You are currently browsing the tag archive for the ‘Organiserad brottslighet’ tag.

Europols logga

Europols logga

Idag antog kommissionen mitt förslag om att förbättra den europeiska polismyndigheten Europol. Den grova organiserade brottsligheten blir allt mer avancerad och gränsöverskridande, vilket den aktuella SOCTA-rapporten visar tydligt. EU behöver en välfungerande och kostnadseffektiv myndighet som stöd till de nationella polismyndigheterna i jakten på den gränsöverskridande brottsligheten för att skydda medborgarnas säkerhet och ekonomin. Samtidigt är det viktigt med en ordentlig parlamentarisk granskning och tuffa regler för dataskydd.
Förslagen ska göra Europol mer effektivt, demokratiskt och också ytterligare höja säkerheten för personuppgifter. Vi behövde också anpassa Europol till den nya ordningen efter Lissabon-fördraget och passar på att samla Europol och den europeiska polisakademin Cepol, under ett tak och förebygger därmed stuprör och parallella organisationer. Demokratin ökar genom att europaparlamentet och nationella parlament ges en ökad insyn i Europols verksamhet och kan ta en granskande roll. Hur det kommer se ut i praktiken har vi överlåtit till parlamentet att bestämma.
Jag var just i Europaparlamentet för att presentera förslaget i libe-utskottet och svarade på deras frågor. Vår gemensamma förhoppning är att reformerna kan beslutas innan Europaparlamentets mandat upphör till våren 2014.

 

Att asylpaketet har nåt ett genombrott idag, nära slutligt beslut. Kommentar här: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-293_en.htm

Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

Internet är en enastående företeelse som dramatiskt har förändrat och förenklat våra liv. Det kan dessutom vara ett kraftfullt verktyg i demokratins tjänst. Tänk bara vilken roll nätet och olika sociala media spelade under den arabiska våren. Vi måste överallt stå upp för ett fritt öppet och säkert internet. Tyvärr ökar antalet cyberincidenter varje dag, uppskattningsvis blir minst en miljon människor varje dag offer för cyberbrott. Det påverkar naturligtvis tilltron till nätet och hämmar oss i våra digitala liv. Samtidigt är det förödande för ekonomin.

I Europa måste vi bli bättre på att samordna jakten på IT-brottslingarna och förbättra skyddet av vårt vardagsliv och vår frihet på internet. Samhället är högdatoriserat och därmed mycket sårbart och vi är inte är tillräckligt förberedda för att skydda oss mot stora it-angrepp. Vi behöver skydda vår kritiska infrastruktur mot cyberattacker, och försvara nätfriheten även i länder utanför unionen. Tillsammans med mina kollegor Catherine Ashton och Neelie Kroes presenterade jag idag EU-strategin för IT-säkerhet.

I strategin betonar vi bland annat vikten av att samtliga EU-länder ser till att upprätta nationella polisenheter mot IT-brott. Tillsammans med EC3, det nya europeiska IT-brottscentret vid Europol, som samordnar europeisk polis i jakten på brottslingar på internet, skulle vi då tillsammans kunna bli bättre på att lösa brott och förbättra jakten på den organiserade brottsligheten.

Det är avgörande att ta ett helhetsgrepp i frågan. EU har redan tagit initiativ för säkerheten på nätet – IT-brottsdirektivet och den globala alliansen mot personer som utnyttjar barn sexuellt och sprider filmer på nätet är två exempel. Idag presenterar vi helhetsvisionen och den gemensamma övergripande handlingsplanen. Vi behöver bättre lagstiftning, mer resurser och bättre samordning av insatserna. Vi måste stärka och modernisera både myndigheter och privata aktörers beredskap, det förebyggande arbetet och få en övergripande bild av säkerhetshot genom att dela information.

Cyberbrott är gränsöverskridande och det är uppenbart att enskilda länder inte kan bekämpa detta hot på egen hand. EU är en bra arena, men det behövs internationellt globalt samarbete.

Läs mer här

Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Kommissionen stärker idag verktygen för att bekämpning av pengatvätt efter ett förslag från kommissionär Barnier och mig. Vi föreslår en ökad insyn i vem som äger företag. Det gör det svårare för den organiserade brottsligheten att infiltrera företag och på så sätt tvätta pengar från t.ex. knark- och vapenaffärer och människohandel. Det kommer också bli svårare att tvätta pengar via spelbolag på nätet, eftersom företagen ska kontrollera alla insättningar över 2000 euro. Samma regler som idag gäller för kasinon. Flödet av svarta pengar kan skada den finansiella sektorn.

Att försvåra för kriminella att tvätta pengar från den illegala verksamheten, är ytterligare ett sätt att bekämpa den organiserade brottsligheten i Europa idag. Vi har tidigare föreslagit t.ex. bättre regler för beslagtagning av kriminellas tillgångar, och givetvis är ett stärkt polissamarbete genom Europol ytterligare sätt. Vi planerar att komma med förslag på ytterligare åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet de närmaste månaderna.

Det finns också ett samband mellan penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket motiverar en översyn och stärkning av reglerna, som också innebär en tydligare harmonisering av de olika nationella regler som finns idag och hårdare sanktionsbefogenheter. Kommissionsförslaget går nu vidare till parlamentet och rådet.

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Möteslokalen i Dublin. Foto: T. Ernst

Nu är jag tillbaka i Dublin igen för ett informellt ministermöte med inrikes och justitieministrarna . På det informella mötet är, förutom alla ministrar från EU-länderna, också kandidatländer och associerade länders ministrar närvarande. Inga beslut fattas, men det ger möjlighet till en lite mer förutsättningslös diskussion om olika frågor. Samt en hel del möten i korridorerna.  Det irländska ordförandeskapet har tillväxt som sitt främsta tema och vill diskutera alla frågor ur det perspektivet. Därför har vi idag diskuterat såväl arbetskraftsinvandring som brottsbekämpning ur ett ekonomiskt perspektiv.

Trots mycket hög arbetslöshet har vi paradoxalt nog också problem att finna kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Hundra tusentals välutbildade européer har lämnat vår kontinent för att arbeta i Afrika, Latinamerika etc. Den demografiska utvecklingen på lång sikt är också bekymmersam.

Många insatser behövs förstås här – fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden, vi behöver satsa mer på utbildning och på integration av de invandrare som redan finns i Europa. Arbetskraftsinvandring är inte lösningen på alla problem men kan vara en viktig faktor och vi måste göra mer för  att höra Europa mer attraktivt och tillgängligt för människor utanför EU. Detta har kommissionen hävdat länge men i praktiken har det blivit allt svårare att komma lagligt till EU och migrationen har faktiskt minskat. Idag har vi haft en bra diskussion och flera medlemsländer inser nu behovet av arbetskraft och diskussionen var konstruktiv. Fortfarande finns det dock stort fokus på att främst hålla människor borta från EU, vilket är beklagligt.

Vad gäller brottsbekämpning är det klart att brott innebär en stor kränkning för det enskilda brottsoffret, men organiserad brottslighet är också en enormt lukrativ ekonomisk verksamhet. Dessa pengar bör i större utsträckning tas tillbaka till den legala ekonomin. Vi diskuterade olika aktuella lagförslag rörande korruption, konfiskering av kriminellas tillgångar och pengatvätt.

Andra frågor på agendan var situationen i Syrien. Med UNHCR och höge represententanten Guterres pratade vi om den fruktansvärda läget . Cirka 25 000 syrier har flytt till EU hittills och 700 000 får skydd i närområdet – i Turkiet , Jordanien, Libanon och Irak. De flesta får stanna men det finns fortfarande medlemsländer som skickar tillbaka syriska asylsökande, något som inte är acceptabelt. Alla får heller inte tillgång till asylsystemet och andra hålls inlåsta, något som inte bör förekomma. UNHCR uppmanar EU:s länder att ta ansvar och att vidarebosätta några av de 500 personer som de har på en lista av personer med särskilt behov av skydd. Jag hoppas medlemsländerna kan höra en insats här, det skulle sända en viktigt signal!

