You are currently browsing the monthly archive for juni 2010.

Idag hade vi – som vanligt – en lång diskussion på kommissionssammanträdet om åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen. Olli Rehn presenterade ett paket för stärkt ekonomisk samordning som vi ska lägga fram för medlemsländerna. Det handlar om hur vi kan stärka stabilitetspakten, införa bättre översyn och förhandskontroll över varje lands konvergensprogram, och en mer permanent krishanteringsmekansim. Den ekonomiska krisen har visat att det inte bara är viktigt att vi har regler för hur våra ekonomier ska fungera, utan framför allt att regelverket, den så kallade stabilitetspakten, följs. Rehns förslag handlar mycket om hur kontrollen av regelverket kan skärpas, hur vi kan förebygga kriserna och möjligheten att införa ekonomiska sanktioner mot de länder som bryter mot reglerna.

Du kan läsa förslagen här och se Olli Rehn presskonferens.

Det har i svensk press varit en del debatt i dagarna om det s.k datalagringsdirektivet. Det infördes 2006 efter ett förslag av den dåvarande brittiske inrikesministern och Thomas Bodström. Jag var skeptisk till det då och tycker fortfarande att direktivet har brister. Jag gör just nu en översyn av direktivet som kommer till hösten.

I dagarna fick jag ett brev av ett stort antal europeiska organisationer som kräver att jag river upp direktivet. Man ska dock vara medveten om att direktivet redan är i full kraft i de flesta av EU:s länder och att våra efterforskningar tyder på att de allra flesta medlemsländerna vill ha detta direktiv. De eventuella ändringsförslag jag lägger fram måste godkännas av EU:s 27 medlemsländer (liksom Europaparlamentet). Det jag kan göra att att föreslå ändringar i samband med den översyn av lagen som skall ske i höst. Då kan man titta på lagringstider, syfte, omfattning mm men man måste som sagt vara medveten om att detta direktiv är något medlemsländerna vill ha och att de måste godkänna de ändringsförslag som jag lägger fram.

I övrigt vill jag inte föregå den översyn som pågår och tycker det är viktigt att frågan genomlyses noga innan vi tar ställning till olika förslag.

Högsommarvärmen har verkligen intagit Bryssel. Tyvärr ges det inte så mycket tid att njuta av den – det återstår några tuffa veckor till innan kommissionen kan logga ur och förhoppningsvis få några välförtjänta semsterveckor. Jag längtar intensivt till havet och västkusten. En av de stora nackdelarna med Bryssel är att det är så långt till havet och det är extra påtagligt när sommarvärmen slår till.

Idag har jag haft möte med Kosovos inrikesminister för att bla diskutera visumfrågor. Kosovo känner sig naturligtvis lite bortglömda på Balkan, där de andra länderna rör sig mot visumliberalisering och tätare samarbete med EU. Samtidigt går utvecklingen i Kosovo vad gäller kampen mot organiserad brottslighet, korruption, grundläggande rättigheter inte alls framåt som vi hade hoppats. Det återstår mycket att göra innan vi kan starta en formell visumdialog.

En annan fråga som nu ligger högst på min dagordning, nu när det verkar som om en majoritet i Europaparlamentet kan ställa sig bakom SWIFT-avtalet, är asylsituationen, inte minst i södra Europa. Att blåsa liv i förhandlingarna om det så kallade asylpaketet är nog höstens mest prioriterade utmaning. Samtidigt är jag mycket bekymrad över bristerna i södra Europa vad gäller mottagning och behandling av asylsökande. Värst är situtionen i Grekland och jag har nu dragit igång en process där vi tittar på en akut handlingsplan. Vi måste hitta en lösning för de tusentals människor som väntar på att få sin asylansökan behandlad och situationen i Grekland uppvisar stora brister i både asylprocessen och mottagandet. Grekerna bygga upp ett ordentligt system för mottagning, procedurer för ansökningar, ensamkommande flyktingbarns behandling mm. Kommissionen kan göra en del för att hjälpa till, och vi gör redan mycket, men Grekland måste självt formulera en konkret plan för hur de avser att komma ur en situation som ter sig allt mer ohållbar och omänsklig.

