Foto: Micheo, Creative commons

Foto: Micheo, Creative commons

Idag presenterades en undersökning om européernas åsikter och upplevelse av luftkvalitet. Den visar att 79 % av de tillfrågade européerna (över 25 tusen personer) tycker att EU bör föreslå ytterligare åtgärder för att ta itu med luftföroreningarna. Vi vet sen tidigare att EU:s medborgare tycker att miljöfrågorna är viktiga och att det är ett område där man ser att europasamarbetet är särskilt betydelsefullt. Det känns naturligt eftersom miljöförstöringen inte stannar vid nationsgränserna och det behövs kraftiga gemensamma åtgärder. Det är ändå intressant att få det bekräftat. Det är bra att ha medborgarnas stöd, särskilt när kritiska röster höjs mot olika förslag på åtgärder.

Trots att framsteg har gjorts under de senaste åren överskrids fortfarande luftkvalitetsnormerna i EU:s städer, särskilt föroreningar som partiklar, marknära ozon och kvävedioxid. Varje år dör fler européer i förtid på grund av luftföroreningar, än genom trafikolyckor. Gränsvärden finns för att skydda människors hälsa och för att motivera insatser. Även om politiken är gemensam, behövs det konkreta åtgärder på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt, för att nå ner på oskadliga nivåer.

EU:s nuvarande luftkvalitetspolitik utvärderas just nu och förändringar kommer att föreslås under hösten 2013. Som en del av granskningen finns ett samråd på nätet där du, organisationer och företag i EU kan bidra med synpunkter och idéer om alternativ för luftpolitiken. Samrådet kan du svara på fram till den 4 mars och du hittar det här: http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollution_en.htm

Vill du läsa mer om EU:s luftkvalitetspolitik och lagstiftningen innan du svarar, hittar du information på engelska här: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm

Hela den statistiska undersökningen hittar du här: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm#360

Annonser