Grekland presenterade också sin uppdaterade handlingsplan för att få en fungerande asylpolitik på plats. Det sker framsteg,  men fortfarande återstår mycket att göra.

Över hela mötet hängde naturligtvis gisslandramat i Algeriet som vi alla känner stor oro för.

At Cepol. Photo: Matthew Keel

på Cepol. Photo: Matthew Keel

Igår var jag på besök på CEPOL, Europeiska Polisskolan. Det ligger oerhört vackert i Bramshill, ute på den engelska landsbygden. CEPOL bildades 2005 och har som uppgift att träna, utbilda och erbjuda utbyten till EU: s poliser. Myndigheten har gjort stora insatser för att stärka polisväsendet i nya medlemsländer och jobbar även med grannländer. Dessutom erbjuds kurser – virtuella och fysiska i bl.a. MR-frågor, trafficking, cyberbrott mm. Förra åretdeltog nästan 6000 poliser i de olika programmen och utbildningarna. CEPOLs verksamhet är oerhört viktig för att ha en gemensam syn på polisarbetet, att skapa tillit och förtroende mellan de olika nationella polisväsendena och att stärka utvecklingen av ett oberoende rättssäkert polisväsende som är redo för de utmaningar som den organiserade gränsöverskridande brottsligheten ställer. CEPOL är en liten myndighet med väldigt engagerad och duktig personal.
Vapenkonferens. Foto: Tove Ernst

Dagens konferens om vapenhandel. Foto: Tove Ernst

Utmaningen att hantera den olagliga handeln med skjutvapen är betydande. Enligt uppgifter från bland annat Europol, finns det omkring 4 miljoner oregistrerade vapen bara på Balkan. Den globala svarta vapenmarknaden uppskattas omsätta mellan 170 och 320 miljoner dollar årligen. Vapenhandeln är en sann gränsöverskridande verksamhet och en omfattande brottslighet. Vi behöver en starkare EU-politik på detta område,och engagemang av aktörer på alla nivåer. Det finns redan en hel del samarbete, direktiv och handlingsplaner på EU-nivå men det finns en allmän känsla av att vi kan göra mer. För att diskutera detta samlade vi idag ledande experter, representanter från vapenindustrin och myndigheter på en konferens i Bryssel för att se vad mer som behöver göras.

En hel del görs redan på internationell, nationell, regional och lokal nivå. I Stockholmsprogrammet från 2009, har EU: s medlemsstater konstaterat att vapenhandeln är ett hot mot säkerheten i EU och att det behövs gemensamma åtgärder på området. Dels med informationsutbyte mellan polismyndigheter, bättre fungerande laglig handel med registrerade vapen, men också effektivare gränskontroller och tillslag. Under 2010, antog rådet en europeisk handlingsplan för att bekämpa olaglig handel med tunga skjutvapen. Och vi planerar i kommissionen att om ett år komma med ett kommissionsmeddelande med syfte att utvärdera befintliga åtgärder för att minska olaglig handel med skjutvapen och presentera möjliga framtida åtgärder på området. Därför är all input välkommet. Baserat på resultatet av dagens konferens och andra diskussioner med experter kommer vi att identifiera särskilda problemområden och framtida åtgärder på effektivaste nivå för att förbättra EU:s inre säkerhet.

Photo: eyemage CC flickr

Photo: eyemage CC flickr

In i det sista var det osäkert om jag skulle kunna åka till Lissabon, pga gårdagens omfattande strejk, men tidigt i morse lyckade jag komma iväg till den vackra portugisiska huvudstaden. Jag var inbjuden för att delta i presentationen av EMCDDA:s årliga rapport om drogsituationen i Europa. Jag är ansvarig kommissionär för EMCDDA. Du hittar mitt tal här.

