När den nuvarande långtidsbudgeten i EU beslutades i december 2005 lade stats- och regeringscheferna till en litet stycke om att den 7-åriga budgeten man enats om behöver ses över under 2008 och 2009. Man konstaterade att översynen särskilt skulle titta på hur den gemensamma jordbrukspolitiken och den brittiska rabatten på EU-avgiften kan reformeras. Tillägget om en översyn var nödvändigt för att kunna enas då många medlemsländer ansåg att reformerna inte gick tillräckligt långt.

Det återstår inte många dagar av dessa två år. Kommissionens ordförande har avvaktat med att lägga fram sitt förslag med hänvisning till en rad olika omständigheter. Kommissionens utkast till översynsrapport har emellertid under den senaste månaden läckt ut till olika media. Det har kommit olika reaktioner på kommissionens förslag. Ett 15-tal europeiska paraplyorganisationer för näringsliv, skattebetalare, forskare och miljöorganisationer är otåliga och vill se en snabb modernisering av EU:s budget med bl.a. en minskad jordbruksbudget medan de som traditionellt fått mycket medel från EU som exempelvis regionföreträdare protesterat mot ett förslag om minskat strukturfondsstöd till rika länder.

Nu har vi fått besked om att denna kommission inte kommer att lägga något förslag till översyn av EU:s budget. Detta innebär att nästa kommission måste sätta sig in i frågorna och ett nytt förslag från kommissionen kan knappast komma före februari nästa år. Eftersom det brådskar att modernisera EU:s budget är det anmärkningsvärt att kommissionen inte respekterar Europeiska rådets beslut om en översyn under 2008-2009.