Det är sista kommissionsmötet före sommaren idag. Den allra största frågan vi diskuterade är det så kallade Basel III. Det är ett regelverk för Europas 8200 banker och ett sätt att visa att vi lärt av krisen och regelerar en sektor som tidigare varit allt för oreglerad. En av de viktigaste åtgärderna har varit att upprätta en så kallad European Systemic Risk Board. Vi har haft långa diskussioner de senaste veckorna om detta förslag men i natt lyckades vi enas om en kompromiss som harmoniserar reglerna men ändå lämnar utrymme för en viss flexibilitet. Denna fråga, tillsammans med situationen i Grekland, ska diskuteras på det extrainkallade toppmötet som euroländernas regeringschefer ska ha imorgon. Läget är förstås utomordentligt allvarligt.

Vi har också antagit mitt förslag om integration. Integration är ett arbete som bäst utförs på lokal nivå, men där EU kan stötta medlemsländerna genom att bland annat skapa möjligheter för lokala aktörer och civila samhället att utbyta kunskap och erfarenheter om vad som fungerar bra. På så sätt ökar vi möjligheterna för nyanlända att lära sig språket i sitt nya hemland, att få ett arbete och gå i skolan. Och att se till att allas erfarenheter tas tillvara.

Idag bor det ungefär 20 miljoner utomeuropeiska invandrare i EU. Det motsvarar fyra procent av EU:s totala befolkning. I dessa tider av populistiska strömningar och när främlingsfientliga vindar blåser över allt fler länder i Europa är det värt att påpeka att invandrare bidrar positivt till våra samhällen – både ekonomiskt och kulturellt. Siffror visar bland annat att 30 procent av Spaniens BNP-tillväxt de senaste 15 åren är tack vare invandrare. Dessutom vet vi att vi inte kommer att klara välfärden utan ökad invandring. Jag skrev i förra veckan om att migrationen till OECD-länderna minskar. Det är oroande. För redan 2013 eller 2014 kommer EU:s arbetsföra befolkning att minska till följd av att våra medborgare blir allt äldre. EU:s arbetskraft kommer att minska med femtio miljoner de närmaste femtio åren. Bara i vårdsektorn kommer vi sannolikt att behöva mellan en och två miljoner nya anställda till år 2020. Trots hög arbetslöshet på många håll så behöver vi faktiskt ökad invandring till EU för att kunna fylla hålen på arbetsmarknaden och för att klara av att bibehålla vår ekonomiska standard.

Allt detta förutsätter framgångsrik integration. Ärligt talat har EU inte riktigt lyckats med att integrera dem som kommit hit från andra länder. Det finns tydliga skillnader mellan invandrare och EU-medborgare vad gäller till exempel graden av arbetslöshet (19 procent av de så kallade tredjelandsmedborgarna var arbetslösa år 2009, jämfört med 9 procent av EU-medborgarna). Vi måste också bli bättre på att ta vara på den kompetens som finns på arbetsmarknaden idag. Till exempel var 45 procent av tredjelandsmedborgarna överkvalificerade i sitt nuvarande jobb år 2009, att jämföra med 21 procent av EU-medborgarna.

Idag publicerade vi också en Eurobarometer om integration, som visar bland annat att invandrare och EU-medborgare är överens om att språkkunskaper och att ha ett jobb är bland de viktigaste faktorerna för integration. Det går inte att nog understryka att alla har att vinna på att förbättra integrationen. Men för att nå dit måste vi alla dra vårt strå till stacken – medlemsländernas regeringar, lokala aktörer, civila samhället, EU-medborgare och nya invandrade.

Annonser