You are currently browsing the tag archive for the ‘korruption’ tag.

Anti-korruption i internationell handel är en av principerna som vi lyft i EU:s nya handelstrategi, Handel för alla, som jag presenterade i höstas. I strategin lovar vi att EU:s framtida handelsavtal ska innehålla åtaganden om att bekämpa korruption. Vårt tänkta handelsavtal med USA, TTIP, blir först ut och vårt arbete har inletts för att hitta den exakta formen. Att detta lyfts in i TTIP betyder att det skulle bli lättare att övertyga andra länder om att skriva under på ett gemensamt arbete mot korruption och för öppenhet. Det pratade jag om på OECD:s antikorruptionskonferens i Paris idag. Du kan läsa mitt tal här.

Korruption urholkar tilliten i samhället och undergräver de demokratiska institutionerna. Tillväxten begränsas också av korruption, som kan ses som en skatt som går rakt in i den illegala ekonomin istället för att användas till ökad handel, jobb och investeringar. Storleken är svår att bedöma, men det finns studier som värderar den globala korruptionen till 5% av världens BNP. Företag listar korruption som ett av de största gränshindren för handel, särskilt i utvecklingsländer.

Alla förlorar på mutor och korruption och därför måste vi sprida goda exempel på länder och företag som vinner på sitt antikorruptionsarbete. OECDs konferens är en bra arena där politiker, företag, civila samhället möts för att utbyta idéer.

Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Korruption undergräver demokratin och rättsstaten. Den hindrar länder att utvecklas, lägger lock på tillväxten och driver den organiserade brottsligheten. Den kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter och snedvrider marknader. Dessutom urholkar den tilliten i samhället. Vi vet också att pengarna som går förlorade i korruption i den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsländer motsvarar nästa lika mycket som EU:s hela budget. Idag är det internationella antikorruptionsdagen, så låt oss använda denna dag för att uppmärksamma att vi varje dag försöker bekämpa korruption.

Även om handelsavtal främst handlar om att skapa nya ekonomiska möjligheter för människor över hela världen, så kan de också handla om att bekämpa korruption och främja god förvaltning. EU:s nya handelsstrategi, som jag lanserade nyligen, lyfter den nya generationen av EU: s handelsavtal som också syftar till att främja ansvarsfull handel utifrån våra grundläggande europeiska värderingar. Här kommer anti-korruptionsarbetet in.

Handelsavtal kan användas bättre för att bekämpa korruption och se till att internationella konventioner och principer genomförs i praktiken. EU kommer framöver att föreslå att inkludera ambitiösa bestämmelser om anti-korruption i alla våra framtida handelsavtal. Vi börjar med TTIP, det avtal vi förhandlar med USA:

Handel kan vara ett kraftfullt verktyg för att främja utveckling, kampen mot korruption och främja god förvaltning. Idag bidrar handelspolitik redan till exempel genom att öka insynen gällande regler och processer för upphandling och genom att förenkla tullförfarandena. Även inom ramen för ett system vi kallar GSP+ erbjuder EU handelspreferenser till utvecklingsländer som implementerar internationella konventioner rörande god förvaltning, bland annat FN:s konvention mot korruption.

Korruption är ett stort problem i världsekonomin och vårt samhälle. Låt oss #breakthechain genom att bekämpa denna genomgripande brottslighet som hindrar oss från att utrota fattigdomen, skydda vår miljö och en hållbar utveckling varje dag året runt!

PlenumsalenDet var ett kallt och vintrigt Moskva som väntade oss när stora delar av kommissionen anlände till Ryssland igår. Syftet var att diskutera olika ämnen med den ryska regeringen. Gårdagen ägnades åt bilaterala möten och jag hade ett långt möte med justitieministern Alexander Konovalov. Vi har träffats många gånger förut och känner varandra ganska väl vid det här laget. Vi talade framför allt om visumfrågor. EU och Ryssland arbetar på att på sikt avskaffa visumtvånget mellan våra respektive länder. En del i det arbetet är en dialog om s.k common steps som innefattar dokumentsäkerhet, gränskontroll, migration, asyl, kampen mot korruption, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Vi stämde av läget i förhandlingarna här.