EMCDDA är EU-organ som har som huvuduppgift att sammanställa statistik och göra analyser av narkotika och narkotikaberoende i Europa, så att vi ska kunna jämföra medlemsländerna, se trender men också om åtgärder har effekt. Informationen på EMCDDA är en ypperlig grund för utbyte av erfarenhet mellan länderna och ett fantastiskt material för forskning.

I rapporten framkommer flera intressanta saker, nämligen att konsumtionen av heroin, kokain och cannabis minskar något i Europa, även om fortfarande miljoner människor varje dag använder narkotika. Det är dock en försiktigt positiv trend. Mer oroväckande är framväxten av olika syntetiska droger, EMCDDA får minst en rapport i veckan, 50 hittills i år, om nya preparat på marknaden. Många orsakar enorm skada. Du kan läsa rapporten här.

Det viktiga är nu att sammanföra den stora kunskap som finns på EMCDDA med Europol för att bekämpa narkotikahandeln och den organiserade brottsligheten kopplad till knarket. Nästa år kommer Europol och EMCDDA med en gemensam rapport som jag ser mycket fram emot.

Besöket i Lissabon fortsatte med diskussion med inrikesminister Miguel Macedo och sedan besök på kustbevakningen. Strax innan avfärd tittade jag också på det e-border system som portugiserna har för underlättande av resande och gränskontroll på flygplatsen.

När Bulgarien och Rumänien gick med i EU den 1 januari 2007, inrättades en samarbets- och kontrollmekanism (CVM) för att hjälpa länderna att åtgärda brister i rättsväsendet och kampen mot korruption samt för att övervaka framstegen på dessa områden.  Arbetet har avrapporterats två gånger per år  och bedöms allmänt vara ett viktigt stöd i reformarbetet i dessa länder. Kommissionen antog två samarbets- och kontrollrapporter, ett för varje land, på dagens sammanträde.

Rapporterna är en omfattande genomgång av de reformer som gjorts i länderna med stöd från EU under senaste fem åren, de brister som återstår och bedömningar av resultaten jämfört med de riktmärken som upprättats. Även om det naturligtvis har gjorts framsteg, så visar tyvärr dagens båda rapporter att både Rumänien och Bulgarien har en hel del kvar att göra för att bli fungerande rättstater.

Rumänien har dessutom givit oss ytterligare anledning till oro genom den senaste tidens politiska händelser, där parlamentet bl a använde en krisförordning för att avsätta presidenten, körde över Rumäniens konstitutionsdomstol och sparkade Ombudsmannen. Det kan närmast beskrivas om en konstitutionell statskupp.

Kommissionen har krävt att Rumänien omedelbart upphäver den senaste krisförordningen och respekterar de beslut landets egen konstitutionella domstol fattat, inrättar ett transparent förfarande för att utse chefspositionerna i landets anti-korruptionsdirektorat, utser en Ombudsman med brett parlamentariskt stöd med mera. Efter ett möte mellan premiärministern och Barroso har Rumäniens premiärminister nu lovat att möta alla krav och parlamentet sammanträder nu som bäst för att göra rösta om nödvändiga åtgärder.  Det är bra att Rumänien reagerar på kritiken, men att regeringen visat sådan brist på respekt för grundläggande demokratiska och rättsstatliga principer inger ändå oro. Det visar att reformerna inte gått på djupet och att Rumänien fortfarande är en ung och skör demokrati.

Kommissionen kommer att fortsätta övervaka utvecklingen i Rumänien och kommer med en ny rapport under hösten.

Även i Bulgarien finns det fortfarande omfattande brister men reformerna där är på rätt väg och nu behövs all kraft på att implementera och konsolidera de reformer som har beslutas. De måste omsättas i praktiken och i praktisk handling. Nästa rapport om Bulgarien kommer om ett och ett halvt år.