Grekland är förstås ett extra utsatt land genom sin placering mitt i havet och många öar men om vi ska mobilisera en slags räddningsplan så måste alla hjälpa till – kommisisonen, övriga medlemsländer, men inte minst grekerna själva som har försummat sitt asylsystem under flera år.

De senaste dagarna har det för mig handlat mycket om asyl och migrationsfrågor. Idag har jag deltagit på European Integration Forum, ett årligt engagemang som ordnas av kommissionen och Ekonomiska och Sociala kommittén med företrädare för det civila samhället. Syftet var att diskutera konkreta exempel på hur vi kan jobba bättre med integrationsfrågor i Europa. Talet jag höll kan läsas här.

Direkt efteråt rusade jag vidare till ett stort möte med ECRE, European Council on Refugees and Exiles. ECRE är en viktig samarbetspartner för mig, det är ett forum som samlar en mängd olika organisationer, däribland Röda Korset och UNHCR, för att diskutera och driva asylfrågor. Ett viktigt debattämne var hur vi skall kunna komma vidare i de olika lagstiftningsförslag om asyl som finns på bordet. Det handlar om EU-direktiv som reglerar bl.a. skyddsgrunder, mottagande och asylprocedurer. Vi måste utveckla gemensamma standarder i detta avseende för att tillgodose höga skyddsnivåer och ett korrekt mottagande. Om detta är alla medlemländer överens – i teorin – och Stockholmsprogrammet utfäster att EU till 2012 ska ha en europeisk gemensam asyl- och migrationspolitik.
Den ekonomiska krisen och det politiska klimatet är inte helt fördelaktigt för denna debatt om man uttrycker sig försiktigt. Frågorna är svåra och i rådet är motsättningarna så stora att inga framsteg gjorts på ett tag. Nu vill jag, tillsammans med det belgiska ordförandeskapet (som tar över 1 juli efter Spanien) och Europaparlamentet försöka bryta dödläget och komma vidare. Detta stöds förstås av ECRE. Talet jag höll vid detta möte kan läsas här.

I går träffade jag Europaparlamentets alla rapportörer till de olika förslagen i asylpaketet för att diskutera bästa taktiken för att komma framåt.

Ett av förslagen är en revidering av Dublinförordningen, av hög relevans idag när bl.a Sverige diskuterar hur minderåriga ska hanteras. I dag är reglerna sådan att en asylansökan ska prövas i det första EU-land en asylsökande kommer till. Kommissionen har föreslagit att regelverket skall ändras något så att de medlemsländer som är under mycket stort tryck – eller inte har en fungerande mottagningskapacitet som idag i några sydeuropeiska länder – tillfälligtvis skall kunna undantas från detta. Det skulle innebära atrt asylsökande inte skulle skickas tillbaka. Naturligtvis måste detta kombineras med kraftfulla ansträngningar att förbättra mottagningssystemet enligt principen att solidaritet och ansvar måste gå hand i hand. Europaparlamentet stöder detta förslag, men flera medlemsländer har svårt att acceptera förslaget och de har hittills inte kunnat enas om en position.

En del medlemsländer bryter redan idag mot dagens regelverk. Jag har flera gånger uttryckt oro över förhållandena på Malta, som jag har studerat på plats. Naturligtvis gör kommissionen vad vi kan för att trycka på för förändringar. Även i Grekland är situationen för flyktingarna erbarmelig och jag har därför beslutat att inleda domstolsförfarande mot Grekland, samtidigt som vi för samtal med Aten om hur vi kan hjälpa dem att ändra på situationen.

Redan idag finns det dock möjlighet att göra undantag från Dublinförordningen, t.ex när det handlar om barn eller mycket utsatta grupper.

Igår besökte jag Berlin som ett led i min ambition att besöka alla 27 medlemsstater under min mandatperiod.  Jag träffade bland annat min tyska motsvarighet, inrikesminister Thomas de Maiziére, Bundestags inrikesutskott och Angela Merkels närmsta rådgivare i EU-frågor Uwe Corsepius. Tyskland är trots allt EU:s största medlemsstat och vi hade en rad viktiga frågor att diskutera – från asyl- och migrationspolitik till visumfrågor och EU:s arbete mot terrorism.

Idag har jag tagit emot Bosnien och Herzegovinas säkerhetsminister Sadik Ahmetovic här i Bryssel. Jag har föreslagit att medborgare i Bosnien och Herzegovina under förutsättning att de uppfyller vissa krav ska kunna resa in i EU utan visum, vilket så klart är en mycket viktig fråga för Bosnien och Herzegovinas regering. Ahmetovic redogjorde under mötet för hur långt Bosnien har kommit, inte minst i kampen mot organiserad brottslighet där man gjort mycket för att bli bättre på att samordna information mellan polisen och andra myndigheter. De har kommit en bra bit och jag är nöjd med framstegen så här långt.

Tvärs över gatan härifrån EU-kommissionen sett möttes idag Europas stats- och regeringschefer. På toppmötet antog de den så kallade EU2020-strategin, som är Europas strategi för jobb och tillväxt och handlar mycket om hur EU kan öka sin konkurrenskraft i framtiden.

För att EU ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft måste vi arbeta på flera fronter. För min del står inte minst Europas demografiska utmaning i centrum. Med en åldrande och minskande europeisk befolkning behöver vi arbetskraftsinvandring för att klara välfärden. Europa behöver helt enkelt invandring för att överleva.

Därför kommer jag de kommande åren att arbeta hårt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Ett första steg blir det paket om laglig migration jag lägger fram i juli, som handlar om säsongsarbetare respektive överflyttningar av arbetskraft inom företag.

Jag noterar för övrigt att svenska riksdagen idag har beslutat att ta bort förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk. Det är mycket välkommet. I flera länder runt och i Europa och världen har man insett att kärnkraft kan vara en viktig energikälla i kampen mot klimathotet, och det är bra att Sverige nu också tillåter att kärnkraft får konkurrera på lika villkor.

Jag har idag för kommissionens räkning undertecknat ett avtal om viseringslättnader med Georgien. Avtalet ska göra det lättare för georgiska medborgare att ansöka om visum. Det snabbar på processerna, minskar pappersarbetet och sänker avgifterna. För studenter, forskare, barn och vissa artister och idrottsmän avskaffas visumkravet helt. Avtalet är en del i arbetet att på sikt helt avskaffa visumtvånget från Georgien.

Under dessa första fyra månader har jag även föreslagit att EU ska avskaffa visumkravet mot Albanien och Bosnien & Herzegovina, och vi för en visumdialog med flera andra länder i EU:s närhet. Att kunna resa smidigt över gränser betyder mycket för människors konkreta frihet och rörlighet och visumfrågan är en viktig pusselbit för ett Europa som är öppet mot omvärlden.

Jag presenterade idag kommissionens förslag om ett nytt TFTP-avtal, som vi förhandlat fram med USA. Jag bloggade om innehållet I detta förslag häromdagen, men den intresserade kan även se dagens presskonferens och titta nogrannare på exakt vad vi lyckats uppnå här.

Det är nu upp till ministerrådet och Europaparlamentet att ta ställning till mitt förslag. Jag är just nu i Strasbourg och träffar många ledamöter för att diskutera avtalet, svara på frågor och känna av stämningen.

Förslaget till avtal kan du läsa här.

Idag kom SCB:s stora undersökning av EU- och euro-sympatier i Sverige. Undersökningen bekräftar att stödet för EU-medlemskapet är stabilt och att de som är för nästan är tre gånger så många som de som är emot. EU-medlemskapet har blivit en självklarhet för svenskarna och det gläder mig.

Nu är det dags att riksdagspartierna tar sitt ansvar och också gör EU-frågor till en självklar del av valrörelsen.

Belgisk politik är inte helt lättbegriplig – men aldrig tråkig. Igår var det val i Belgien och mycket talar för att det blir svåra regeringsförhandlingar. Största parti blev det ganska nybildade separatistiska partiet NVA som vill ha ett självtändigt Flandern på sikt ”ingen revolution men en gradvis övergång” som partiledaren Bart de Wever sade efter att valresultatet blivit klart.

Mycket talar dock för att landets näste statsminiter blir di Rupo som är vallonsk socialist och som vill ha ett enat Belgien.  Hur dessa två – och eventuellt några andra partier – ska kunna bilda en hållbar regering med ett långsiktigt program är inte helt lätt att överblicka i dagsläget. Belgien har ju dessutom stora ekonomiska bekymmer att ta itu med.   Om tre veckor tar landet över EU-ordförandeskapet. Få tror att någon ny regering kommer att finnas på plats då så den ”caretaker” regering som nu finns kommer nog att leda de flesta förhandlingar i höst. Fortsättning följer och lär bli intressant.

Jag har idag rapporterat till Europaparlamentet om förhandlingarna om ett nytt, förbättrat förslag för att spåra terroristfinansiering, det så kallade TFTP-avtalet.

Redan min första dag på jobbet som kommissionär fick jag försvara det tillfälliga avtal som min företrädare hade förhandlat fram. Detta röstade Europaparlamentet ner. De var oroade över bland annat dataskydd, integritetsskydd och möjligheterna till att få upprättelse för dem vars uppgifter har använts på felaktiga grunder, men de var också upprörda över att avtalet förhandlades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Detta var inte en helt obefogad kritik – jag uttryckte själv i mitt tal den 9 februari att jag inte var nöjd med skyddet för intregriteten.

Dessa synpunkter tog jag i noga beaktande när jag föreslog ett nytt förhandlingsmandat, som jag fick stöd för. Utifrån detta mandat har vi nu nästan rott förhandlingarna om en ny uppgörelse i hamn. Jag har informerat medlemsländerna om läget i förhandlingarna och idag presenterade jag detsamma för LIBE-utskottet i Europaparlamentet. Jag är stolt över vad vi har lyckats uppnå. Jag kan ännu inte gå in på detaljer, men det nya avtalsförslaget skiljer sig från det tidigare på flera sätt:

  • Betydligt starkare garantier för dataskydd. Avtalet fastställer att felaktig data ska rättas, tas bort eller blockeras.
  • EU ska granska dataöverföringarna. För att säkerställa att överföringarna uppfyller villkoren för avtalet ska Europol granska att USA:s förfrågningar är nödvändiga i kampen mot terrorism. De ska också se till att förfrågningarna är så specificerade som möjligt för att minimera mängden av data som förs över. Enskild data kommer inte att granskas av Europol, utan förfrågningarna som sådana. Förfrågningar som inte uppfyller villkoren kommer att avslås.
  • USA får inte föra över ledtrådar till tredjeland utan EU:s godkännande. Ansvariga myndigheter i det aktuella EU-medlemslandet måste ge sitt godkännande på förhand om USA vill föra över ledtrådar (och inte data som sådan) om dess invånare.
  • Om EU bestämmer sig för att skapa ett eget TFTP ska USA samarbeta och vara behjälpligt. Att EU ska sätta upp ett eget TFTP för att begränsa överföringarna till USA är en idé som diskuterats i bland annat Europaparlamentet
  • EU ska övervaka USA:s arbete. Detta är ett mycket betydelsefullt resultat då de amerikanska myndigheterna har gått med på att ha en europeisk person som permanent övervakar vad de gör.
  • Uppföljning för att säkerställa att reglerna för dataskydd efterlevs. EU ska regelbundet göra en detaljerad översyn för att säkerställa att reglerna för dataskydd efterlevs. Detta innebär full tillgång till alla filer för detta EU-team.
  • Rätt till upprättelse vid missbruk. Det föreslagna avtalet stadgar att ”USA:s finansdepartement ska behandla alla personer lika i appliceringen av dess administrativa processer, oavsett nationalitet eller hemland”. Detta innebär att EU-medborgare har rätt till upprättelse på samma villkor som amerikanska medborgare.

Allt detta har vi uppnått i förhandlingarna, och det ser jag som en stor framgång. Jag vill också särskilt betona att alla uppgifter som förs över till USA är anonymiserade. Endast när det finns misstanke om brott och uppgifter kan knytas till en pågående polisutredning kan anonymiseringen hävas.

Däremot har vi inte lyckats få ner datalagringstiden jämfört med det tillfälliga avtalet. Det förhandlingsmandat vi hade tillåter att uppgifterna sparas i upp till fem år. Vi har ifrågasatt proportionaliteten i detta, men har också fått övertygande uppgifter från USA:s finansdepartement som visar att mer än en fjärdedel av den information som visat sig värdefull i analys av TFTP-data är mellan tre och fem år gammal. Vi har därför inom ramen för förhandlingarna gått med på att behålla lagringstiden på fem år. Däremot innehåller avtalet att vi efter tre år kommer att ta fram en rapport om värdet av att lagra data under fler år, med en möjlighet att reducera datalagringstiden.