På kort sikt hoppas vi också kunna komma överens om ytterligare visumförenklingar som innebär att byråkratin kring att få visum minskar, att avgifterna för ett visum sänks eller helt avskaffas för vissa grupper, och att det ska bli lättare att få flerårsvisum. Här är vi mycket nära en överenskommelse. Ett avtal här skulle innebära mycket för vanliga medborgare som vill resa till EU eller till Ryssland för att turista, hälsa på vänner, delta i olika evenemang eller göra affärer.

Vi pratade också om behovet av samarbete när det gäller narkotikasmuggling och trafficking samt kampen mot korruptionen. Korruption är ju en fråga många EU-länder brottas med, men det är ett mycket stort problem i Ryssland.

Slutligen uttryckte jag också oro över situationen gällande mänskliga rättigheter i Ryssland. Framför allt talade vi om fallet Magnitsky. Jag beklagar djupt att utredningen kring hans död har lagts ner. Magnitsky fallet är tyvärr en tragisk symbol för mycket som inte fungerar i det ryska rättsväsendet.

Idag träffade hela kommissionen den ryska regeringen. Mötes leddes av premiärminister Medvedev och kommissionsordförande Barroso. Diskussionerna handlade om handel, energi, visumfrågor, rättssäkerhet, transport etc. Vi har ett gott samarbete med våra ryska partners inom många områden men det finns också en hel del bekymmer och oenigheter som vi talade om idag.

Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Vid korruptionskonferensen i Göteborg. Foto: Catrine Norrgård

Inte minst i tider av ekonomisk kris och stora budgetnedskärningar är det oerhört viktigt att bekämpa korruption och komma åt läckaget av skattemedel. Idag deltog jag på en intressant konferens, som är en del av arbetet att ta fram EU:s antikorruptions-rapport.

Konferensen hålls i ett soligt Göteborg och experter från 14 länder diskuterar korruption tillsammans med en delegation från EU-kommissionen och QoG-institutet (Quality of Government Institute) vid Göteborgs Universitet. På dagordningen står bl.a. finansiering av politiska partier, insyn i lobbyism och även korruption i den privata sektorn. En liknande konferens hölls i Bulgariens huvudstad Sofia innan jul.

Antikorruptions-rapporten är ett initiativ för att driva på nationella åtgärder mot korruption men också för att skapa diskussion. I rapporten granskar kommissionen de 27 medlemsländerna, Kroatien och EU:s institutioner, och föreslår åtgärder för var och en. Det är ett svårhanterat fenomen, men vi har inte råd att vara försynta. Och det som har gjorts hittills är inte tillräckligt.

Experterna som vi har bjudit in idag får möjlighet att dela med sig av sin kunskap om sitt land, ge kommissionen input och se till att rapporten blir så korrekt, aktuell och relevant som möjligt. Vi hoppas att rapporten, när den presenteras i början av sommaren, kan vara en grund till politisk debatt men också fortsatt diskussion med och mellan experter.

Pengarna som går förlorade i korruption i den offentliga förvaltningen i EU:s medlemsländer motsvarar nästa lika mycket som EU:s hela budget. Detta är ett hot mot Europas tillväxt och för förtroendet mellan medlemsstaterna, men också medborgarnas förtroende för samhällets institutioner och dess representanter. Den underminerar också den fria marknaden. Vi ser att graden av korruption varierar kraftigt mellan länder och inom enskilda länder, men inget land är befriat. Det finns regler på plats men vi ser inte tillräckliga framsteg. Hela 74 procent av EU:s medborgare uppfattar korruptionen som ett allvarligt problem i respektive land. Korruption måste bekämpas på alla nivåer och överallt i EU.

Göteborgs-Postens debattsida skriver jag idag mer i ämnet. Mitt tal från konferensens öppnande finns att läsa här.

Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Transparency International presenterade i veckan sitt index av förekomsten av korruption i världen. Organisationen koncentrerar sig på hur medborgare uppfattar graden av korruption inom sitt lands offentliga sektor och indexet är en sammanvägning av flera källor, t.ex. från Freedom House och World Bank. TI konstaterar att graden av maktmissbruk och korruption fortfarande är hög i de flesta länder.