Konfiskerad mark

Konfiskerad mark

På resa i Puglia i södra Italien där jag besöker olika projekt som finansieras av medel som är konfiskerade av maffian. Längs byarna på den vackra landsbygden mellan Bari och Brindisi ser vi hur villor och stora landegendomar som förut ägts av maffiabossar, förvandlas till jordbrukskooperativ där traktens ungdomar får jobb och odlar biologiska produkter som sedan säljs. På så sätt går tillgångarna tillbaka till folket och man tar också tillbaka makten över territoriet som är så viktigt i maffians logik.

Lyxvillor blir bostäder för ungdomar på glid, nattklubbar förvandlas till ungdomsgårdar eller musikcentrum för funktionshindrade barn och fastigheter blir museum etc. Mycket av detta drivs av nätverket Libera och graden av engagemang från det civila samhället är enormt. Det är en daglig kamp för att visa att antimaffian är mäktigare än maffian själv.

Visst återstår ett enormt arbete i Italien och mycket av arbetet mot den organiserade brottsligheten försvåras av den utbredda korruptionen, men den verksamhet som vi tittat på idag är verkligen imponerande. Många av projekten stöds också ekonomiskt av EU.

Solen strålar över Rom som visar sig från sin allra bästa sida. Jag är här för att träffa olika företrädare från den nya regeringen, parlamentet och olika föreningar.

Den italienska regeringen med Mario Monti i spetsen har ett helt annat Europaengagemang än den förra och den har därför blivit en viktig allierad, inte minst inom mina områden. Under dagen har jag främst diskuterat asylfrågor, migration, situationen på Lampedusa, integration och Schengen. Jag har träffat inrikesministern Annamaria Cancellieri, integrationsminister Andrea Riccardi, ledamöter från såväl deputeradekammaren som senaten samt flera journalister.

Sedan min tid som Europaparlamentariker känner jag också Giorgio Napolitano, vi satt fem år i samma utskott. Han är Italiens president och en imponerande man på 85 år. Vi hade möjlighet att träffas en stund och han har en förbluffande koll på alla frågor inom EU. Många menar att han under de senaste åren varit Italiens enda stabila kraft och han är mycket populär.

Med Luigi Ciotti, grundare av Libera

Med Luigi Ciotti, grundare av Libera

En annan viktig fråga för Italien är naturligtvis den organiserade brottsligheten och kampen mot maffian. För en månad sedan presenterade jag förslag om konfiskering av kriminellas tillgångar och det är ett område italienarna har stor erfarenhet av. Här går maffians tillgångar till sociala ändamål, till omfattande projekt till förmån för unga, brottsoffer mm. En ledande person på detta område är prästen Don Luigi Ciotti, grundare av Libera, ett nätverk med över 1200 olika föreningar, grupper och skolor som arbetar mot organiserad brottslighet, med brottsofferstöd och för ett samhälle byggt på rättstatens principer. De driver projekt runt om i Italien, bl.a. med hjälp av konfiskerade maffiatillgångar. Imorgon ska jag besöka några av de projekten.

Igår var jag på ett kort besök i Stockholm för att tala på Säkerhetsgalan 2012. Säkerhetsgalan samlar chefer inom säkerhetsbranschen och säkerhetsansvariga på olika företag, och de hade bjudit in mig som inledningstalare. Jag talade bl a om hur organiserade brottslingar opererar inom EU, om utbredningen av it-brottslighet och vad EU gör för att möta dessa utmaningar. Jag berättade också om förslaget om ett europeiskt cyberbrottscenter vid Europol som jag kommer att presentera nästa vecka.

Jag passade samtidigt på att träffa medarbetarna på kommissionens representation i Stockholm. Vi pratade om aktuella frågor och framförallt om hur förhandlingarna kring asylpaketet, sakta men säkert, går framåt. Representationen anordnar bl a seminarier och ansvarar för informationskontoren runt om i Sverige. Dit man vända sig om man har generella frågor vad gäller EU-samarbetet eller om man vill ha informationsmaterial. Representationen gör ett mycket bra arbete och det är alltid trevligt att träffa dem.

Tidigt imorse åkte jag tillbaka till Bryssel för veckans kommissionsmöte. På dagens agenda stod bla ett direktiv för att tydliggöra hur utstationeringsdirektivet bättra ska efterlevas i medlemsländerna.

Utstationeringsdirektivet antogs 1996, där slås det fast vilka rätigheter som gäller för en arbetare som sänds från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period. I direktivet finns t ex krav på att alla arbetare ska få lön, semesterdagar samt krav på säkerhet på arbetsplatsen. När man antog direktivet hade man upptäckt flera fall där utsända arbetare hade utnyttjats och de nya reglerna handlade om att skydda arbetstagarna. Nu, 18 år senare, ser vi att alla medlemsländer inte har implementerat direktivet korrekt och det finns fortfarande fall där de anställda inte skyddas tillräckligt. Dagens förslag ska därför tydliggöra för medlemsländerna vilket ansvar de har. Kommissionen slår även fast att de sociala rättigheterna, som t ex strejkrätten, är jämställd med de ekonomiska rättigheterna, som t ex etableringsfriheten.

Ikväll bär det av mot Tallinn där jag ska bl a träffa premiärministern och inviga den nya europeiska IT-byrån. Byrån har inget med cyberbrott att utan ska ta det tekniska ansvaret för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet.

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Med Interpols generalsekreterare Ronald K. Noble

Imorse åkte jag till Lyon för att besöka Interpol som har sitt högkvarter där. 190 länder är medlemmar i Interpol och det var väldigt intressant att höra hur de arbetar. Vi diskuterade frågor som organiserad brottslighet, cyber, övergrepp mot barn etc.

På senare tid har samarbetet mellan Europol och Interpol blivit allt bättre. Samarbetet har t ex lett till ett par stora gripande av internationella ligor som sysslar med att sälja och sprida barnövergreppsbilder. Vi diskuterade hur vi skulle kunna vidareutveckla samarbetet, vad gäller utbildning av poliser i nya demokratier, som Tunisien och Libyen t ex, där kommissionen redan är engagerade. Ett fungerande polisväsende där polisen jobbar i medborgarnas tjänst, och inte i diktaturens, är förstås centralt i en övergång till ett demokratiskt samhälle. Interpol planerar ett centrum i Singapore för att samordna kampen mot cyberbrott. Inom några veckor lägger jag förslag på ett europeiskt cybercrime center. Vi diskuterade förstås samarbete här emellan.

Mitt besök sammanföll med att Interpol höll sin årliga konferens med de som är nationellt ansvariga, så där var polismän från nästan 100 länder på plats. Jag hade möjlighet att lyssna på slutsatserna och att i mitt avslutningsanförande berätta lite om vad som är på gång inom EU och arbetet med vår interna säkerhetsstrategi.

Organiserad brottslighet är enormt lönsamt och hundratals miljoner euro investeras idag av europeiska brottssyndikat och maffiagrupper i guld, lyxvillor, restauranger etc. Detta är pengar som tillhör medborgarna och polisen lyckas idag bara konfiskera en bråkdel av de kriminellas tillgångar. Pengar är själva drivkraften bakom organiserade brottslighet och så länge vi inte kan komma åt de kriminella där det svider som mest så kommer det fortsatt vara lönsamt att ge sig in på den kriminella banan. Idag har jag därför presenterat ett nytt förslag som ska underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna runt om i EU att komma åt och konfiskera kriminellas tillgångar.

I dagsläget ser reglerna mycket olika ut i EU:s medlemsländer och processen för att konfiskera blir därmed både komplicerad och ineffektiv. Dessa olikheter i lagstiftningarna utnyttjar även de kriminella för att gömma undan sina tillgångar.

