You are currently browsing the tag archive for the ‘arbetskraftsinvandring’ tag.

Från presskonferensen. Photo: EbS

Från presskonferensen. Photo: EbS

Idag presenterade jag ett förslag om att underlätta för utländska studenter och gästforskare att komma till EU. Jag gjorde det med två gästforskare, Fatma Abidi och Bellarminus Kakpovi som båda forskar och läser i EU men har erfarenheter av hur svårt det kan vara att komma hit.

Ungefär 200 000 utländska studenter och forskare kommer idag varje år till EU. Dessa personer är ofta väldigt begåvade personer som berikar sin egen utbildning genom utbytet, men som också bidrar positivt till EU genom sin kunskap och sina erfarenheter.  Vi ser tyvärr en trend  att antalet personer som kommer till EU för att studera eller gästforska minskar. Det är ett problem för Europas konkurrenskraft att vi har byråkratiska hinder som får begåvade studenter och forskare att söka sig till andra kontinenter. Det gör att vi missar personer som efter att de har forskat eller läst färdigt kan gå in och bidra till utveckling, tillväxt och innovation. I EU idag, trots ekonomisk kris och hög arbetslöshet, finns redan en brist på t.ex. ingenjörer, personer inom vården, biotech och IT. Förslaget som jag presenterade idag för kommissionens räkning innehåller förslag på hur vi kan locka fler att komma till EU.

Ingen ska t.ex. behöva vänta mer än två månader på att få besked om uppehållstillstånd eller visum. Utländska studenter ska få rätt att arbeta, parallellt med studierna, vilket i dag är förbjudet i t.ex Litauen och Luxemburg. Efter färdig utbildning ska studenter och forskare få rätt att stanna kvar i Europa i ett år för att söka jobb eller starta eget. I dag åker de ut nästan samma dag som de har tagit examen.

Vi behöver välutbildade människor oavsett om de är européer eller kommer från tredje land. De kan starta ett bolag, eller kommer in på en nyckelposition, som sedan kan leda till investeringar och nya jobb. Det är strategiska personer som vi behöver i utvecklingen mot tillväxt och konkurrenskraft. Jag är stolt över att EU-kommissionen visar ledarskap och föreslår förbättringar för att locka hit fler studenter och forskare. Fatma Abidi från Tunisien berättade om hur hennes studietid här hade lett till att ULB universitetet i Bryssel och Kartagouniversitetet i Tunisien hade startat ett stort samarbete om forskning i jordbruket, något om leder till jobb, utbyte och ny forskning i båda länderna.

För att stärka EU:s konkurrenskraft har vi tidigare sett över hur vi ökar utbildningens kvalitet i Europa. Det är inget som EU styr över, men vi har kommit med rekommendationer hur våra 4000 universitet och högskolor kan bli bättre. Viktigt är också att satsa på grundskolan så studenterna har tillräckliga grunder för att gå vidare till högre studier. Erasmusutbytet är också på väg att fördjupas och förbättras för att ytterligare öka studenters rörlighet inom EU.

Intressant läsning idag i International Harald Tribune om hur Canada vill locka internationella studenter. Läs här. Och mer information om förslaget hittar du i kommissionens pressrum och min debattartikel som publicerats i flera svenska tidningar idag.

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Nu är jag tillbaka i Dublin igen för ett informellt ministermöte med inrikes och justitieministrarna . På det informella mötet är, förutom alla ministrar från EU-länderna, också kandidatländer och associerade länders ministrar närvarande. Inga beslut fattas, men det ger möjlighet till en lite mer förutsättningslös diskussion om olika frågor. Samt en hel del möten i korridorerna.  Det irländska ordförandeskapet har tillväxt som sitt främsta tema och vill diskutera alla frågor ur det perspektivet. Därför har vi idag diskuterat såväl arbetskraftsinvandring som brottsbekämpning ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trots mycket hög arbetslöshet har vi paradoxalt nog också problem att finna kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Hundra tusentals välutbildade européer har lämnat vår kontinent för att arbeta i Afrika, Latinamerika etc. Den demografiska utvecklingen på lång sikt är också bekymmersam.

