You are currently browsing the monthly archive for mars 2013.

Europols logga

Europols logga

Idag antog kommissionen mitt förslag om att förbättra den europeiska polismyndigheten Europol. Den grova organiserade brottsligheten blir allt mer avancerad och gränsöverskridande, vilket den aktuella SOCTA-rapporten visar tydligt. EU behöver en välfungerande och kostnadseffektiv myndighet som stöd till de nationella polismyndigheterna i jakten på den gränsöverskridande brottsligheten för att skydda medborgarnas säkerhet och ekonomin. Samtidigt är det viktigt med en ordentlig parlamentarisk granskning och tuffa regler för dataskydd.
Förslagen ska göra Europol mer effektivt, demokratiskt och också ytterligare höja säkerheten för personuppgifter. Vi behövde också anpassa Europol till den nya ordningen efter Lissabon-fördraget och passar på att samla Europol och den europeiska polisakademin Cepol, under ett tak och förebygger därmed stuprör och parallella organisationer. Demokratin ökar genom att europaparlamentet och nationella parlament ges en ökad insyn i Europols verksamhet och kan ta en granskande roll. Hur det kommer se ut i praktiken har vi överlåtit till parlamentet att bestämma.
Jag var just i Europaparlamentet för att presentera förslaget i libe-utskottet och svarade på deras frågor. Vår gemensamma förhoppning är att reformerna kan beslutas innan Europaparlamentets mandat upphör till våren 2014.

 

Att asylpaketet har nåt ett genombrott idag, nära slutligt beslut. Kommentar här: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-293_en.htm

Från presskonferensen. Photo: EbS

Från presskonferensen. Photo: EbS

Idag presenterade jag ett förslag om att underlätta för utländska studenter och gästforskare att komma till EU. Jag gjorde det med två gästforskare, Fatma Abidi och Bellarminus Kakpovi som båda forskar och läser i EU men har erfarenheter av hur svårt det kan vara att komma hit.

Ungefär 200 000 utländska studenter och forskare kommer idag varje år till EU. Dessa personer är ofta väldigt begåvade personer som berikar sin egen utbildning genom utbytet, men som också bidrar positivt till EU genom sin kunskap och sina erfarenheter.  Vi ser tyvärr en trend  att antalet personer som kommer till EU för att studera eller gästforska minskar. Det är ett problem för Europas konkurrenskraft att vi har byråkratiska hinder som får begåvade studenter och forskare att söka sig till andra kontinenter. Det gör att vi missar personer som efter att de har forskat eller läst färdigt kan gå in och bidra till utveckling, tillväxt och innovation. I EU idag, trots ekonomisk kris och hög arbetslöshet, finns redan en brist på t.ex. ingenjörer, personer inom vården, biotech och IT. Förslaget som jag presenterade idag för kommissionens räkning innehåller förslag på hur vi kan locka fler att komma till EU.

Ingen ska t.ex. behöva vänta mer än två månader på att få besked om uppehållstillstånd eller visum. Utländska studenter ska få rätt att arbeta, parallellt med studierna, vilket i dag är förbjudet i t.ex Litauen och Luxemburg. Efter färdig utbildning ska studenter och forskare få rätt att stanna kvar i Europa i ett år för att söka jobb eller starta eget. I dag åker de ut nästan samma dag som de har tagit examen.

Vi behöver välutbildade människor oavsett om de är européer eller kommer från tredje land. De kan starta ett bolag, eller kommer in på en nyckelposition, som sedan kan leda till investeringar och nya jobb. Det är strategiska personer som vi behöver i utvecklingen mot tillväxt och konkurrenskraft. Jag är stolt över att EU-kommissionen visar ledarskap och föreslår förbättringar för att locka hit fler studenter och forskare. Fatma Abidi från Tunisien berättade om hur hennes studietid här hade lett till att ULB universitetet i Bryssel och Kartagouniversitetet i Tunisien hade startat ett stort samarbete om forskning i jordbruket, något om leder till jobb, utbyte och ny forskning i båda länderna.

För att stärka EU:s konkurrenskraft har vi tidigare sett över hur vi ökar utbildningens kvalitet i Europa. Det är inget som EU styr över, men vi har kommit med rekommendationer hur våra 4000 universitet och högskolor kan bli bättre. Viktigt är också att satsa på grundskolan så studenterna har tillräckliga grunder för att gå vidare till högre studier. Erasmusutbytet är också på väg att fördjupas och förbättras för att ytterligare öka studenters rörlighet inom EU.

Intressant läsning idag i International Harald Tribune om hur Canada vill locka internationella studenter. Läs här. Och mer information om förslaget hittar du i kommissionens pressrum och min debattartikel som publicerats i flera svenska tidningar idag.

PlenumsalenDet var ett kallt och vintrigt Moskva som väntade oss när stora delar av kommissionen anlände till Ryssland igår. Syftet var att diskutera olika ämnen med den ryska regeringen. Gårdagen ägnades åt bilaterala möten och jag hade ett långt möte med justitieministern Alexander Konovalov. Vi har träffats många gånger förut och känner varandra ganska väl vid det här laget. Vi talade framför allt om visumfrågor. EU och Ryssland arbetar på att på sikt avskaffa visumtvånget mellan våra respektive länder. En del i det arbetet är en dialog om s.k common steps som innefattar dokumentsäkerhet, gränskontroll, migration, asyl, kampen mot korruption, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi stämde av läget i förhandlingarna här.

