You are currently browsing the tag archive for the ‘2010’ tag.

Över julhelgen satte jag mig ner och blickade tillbaka på 2010 och ett spännande, men också rätt tufft första år som EU-kommissionär. För den intresserade följer här en summering, såhär i årskrönikornas tid.

Januari
Januari präglades av inläsningen för nya jobbet och för utfrågningen av oss blivande kommissionärer i Europaparlamentet. Min grillning var tuff, inte minst i på asyl- och migrationsområdet, men jag fick godkänt och vi kunde efter visst rabalder kring Bulgariens nominering Jeleva (hon hoppade till slut av) börja jobba.

Februari
Jag kastades direkt in i frågan om TFTP-avtalet, en överenskommelse mellan EU och USA som ska underlätta spårandet av finansiering av terroristdåd. Europaparlamentet röstade ner avtalet 11 februari (jag tillträdde dagen innan) – de var inte nöjda med dataskydd, integritetsskydd och möjligheterna att få upprättelse för dem vars uppgifter missbrukats. Visst fog fanns för kritiken och det föll på mitt bord att ta fram ett nytt förhandlingsmandat.

I slutet av februari, två veckor in på nya jobbet, la jag fram mitt första förslag. Det syftade till att få EU:s gränskontrollmyndighet Frontex att fungera bättre och stärka MR-dimensionen i gränskontrollarbetet.

Mars
Tyska författningsdomstolen underkände datalagringsdirektivet, som handlar om rättsbekämpande myndigheters tillgång till teledata. Domstolen underkände inte direktivet som sådant, men det sätt Tyskland implementerat det på. Jag delar bilden att det finns utrymme för förbättringar av datalagringsdirektivet och vi har under året jobbat med en utvärdering som kommer att presenteras under våren 2011. Den kommer lägga grunden för ett förslag som förbättrar direktivet.

I slutet av månaden presenterade jag ett förslag som stärker arbetet mot människohandel. Det handlar bland annat om att definiera brottet på samma sätt inom EU, harmonisera straffskalorna och stärka offrens rättigheter. Jag känner starkt för den här frågan och är stolt över att mitt förslag strax före jul antogs av både parlamentet och rådet med massivt stöd. Det är det jag är allra mest stolt över från 2010.

I samband med traffickingförslaget la jag också fram ett direktivförslag för att stärka barns rättigheter och skydda dem från sexuella övergrepp. Det handlade även om det om gemensamma definitioner och straffharmonisering, men också om att komma åt grooming och sexturister. Mest uppmärksamhet fick den artikel som föreslår att medlemsländerna ska blockera Internetsidor med barnpornografiskt innehåll (vilket redan görs i Sverige och ett antal andra länder). För detta anklagades jag för att vilja censurera Internet. Jag fick dock även stöd från många håll, inte minst från barnrättsorganisationer som Ecpat och Rädda Barnen. Förslaget förhandlas fortfararande i Europaparlamentet och i ministerrådet.

April
Vi införde den svenska offentlighetsprincipen i mitt arbete genom att göra min korrespondens tillgänglig på nätet. Jag har försökt få med mig andra kommissionärer, men hittills är jag den enda som gör detta.

Jag presenterade också en handlingsplan för att göra verklighet av Stockholmsprogrammet. Det förhandlades fram under svenska ordförandeskapet och innehåller en rad åtgärder inom området för rättsliga och inrikes frågor de kommande åren.

Maj
Jag la fram en handlingsplan för ensamkommande barn. Allt fler barn kommer själva till Europa – 2009 sökte 11 000 asyl, men mörkertalet är stort. Det är viktigt att barnens bästa alltid sätts i centrum och jag föreslog en slags uppförandekod för medlemsstaterna, men också konkreta åtgärder som att alla barn ska ha rätt till juridiskt ombud.

Ett par veckor senare kunde jag föreslå visumfrihet för Albanien och Bosnien-Herzegovina. Ministerrådet gav sitt stöd och i mitten av december trädde beslutet i kraft. Ett viktigt steg i närmandet av dessa två länder till EU, och en stor frihet för dess medborgare. Några veckor senare föreslog jag detsamma för Taiwan.

Juni
Under hela våren ägnade jag mycket tid åt TFTP-avtalet och i juni kunde jag presentera resultat från förhandlingarna med USA. Europaparlamentet ställde sig med bred majoritet bakom det nya avtalet i början av juli , som innehåller ett väsentligt starkare skydd för den personliga integriteten.

Juli
Jag la fram förslag för att underlätta för arbetskraftsinvandring. Europa står inför en jättelik demografisk utmaning och vi behöver ett smidigt och tydligt regelverk. De två förslagen handlade om säsongsarbetare och överflyttningar av personal inom företag.