Många insatser behövs förstås här – fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden, vi behöver satsa mer på utbildning och på integration av de invandrare som redan finns i Europa. Arbetskraftsinvandring är inte lösningen på alla problem men kan vara en viktig faktor och vi måste göra mer för  att höra Europa mer attraktivt och tillgängligt för människor utanför EU. Detta har kommissionen hävdat länge men i praktiken har det blivit allt svårare att komma lagligt till EU och migrationen har faktiskt minskat. Idag har vi haft en bra diskussion och flera medlemsländer inser nu behovet av arbetskraft och diskussionen var konstruktiv. Fortfarande finns det dock stort fokus på att främst hålla människor borta från EU, vilket är beklagligt.

Vad gäller brottsbekämpning är det klart att brott innebär en stor kränkning för det enskilda brottsoffret, men organiserad brottslighet är också en enormt lukrativ ekonomisk verksamhet. Dessa pengar bör i större utsträckning tas tillbaka till den legala ekonomin. Vi diskuterade olika aktuella lagförslag rörande korruption, konfiskering av kriminellas tillgångar och pengatvätt.

Andra frågor på agendan var situationen i Syrien. Med UNHCR och höge represententanten Guterres pratade vi om den fruktansvärda läget . Cirka 25 000 syrier har flytt till EU hittills och 700 000 får skydd i närområdet – i Turkiet , Jordanien, Libanon och Irak. De flesta får stanna men det finns fortfarande medlemsländer som skickar tillbaka syriska asylsökande, något som inte är acceptabelt. Alla får heller inte tillgång till asylsystemet och andra hålls inlåsta, något som inte bör förekomma. UNHCR uppmanar EU:s länder att ta ansvar och att vidarebosätta några av de 500 personer som de har på en lista av personer med särskilt behov av skydd. Jag hoppas medlemsländerna kan höra en insats här, det skulle sända en viktigt signal!

Grekland presenterade också sin uppdaterade handlingsplan för att få en fungerande asylpolitik på plats. Det sker framsteg,  men fortfarande återstår mycket att göra.

Över hela mötet hängde naturligtvis gisslandramat i Algeriet som vi alla känner stor oro för.

Jag är just nu i USA på tjänsteresa och idag ska jag föreläsa på Harvard. Det är på ett av deras Europaprogram, the Kokkalis program, som jag blivit inbjuden att prata om aktuella europeiska utmaningar.

Jag kommer att tala om tre stycken utmaningar. Den första handlar om hur vi i EU har hanterat den arabiska våren och att vi nu behöver förändra vår politik drastiskt gentemot våra nordafrikanska grannar. Den andra utmaningen är behovet av en gemensam europeisk politik för arbetskraftsinvandring. EU står inför en minskande arbetsför befolkning och behöver attrahera både rätt kompetens och rätt talang till EU. Den tredje utmaningen är behovet av en gemensam europeisk asylpolitik. Vi måste säkerställa likabehandling av asylsökande och se till att alla medlemsstater tar sin del av ansvaret. Här kan du läsa hela talet.

I morgon åker jag vidare till Washington för att bland annat träffa justitieminister Eric Holder och även besöka FBI för att höra mer om hur de arbetar för att komma åt den växande it-brottsligheten.

Kommissionen diskuterade idag återigen Ungern. En del frågor är lösta och de ungerska myndigheterna har visat sig villiga att ändra vissa lagar där vi hade frågor. Fortfarande finns det dock skäl för oro och vi beslutade idag att gå vidare med de rättsliga procedurerna gällande vissa frågor i Ungern. Vi skickar därför ett så kallat motiverat yttrande gällande åldersdiskrimineringen av domare samt dataskyddsombudsmannens självständighet. Angående centralbankens självständighet återstår en del frågor då här kommer vi att begära kompletterande information. Det finns fortfarande mycket som är bekymmersamt i Ungern. Mediefriheten är en sådan sak liksom domstolsväsendets oberoende.  Inom två veckor kommer också Europarådets granskning av domstolsväsendets självständighet. Så Ungern lär finnas på dagordningen ett bra tag till.

Snart ska jag iväg för att delta på ett seminarium om arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv anordnar här i Bryssel. Deltar gör även Tobias Billström och Stefano Scarpetta från OECD. I fokus av diskussionen står den svenska modellen men jag kommer framförallt att tala om de utmaningar som EU står inför. Särskilt kommer jag att tala om vikten av att vi tänker långsiktigt för att ta oss ur krisen och för att göra EU mer attraktivt. Jag är övertygad om att arbetskraftsinvandring är en av många nödvändiga åtgärder liksom pensionsreformer och utbildningsinsatser. Mitt tal kommer du att kunna hitta här.

I Sverige har det de senaste veckorna debatterats flitigt om höjd pensionsålder efter statsminister Reinfeldts uttalande. När det gäller pensionsfrågor har EU inte någon beslutandemakt utan endast en stödjande funktion för att se till att medlemsländerna har välfungerande pensionssystem. Min kollega Lazlo Andor presenterade i veckan en bedömning av pensionsläget i Europa, vilken är baserad på en konsultationsprocess med medlemsländerna. Där säger vi att i takt med att genomsnittsåldern i medlemsländerna ökar är det också rimligt pensionsåldern höjs. Att enbart höja pensionsåldern är inte heller nog för att möta den stora demografiska utmaning vi står inför, vi måste också attrahera arbetskraftsinvandring till Europa. Andor och jag håller just nu på att se över på vilka sätt vi kan underlätta för människor att lagligt komma till Europa för att arbeta.

Igår röstades det Europaparlamentet i Strasbourg för en mer ansvarsfull budget. Där ingick också ett tillägg om att parlamentet, som idag pendlar mellan Bryssel och Strasbourg, endast bör ha en sammanträdesplats s.k. One seat. Frågan om var Europaparlamentet ska sammanträda står inskrivet i EU:s fördrag, så för att ändra på detta måste alla medlemsländer rösta för en ändring. Men att parlamentet nu tydligt markerar att pendlingen innebär en stor kostnad för EU:s medborgare (för att inte tala om miljökonsekvenserna), och därmed borde upphöra, är mycket bra.

I morse träffade jag VD:n och företrädare från gruvföretaget LKAB. Företaget står för 90 % av järnmalmsproduktionen i Europa. Vi pratade bl a om energieffektivisering och forskning. Det var ett intressant möte och särskilt roligt i tider av ekonomisk kris att höra om den enorma efterfrågan på arbetskraft som de har i Norrbotten. De är beroende, och kommer i framtiden att vara än mer beroende, av arbetskraftsinvandring för att få tag i människor med rätt kompetens. De har inlett samarbete med universitet på Island och i Turkiet bland annat. Att öka utbytet med Turkiet är en av mina politiska prioriteringar och nu då det går långsamt på EU-nivå är det kul att se att det rör sig på andra håll.

Under dagen har jag via Twitter följt CNN:s reporter Nic Robertsons liverapportering från Hama i Syrien. Det är verkligen en fruktansvärd situation i landet och jag är full av beundran för den syriska befolkningen som är otroligt modig och uthållig.

Min tredje dag på Twitter är det också roligt att se att jag redan har 500 följare.

Efter lunch nåddes vi av den mycket oroande nyheten om en granatattack i belgiska staden Liège. Så här långt rapporteras det om fyra döda och över 60 skadade. Jag är mycket bedrövad av dessa nyheter och följer rapporteringen minut för minut.

Jag deltar idag på rådsmöte i Bryssel och diskuterar bl a det gemensamma asylsystemet, PNR-avtal med USA och Schengenförslaget med EU:s inrikesministrar. Samtidigt sammanträder Europaparlamentet i Strasbourg och mycket glädjande har de idag äntligen antagit förslaget om ”Single Permit” som på svenska heter enhetligt uppehållstillstånd.

Förslaget handlar om att underlätta för människor som kommer till EU för att arbeta. I vissa EU-länder fungerar det nämligen så idag att man dels måste ansöka om ett tillstånd för att få jobba i landet och ett annat tillstånd för att få bo i landet. För att förenkla hela processen och förbättra situationen har kommissionen föreslagit att det ska räcka med ett enda tillstånd. Tillståndet ska även garantera samma rättigheter som medborgare har vad gäller arbetsförhållanden, beskattning, vidareutbildning och tillgång till välfärdssystemen samt överföring av pensioner.

Detta är det första lagförslaget, som handlar om att underlätta för arbetskraftsinvandring till EU, som tas sedan Lissabonfördraget trädde i kraft, dvs nu har både parlamentet och rådet varit med i lagstiftningsprocessen. Rådet har redan antagit förslaget vilket innebär att medlemsländerna nu har två år på sig att införa de nya reglerna. Och det är ett mycket viktigt första steg för ett mer öppet Europa. Vi håller nu även på att förhandla om förslag för att underlätta för experter som kommer till EU samt förbättra villkoren för säsongarbetare och jag hoppas att vi ska komma överens även om dessa under nästa år.

