Den ekonomiska krisen som drabbade Europa 2008 visade hur sammanflätade våra ekonomier är. Den spanska ekonomin påverkar den tyska, den svenska ekonomin är beroende av den estniska ekonomin och så vidare. Krisen pekade också på behovet av en bättre samordning mellan EU-ländernas ekonomiska regelverk. EU:s medlemsländer beslöt därför att införa s.k. europeiska terminer där kommissionen, baserat på medlemsländernas ekonomiska program, lämnar landspecifika rekommendationer för hur länderna kan stärka sina ekonomier och bli mer konkurrenskraftiga.

Rekommendationerna, som presenterades tidigare idag, fokuserar till största del på offentliga finanser, skattesystem, reformer av arbetsmarknaden och offentliga investeringar. De tar också upp den demografiska utmaning vi står inför, något som jag ofta talar om. Behovet av ökad arbetskraftsinvandring kan vara en del av lösningen och denna översyn är därför ett intressant inlägg i debatten.

Sverige tillhör de länder som klarat sig bäst genom krisen men även för Sveriges del finns det områden som kan förbättras, såsom bolånemarknaden och ungas deltagande på arbetsmarknaden. Europeiska rådet kommer att diskutera dessa rekommendationer i slutet av juni.

Annonser