Innan vi stängde igen för sommaren presenterade jag också en sammanställning av de instrument EU har för att spara och utbyta personuppgifter. Det var första gången en sådan genomgripande översikt gjordes. Som medborgare bör du ha rätt att veta vilken information som samlas in och sparas om dig.

Augusti
Tillbaka efter sommaren drogs jag in i debatten om romernas situation. Frågan är min kollega Viviane Redings ansvarsområde, men jag har länge haft ett engagemang för romerna, som är en diskriminerad och ofta stigmatiserad grupp i Europa. Vi träffade franska ministrar som försäkrade oss om att Frankrikes utvisningar inte var riktade specifikt mot romer, men det stod snart klart att så inte var fallet och Viviane skällde ut Frankrike efter noter på en uppmärksammad presskonferens.

September
Mitt första förslag för hösten handlade om regler mot hemmagjorda bomber. Med relativt vanliga kemikalier kan man tillverka sprängämnen och det är viktigt att begränsa dessa möjligheter.

Jag la också fram ett antal principer som ska vägleda oss i avtal om utbyte av flygpassagerardata med länder utanför EU. Dagens avtal, med USA, Australien och Kanada, ska jag omförhandla enligt de nya principerna.

Jag hann också presentera hur vi vill stärka skyddet mot cyberattacker, som är ett växande hot. Med hjälp av skadlig programvara kan man kapa datorer och stjäla andras identitet, länsa bankkonton och utföra storskaliga attacker mot viktig infrastruktur.

Oktober
Jag blev nominerad till årets kommissionär och årets europé, en ansedd utmärkelse som tidningen European Voice delar ut. Jag fick dock se mig slagen av min kollega Kristalina Georgieva, som mycket välförtjänt tog hem priset.

Hösten präglades också av internsiva diskussioner om hur vi ska gå vidare med asylpaketet. Det innehåller sex förslag på asylområdet och rör allt från mottagningsvillkor till hur asylprövning ska gå till och var den ska ske. Ministerrådet och Europaparlamentet har inte kunnat enas, och svåra diskussioner återstår även om vi också har tagit några steg framåt under 2010.

Parallellt med detta blev flyktingsituationen i Grekland akut. Det grekiska asylsystemet såväl som gränskontrollen mot Turkiet har i princip kollapsat och jag gjorde två blixtvisiter till landet. Från EU-kommissionens sida har vi erbjudit ekonomiskt stöd och praktisk hjälp och vi fick för första gången sätta in särskilda EU-team för att hjälpa Grekland med gränskontroll, men situationen är fortfarande mycket bekymmersam.

November
Jag presenterade en inre säkerhetsstrategi för EU, med 41 konkreta åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism och stärka EU:s krishanteringsförmåga. Alltför länge har säkerhetsarbetet präglats av ett stuprörstänkande som jag ville komma bort från. De kommandeåren kommer vi att komma med en rad förslag för att göra verklighet av denna strategi.

December
Jag avslutade året med att presentera en särskild samordnare i arbetet mot människohandel. Vi behöver bli mycket bättre på att integrera fler politikområden i detta arbete, och jag är övertygad om att Myria Vassiliadou kommer att göra ett bra jobb.

Under året har jag också hunnit besöka mer än hälften av EU:s medlemsländer (Österrike, Slovakien, Polen, Spanien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Malta, Luxemburg, Italien, Belgien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien). Det är ofta givande och nödvändigt för att föra frågor framåt, men det är också en en hederssak att hinna med att besöka alla EU-länder minst en gång under mandatperioden.

Vid sidan av detta har jag besökt och fört diskussioner med vitt skilda länder som USA, Ryssland och Libyen, samt gjort framträdanden i Schweiz, Albanien och Bosnien-Herzegovina. Ett intensivt första år som EU-kommissionär…

Nu tar vi nya tag inför 2011. Asylfrågor kommer fortsätta att vara högaktuella. Ambitionen är att asylpaketet ska vara färdigförhandlat innan årsskiftet. Det kommer att bli svårt…

Jag kommer även presentera förslag om att komma åt pengarna i organiserad brottslighet, om att stärka arbetet mot korruption, om att förbättra integrationspolitiken i EU, försöka ta fram en mer global ansats i migrationspolitiken samt titta på möjligheterna att skapa ett europeiskt system för att analysera finansiella transaktioner i kampen mot terrorism. Vi kommer att lägga fram vår utvärdering av datalagringsdirektivet och se hur vi kan använda oss av flygpassagerardata i arbetet mot organiserad brottslighet och terrorism. Och säkert en rad andra frågor också – i detta jobb ingår att försöka vara redo för det oväntade. Som John Lennon sjöng: Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: