You are currently browsing the tag archive for the ‘internet’ tag.

Foto: Djayo/sxc.hu

Foto: Djayo/sxc.hu

I USA hålls idag en sedan länge planerad konferens med den Globala alliansen mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Det är en allians som jag startade för snart två år sedan tillsammans med Eric Holder, USAs justietieminister. Syftet är att samla ministrar från så många länder som möjligt för att diskutera våra gemensamma åtaganden för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 54 länder från hela världen är med i den globala alliansen nu. Det globala samarbetet är viktigt så att förövarna inte kan gömma sig genom att verka i olika länder. Vårt samarbete handlar också om att identifiera och rädda de barn som blivit utsatta, och se till att de får hjälp och att förövarna åker fast. Det handlar också om att göra barn medvetna om de risker som finns. Vi måste göra det svårare för de som säljer och köper bilder och filmer med barn utsätts för övergrepp. Vårt globala samarbete ger mig hopp om att vi kan förbättra läget och göra vad vi kan för att motverka detta fruktansvärda brott.

Ministrarna i den globala alliansen har åtagit sig att verka för att landet ska bli bättre på att identifiera barnoffer, åtala brottslingar, öka medvetenheten om problemet, och minska tillgången på barnpornografiskt material. På de två åren som den globala alliansen har funnits ser vi att de levererar. Länder har antagit strategier och har vidtagit konkreta åtgärder som gör skillnad.

På ett personligt plan, som mamma, berörs jag djupt och blir upprörd av tanken på dessa brott. Som politiker är jag fast besluten att fortsätta att göra allt jag kan för att göra skillnad. Jag har varit med och tagit fram hårdare lagstiftning i EU mot dessa vidriga brott med starkare skydd för offren. Barnen kränks gång på gång när någon tittar på dessa vämjeliga bilder. Ett enskilt land kan inte göra skillnad, inte heller räcker det att EU arbetar mot sexuella övergrepp av barn på nätet. Därför är jag stolt över att vi har byggt upp detta nätverk med 54 länders ministrar som lovar att fortsätta kampen och jobba tillsammans.

Tyvärr sammanföll konferensen med min hearing i Europaparlamentet. Detta datum sattes mycket sent så i sista stund blev jag tvingad att inställa resan till Washington, men höll ett tal via länk.

Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

I tisdagens DN publicerades en debattartikel om hemsidor som tas ner eller görs otillgängligt efter krav från upphovsrättsinnehavare, intresseorganisationer, polis och åklagare och att det är ett växande problem och ett hot mot rättssäkerhet och yttrandefrihet inom såväl Sverige som resten av EU. Cecilia bemötte kritiken och frågorna igår på dn.se 

Det finns inga enkla lösningar

Att verka för ett öppet, fritt och säkert internet är en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför. Vi måste värna om den helt avgörande roll som internet spelar i våra liv, vi måste verka för att så många människor som möjligt kan ta tillvara på nätets alla möjligheter fullt ut.
Flera EU-kommissionärer har internetfrågor på sina arbetsområden. Tidigare i år antog kommissionen och utrikestjänsten en strategi med visionen om att – byggt på individens skydd och fundamental rättigheter – skapa ett öppet, fritt och säkert nät. En viktig utgångspunkt är att samma regler och friheter som gäller i övriga samhället även ska gälla på nätet. Nästa vecka tar vi i kommissionen ställning till ett förslag om att stärka den digitala marknaden där jag kommer driva på för att vi säkerställer nätneutralitet.
Författarna till måndagens debattartikel betonar vikten av att vi får en mer transparent och rättssäker process kring regler för att stänga hemsidor på nätet. Jag kan bara hålla med. Nuvarande situation innebär en osäkerhet för många som inte är önskvärd.
Under våren har vi därför, under min kommissionärskollega Michel Barniers ledning, diskuterat hur ett förslag skulle kunna se ut. Utkastet till lagförslag handlade om hur själva processen att stänga ned en hemsida som ifrågasatts på legal grund ska gå till. Trots en god ambition har vi inte kunnat enas om vägen framåt.

En av mina invändningar var att man inte kan ha enhetliga regler för alla sorters fall. Hanteringen av sexuellt utnyttjande av barn på nätet kräver till exempel en annan ordning än frågor om upphovsrätt, även om man i båda fallen naturligtvis måste tillämpa rättsäkerhet.
Mycket talar för att vi behöver ett tydligare och mer rättssäkert ramverk. Men det finns inga enkla lösningar. Det handlar om att ta fram ett förslag som tar hänsyn till olikheter men samtidigt garanterar rättsäkerhet. Här välkomnar jag ett starkt engagemang från såväl nationella parlament, Europaparlamentet som det civila samhället. Dialogen med olika partners och inom kommissionen fortsätter och jag är beredd att stödja kommissionär Michel Barniers ansträngningar för att finna en bra väg framåt.
Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor

Igår var det  semikolonets dag, vilket jag förmodar uppmärksammades med behärskat firande bland grammatikälskare och andra. En desto viktigare temadag infaller idag, nämligen Safer Internet Day – en möjlighet att uppmärksamma vårt öppna internet med alla dess möjligheter, och diskutera hur t ex barn ska kunna använda nätet på ett så säkert sätt som möjligt. Du kan själv delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #SID2012.

Inom mitt ansvarsområde händer det en hel del när det gäller internetsäkerhet. Just nu är jag och mina medarbetare i sluttampen av vårt arbete för att inrätta ett europeiskt center mot cyberbrottslighet. Tanken är att se till att Europa kan samarbeta bättre för att stävja exempelvis identitetsstöld och bedrägerier på nätet. I år ska jag också, tillsammans med mina kommissionskollegor Neelie Kroes och Catherine Ashton, presentera en EU-strategi för cybersäkerhet.

Tidigare under min mandatperiod har jag föreslagit och drivit igenom europeisk lagstiftning om att skärpa straffen för personer som förgriper sig på barn. Där ingår att göra det olagligt över hela EU att locka till sig barn via t ex chattprogram för att begå övergrepp – så kallad grooming.

Säkerheten på nätet är enormt viktig och samtidigt måste vi  se till  att bevara ett öppet och fritt internet; reglering får aldrig gå för långt. Just den avvägningen är ständigt aktuell, till exempel när EU:s medlemsländer nu ska diskutera ny lagstiftning om skydd av personuppgifter på nätet. Och se där, så fick vi med det lilla semikolonet också.

I vissa kretsar på nätet fortsätter diskussionen om det förslag för att skydda barn mot utnyttjande och övergrepp som jag la fram för en tid sedan. Jag har mött stort stöd för förslaget, men det finns också en grupp bloggare som motsätter sig idén att webbsidor med barnpornografiskt innehåll ska kunna blockeras. Jag har förklarat här och här varför jag tror att det är ett viktigt redskap, och har egentligen inte mycket mer att tillägga. Att man är oense är del av politiken, även om jag tycker att man som folkvald bör kunna föra en sansad politisk debatt utan att ge sina meningsmotståndare öknamn.

Däremot har debatten rest en annan intressant fråga. I Sverige har en stor del av motståndarna till förslaget varit piratpartister, och Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge har hävdat att jag agiterar för att ”upphäva 1810 års tryckfrihetsgrundlag och införa kinesisk nätcensur”.

Nu finns det system för blockering av webbsidor med barnporr som jag föreslår redan i Sverige, och har så gjort i fem år. Därför vore det i sammanhanget intressant att få höra: Är det Piratpartiets åsikt att Sverige har kinesisk nätcensur? Och kommer man i så fall att gå till val på att stoppa den blockering av barnporrsidor som internetleverantörerna gör i samarbete med Rikskriminalpolisen?

Debatten om mitt förslag om hur vi bekämpar övergrepp mot barn fortsätter. Förslaget är ett brett angreppssätt med gemensamma juridiska definitioner, mer harmonisering och skärpning av straffen, kriminalisering av s.k grooming, ökad stöd till barn som är offer för övergrepp mm. Och så är det då detta med att blockera websidor med barnpornografiskt innehåll. Här har jag mött starkt stöd från många medlemsländer och i princip samtliga organisationer som arbetar med barns rättigheter (t.ex Rädda Barnen och Ecpat). Men det har också varit en del kritik, inte minst är tysk media och bloggare aktiva. Många inlägg är konstruktiva och jag välkomnar förstås en seriös debatt kring dessa frågor. Andra anklagelser mot mig är helt hialösa. Att jämföra det förslag kommissionen har lagt fram med kinesisk censur eller andra diktaturfasoner är minst sagt löjligt. I hela mitt politiska liv har jag slagits för att försvara yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Men att titta på barnpornografi är ingen mänsklig rättighet och det har ingenting med yttrandefrihet att göra. Tvärtom är det en oerhörd kränkning mot samhällets mest sårbara och vid varje titt återupprepas kränkningen.

Det som står i förslaget är något som vi i Sverige, och flera andra länder, tillämpar sedan länge. Sedan 2005 spärrar svenska internetleverantörer åtkomst till flera tusen barnpornografiska sidor. Det innebär att internetleverantörerna omdirigerar trafiken till en särskild stopplista. De spärrade sidorna kontrolleras av Rikskriminalpolisen medans internetleverantörena uppdaterar sina spärrlistor. Varje dygn görs mellan 30 000 och 50 000 försök att nå spärrade internetsidor. Det är alltså inget litet problem vi talar om.

Det är detta system, som finns i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Nederländerna mfl (är dessa länder diktaturer?) som vi föreslår att alla länder ska tillämpa. Eller så finns det andra modeller som i Italien och Finland (på gång i Frankrike och Belgien) som reglerar blockeringen inte genom frivilliga avtal utan genom lag. Förslaget gör det upp till medlemsländerna att bestämma vilken modell man vill använda, men det ska finnas rigorösa garantier för att det skall ske korrekt, med information till användaren och med möjlighet till att överklaga om systemet missbrukas.

En del av alla ni som hört av sig hävdar att man istället ska släcka ner sidorna. Det ska vi OCKSÅ göra, det finns ingen motsättning här och det står tydligt i mitt förslag. Men det är inte alltid så effektivt eftersom många servrar finns i länder som EU inte har avtal med, och dessutom flyttar sidorna runt mellan olika webhotell.

Att det finns tekniska möjligheter att komma runt spärren är sant, men vi kan ju inte ge upp för det. För det första är inte alla så datakunniga, och en blockering skulle stoppa många. För det andra är det en viktig signal att sända att barnpornografi inte är tillåtet.

Vi låser våra bilar för att de inte ska bli stulna. Det finns många som snabbt kan öppna ett billås, men det innebär inte att vi ska sluta låsa. Det är samma princip här.

Jag diskuterade även förslaget i studio ett med Christian Engström nu under eftermiddagen.

Idag har jag presenterat två direktiv som jag fått igenom i kommissionen. Det handlar om ett förslag mot trafficking och människohandel och ett om övergrepp mot barn, inte minst barnpornografi på nätet. Båda förslagen är hett efterfrågade av medlemsländer, frivilligorganisationer, Europaparlamentet samt enskilda och själv känner jag ett stort engagemang i detta. Övergrepp mot barn är bland de grövsta brott som kan begås och vi behöver bättre verktyg i EU för att tillsammans bekämpa detta.

Förslagen tar ett helhetsgrepp och utgår från behovet att förebygga, beskydda, lagföra och arbeta i partnerskap (På engelska blir det bättre: prevent, protect, pursuit och partnership).

Det handlar bland annat om att definiera brotten på samma sätt i hela EU, att delvis harmonisera straffskalorna, att se till att traffickingoffer (som förvisso inte bara är barn) får ett antal grundläggande rättigheter beträffande rätt till vård, rättshjälp och stöd vid vittnessituationen. Jag ska vidare anställa en anti-trafficking coordinator som kan hålla kontakt med alla medlemsländer och samordna erfarenhtsutbytet.

Vad gäller övergrepp mot barn så föreslår vi också här gemensamma definitioner, straffharmonisering och att s.k ”sexturister” utomlands skall kunna lagföras i EU. Jag föreslår också att medlemsländerna, förutom att försöka stänga ner barnpornografiska websiter också ska hitta sätt att blockera tillgången till dem. Detta görs redan i dag i flera länder, bland annat i Sverige och det fungerar bra.

Detta förslag har i vissa kretsar rönt viss uppmärksamhet då de hävdar att kommissionen censurerar nätet. Det argumentet kan jag dock inte förstå – barnpornografiska bilder kan aldrig ses som en yttranderättsfråga, det är en grovt kriminell handling som kränker samhällets allra mest sårbara. Blockeringer skall givetvis ske efter noggrann prövning, med tydlig information till användaren och det finns juridiska möjligheter att överklaga.

Jag hoppas nu att medlemsländerna och europaparlamentet snarast tar sig an förslagen så att nya skärpta regler och verktyg så snart som möjligt kan komma på plats.

Inför förberedelsen av presentationen idag hade jag mycket god hjälp av ett besök hos Stockholmspolisen i torsdags natt. Kommissionen mot människohandel arbetar systematiskt med trafficking och prostitution i Stockholm och de berättade om ett tillslag de precis gjort mot en liga som organiserat sexköp med flickor i Sverige som sålt sina tjänster via internet. De berättade om spaning, avslöjande, hur tillslaget planerades och jag fick också besöka de helt vanliga lägenheter där flickorna tog emot kunder. Skrämmande, men intressant. Jag var också med några timmar på Malmskillnadsgatan på spaning efer sexköpare och var med om några tillslag. En vanlig torsdagkväll i Stockholm…

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: