Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Nu är jag tillbaka i Dublin igen för ett informellt ministermöte med inrikes och justitieministrarna . På det informella mötet är, förutom alla ministrar från EU-länderna, också kandidatländer och associerade länders ministrar närvarande. Inga beslut fattas, men det ger möjlighet till en lite mer förutsättningslös diskussion om olika frågor. Samt en hel del möten i korridorerna.  Det irländska ordförandeskapet har tillväxt som sitt främsta tema och vill diskutera alla frågor ur det perspektivet. Därför har vi idag diskuterat såväl arbetskraftsinvandring som brottsbekämpning ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trots mycket hög arbetslöshet har vi paradoxalt nog också problem att finna kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Hundra tusentals välutbildade européer har lämnat vår kontinent för att arbeta i Afrika, Latinamerika etc. Den demografiska utvecklingen på lång sikt är också bekymmersam.

Många insatser behövs förstås här – fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden, vi behöver satsa mer på utbildning och på integration av de invandrare som redan finns i Europa. Arbetskraftsinvandring är inte lösningen på alla problem men kan vara en viktig faktor och vi måste göra mer för  att höra Europa mer attraktivt och tillgängligt för människor utanför EU. Detta har kommissionen hävdat länge men i praktiken har det blivit allt svårare att komma lagligt till EU och migrationen har faktiskt minskat. Idag har vi haft en bra diskussion och flera medlemsländer inser nu behovet av arbetskraft och diskussionen var konstruktiv. Fortfarande finns det dock stort fokus på att främst hålla människor borta från EU, vilket är beklagligt.

Vad gäller brottsbekämpning är det klart att brott innebär en stor kränkning för det enskilda brottsoffret, men organiserad brottslighet är också en enormt lukrativ ekonomisk verksamhet. Dessa pengar bör i större utsträckning tas tillbaka till den legala ekonomin. Vi diskuterade olika aktuella lagförslag rörande korruption, konfiskering av kriminellas tillgångar och pengatvätt.

Andra frågor på agendan var situationen i Syrien. Med UNHCR och höge represententanten Guterres pratade vi om den fruktansvärda läget . Cirka 25 000 syrier har flytt till EU hittills och 700 000 får skydd i närområdet – i Turkiet , Jordanien, Libanon och Irak. De flesta får stanna men det finns fortfarande medlemsländer som skickar tillbaka syriska asylsökande, något som inte är acceptabelt. Alla får heller inte tillgång till asylsystemet och andra hålls inlåsta, något som inte bör förekomma. UNHCR uppmanar EU:s länder att ta ansvar och att vidarebosätta några av de 500 personer som de har på en lista av personer med särskilt behov av skydd. Jag hoppas medlemsländerna kan höra en insats här, det skulle sända en viktigt signal!

Grekland presenterade också sin uppdaterade handlingsplan för att få en fungerande asylpolitik på plats. Det sker framsteg,  men fortfarande återstår mycket att göra.

Över hela mötet hängde naturligtvis gisslandramat i Algeriet som vi alla känner stor oro för.