Jag har idag presenterat en sammanställning av de instrument EU har för att spara och utbyta personuppgifter. Ett av mina första beslut som nytillträdd kommissionär var att ge kommissionens tjänstemän i uppdrag att göra en sådan sammanställning, och jag är glad att nu kunna presentera resultatet. Det var också ett löfte jag gav parlamentet i samband med min hearing i januari.

Det är första gången ett sådan genomgripande översikt görs och det är inte en dag för tidigt.  Som medborgare ska du ha rätt att veta vilken information som sparas om dig.

Sammanställningen spänner över flera områden som har med brottsbekämpande arbete och migration att göra. Några av instrumenten rör information om EU-medborgare, andra (framförallt migrationsrelaterade) handlar om information om medborgare från tredje land.

Sammanställningen spänner över flera områden som har med brottsbekämpande arbete och migration att göra. Några av instrumenten rör information om EU-medborgare, andra (framförallt migrationsrelaterade) handlar om information om medborgare från tredje land. Sammanställningen inkluderar instrument som är viktiga för:

  • Schengen-samarbetet och tullunionen
  • Visumfrågor
  • Asyl- och migrationspolitiken
  • Arbetet mot organiserad brottslighet och terrorism

Jag har också tagit fram åtta principer som ska ligga till grund för kommissionens fortsatta arbete med informationsutbyte . Jag kommer nu att se över vart och ett av dessa system och utvärdera dem mot de principer vi tagit fram. Jag vill bland annat se över om alla instrument är proportionerliga, att de respekterar de grundläggande rättigheterna och om det finns möjlighet att introducera så kallade solnedsgångsklausuler, som innebär att lagstiftning automatiskt upphör att gälla efter ett visst antal år.

Denna sammanställning kommer att vara till stor nytta i detta utvärderingsarbete. Detta inte minst eftersom vart och ett av dessa instrument ofta ger en tydlig konkret nytta som ska vägas mot en mer diffus, men nog så betydelsefull fara i att spara för mycket information. Var för sig kan många åtgärder helt enkelt vara väl motiverade – de hjälper oss att upprätthålla den fria rörligheten, möjliggör en gemensam asyl- och migrationspolitik eller är viktiga verktyg i arbetet mot organiserad brottslighet – men riskerar att tillsammans leda till en helhetsbild vi inte vill ha. Därför kommer jag att utvärdera vart och ett av instrumenten inte endast i sig, utan också i relation till ett bredare sammanhang.

Du kan läsa mer om sammanställningen här.

Annonser