Diskussionerna om vad som egentligen hände på europeiska rådet fortsätter och det är en mycket upphetsad inrikespolitisk debatt i bl.a. Storbritannien. Från Herman van Rompuys kabinett snickrar man på en juridisk text som nog många medlemsländer vill läsa. Jag vidhåller att Sverige absolut bör gå med och vara aktiva i Europasamarbetet. Idag skriver Jan Björklund m fl en mycket tänkvärd artikel och jag kan inte annat än instämma med artikelförfattarna.

Dagen började med ett frukostmöte på EPC, European Policy Centre, en av de större tankesmedjorna i Bryssel. Mitt tal handlade om arbetskraftsinvandring och det var ganska skönt att få prata om långsiktiga utmaningar och se bortanför de akuta asylutmaningarna. Det var många representanter från näringslivet på frukosten och de bekräftade behovet av arbetskraftinvandring i Europa. I början på nästa år kommer jag att presentera en mer omfattande strategi för arbetskraftinvandring i EU. En stor del av dagen har annars gått åt till just diskussioner med mina medarbetare om vilka frågor vi ska prioritera under nästa år bland alla de som jag har i min portfölj. Till hösten ska kommissionen presentera sitt arbetsprogram för 2012 och till dess måste alla kommissionärer har skapat ordning och reda bland de olika förslag som kommer.

Idag följer vi alla med spänning utvecklingen och debatten i Grekland inför förtroendeomröstningen om regeringen ikväll. Det är ingen avundsvärd uppgift den grekiska regeringen har, men samtidigt helt nödvändigt att reformer genomförs. Det europeiska rådets toppmöte på torsdag och fredag kommer med allra största sannolikhet att ägna mycket stor energi åt att tala om just Grekland. Migration är ju annars temat för mötet och jag har ägnat stor tid åt att samordna kommissionens positioner inför fredagens slutsatser, i eftermiddag sitter jag ner med kommissionsordförande Barroso och stämmer av.

Den ekonomiska krisen som drabbade Europa 2008 visade hur sammanflätade våra ekonomier är. Den spanska ekonomin påverkar den tyska, den svenska ekonomin är beroende av den estniska ekonomin och så vidare. Krisen pekade också på behovet av en bättre samordning mellan EU-ländernas ekonomiska regelverk. EU:s medlemsländer beslöt därför att införa s.k. europeiska terminer där kommissionen, baserat på medlemsländernas ekonomiska program, lämnar landspecifika rekommendationer för hur länderna kan stärka sina ekonomier och bli mer konkurrenskraftiga.

Rekommendationerna, som presenterades tidigare idag, fokuserar till största del på offentliga finanser, skattesystem, reformer av arbetsmarknaden och offentliga investeringar. De tar också upp den demografiska utmaning vi står inför, något som jag ofta talar om. Behovet av ökad arbetskraftsinvandring kan vara en del av lösningen och denna översyn är därför ett intressant inlägg i debatten.

Sverige tillhör de länder som klarat sig bäst genom krisen men även för Sveriges del finns det områden som kan förbättras, såsom bolånemarknaden och ungas deltagande på arbetsmarknaden. Europeiska rådet kommer att diskutera dessa rekommendationer i slutet av juni.

Det är frustrerande att inte ha en klar bild av vad som händer i Libyen. Det jag har lyckats ta del av från nyhetsrapporteringen är förfärligt. Jag såg Khaddafis tal igår och där visade han tydligt sitt rätta ansikte. Det är därför mycket glädjande att höra om reaktionerna från libyska diplomater och politiker som tydligt vågar ta ställning mot Libyens diktator.

Vi måste samtidigt förbereda oss på det värsta och på att kunna ta emot flyktingar från regionen. Vi tittar nu på möjligheten att från kommissionens sida föreslå att de människor som kan tänkas fly till EU tillfälligt ska kunna stanna om situationen ytterligare skulle förvärras.

Vi behöver som jag skrivit tidigare, se över våra långsiktiga insatser i regionen och särskilt förtydliga målsättningarna med vår grannskapspolitik. Jag menar att en viktig del i denna strategi ska vara att utveckla ett partnerskap för rörlighet med länderna kring Medelhavet, något som vi redan har idag med Cap Verde och Moldavien. Vi måste också öka handelsutbytet och dessa länders tillträde till våra marknader samt öppna upp för arbetskraftsinvandring och uppmuntra rörlighet för studenter och forskare.

