You are currently browsing the tag archive for the ‘demografisk utmaning’ tag.

I Sverige har det de senaste veckorna debatterats flitigt om höjd pensionsålder efter statsminister Reinfeldts uttalande. När det gäller pensionsfrågor har EU inte någon beslutandemakt utan endast en stödjande funktion för att se till att medlemsländerna har välfungerande pensionssystem. Min kollega Lazlo Andor presenterade i veckan en bedömning av pensionsläget i Europa, vilken är baserad på en konsultationsprocess med medlemsländerna. Där säger vi att i takt med att genomsnittsåldern i medlemsländerna ökar är det också rimligt pensionsåldern höjs. Att enbart höja pensionsåldern är inte heller nog för att möta den stora demografiska utmaning vi står inför, vi måste också attrahera arbetskraftsinvandring till Europa. Andor och jag håller just nu på att se över på vilka sätt vi kan underlätta för människor att lagligt komma till Europa för att arbeta.

Igår röstades det Europaparlamentet i Strasbourg för en mer ansvarsfull budget. Där ingick också ett tillägg om att parlamentet, som idag pendlar mellan Bryssel och Strasbourg, endast bör ha en sammanträdesplats s.k. One seat. Frågan om var Europaparlamentet ska sammanträda står inskrivet i EU:s fördrag, så för att ändra på detta måste alla medlemsländer rösta för en ändring. Men att parlamentet nu tydligt markerar att pendlingen innebär en stor kostnad för EU:s medborgare (för att inte tala om miljökonsekvenserna), och därmed borde upphöra, är mycket bra.

Den ekonomiska krisen som drabbade Europa 2008 visade hur sammanflätade våra ekonomier är. Den spanska ekonomin påverkar den tyska, den svenska ekonomin är beroende av den estniska ekonomin och så vidare. Krisen pekade också på behovet av en bättre samordning mellan EU-ländernas ekonomiska regelverk. EU:s medlemsländer beslöt därför att införa s.k. europeiska terminer där kommissionen, baserat på medlemsländernas ekonomiska program, lämnar landspecifika rekommendationer för hur länderna kan stärka sina ekonomier och bli mer konkurrenskraftiga.

Rekommendationerna, som presenterades tidigare idag, fokuserar till största del på offentliga finanser, skattesystem, reformer av arbetsmarknaden och offentliga investeringar. De tar också upp den demografiska utmaning vi står inför, något som jag ofta talar om. Behovet av ökad arbetskraftsinvandring kan vara en del av lösningen och denna översyn är därför ett intressant inlägg i debatten.

Sverige tillhör de länder som klarat sig bäst genom krisen men även för Sveriges del finns det områden som kan förbättras, såsom bolånemarknaden och ungas deltagande på arbetsmarknaden. Europeiska rådet kommer att diskutera dessa rekommendationer i slutet av juni.

Jag har idag lagt fram två förslag som gör det lättare att komma till Europa och jobba. Det är ett viktigt steg i min ambition att öppna fler vägar in i Europa för dem som vill komma hit och arbeta.Varje land avgör naturligtvis själv vilka behov av arbetskraftsinvandring det har.

Det ena förslaget handlar om säsongsarbetare. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turistsektorn osv. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.

Dessa lever ofta i en utsatt situation, får jobba för en väldigt låg ersättning och riskerar att utnyttjas. Jag föreslår därför ett tydligt regelverk för säsongsarbetare, där vi underlättar procedurerna för att komma hit och slår fast vilka regler som ska gälla.

Det andra förslaget handlar om personal som flyttas inom företag, vilket ofta handlar om mycket specialiserad arbetskraft. Om ett företag vill flytta en anställd från ett land i säg Asien till ett kontor inom EU ställer vi ofta till med onödigt stora byråkratiska problem. Det förslag jag lägger fram syftar till att förenkla denna byråkrati och göra det möjligt för EU att locka till sig viktig kompetens.

Detta är ett första steg i min ambition att öppna Europa för arbetskraftsinvandring. Sverige har redan ett generellt system för arbetskraftsinvandring – den kanske mest progressiva lagstiftningen i Europa – och jag skulle gärna se ett liknande system i hela EU. Det finns det dock inte politiskt stöd för i nuläget. Särskilt i rådande ekonomisk kris är det många som inte talar om arbetskraftsinvandring, men det är ingen hemlighet att vi står inför en stor demografisk utmaning. Vi behöver arbetskraftsinvandring om vi ska klara välfärden och jag kommer att gå vidare på det sätt det är möjligt.

Läs gärna mer om de två förslagen här och här. Du kan även se en video om säsongsarbetardirektivet här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: