I såväl svensk som europeisk media har det rapporterats om olika beslut som är på gång i kommissionen just nu. Det är positivt eftersom det leder till politisk debatt innan besluten är fattade i kommissionen, rådet och parlamentet.

Idag var det dags för oss i kommissionen att fatta beslut om en europeisk övervakning av banker. Det är en del i den bankunion, som det har pratats om en hel del under sommaren.

Den inre marknaden är på många sätt grundstenen i det europeiska samarbetet och därför hänger alla medlemsstaternas ekonomier ihop, inte bara euroländernas. Ett lands ekonomiska problem ”smittar” av sig på övriga – så var det även innan euron. Vi är beroende av varandra och därför kan vi bara komma ur den nuvarande krisen tillsammans.

Bankerna agerar i den europeiska ekonomin, även om fokus är på den nationella hemmamarknaden. Därför är det viktigt att den europeiska centralbanken (ECB) får information om bankernas stabilitet, för att kunna agera i tid. En enhetlig bankkontroll är viktigt eftersom det garanterar att eurozonens banker granskas på samma sätt, vilket ökar förtroendet. Här krävs ett nära samarbete mellan ECB och de nationella finansinspektionerna.

Beslutet om övervakningsmekanismen innebär i korthet att kommissionen föreslår att ECB får i uppgift att granska bankerna och deras finansiell stabilitet. Det är begränsat till eurozonen men det är möjligt – och önskvärt- för icke-euroländer att delta.  Beslutet idag innefattar också en mer långsiktig plan på en framtida bankunion, och steg på vägen dit.

Detta är inte på något sätt, kommissionens enda lösning på den ekonomiska krisen. Men det är ett viktigt beslut, eftersom bankers sårbarhet har uppenbar negativ påverkan på ländernas skulder. Det är ett beslut som ska bryta den negativa spiral som enskilda medlemsstater genomgår . När medlemsstaters budgetar går till att rädda banker, blir det mindre pengar över till välfärd och långsiktiga investeringar. Ekonomiska reformer är inte mål i sig själva. De är medel för att få balans, stabilitet, tillväxt och tilltro till europeisk ekonomi. Det är en förutsättning för att medlemsstaterna åter ska få råd till att satsa på välfärden.

Det finns ungefär 6000 banker i eurozonen. Beslutet innebär att alla banker kommer ingå i systemet, även de små, eftersom deras brister också har visat sig kunna hota den finansiella stabiliteten. Banker kontrolleras redan idag på nationell nivå, så ECB kommer att få information via de nationella myndigheterna och koncentrera sitt arbete på de banker som ligger i riskzonen. Inga nya institutioner kommer att skapas. Bankerna själva kommer att bidra till betalningen  för den europeiska kontrollmekanismen.

Förslaget idag är en viktig del i bättre ordning och reda i Europas banker . För att genomföras krävs enhällighet mellan alla 27 medlemsländer. Jag hoppas att ett beslut kan fattas redan under hösten så att det kan träda kraft vid årsskiftet.

Du kan läsa mer i detalj om beslutet: kommissionens pressmeddelande,  och andra åtgärder här MEMO/10/434 MEMO/11/527  MEMO/12/129 IP/12/253