På kort sikt hoppas vi också kunna komma överens om ytterligare visumförenklingar som innebär att byråkratin kring att få visum minskar, att avgifterna för ett visum sänks eller helt avskaffas för vissa grupper, och att det ska bli lättare att få flerårsvisum. Här är vi mycket nära en överenskommelse. Ett avtal här skulle innebära mycket för vanliga medborgare som vill resa till EU eller till Ryssland för att turista, hälsa på vänner, delta i olika evenemang eller göra affärer.

Vi pratade också om behovet av samarbete när det gäller narkotikasmuggling och trafficking samt kampen mot korruptionen. Korruption är ju en fråga många EU-länder brottas med, men det är ett mycket stort problem i Ryssland.

Slutligen uttryckte jag också oro över situationen gällande mänskliga rättigheter i Ryssland. Framför allt talade vi om fallet Magnitsky. Jag beklagar djupt att utredningen kring hans död har lagts ner. Magnitsky fallet är tyvärr en tragisk symbol för mycket som inte fungerar i det ryska rättsväsendet.

Idag träffade hela kommissionen den ryska regeringen. Mötes leddes av premiärminister Medvedev och kommissionsordförande Barroso. Diskussionerna handlade om handel, energi, visumfrågor, rättssäkerhet, transport etc. Vi har ett gott samarbete med våra ryska partners inom många områden men det finns också en hel del bekymmer och oenigheter som vi talade om idag.

Foto: Carl Lagerqvist

Foto: Carl Lagerqvist

Nio EU-kommissionärer och minst en minister satt insnöade i fyra timmar på Bryssels flygplats idag. Dock var det väldigt trevligt att få tid att prata med EU-minister Birgitta Ohlsson, som var på väg hem till Stockholm. Vi hann dessutom med att ta en bild tillsammans med min kommissionärskollega Kristalina Geogieva.

fgmKvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en brutal kränkning av var och en av de miljoner kvinnor och flickor som utsätts varje år. Min kollega Vivian Reding gav det europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) i Vilnius i uppgift att titta närmare på könsstympningen i EU och blivande EU-medlemmen Kroatien. Rapporten presenterades igår av Virginija Langbakk, institutets direktör, på ett seminarium i kommissionen, för att med inbjudna experter diskutera vad EU kan göra.
I rapporten konstateras att kvinnlig könsstympning inte generellt utförs i EU, men det betyder inte att det inte förekommer alls. Det vanligaste är att kvinnor och flickor har blivit könsstympade innan de kom till EU eller skickats till andra länder för att bli könsstympade. Rapporten visar på hur olika länder jobbar, eller inte jobbar, mot kvinnlig könsstympning och till hjälp för drabbade kvinnor och flickor.

Kvinnor och flickor som flyr från sina hemländer för att de riskerar könsstympning ska ha rätt till asyl i Europa. Det är fallet redan idag, men i det asylpaket med gemensamma regler som slutförhandlas under våren, stärker vi genusperspektivet i asylproceduren ytterligare – tekniskt uttryckt. Vad vi gör är att vi ser till att de kvinnor och flickor som drabbas eller har drabbats får rätt till ett bättre liv någonstans i Europa. Naturligtvis måste vi också jobba förebyggande och försöka ändra på de unkna strukturer som ligger bakom dessa brutala kränkningar av kvinnor och flickor.

Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Inte minst i tider av ekonomisk kris och stora budgetnedskärningar är det oerhört viktigt att bekämpa korruption och komma åt läckaget av skattemedel. Idag deltog jag på en intressant konferens, som är en del av arbetet att ta fram EU:s antikorruptions-rapport.

Konferensen hålls i ett soligt Göteborg och experter från 14 länder diskuterar korruption tillsammans med en delegation från EU-kommissionen och QoG-institutet (Quality of Government Institute) vid Göteborgs Universitet. På dagordningen står bl.a. finansiering av politiska partier, insyn i lobbyism och även korruption i den privata sektorn. En liknande konferens hölls i Bulgariens huvudstad Sofia innan jul.

Antikorruptions-rapporten är ett initiativ för att driva på nationella åtgärder mot korruption men också för att skapa diskussion. I rapporten granskar kommissionen de 27 medlemsländerna, Kroatien och EU:s institutioner, och föreslår åtgärder för var och en. Det är ett svårhanterat fenomen, men vi har inte råd att vara försynta. Och det som har gjorts hittills är inte tillräckligt.

Experterna som vi har bjudit in idag får möjlighet att dela med sig av sin kunskap om sitt land, ge kommissionen input och se till att rapporten blir så korrekt, aktuell och relevant som möjligt. Vi hoppas att rapporten, när den presenteras i början av sommaren, kan vara en grund till politisk debatt men också fortsatt diskussion med och mellan experter.

Pengarna som går förlorade i korruption i den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsländer motsvarar nästa lika mycket som EU:s hela budget. Detta är ett hot mot Europas tillväxt och för förtroendet mellan medlemsstaterna, men också medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och dess representanter. Den underminerar också den fria marknaden. Vi ser att graden av korruption varierar kraftigt mellan länder och inom enskilda länder, men inget land är befriat. Det finns regler på plats men vi ser inte tillräckliga framsteg. Hela 74 procent av EU:s medborgare uppfattar korruptionen som ett allvarligt problem i respektive land. Korruption måste bekämpas på alla nivåer och överallt i EU.

Göteborgs-Postens debattsida skriver jag idag mer i ämnet. Mitt tal från konferensens öppnande finns att läsa här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: