Idag har jag lagt fram mitt första förslag i kommissionen. Det handlar om EU:s gränskontrollmyndighet Frontex. Frontex har funnits sedan 2004 och fungerar som samordningsorgan för medlemsstaternas aktiviteter rörande externa gränskontroller – om de så önskar. Frontex fungerar inte helt tillfredsställande eftersom medlemsländerna ofta lovar att ställa upp med utrustning och personal men sedan inte gör det, något som försvårar planering.

I mitt förslag föreslår jag att medlemsländerna skall vara tvungna att tillhandahålla utrustning och personal till Frontex genom att ett år i förväg lämna obligatoriska garantier, samt att byrån ska kunna leasa utrustning för att bli mer självständig. Frontex samordningsroll stärks och de får ökad kompetens för riskanalys. Byrån kan tillhandahålla personal, så kallade liaison officers i tredje land för att bistå där.

Dessutom förstärker vi kraftigt MR-dimensionen i Frontex arbete. All personal ska vara utbildad i grundläggande mänskliga rättigheter och känna till vilka internationella konventioner som är tillämpliga för flyktingar, dvs Genèvekonventionen och principen om non-refoulement. En obligatoisk uppförandekod skall införas och vid återsändandeoperationer skall alltid en oberoende observatör finnas med, tex någon från Röda Korset, för att bevaka att allt sker korrekt.

Om brott mot grundläggande rättigheter sker av något medlemsland kan finansiellt stöd dras in.

Det är ytterst medlemsstaterna som är ansvariga för alla gränskontrollaktiviteter på sina respektive territorium. Men vi har ett stort problem med människosmuggling i Europa. Hoppfulla människor som betalar oerhörda summor till smugglare för att under fasansfulla villkor ta sig till Europa, om de ens kommer fram. Minst 2000 människor drunknar varje år i Medelhavet. Det är viktigt att alla medlemsländer solidariskt stöttar varandra – och detta gäller inte bara i Medelhavet, även vid de östra gränserna smugglas stora mängder människor varje dag.

Tyvärr kan ju inte alla dessa människor få stanna i EU. Därför är det viktigt att samarbeta med de länder flyktingarna kommer ifrån för att långsiktigt förbättra villkoren genom politiskt samarbete, bistånd, handel, demokratistöd. Vi måste också gära det lättare att komma lagligt till Europa genom en organiserad arbetskraftsinvandring.

Jag vill att EU ska ta ett helhetsgrepp på migrationsfrågan. Vi måste kunna erbjuda skydd till dem som mest behöver det, vi måste utöka möjligheterna för legal invandring och vi måste arbeta mot irreguljär invandring. Jag kommer under våren att lägga fram förslag på alla dessa områden.