You are currently browsing the tag archive for the ‘budget’ tag.

Idag har jag suttit precis hela dagen i budgetförhandlingar med kollegorna i kommissionen. Vi har antagit förslag till långtidsbudget 2014-2020, det som också kallas för MFF, Multiannual Financial Framework.

Givet den mycket allvarliga situation som Europa befinner sig i har vi försökt hitta en balans mellan återhållsamhet i utgifterna och ändå tydliga satsningar för att stödja återhämtning, tillväxt och satsning på innovation. Samtidigt som alla vill skära i EU-budgeten finns det ständigt ökade krav på vad EU ska leverera.

Det förslag vi lagt ikväll kännetecknas av mer öppenhet, transparens, flexibilitet och förenklingar. Det inför mer krav och villkor i regionalstöden. Vi lägger mer pengar på forskning, infrastruktur och innovation och också den nya utrikestjänsten får mer medel för att stödja global utveckling, demokrati, grannskapspolitiken och utvidgningen.

Klimatsatsningar oh energieffektiviseringar blir horisontellt integrerade i alla politikområden. Vi fryser löner och gör kraftiga besparingar i administrationen i kommissionen. Även om jordbrukspolitiken minskar något är det tyvärr allt för blygsamt för min smak, men jag är i förkrossande minoritet i kollegiet att förespråka mer radikala reformer.

På mina områden – migration, asyl, polissamarbete och kampen mot organiserad brottslighet har jag lyckats förhandla mig till mer pengar än vad som tidigare fanns. Detta är ett område där alla vet att vi behöver gemensamma lösningar. Alla medlemsländer och Europaparlamentet är överens om att vi behöver samarbeta mer i kampen mot brottsligheten, att asylpolitik och migration, också laglig sådan behöver en gemensam politik och resurser och det känns bra att vi med detta förslag får mer resurser för att kunna driva en bra politik på dessa områden.

En fråga som kommissionen varit ombedd att titta på är frågan om egna medel. Vi föreslår nu ett reviderat momssystem samt en så kallad skatt på finansiella transaktioner. Den senare är en idé som figurerat på G8 och G20-möten samt flera europeiska toppmöten. Den har stort stöd i flera europeiska huvudstäder samt i Europaparlamentet och bland en majoritet av mina kollegor. Själv är jag mycket skeptisk till att denna idé skall kunna genomföras.

Budgeten skall nu förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparlamentet och antas någon gång nästa år. Budgetförhandlingar är inga barnkalas så det vilar ett stort ansvar på det danska och sedan cypriotiska ordförandeskapen at få ihop en överenskommelse.

Vi hade ett långt kommissionsmöte idag där vi fattade beslut om EU:s budget för 2012 samt hade en längre diskussion om migration. Budgeten följer EU 2020 strategin där mer pengar ska gå till tillväxtfrämjande åtgärder och forskning och mindre till administration. Som jag skrivit om tidigare har vi alla uppmanats att rensa bort projekt och initiativ som inte fungerar så bra som de borde och kommissionen inför för första gången en nolltillväxt för de administrativa kostnaderna.

Förhandlingen om EU:s långtidsbudget som ska presenteras före sommaren är dock ännu inte klar. Precis som den parallella process som pågår med översynen av hela jordbrukspolitiken. När det gäller inställningen till jordbrukspolitiken och hur långtidsbudgeten bör utformas är jag inte helt ensam i kommissionen, men vi är inte många som vill se kraftfulla reformer. Det blir en svår strid.

Diskussionen om migration under dagens möte handlade om att lägga fast riktlinjerna för det framtida arbetet. Jag presenterade en övergripande plan för arbetet med den akuta flyktingsituationen i Medelhavet och Libyen, men också långsiktigt hur vi kan utforma det gemensamma europeiska asylsystemet, förbättra gränssamarbetet, förbättra integrationen och att utveckla partnerskap för rörlighet med t.ex. länder i Nordafrika. Samtidigt måste vi öppna upp fler vägar för arbetskraftsinvandring till Europa. Dessutom måste vi se över Schengen och visumsystemet. Det är ett extra rådsmöte med inrikesministrarna den 12 maj och då ska kommissionen lägga ett antal förslag. En viktig komponent i detta arbete är solidaritet – något som dessvärre inte går att lagstifta fram. Senare i vår ska också Europeiska Rådets toppmöte i juni diskutera migration. Jag kan inte direkt klaga på ointresse för mina frågor.

Vi hade en bra diskussion i kollegiet och på det stora hela fick jag stöd för mina förslag. Det kommer att dugga förslag och initiativ på migrationsområdet de närmaste månaderna. Det är viktigt att se till helheten och inte låta sig styras av den ibland allt för populistiska och händelsestyrda debatten i media och i nationella valkampanjer.

Om några timmar tänkte jag gå på några dagars välförtjänt påskledighet.

Intensiva förberedelser inför nästa veckas rådsmöte. Har haft ännu en telefonkonferens med det ungerska ordförandeskapet och samtalat med en hel del ministrar i förväg. Det kommer att bli en lång och intensiv debatt om migrationsfrågorna i Luxemburg. Italiens beslut att ge uppehållstillstånd till en del tunisier väcker mycket diskussion i medlemsländerna också.

Utvecklingen i Nordafrika och migrationsströmmarna illustrerar hur viktigt det är att kunna agera gemensamt på europeisk nivå och behovet för europeisk finansiering. Just nu vill alla medlemsländerna att kommissionen ska finansiera det mesta som har med migration och gränskontroll att göra. Strax innan sommaren presenterar kommissionen sitt förslag till flerårsbudget. Mitt område har ju verkligen vuxit i omfattning de senaste åren men utgör fortfarande bara 0,77 % av EU:s totala budget. Det är svåra tider så vi måste alla vara restriktiva men jag menar att det finns skäl att argumentera för att det finns ett verkligt europeiskt mervärde med att också ha en gemensam budget för migration, asyl och gränskontroll men även för att finansiera en del gemensamma insatser i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten.

Samtidigt har jag precis som alla kommissionärer strikta order att se över varje post inom mitt område, rensa bort det som inte kan motiveras och förenkla. Idag ordnar kommissionen en stor konferens om just budgeten inom inrikespolitikens område. Tanken är att med olika intressenter diskutera och höra deras förslag på prioriteringar. Du kan läsa mitt öppningstal här. Vi har också en öppen remissrunda på nätet.

Idag har jag varit på utfrågning i Europaparlamentets specialutskott för långtidsbudgeten, SURE. Även om home affairs bara utgör 0,77% av den nuvarande långtidsbudgten, så har kommissionen fått nya uppgifter genom såväl Lissabonfördraget och Stockholmsprogrammet. Det kommer att kosta en del. Den senaste utvecklingen i Nordafrika tyder på att migrationsfrågorna kommer att stå högt på dagordningen ett tag. Arbetet med att få en gemensam asylpolitik på plats kommer att kräva en del resurser, något vi bl.a ser i Grekland. Kampen mot den organiserade brottsligheten är också ett område där det finns ett mervärde av att agera gemensamt på europeisk nivå. Jag har fått i uppdrag att skapa ett europeiskt cybercentre och fler flera JIT (Joint Investigation Teams) på Europol. Jag tror dock att det finns en del möjligheter att göra effektiviseringar och besparingar inom min nuvarande budget också. Alla kommissionärer har fått strikta order från Barosso att titta på förenklingar och att rensa bort sådant som inte fungerar. Det blev en bra diskussion och ledamöterna ställde många detaljerade frågor. De tar budgetarbetet på yttersta allvar vilket är utmärkt. Men det lär bli blodiga förhandlingar. Den 29-30 juni ska kommissionen besluta om ett förslag. Det blir härlig sommarläsning i alla länders finansdepartement

Vi diskuterar just nu även ett förslag som ska underlätta vid bodelning för internationella par. Till exempel vilket lands regler som ska gälla vid en separation när en svensk person gift sig eller ingått partnerskap med en fransman i Sverige och sedan bosatt sig Frankrike. Förslaget är mycket viktigt politiskt sett då det inkluderar internationella par som har ingått äktenskap såväl som partnerskap. Självklart ska alla par i Europa ha ett tydligt regelverk att luta sig mot. Men detta är tyvärr inte självklart för alla. Idag är det endast 13 medlemsländer som erkänner registrerade partnerskap. Hur förslaget kommer att se ut råder det därför delade meningar om. För mig är det oerhört viktigt att det inte blir någon diskriminering mellan hetero- och homosexuella par.

Hela EU-kommissionen är idag i Budapest för att träffa den ungerska regeringen. Det är tradition att besöka ordförandelandet de allra första dagarna efter att ett nytt medlemsland tagit över. Belgarna har gjort ett bra jobb i en svår tid och levererat många beslut. De har varit tillgängliga och aktiva, kanske delvis på grund av att de endast har begränsade inrikespolitiska uppgifter i egenskap av interimsregering. Belgien har fortfarande ingen ny regering sju månader efter valet.

Nu är det alltså ungrarnas tur att för första gången leda EU. Mötet hålls i Ungerns magnifika parlament (som en kuriositet kan nämnas att de stora granitpelarna i entren är från Bohuslän). Ungrarnas agenda handlar framför allt om ekonomi – att se till att se till att de ekonomiska beslut gällande övervakning och en europeisk ”budgettermin” (att EU-kommissionen ska granska nationella budgetar) sjösätts ordentligt och att de nödvändiga reformerna genomförs så att vi får ordning på Europas ekonomi igen.

Vidare vill ungrarna prioritera det Östra partnerskapet, utvidgningsförhandlingarna med Kroatien och Island samt Donau-strategin (inspirerad av den Östersjöstrategi vi drev under det svenska ordförandeskapet.

På mitt område finns det massor att göra och jag hade ett separat möte med justitie- och inrikesministrarna för att diskutera asylpaketet, Schengenutvidning, PNR, säkerhetsstrategin, cyberbrott mm.

Naturligtvis talade vi också om den beryktade medialagen. Jag har själv inte läst den men nu finns den korrekt juridisk översättning så jag ska läsa den noga. Kommissionen har uttryckt oro kring en del av formuleringarna där och min kollega Neelie Kroes, som är ansvarig för frågan, håller nu på att studera lagen i detalj. Den ungerska regeringen gav sin syn på saken och premiärminister Viktor Orban lovade på presskonferensen att ändra i lagen om kommissionen skulle ha synpunkter.

Idag har jag varit och talat på en konferens som det belgiska ordförandeskapet ordnade tillsammans med EU:s ekonomiska och sociala kommitté (EESK). Kommittén samlar olika organisationer, företrädelsevis företrädare för jordbruk,  fackföreningar och arbetsgivare.  Dess president är Staffan Nilsson, en svensk lantbrukare från Hälsingland. Konferensen handlade om arbetskraftsinvandring och integration, ett mycket aktuellt och kontroversiellt ämne. Du kan läsa mitt tal här.

Läser i de svenska tidningarna att diskussionen om en EU-skatt blossat upp, inte minst efter statsminister Reinfeldts besök i London hos David Cameron. Att frågan om så kallade ”egna medel” skulle diskuteras i samband med nästa långtidsbudget är något som bestämdes redan 2004, så det är inte konstigt att debatten  kommer upp nu när trupperna samlar sig inför budgetbataljen. Det är viktigt att frågan kritiskt diskuteras. Vi måste naturligtvis se både till utgifter och inkomster i EU:s framtida budget, särskilt när tiderna är som de är.

Man kan tänka sig olika sätt att externt finansiera EU:s budget. En traditionell inkomstskatt som dras på skattsedeln och går direkt till Bryssel är det nog ingen som förespråkar, även om det framställs så på de mest EU-kritiska ledarsidorna. Bland de alternativ som utreds är snarare någon form av miljöskatt, en gemensam europeisk avgift på flygtrafik eller utsläpp där delar av inkomsterna skulle gå till den gemensamma budgeten.  Det är förstås en slags skatt, men borde inte ge anledning att hesta upp sig så till den milda grad. En gemensam europeisk koldioxidskatt är ett bra sätt att komma åt utsläpp och att göra det på ett konkurrensneutralt sätt i hela Europa. Men sista ordet är långt ifrån sagt här. I månadsskiftet juni/juli kommer kommissi0nen att presentera sitt förslag till långtidsbudget.

Men först ska vi förstås ha en budget för 2011. Förhandlingarna är nu i full gång efter sammanbrottet för en vecka sedan. Förhoppningsvis går det att hitta en lösning som Europaparlamentet kan rösta om strax innan jul.

Idag har den ungerska regeringen varit på besök i kommissionen för att diskutera inför det kommande ungerska EU-ordförandeskapet. Victor Orbans regering har ett mycket starkt stöd (2/3 i parlamentet), vilket talar för att det lär bli lugnt på hemmaplan. Han leder också en mycket liten regering, bara 8 ministrar (alla män…) För att klara alla möten som ett ordförandeskap kräver har de dock utsett ett stort antal statsekreterare.

Naturligtvis kommer Ungern att få ägnaen stor del av de kommande sex månaderna åt den ekonomiska krisen, den ekonomiska samordningen och att få ett antal lagstiftningsförslag på plats. Möjligen behöver de också leda den mindre fördragsändring som Europeiska rådet väntas besluta om på toppmötet i december. Ungrarna hoppas också få igenom sin Donau-strategi (inspirerad av östersjöstrategin) samt göra framsteg i förhandlingarna med Kroatien. Ett stort romamöte står också på agendan efter att kommissionen och Europaparlamentet har presenterat sina slutsatser. Dessutom vill de kunna fatta beslut om att Bulgarien och rumänien får gå med i Schengen. Kommissionen har precis skickat en expertgrupp till båda länderna för att se hur Bulgarien och Rumänien klarar av att uppfylla de kriterier som kträvs för Schengenmedlemskap, men debatten i vissa medlemsländer visar redan att detta kan stöta på motstånd, oavsett expertgruppens slutsatser. Schengenmedleskap sker efter enhälligt beslut av rådet.

Vi skulle även ha diskuterat den framtida jordbrukspolitiken på dagens kommissionsmöte men det hanns inte med innan de ungerska ministrarna kom. Det blir därför ett extra möte i morgon bitti. Mina synpunkter på CAP, jordbrukspolitiken, delas inte direkt av en majoritet av mina kollegor. Det lär bli en intressant debatt.

Vi hann dock diskutera den havererade budgetförhandlingen. Europaparlamentet och rådet var överens om siffrorna i måndags natt men det hela stupade på en deklaration som Europaparlamentet ville ha med. Som det ser ut nu har vi ingen budget för 2011, något som förstås är mycket olyckligt. Det har inte hänt sedan 1988. Om ingen lösning snart kommer till stånd innebär det att vissa utfästelser som hjälp till Pakistan, stöd till Grekland mm inte kan uppfyllas. I övrigt arbetar man enligt 2010-års budget delat på 12, en månad i taget. Kommissionen hoppas kunna lägga fram ett nytt förslag snarast så att nya förhandlingar kan komma till stånd så fort som möjligt.

Det är fortfarande lite av sommarlov ”ute i Europa” – de europeiska institutionerna har mer eller mindre semester. Europaparlamentarikerna laddar för sina första möten i slutet på augusti, och då kommer även de andra institutionerna igång på allvar igen. I början på september skall nästan hela regeringen till Bryssel för att tala om ordförandeskapet inför sina respektive utskott. Själv träffar jag det konstitutionella utskottet, AFCO på morgonen den 1 september.

I Sverige är dock semestern slut och regeringen är främst sysselsatt med att arbeta fram nästa års budget. Om en stund åker vi som brukligt till Hapsund för att ha överläggningar. Ikväll blir det traditionell kräftskiva.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: