) och Björn Carlsson (grundare stiftelsen Baltic 2020) regeringens Östersjöstrategi för att vara ”urvattnad” och ambitionslös. De kritiserar speciellt, i deras tycke, den låga ambitionsnivån när det gäller miljön och fisket i strategin. Zennström och Carlsson uttrycker också en oro för hur strategin ska kunna omsättas i praktiken.

Jag kan lugna artikelförfattarna. Miljödelen har och fortsätter vara särskilt viktig för regeringen i arbetet med strategin. Att miljön är extra betydelsefull slås också fast i kommissionens förslag från i somras. I miljöavsnittet ingår också åtgärder för ett hållbart fiske som en viktig del. Det återspeglas också i handlingsplanen, som listar de projekt som länderna ska åta sig att genomdriva för att förbättra miljön i Östersjön. Det finns över 20 s.k. flagship projects, särskilt prioriterade projekt, som ska genomföras med en tight tidsram. Många projekt är redan på rull. Extra positivt med åtgärdsplanen är att den kan utvecklas. Finns det behov av åtgärder inom ett visst område kan projekt läggas till.

Zennström och Carlsson menar att den allra viktigaste frågan för det svenska ordförandeskapet är att se till att Östersjöstrategin omsätts i praktiken och att länderna verkligen genomför det de åtar sig. Det tycker förstås regeringen också. Därför är ambitionen att strategin ska antas på EU-toppmötet redan i oktober, så att projekten kan komma igång redan under vårt ordförandeskap. Kommissionen har en speciell roll för att följa upp det länderna åtar sig, men ytterst beror förstås strategins framgång på ländernas politiska vilja. En vilja som länderrna redan visat prov på, senast under den ministerkonferens som hölls i stockholms stadshus förra veckan, då de åtta östersjöländerna skrev under en gemensam deklaration där man åtar sig att omsätta strategin i konkret handling.

Annonser