Med 484 röster för och 109 mot har Europaparlamentet idag beslutat att godkänna det TFTP-avtal jag har förhandlat fram med USA för EU:s räkning. Detta avtal är ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen, men måste också samtidigt respektera den personliga integriteten. Jag har därför ägnat en stor del av min vakna tid sedan jag tillträdde som kommissionär åt att förhandla fram ett avtal med starkare dataskydd och spärrar mot missbruk.

Dagens stora majoritet – 80% av de röstande tryckte på ja-knappen – I Europaparlamentet är ett erkännande av att detta avtal har förbättrats avsevärt, och jag är tacksam mot både Europaparlamentet och rådet för ett konstruktivt samarbete I denna fråga.

Avtalet kommer nu att träda ikraft den 1 augusti, vilket innebär att vi fyller det ”security gap” som funnits sedan det förra avtalet röstades ner.

För min egen del kommer jag omedelbart att inleda rekryteringen av den person som kommissionen skall utse att övervaka sökningarna i Washington och att allt går till i enlighet med avtalets bestämmelser. Jag skall också omedelbart inleda arbetet med en förstudie om möjligheterna att skapa ett system för att extrahera denna data på europeisk mark, för att på så sätt göra det möjligt att begränsa överföringarna till USA.

Att avtalet är i hamn innebär också att jag med större kraft kan fokusera på en rad andra viktiga frågor inom mitt ansvarsområde. Tillsammans med det belgiska ordförandeskapet kommer jag att försöka ta arbetet vidare mot en gemensam asyl- och migrationspolitik i EU. Till hösten kommer jag att presentera en intern säkerhetsstrategi för EU, som fokuserar på hur EU ska bli bättre på att arbeta mot organiserad brottslighet och terrorism, men också på att hantera kriser. Och redan nästa vecka lägger jag fram ett förslag om arbetskraftsinvandring. Det är inte sommar riktigt än…

För övrigt gläds jag också åt att överenskommelsen om den europeiska  utrikestjänsten EAS också rästades igenom av Europaparlamentet idag. Det har varit månader av svåra förhandlingar, men nu kan vi äntligen börja få den på plats. EAS är ett viktigt verktyg för en starkare och mer samordnad europeisk utrikespolitik.