Men det absolut viktigaste är att vi sätter större kraft bakom insatser för att främja en demokratisk utveckling där rättsstatens principer och mänskliga rättigheter står i fokus. Vi har inte gjort tillräckligt på dessa områden.

Idag har jag varit i Berlin. Huvudanledningen var att tala inför
över tusen poliser från ett femtiotal länder på en europeisk
poliskongress som äger rum varje år. Här kan du läsa mitt tal.

Under dagen har jag också passat på att träffa andra personer bla
statssekreteraren för arbetsmarknadsministern, Andreas Storm
för att diskutera arbetskraftsinvandring och integration. Tyskland
är ju, precis som de flesta EU-länder, i stort behov av arbetskrafts-
invandring och vi diskuterade de olika förslag som nu ligger
på förhandlingsbordet. Jag hann också med en arbetslunch med
justitieministern Sabine Leutheusser Schnarrenberger för att prata
om datalagring, PNR, övergrepp mot barn och kommissionens
planerade förslag mot korruption som kommer senare i vår. Det var
ett bra förmöte inför rådsmötet nästa vecka.

Under eftermiddagen har jag också besökt ett intressant
integrationsprojekt i Kreuzberg som EU delvis finansierar.

Det är fascinerande att se hur Berlin förändras inför varje besök
i staden. Första gången jag var här var 1987. Vi tog oss över till
Östberlin, besökte check point Charlie och festade i Kreuzberg. Då
delade muren staden och Europa. Idag byggs och renoveras det
med en väldig fart.

Ropen på frihet och demokrati fortsätter att sprida sig i
Mellanöstern och Nordafrika. Visst är det en helt annorlunda
situation nu men stämningen påminner om den som rådde i Öst- och
Centraleuropa 1989.

Vi har haft rådsmöte i Luxemburg, inrikes och migrationsministrarna på torsdagen och justitieministrarna på fredagen. Vanligtvis är det min kollega Viviane Reding som går till justieministrarna, men idag var jag där på första punkten som handlade om lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn.

Igår hade vi diskussioner de två förslag om laglig migration som jag la fram i somras: säsongsarbetardirektivet och företagsintern överflyttning av arbetskraft. Båda dessa förslag syftar till att skapa gemensamma regler för arbetskraftsinvandring i Europa.

Motståndet var större än väntat bland ministrarna (tiderna är inte gynnsamma för att på något sätt tala positivt om migration…) men jag tror att vi ska kunna komma framåt mot slutet på året.

Vi hade också en diskussion om läget i asylpaketsförhandlingarna. Dessa är mycket svåra som jag skrivit om tidigare. I det sammanhanget berättade också jag och min grekiska kollega om den grekiska handlingsplanen för att få deras asylsystem på fötter.

Under lunchen hade vi en mycket intressant diskussion med Jane Lute som är deputy till Janet Napolitano, USA:s ”inrikesminister” och chef för department of homeland security i Washington. Jag talade med Janet Napolitano i helgen i samband med den försiktighetsuppmaning som USA utfärdade till amerikaner som skulle resa till Europa. Det precisa hotet är svårdefinierat men det finns en ökad riskbild för attentat i Europa. Vi talade om hur vi ska bättre samordna hur vi går ut och varnar medborgarna utan att skapa panik. Det finns inget enhetligt system för detta I Europa och därför uppfattas olika uttalanden väldigt olika av press och allmänhet.

I morse åt jag frukost med Jane och vi pratade mer om detta och jag hade också möjlighet att framför kritik mot den avgift – ESTA– som USA nu tvingar alla som reser till USA att betala. Den är synnerligen enerverande och motverlar våra gemensamma ambitioner att underlätta kontakterna över Atlanten. Det känns djupt orättvist att Europas studenter, affärsmän och vanliga turister ska subventionera amerikansk tursitindustri på detta sätt.

Jag har idag lagt fram två förslag som gör det lättare att komma till Europa och jobba. Det är ett viktigt steg i min ambition att öppna fler vägar in i Europa för dem som vill komma hit och arbeta.Varje land avgör naturligtvis själv vilka behov av arbetskraftsinvandring det har.

Det ena förslaget handlar om säsongsarbetare. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turistsektorn osv. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.

Dessa lever ofta i en utsatt situation, får jobba för en väldigt låg ersättning och riskerar att utnyttjas. Jag föreslår därför ett tydligt regelverk för säsongsarbetare, där vi underlättar procedurerna för att komma hit och slår fast vilka regler som ska gälla.

Det andra förslaget handlar om personal som flyttas inom företag, vilket ofta handlar om mycket specialiserad arbetskraft. Om ett företag vill flytta en anställd från ett land i säg Asien till ett kontor inom EU ställer vi ofta till med onödigt stora byråkratiska problem. Det förslag jag lägger fram syftar till att förenkla denna byråkrati och göra det möjligt för EU att locka till sig viktig kompetens.

Detta är ett första steg i min ambition att öppna Europa för arbetskraftsinvandring. Sverige har redan ett generellt system för arbetskraftsinvandring – den kanske mest progressiva lagstiftningen i Europa – och jag skulle gärna se ett liknande system i hela EU. Det finns det dock inte politiskt stöd för i nuläget. Särskilt i rådande ekonomisk kris är det många som inte talar om arbetskraftsinvandring, men det är ingen hemlighet att vi står inför en stor demografisk utmaning. Vi behöver arbetskraftsinvandring om vi ska klara välfärden och jag kommer att gå vidare på det sätt det är möjligt.

Läs gärna mer om de två förslagen här och här. Du kan även se en video om säsongsarbetardirektivet här.

Med 484 röster för och 109 mot har Europaparlamentet idag beslutat att godkänna det TFTP-avtal jag har förhandlat fram med USA för EU:s räkning. Detta avtal är ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen, men måste också samtidigt respektera den personliga integriteten. Jag har därför ägnat en stor del av min vakna tid sedan jag tillträdde som kommissionär åt att förhandla fram ett avtal med starkare dataskydd och spärrar mot missbruk.

Dagens stora majoritet – 80% av de röstande tryckte på ja-knappen – I Europaparlamentet är ett erkännande av att detta avtal har förbättrats avsevärt, och jag är tacksam mot både Europaparlamentet och rådet för ett konstruktivt samarbete I denna fråga.

Avtalet kommer nu att träda ikraft den 1 augusti, vilket innebär att vi fyller det ”security gap” som funnits sedan det förra avtalet röstades ner.

För min egen del kommer jag omedelbart att inleda rekryteringen av den person som kommissionen skall utse att övervaka sökningarna i Washington och att allt går till i enlighet med avtalets bestämmelser. Jag skall också omedelbart inleda arbetet med en förstudie om möjligheterna att skapa ett system för att extrahera denna data på europeisk mark, för att på så sätt göra det möjligt att begränsa överföringarna till USA.

Att avtalet är i hamn innebär också att jag med större kraft kan fokusera på en rad andra viktiga frågor inom mitt ansvarsområde. Tillsammans med det belgiska ordförandeskapet kommer jag att försöka ta arbetet vidare mot en gemensam asyl- och migrationspolitik i EU. Till hösten kommer jag att presentera en intern säkerhetsstrategi för EU, som fokuserar på hur EU ska bli bättre på att arbeta mot organiserad brottslighet och terrorism, men också på att hantera kriser. Och redan nästa vecka lägger jag fram ett förslag om arbetskraftsinvandring. Det är inte sommar riktigt än…

För övrigt gläds jag också åt att överenskommelsen om den europeiska  utrikestjänsten EAS också rästades igenom av Europaparlamentet idag. Det har varit månader av svåra förhandlingar, men nu kan vi äntligen börja få den på plats. EAS är ett viktigt verktyg för en starkare och mer samordnad europeisk utrikespolitik.

Jag läser i dagens DN om läget inför bärplockarsäsongen i norra Sverige. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turismsektorn mm. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.
 
Det är viktigt att vi har ett tydligt regelverk för hur detta ska ske, för att undvika att arbetskraft utnyttjas och luras eller tvingas att jobba under oacceptabla förhållanden. Sverige har de senaste åren gjort viktiga reformer för att underlätta för arbetskraftsinvandring, men på europeisk nivå finns mycket kvar att göra. Jag lägger därför fram ett paket om arbetskraftsinvandring nästa vecka med ett gemensamt regelverk för säsongsarbetare.
 
Europa befinner sig förvisso i en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och på många håll är motståndet stort mot att prata om arbetskraftsinvandring just nu, men EU står inför en gigantisk demografisk utmaning. Vi kommer att behöva invandring om vi ska klara välfärden, och en av mina viktigaste ambitioner för de kommande fyra åren är att öppna upp Europa för arbetskraftsinvandring. De förslag jag hoppas kunna presentera på tisdag nästa vecka är ett första steg.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: