Korruption förstör ett land inifrån, undergräver förtroendet för demokratiska institutioner, försvagar politiskt ledarskap och spelar rakt i händerna på organiserade kriminella grupper. Enligt en Eurobarometerundersökning som vi har presenterat idag uppger nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de ser korruption som ett stort problem, som finns på alla nivåer. Åtta procent av de tillfrågade uppger att de har frågats om eller förväntats, betala en muta under det gångna året. Här hittar du hela undersökningen.

Även om graden av korruption varierar mellan EU-länder så finns det inget land som är förskonat och det innebär oerhörda kostnader för samhället förutom att det undergräver tilltron till politiken och demokratin. Antikorruptionsarbetet måste intensifieras främst från medlemsländernas sida men också från EU-håll. I juni förra året antog kommissionen ett korruptionspaket, med krav på tydligare fokus på korruption i all relevant EU-politik. Vi kommer också med start 2013 att publicera en rapport där vi redogör för anti-korruptionsåtgärderna i alla 27 medlemsstater i EU, vad som fungerar och vad som inte gör det, där vi även kommer att ge förslag på förbättringar.

Ny lagstiftning för att tackla korruption i form av reformer av reglerna om offentlig upphandling, mer avancerade statistik om brottslighet och utökad strategi mot bedrägerier är också att vänta från kommissionen framöver. Förslaget om ökad harmonisering kring konfiskering av kriminellas tillgångar, som jag ska presentera om några veckor, är även detta en del i det övergripande antikorruptionsarbetet från EU-håll.