Grekland placerar sig sämst av EU-länderna med sin 94 plats. Man delar platsen med bland annat Moldavien, Senegal och Colombia. Det är mycket oroande. TI betonar att man tidigare i år uppmanade EU att ta tag i korruptionen för att tackla den finansiella krisen. Mer om korruptionen i Grekland kan du läsa här.

Närmast Grekland kommer Bulgarien, som delar 75:e plats med bland annat Liberia och Tunisien. EU-länderna Lettland, Italien, Tjeckien och Rumänien ligger också på ett resultat under 50, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. En allmän trend ser trots allt ut att vara att central- och östeuropa har förbättrat sig jämfört med tidigare år, men tyvärr är det en osäker analys av rankingen, eftersom TI bytt skala från 1-10 till 0-100 vilket gör jämförelser svåra.

Danmark, Finland och Sverige placerar sig högst upp av EU-länderna. Man ska inte luras att tro att t.ex. Sverige på fjärde plats är fläckfritt. I rapporten påpekas åter igen att Sverige är ett av få länder i världen som fortfarande inte har ett transparent system för bidrag till politiska partier. I sammanhanget kan det vara intressant att läsa svenska säkerhetspolisen rapport om otillbörlig påverkan på det demokratiska statsskicket, som publicerades i november i år . Sammantaget har antalet misstänkta fall av korruption (i rapporten definierat som ”händelser där samhällsföreträdare varit den organiserade brottsligheten behjälpliga”) uppgår till 114 misstänkta fall mellan augusti 2009 och oktober 2011. Majoriteten av fallen gäller tjänstemän som läckt sekretessbelagd information till brottslingar. De flesta av fallen rörde polisanställda som läckt information.

Korruptionsgraden varierar kraftigt mellan EU-länder, men det finns inget land som är befriat från detta, vilket innebär både kostnader för samhället och ett undergrävt förtroende för politiker och samhällets myndigheter. Nästa år kommer jag som ansvarig kommissionär för anti-korruptionsarbete publicera en rapport där vi redogör för åtgärder i alla 27 medlemsländer, vad som fungerar och vad som inte gör det och ge varje land förslag på förbättringar.

När Bulgarien och Rumänien gick med i EU den 1 januari 2007, inrättades en samarbets- och kontrollmekanism (CVM) för att hjälpa länderna att åtgärda brister i rättsväsendet och kampen mot korruption samt för att övervaka framstegen på dessa områden.  Arbetet har avrapporterats två gånger per år  och bedöms allmänt vara ett viktigt stöd i reformarbetet i dessa länder. Kommissionen antog två samarbets- och kontrollrapporter, ett för varje land, på dagens sammanträde.

Rapporterna är en omfattande genomgång av de reformer som gjorts i länderna med stöd från EU under senaste fem åren, de brister som återstår och bedömningar av resultaten jämfört med de riktmärken som upprättats. Även om det naturligtvis har gjorts framsteg, så visar tyvärr dagens båda rapporter att både Rumänien och Bulgarien har en hel del kvar att göra för att bli fungerande rättstater.

Rumänien har dessutom givit oss ytterligare anledning till oro genom den senaste tidens politiska händelser, där parlamentet bl a använde en krisförordning för att avsätta presidenten, körde över Rumäniens konstitutionsdomstol och sparkade Ombudsmannen. Det kan närmast beskrivas om en konstitutionell statskupp.

Kommissionen har krävt att Rumänien omedelbart upphäver den senaste krisförordningen och respekterar de beslut landets egen konstitutionella domstol fattat, inrättar ett transparent förfarande för att utse chefspositionerna i landets anti-korruptionsdirektorat, utser en Ombudsman med brett parlamentariskt stöd med mera. Efter ett möte mellan premiärministern och Barroso har Rumäniens premiärminister nu lovat att möta alla krav och parlamentet sammanträder nu som bäst för att göra rösta om nödvändiga åtgärder.  Det är bra att Rumänien reagerar på kritiken, men att regeringen visat sådan brist på respekt för grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer inger ändå oro. Det visar att reformerna inte gått på djupet och att Rumänien fortfarande är en ung och skör demokrati.

Kommissionen kommer att fortsätta övervaka utvecklingen i Rumänien och kommer med en ny rapport under hösten.

Även i Bulgarien finns det fortfarande omfattande brister men reformerna där är på rätt väg och nu behövs all kraft på att implementera och konsolidera de reformer som har beslutas. De måste omsättas i praktiken och i praktisk handling. Nästa rapport om Bulgarien kommer om ett och ett halvt år.

Konfiskerad mark

Konfiskerad mark

På resa i Puglia i södra Italien där jag besöker olika projekt som finansieras av medel som är konfiskerade av maffian. Längs byarna på den vackra landsbygden mellan Bari och Brindisi ser vi hur villor och stora landegendomar som förut ägts av maffiabossar, förvandlas till jordbrukskooperativ där traktens ungdomar får jobb och odlar biologiska produkter som sedan säljs. På så sätt går tillgångarna tillbaka till folket och man tar också tillbaka makten över territoriet som är så viktigt i maffians logik.

Lyxvillor blir bostäder för ungdomar på glid, nattklubbar förvandlas till ungdomsgårdar eller musikcentrum för funktionshindrade barn och fastigheter blir museum etc. Mycket av detta drivs av nätverket Libera och graden av engagemang från det civila samhället är enormt. Det är en daglig kamp för att visa att antimaffian är mäktigare än maffian själv.

Visst återstår ett enormt arbete i Italien och mycket av arbetet mot den organiserade brottsligheten försvåras av den utbredda korruptionen, men den verksamhet som vi tittat på idag är verkligen imponerande. Många av projekten stöds också ekonomiskt av EU.

Sergei Magnitsky var en rysk advokat som vittnade i en stor korruptionsrättegång mot den ryska staten. En månad efter rättegången arresterades han av samma tjänstemän som han hade vittnat mot.  Han fängslades och i väntan på rättegång dog han i fängelset den 16 November 2009, 358 dagar senare.

Jag var en av de första att lyfta frågan på en internationell nivå, redan under våren 2010 tog jag upp det i möte med den ryske justitieministern. Jag blev därför väldigt glad att se att den ryska presidenten Medvedev tillkallade en utredning av Magnitskys död. Denna utredning kom fram till att Magnitsky torterades ihjäl.

De ryska myndigheterna har dock beslutat sig för att på nytt öppna brottsutredningen och hålla rättegång mot Magnitsky, trots att han är död och inte har möjlighet att rättfärdiga sig själv. Jag är mycket förvånad över att man trots utredningen, som kom fram till att han torterades ihjäl, inte har lyckats döma en enda person för hans död. Det blir än värre när man på nytt öppnat brottsutredningen mot Magnitsky två år efter hans död och kallar hans mamma att vittna.

Det är oerhört viktigt att detta ouppklarade fall får en lösning och att rättvisa skipas gentemot Magnitsky.

Korruption förstör ett land inifrån, undergräver förtroendet för demokratiska institutioner, försvagar politiskt ledarskap och spelar rakt i händerna på organiserade kriminella grupper. Enligt en Eurobarometerundersökning som vi har presenterat idag uppger nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de ser korruption som ett stort problem, som finns på alla nivåer. Åtta procent av de tillfrågade uppger att de har frågats om eller förväntats, betala en muta under det gångna året. Här hittar du hela undersökningen.

Även om graden av korruption varierar mellan EU-länder så finns det inget land som är förskonat och det innebär oerhörda kostnader för samhället förutom att det undergräver tilltron till politiken och demokratin. Antikorruptionsarbetet måste intensifieras främst från medlemsländernas sida men också från EU-håll. I juni förra året antog kommissionen ett korruptionspaket, med krav på tydligare fokus på korruption i all relevant EU-politik. Vi kommer också med start 2013 att publicera en rapport där vi redogör för anti-korruptionsåtgärderna i alla 27 medlemsstater i EU, vad som fungerar och vad som inte gör det, där vi även kommer att ge förslag på förbättringar.

Ny lagstiftning för att tackla korruption i form av reformer av reglerna om offentlig upphandling, mer avancerade statistik om brottslighet och utökad strategi mot bedrägerier är också att vänta från kommissionen framöver. Förslaget om ökad harmonisering kring konfiskering av kriminellas tillgångar, som jag ska presentera om några veckor, är även detta en del i det övergripande antikorruptionsarbetet från EU-håll.

På min engelska blogg skriver jag idag om att det är två år sedan jag började som EU-kommissionär, och vad som har varit viktigast så här långt:

February 10th, 2010, was my first day as EU Commissioner. Two full years into my mandate, I can easily say that this has been two tough years. The economic crisis, with high levels of unemployment, has overshadowed all other policy areas. The Arab Spring has brought new hopes of democratic neighbours but also raised new challenges for them and for us.  They have clearly indicated the desire to cooperate with us on issues like migration, asylum, police, security and visa facilitation. This is also in our interest and therefore we are now preparing mobility partnerships with countries in the North African region, starting with Tunisia.

The events in southern Mediterranean have put pressure on the Schengen system, and in September last year I presented a proposal on how Schengen can be strengthened, safeguarding this fantastic achievement, but making sure that we improve our evaluation systems and minimize the risk of abuses. Negotiations are ongoing.

Since February 2010 we have advanced quite a lot in the work on the asylum package, although many difficulties remain. The deadline set by the European council, is 2012. We urgently need a system that is common in Europe, allowing asylum seekers to get the same treatment wherever they launch their application. Today, ten countries receive 90% of the asylum applications in the EU. With all countries having an administration and infrastructure in place, it will allow for a more even responsibility and solidarity between EU members.

We have adopted the long term residence directive, as well as the qualification direction and are very close to an agreement on the European Resettlement Program. The Asylum Support Office (EASO) in Malta is up and running, mainly assisting Greece where all member states, the commission and many others are involved to help the country to set up a reception system as well as build up a functioning border control. All member states participated in the Frontex/led RABIT-operation at the Greek/Turkish border.

In the field of legal migration we have agreement on the single permit and are well advanced in the directives on seasonal workers and Intra Corporate Transferees. This will protect legal migrants but also reduce bureaucracy in the member states. With my college Lazlo Andor we are planning further initiatives on labour skills needed for the future, including the need for further labour migration. In times where growth is desperately needed, we must make sure that we can get the best skills.

We have lifted the visa obligation for Albania and Bosnia and also started the dialogue with Kosovo, enabling easier people to people contact. Visa facilitation negotiations are ongoing with Russia, Moldova, Ukraine and soon hopefully with Turkey and Georgia.

In the security area I am most proud of the anti-trafficking directive that gives us better tools to fight this horrible modern slavery. With the employment of our anti-trafficking coordinator at the Commission’s Directorate-General for Home Affairs, I think we are better equipped than ever. Also, the directive on combating sexual violence and abuse of children is very dear to my heart and will help us to better protect the most vulnerable; our children.

In September last year I inaugurated RAN, the network that will help us prevent and identify violent radicalisation and extremism. The network is connecting local actors from all over Europe – academics, social workers, teachers, victims, and others to exchange information and best practices to prevent young people from falling into violent extremism. We have concluded negotiations on Passenger Name Records (PNR) with Australia and the U.S. and also put forward a proposal on a European PNR.

Corruption is a disease that eats confidence and trust and also erodes the legal economy. Last year I launched an anticorruption package, aiming for a report next year with tailor-made recommendations to all member states. To protect the licit economy is important, as well as restoring trust.

So a lot has been done since February 2010, but many things still remain. I am looking forward to all the possibilities and challenges of the rest of my mandate.

Är i Pristina, Kosovo i två dagar. Syftet är att lansera en visumdialog med landet. Samtliga länder på västra Balkan har ju numera visumfrihet med EU utom Kosovo. Att kunna hälsa på familj och vänner, turista eller göra affärer utan krångliga visumprocedurer, är ett utmärkt sätt att öka kontakter människor emellan. Mitt mål är att ta bort så mycket visumkrav som möjligt mellan EU och omvärlden.

För att det skall fungera måste det dock finnas vissa villkor. Vi ställer krav (som alla länder gör) på fungerande gränskontroller, kamp mot korruption, organiserad brottslighet, asylprocedurer mm. Kosovo har precis uppfyllt de första förutsättningarna för att inleda en dialog. Den lanserade jag idag tillsammans med landets premiärminister Thaci.

Nästa steg är att utarbeta en så kallad Roadmap där fortsatta reformer kommer att listas. Utifrån den listan, som måste godkännas av ministerrådet, kan vi sedan börja de verkliga förhandlingarna. Det kommer att ta sin tid men från kommissionens sida ska vi göra allt för att stötta i detta viktiga arbete som också handlar om att konsolidera den demokratiska utvecklingen av landet.

I övrigt har jag träffat ett antal ministrar, besökt EULEX (EU:s rättsdelegation i Kosovo) samt besökt ett center för rehabilitering av traffickingoffer. Det var oerhört gripande att tala med de flickor som bodde på centret och fick hjälp med komma tillbaka till ett normalt liv efter fasansfulla erfarenheter.

Ikväll väntar middag med ett antal representanter för det civila samhället, journalister, NGOs etc.

Rikspolisstyrelsen släppte idag en lägesrapport av hur människohandeln ser ut i Sverige. Rapporten pekar på att människohandel för sexuella ändamål har minskat men att den ökar vad gäller tvångsarbete och tiggeri. Enligt polisen anses en av anledningarna till minskningen vara ”det idoga arbetet mot sexhandeln”. Det är mycket glädjande att se att antalet människohandelsbrott för sexuella ändamål minskar och jag är övertygad om att den svenska sexköpslagen bidrar stort till detta. Samtidigt är det fruktansvärt att se att människohandel för andra ändamål ökar. På senare tid har tvångsarbetskraft fått allt större uppmärksamhet och det verkar öka i hela Europa. Detta är en lukrativ verksamhet och tyvärr ganska riskfritt eftersom så oerhört få fall av smugglare har blivit dömda. Vi håller just nu på att se över hur EU-lagstiftningen kan uppdateras för att bättre komma åt denna typ av brott.

Jag har idag träffat Colin Predoiu, Rumäniens justitieminister. Vi har träffats flera gånger tidigare och jag vet att han gör ett hårt arbete i Rumänien för att stärka rättsväsendets oberoende och att kämpa mot korruptionen, ibland i tuff motvind. Vi talade om det senaste arbetet på detta området och om Schengen.

Jag har precis talat på ett seminarium organiserat av Transparency International med anledning av att det är internationella dagen mot korruption på fredag. Här hittar du talet. Där var politiker, forskare, näringsliv och representanter för det civila samhället. Jag arbetar intensivt med att förbereda rapporten om korruption i medlemsstaterna som ska komma 2013. Samtidigt försöker vi se till att kampen mot korruption löper som en röd tråd i allt arbete i kommissionen, t ex bättre förslag till offentlig upphandling, redovisning, kontroll etc. Vi stödjer också ett stort forskningsprojekt om korruption som involverar 20 länder och som leds av Quality of Governance institutet i Göteborg.

Det beräknas att korruptionen i EU motsvarar lika mycket som hela EU:s budget så i dessa tider vore det också bra av ekonomiska skäl om en större del av pengarna stannade inom den lagliga ekonomin.

Nu är jag på väg till Genève där ett stort antal ministrar och personligheter träffas i samband med Genèvekonventionens 60-års dag. Jag ska delta i ett rundabordsamtal om framtidens asylpolitik. Det är sorgligt att vi fortfarande inte är överens om asylpaketet och att EU-länderna inte förmådde enas om ett gemensamt erbjudande för att ta emot kvotflyktingar. Unhcr har i ett års tid uppmanat världens länder att komma med erbjudande om platser till Genève idag. EU-länderna tyckte uppenbarligen inte att detta var prioriterat. Det är djupt tragiskt.

Sent igår kom jag hem från en resa till Belgrad. Den formella anledningen att åka dit var att delta på en regional konferens om korruption och organiserad brottslighet som inrikes- och justitieministrarna i Serbien organiserar varje år. Det är ett forum där ministrar från hela Balkan, men också regionen i stort, diskuterar och utbyter erfarenheter. Väl på plats hade jag flera intressanta möten, bl a med inrikesministern, Ivica Dacic. Vi talade om brottslighet, om asyl- och migration, om samarbete med Europol och om visumfrågor. Med justitieministern Snezana Malovic talade jag mest om korruption och vikten av att hela samhället engagerar sig i kampen mot korruption, inte bara justitieministern. Serbien håller just nu på att arbeta fram en mycket ambitiös plan för arbetet mot korruption så vi utbytte tankar om vad som bör ingå.

Stämningen i Serbien är mycket nervös just nu, dels på grund av oroligheterna mellan serberna och KFOR vid gränsen till Kosovo, men framför allt på grund av att Europeiska rådet på sitt toppmöte den 9 december ska uttala sig om Serbien. Det är min fulla övertygelse att Serbien hör hemma i den europeiska unionen, men naturligtvis återstår det många reformer att göra. Kommissionen har rekommenderat att Serbien får kandidatstatus men detta är något som medlemsländerna enhälligt ska besluta om och den enigheten finns ännu inte. Det är viktigt att Serbien fortsätter att engagera sig i dialogen med Kosovo och försöker hitta konstruktiva lösningar för att förenkla vardagen. Ny förhandlingsrunda är idag.

Jag gjorde också två mycket intressanta studiebesök, en på röda korset som sedan flera år tillbaka driver ett projekt med unga volontärer som är ute och informerar om trafficking. Det är ett mycket ambitiöst projekt och sedan 2005 har de unga volontärerna träffat nästan 100 000 barn och ungdomar. De visade också en film, Sisters, som berättar om två unga systrar som luras till Västeuropa och tvingas jobba som sexslavar. Filmens producent, Bojana Maljevic, har fått många priser och han var där och talade om filmen. Vi såg ett avsnitt som var oerhört starkt och visar den brutala verklighet som allt för många unga kvinnor tyvärr lever i idag.

Vi besökte även ett flyktingläger för romer där 250 romer från Kosovo bor sedan 15 år tillbaka under extremt enkla villkor. Ingen el, inget vatten och mycket enkla hus. Nu ska lägret stängas för det ska byggas hus där och romerna har ingenstans att ta vägen. Det är tyvärr många romer som lever så, inte bara i Serbien utan i många länder i regionen. Bara i Belgrad finns över 130 läger med romer. Tillfälliga läger på parkeringsplatser eller soptippar som sedan blir permanenta. År efter år. Unga, gamla och små barn. EU stöder Serbien för att genomföra olika projekt och bygga bostäder men det går mycket långsamt. Bilderna av de små lättklädda barnen som lekte bland soporna och oron för vad som ska hända dem är inte lätta att släppa.

Vistelsen i Belgrad avslutades med ett samtal med president Tadic. Vi talade naturligtvis om Kosovo.

Serbiens president Boris Tadic

I somras blev det klart att Kroatien, om de sista reformerna genomförs som planerat, kommer att bli EU:s 28:e medlem 2013. Nytt om utvidgningen från dagens kommissionsmöte är att vi rekommenderar kandidatstatus för Serbien, vilket innebär att under förutsättning att relationen med Kosovo förbättras så kommer vi att kunna inleda förhandlingar om medlemskap. Vi rekommenderar också att påbörja förhandlingar om medlemskap med kandidatlandet Montenegro. Kring årsskiftet räknar jag med att inleda visumdialog med Kosovo för att på sikt kunna införa visumfrihet. Hela rapporten visar på enorma framsteg för en region som nyligen varit svårt sargat av krig. Samtidigt är det många reformer som måste göras i samtliga länder inom områden som handlar om att stärka rättssamhället, kampen mot organiserad brottslighet och korruption, minoriteters rättigheter mm.

Det går tyvärr inte lika bra med Turkiets EU-förhandlingar men vi fortsätter samarbeta inom mina frågor som visum och migration och jag hoppas att vi ska komma framåt även här.

Idag har vi även antagit förslag till ny jordbrukspolitik. Jag har tillsammans med mina medarbetare och allierade kollegor i kommissionen kämpat hårt och länge för att förbättra förslaget. Jag hade önskat en större reform och marknadsanpassning av jordbrukspolitiken men med erfarenhet från tidigare diskussioner på ämnet är jag mycket glad över det vi har lyckades få igenom, bland annat en öronmärkning av pengar till miljö- och klimatåtgärder inom landsbygdsutvecklingen, större möjlighet att överföra pengar till miljöprojekt och andra mer långsiktiga projekt samt att systemet om sockerkvoter som idag gör det dyrare för konsumenterna ska bort 2015. Det är naturligtvis inte bra nog men det är en förbättring.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: