Sedan jag tillträdde som EU-minister har frågan om förankring av EU-politiken och kontakter med medborgarna varit viktiga frågor för mig. Bara genom att hela tiden tala, diskutera och föra dialog om de olika EU-frågorna kan vi få en acceptans för det europeiska samarbetet. Min erfarenhet är att det är lätt att få igång samtal om konkreta EU-frågor i t.ex en gymnasieklass. Det är många som har synpunkter och kunskap om utvidgningen, Lissabonfördraget, miljöpolitiken, Europaparlamentets pendlande mm. Dessa och många andra frågor talar jag gärna om i besök i just skolor eller i öppna lunchseminarium

Ett annat viktigt sätt att pejla av vad olika grupper tycker är de rundabordssamtal med det civila samhället som jag håller varje termin. Då bjuds företrädare för föreningssverige in att ge sina synpunkter på olika ämnen, t.ex ordförandeskapsprioriteringar, budgetöversynen, Lissabonstrategin mm. I morgon är det dags för ett nytt sådant möte och då handlar det om EU:s hållbarhetsstrategi. Det är en strategi för hållbar utveckling (SDS; Sustainable Development Strategy) som antogs i Göteborg i juni 2001, under det förra svenska ordförandeskapet. Den skall regelbundet följas upp med avseende på utvecklingen inom klimat och energi, transporter, konsumtion och produktion, naturresurser, biologisk mångfald, social integration, demografi, folkhälsa och globala utmaningar. Det är naturligtvis väldigt brett och det finns all anledning att diskutera hur vi skall bättre kunna mäta och utvärdera utvecklingen på alla dessa områden. Kommissionen har i en rapport visat på framsteg men också på flera ohållbara tendenser. Det svenska ordförandeskapet håller som bäst på att förbereda en rapport om strategins framtid som skall antas i december. Innan vi skriver slutsatser är det oerhört värdefullt att veta vad olika delar av det svenska civila samhället tycker om detta. Jag ser därför fram emot en givande diskussion i morgon förmiddag.

Annonser