Jag vill också påpeka att själva idén med TFTP är att data förs över i ”bulk”. TFTP-avtalet skulle inte fylla någon funktion om man begränsade överföringarna till enskilda individer. På denna grund kan man naturligtvis motsätta sig TFTP-avtalet som sådant. Vi har dock sett till att begränsa mängden av överföringar så mycket som möjligt och jag vill understryka att all information som förs över är anonymiserad. Tillsammans med de skydd, den övervakning av att allt går rätt till och rätten till upprättelse vid missbruk har vi ett starka garantier för den personliga integriteten. Eftersom TFTP-avtalet är ett mycket viktigt instrument i kampen mot terrorism är min åsikt att ett TFTP-avtal med dessa garantier är motiverat och välbehövligt.

Allt som allt ser jag detta som en framgångsrik förhandling där vi förhandlat fram de starkast möjliga skydden för TFTP-avtalet. Ministerrådet har givit kommissionen uppdraget att förhandla fram denna uppgörelse, och det är nu upp till dem och Europaparlamentet att godkänna avtalet.

Idag har vi hela den polska regeringen på besök i kommissionen, anförda av premiärminister Tusk. Vi kommer framför allt att diskutera det polska ordförandeskapet som äger rum hösten 2011, deras prioriteringar och hur vi kan samarbeta inför och under denna tid.

Tidigt i morse mötte jag en stor turkisk delegation ledda av min vän Egemon Bagis, landets EU-minister och chefsförhandlare. Vi diskuterade aktuella frågor och de uttryckte en enorm frustration över att det går så långsamt i förhandlingarna med så många kapitel blockerade av EU:s medlemsländer. Jag kan verkligen förstå denna frustration, samtidigt om turkarna har långt kvar innan de uppfyller de krav som EU ställer för medlemskap. Vi talade också om hur vi kan gå vidare för att underlätta rörligheten av turkiska medborgare genom att förenkla visumförfaraende etc. Turkarna vill ju förstås ha visumfrihet med EU, en ambition som jag delar, men det är ju ett antal villkor som måste uppfyllas först och alla EU:s medlemsländer är inte lika entusiastiska inför detta.

I eftermiddag är det möte med Ukrainas justitie- och inrikesministrar, tillsammans med det spanska ordförandeskapet och det inkommande belgiska. Vi ska diskutera visumfrågor samt tänkbart samarbete gällande kampen mot korruptionen, den gränsöverskridande brottsligheten mm. Många av de människor som kommer till EU och är offer för människohandel kommer just från Ukraina så här behöver vi verkligen samarbeta. Korruptionen är ett gigantiskt problem i Ukraina, så också här finns en del att diskutera.

Som kommissionär försöker jag regelbundet besöka de olika myndigheter och organisationer som jobbar med de frågor jag är ansvarig för. Det finns så klart oerhört mycket jag skulle vilja besöka och se runt om i Europa. Man får börja i någon ände, och idag var jag i ett regnigt Skåne.

I Malmö träffade jag först Gränspolisen, som berättade om sitt arbete mot organiserad brottslighet. De tog också upp några fall de jobbar med just nu, bland annat ett där de sprängt en traffickingliga.

Jag fick möjlighet att träffa tre av de unga män som utnyttjats, i deras fall till tvångsarbete. Det var ett gripande möte. Genom att prata med dem påminns man verkligen om varför det är så viktigt att kämpar mot den moderna slavhandel det faktiskt handlar om.

Poliserna som arbetar med dessa frågor betonade att vi måste titta på straffskalorna för trafficking, det är idag svårt att komma åt brottslingarna bakom detta brott. Samtidigt, menade de, kan vi bli oerhört mycket bättre på att ta hand om de som utsatts och hjälpa dem till ett värdigt liv.

Detta bekräftar den bild jag själv har. Jag la tidigare i vår fram ett förslag där jag bland annat vill harmonisera straffskalorna inom EU och garantera de som utsatts tillgång till juridisk hjälp såväl som läkare, tolk och psykolog. Detta förslag behandlas nu i ministerrådet och Europaparlamentet.

Ett mer upplyftande besök gjorde jag på biståndsorganisationen Tamam i Lund. Det engagemang och den vilja att hjälpa nyanlända som dessa framförallt unga människor visar upp är svår att beskriva i ord, men med små medel gör de ett oerhört viktigt arbete. Även deras erfarenheter tar jag med mig i diskussionerna om vad EU kan göra för att stödja på integrationsområdet.

Under dagen har jag även hunnit prata med migrationsverket och hålla ett öppet möte för allmänheten på Malmö Stadsbibliotek. En lång, men givande dag.

I går röstade Slovenien ja till internationell medling i
gränskonfliktfrågan med Kroatien. Det var en stor lättnad, ett nej i
folkomröstningen hade fått allvarliga konsekvenser för
grannrelationerna länderna emellan men också indirekt för Kroatiens
EU-medlemskapsförhandlingar.

Idag är jag i ett regnigt Malmö för att bland annat besöka gränspolisen
och tala om organiserad brottslighet och senare i eftermiddag
Migrationsverket för att bland annat tala vidarebosättning och deras
utbildningsprojekt European Asylum Curriculum.
Mitt på dagen blir det öppet möte med allmänheten på
Stadsbiblioteket.

En lång dag i Luxemburg. Landade tidigt och trött och jetlaggad
kastade jag mig in i en bil direkt till Luxemburg. Hann precis fram
till mötet klockan tio. Det var det spanska ordförandeskapets sista
rådsmöte i inrikesministerkretsen och Alfredo verkade vilja krama ur
maximalt ur detta. Vi avslutade inte förrän klockan sju på kvällen
och sedan var det pressträff och några bilaterala möten. Var helt
slut när jag stapplade ut ur den hemska rådsbyggnaden och upptäckte
att det var en vacker sommarkväll där ute i verkligheten.

Mötet idag innehöll diskussioner om terrorism och inre säkerhet, om
bättre vertyg i kampen mot narkotikasmuggling och så diskuterades
mina förslag om ensamkommande flyktingbarn, en handlingsplan som fick
stort stöd. Stöd fick kommissionen också i att gå vidare med
arbetet att kunna ge visumfrihet till Albanien och Bosnien i höst om
länderna uppfyller de sista kriterierna.

Under lunchen hade jag möjlighet att rapportera om förhandlingarna om
TFTP i Washington som nu nästan är klara. Det blev en del frågor men
på det stora hela fick jag stort stöd för den nya överenskommelsen.
Jag har även ringt om informerat rapportören i Europaparlamentet och
nästa vecka besöker jag hela utskottet. Jag hoppas att EP ska kunna
rösta innan sommaren men det är en del meck med översättningar och
procedurer när vi väl har hela avtalet klart för omröstning.

Det har varit intensiva, men givande dagar i ett varmt och klibbigt Washington. Jag gillar Washington, det är en väldigt trevlig stad.

Mina möten har främst kretsat kring förhandlingarna om TFTP-mandatet, en fråga som engagerar hela den amerikanska administrationen. Till och med USA:s finansminister Timothy Geithner kom in under ett förhandlingspass. Vi har gjort klara framsteg i förhandlingarna, amerikanerna har gjort flera viktiga eftergifter för att förstärka dataskyddet och öka möjligheten för medborgare att få upprättelse om systemet skulle missbrukas.

Vi har också på plats kunnat se hur data används för att spåra terroristfinansiering. Det är ett viktigt verktyg för att dels förhindra attacker, dels för att användas som bevis i utredningar i såväl USA som Europa.

Nu ska jag redogöra för förhandlingarna för inrikesministrarna i Luxemburg och även för Europaparlamentet som förhoppningvis kan rösta i juli. Kommer förmodligen vara ganska jetlaggad…

Under dagarna här har jag också haft möjlighet att diskutera samarbete om cyberbrottslighet (inkl. barnpornografi) med Howard Schmidt, Vita husets cyber coordinator, och traffickingfrågor med Luis CdeBaca, ansvarig för dessa frågor på State Department.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: