Europas ekonomi pratar vi alla om just nu. Det är viktigt att vi fortsätter att förstärka och ytterligare integrera Europas sammanflätade ekonomier. Min kollega Michel Barnier presenterade idag ett förslag om förbättringar av inre marknaden. Den inre marknaden dras idag med ojämt införande och verkställighet av regler. Alldeles för ofta införlivas EU-direktiven för sent i medlemsstaterna. Syftet med den inre marknaden är att underlätta handeln och därmed öka tillväxten och generera fler jobb.

Förslaget är en ambitiös handlingsplan för bättre och korrekt implementering av EU:s lagstiftning inom prioriterade områden med störst tillväxtpotential. Förslaget innehåller också åtgärder för att förbättra hur regler om den inre marknaden utformas, genomförs, tillämpas och upprätthålls.

I onsdags antog vi i kommissionen ett förslag om steg mot en bankunion till år 2018, med möjlighet att tvinga nationella stabilitetsfonder att stå för insättningsgarantier i bankkriser i andra länder. Vi har sett hur man runt om i Europa varit dåligt rustade för att hantera banker som råkat i svårigheter och pumpat in pengar i banker för att rädda dem från konkurs och det ekonomiska kaos det skulle ha inneburit. Samtidigt ifrågasätts räddningsaktionerna eftersom det belastar skattebetalarna. Dessutom saknas det mekanismer för hur gränsöverskridande bankkonkurser ska hanteras.

Kommissionens förslag innebär att myndigheterna i framtiden kommer att kunna ingripa med kraft både innan ett problem uppstår och i ett tidigt skede när problemen väl föreligger. Om en banks finansiella situation försämras så att den inte kan räddas innebär förslaget dessutom att bankens kritiska funktioner kan räddas medan kostnaderna för bankens rekonstruktion och avveckling drabbar bankens ägare och fordringsägare, i stället för skattebetalarna. Banksektorn får ta mycket mer ansvar, vilket ska bidra till stabilitet och tilltro till EU. Du kan läsa mer om förslaget här. SvD skriver om förslaget här.