Med mer harmoniserade regler på plats ska kriminellas tillgångar – inte minst pengarna – snabbt kunna frysas när åklagare befarar att de annars skulle försvinna utomlands. Det ska också bli betydligt lättare över hela EU att konfiskera tillgångar som inte nödvändigtvis kan knytas till ett specifikt brott, men kan knytas till en persons brottsliga verksamhet. Dessutom ska kriminella inte längre kunna skriva över tillgångar på en vän eller släkting, så kallad tredjeparts konfiskering. Här hittar du mer information och här en länk till dagens DN-debatt där jag skriver om förslaget.

Kampen mot den organiserade brottsligheten och terrorism skruvas upp ytterligare. Idag har nämligen FATF, som är en internationell aktionsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terroraktiviteter, antagit nya globala standarder för att komma åt pennigtvätt och finansiering av terroraktiviteter. De nya standarderna innebär rekommendationer som alla som är med i FATF ska arbeta efter, som till exempel åtgärder för bättre samarbete mellan länderna och skärpt reglering av elektroniska överföringar. FATF föreslår också skärpta regler kring korruption och skattebrott.

Bättre samarbete, också på global nivå, är mycket viktigt och högst välkommet i kampen mot den organiserade brottsligheten och terrorism. Kommissionen håller nu på att ta fram förslag på hur de nya standarderna ska införlivas i EU:s befintliga lagstiftning, som t ex det tredje penningtvättsdirektivet och ett rambeslut från 2001 om straff för penningtvätt.

Det var en lång och spännande dag i Stockholm igår. Lite försenad, på grund av flyget, anlände jag till ett seminarium om organiserad brottslighet och EU-kommissionens kommande förslag om förbättrade möjligheter till konfiskering av brottslingars tillgångar och gränsöverskridande samarbete. Den globala brottsligheten är en gigantisk illegal företagsamhet som omsätter otroliga belopp. Bara den globala knarkhandeln beräknas enligt en FN-rapport omsätta 2160 miljarder kronor om året. Förutom att bekämpa brottsligheten polisärt och arbeta förebyggande, måste vi också bli bättre på att slå till mot pengarna, det vill säga ta tillbaka de kriminellas illegalt tjänade tillgångar till skattebetalarna och brottsoffren. Om detta samtalade jag med författaren Lasse Wierup och kammaråklagare Hans Ihrman. Vi hade kunnat tala i timmar och bland publiken fanns både poliser, åklagare och många andra kunniga personer som jag hade kunnat tala längre med.

Under dagen hann jag även med att vara gäst hos Lotta Bromé i P4, Göran Rosenberg i TV4 News samt samtala med justitieminister Beatrice Ask om bl.a. Schengen och cyberbrott samt skvallra lite med forskningsminister Jan Björklund.

Idag har jag medverkat i ett stort seminarium i Bryssel anordnat av den svenska EU-representationen tillsammans med USA:s ambassad inom ramen för det samarbete om migration och asyl som EU har med USA. Det var USA:s EU-ambassadör Bill Kennard, integrationsminister Erik Ullenhag och jag i ett samtal som leddes av Europaparlamentets tidigare ordförande Pat Cox. Väldigt intressant. USA:s ambassad har lagt ut ett kort referat och bilder på Facebook.

Under eftermiddagen har jag också hunnit fira vår tvåårsdag som kabinett genom att äta semlor som jag köpte med mig från Stockholm i morse. Det är viktigt att sprida semlans ljus i Bryssel.

Stor entusiasm över privatimporterade semlor.

Förutom semlan finns det annat att glädja sig åt när det gäller Sverige, nämligen att Sverige hamnar i topp på EU-kommissionens rankning över hur bra EU-länderna är på innovation. Danmark, Tyskland och Finland gör också bra ifrån sig, men EU som helhet släpar efter USA, Japan och Sydkorea.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: