You are currently browsing the tag archive for the ‘PNR’ tag.

Idag har Europaparlamentet röstat för det nya avtalet om PNR-uppgifter som ska gälla mellan EU och USA. PNR står för Passenger Name Record och det är de uppgifter som man uppger till flygbolaget eller resebyrån när man bokar en resa. Dessa uppgifter har sedan länge använts av brottsbekämpande myndigheter runtom i världen för att kunna identifiera grovt kriminella personer och terrorister. Det användes t ex för att få tag på terroristerna som låg bakom planeringen av en självmordsbombning i New Yorks tunnelbana 2009, terrorattentaten i Mumbai 2008 och det planerade attentatet vid Times Square 2010. Dessutom är det ett oerhört viktigt verktyg för att kunna identifiera narkotikasmugglare.

Sedan 2007 finns det ett avtal om hur dessa uppgifter ska utbytas och hanteras mellan EU-länder och USA. Detta avtal hade fler brister och vi har sedan några år tillbaka förhandlat med USA om ett nytt avtal som på ett bättre sätt ska garantera rättsäkerheten. Resultatet av dessa förhandlingar presenterade jag i november förra året och nu har rådet och även parlamentet äntligen godkänt avtalet. Det nya avtalet innebär stora förbättringar i jämförelse med det gamla. Det begränsar och tydliggör för vilka syften som uppgifterna får användas dvs allvarlig överskridande brottslighet och terrorism. Lagringstiden och användningstiden minskar från 15 till 10 år för gränsöverskridande allvarliga brott, för terrorbrott är det 15 år och all data ska anonymiseras efter 6 månader. I avtalet står även att privatpersoner ska kunna begära ut information från USA om sig själva och om den informationen är felaktig ska den ändras eller tas bort, något som inte varit säkerställt tidigare. Jag är glad att jag har fått med mig både rådet och parlamentet på det nya avtalet och att det gamla nu kommer att ersättas med ett bättre avtal.

Är i Strasbourg för mötessession. Just denna gång var det inga ärenden för mig i plenum men det har ändå varit två fulla dagar. Kollegiemötet, som vi dessa veckor håller på tisdagar i Strasbourg, handlade mycket om budgeten och läget inför de kommande förhandlingarna. Jag har också haft en mängd olika möten med ledamöter för att prata om cyber, asylpaketet, PNR etc. Vårsolen lyser utanför fönstret och storkarna fyller parken här utanför.

Strax ska jag äta lunch med alla liberala ledamöter i LIBE-utskottet för att gå igenom den närmaste tidens agenda och aktuella frågor. Det blir naturligtvis mycket diskussioner om Schengen och asylpaketet där förhandlingarna nu intensifieras.

Idag kom en fruktansvärd rapport från Amnesty International som ytterligare visar på Assadregimens brutalitet i Syrien. Media och andra källor från Syrien visar närmast outhärdliga bilder på dödade civila och lemlästade barn. Vi måste få slut på massakern.

Idag lider jag också med det belgiska folket som sörjer alla de barn som omkom i en bussolycka igår. Många är också skadade och har förts till sjukhus. Mina tankar är hos familjerna

Thomas Hammarberg är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Han har idag presenterat en ny rapport om situationen för romer. Det är den första rapporten som ser över situationen i Europarådets alla 47 medlemsländer och det är tyvärr inte någon munter läsning. Främlingsfientligheten mot romer är vida spridd rund om i Europa, romer diskrimineras och utsätts även för rena hatkampanjer på vissa håll.

Ett stort problem är att många romer saknar statstillhörighet de saknar ex. födelseattester och pass vilket också innebär att länderna kan ducka från sina skyldigheter att förbättra situationen för romerna. UNHCR och EU har därför startat flera projekt för att upprätta personliga dokument så att de kan bli medborgare, men utan ländernas engagemang är projekten svårgenomförliga. Kommissionen försöker därför att sätta politiskt tryck på EU:s medlemsländer dels genom olika kampanjer och projekt men även genom förslaget som vi presenterade förra året där länderna ska sätta upp nationella mål för att förbättra integrationen av romer. Alla EU-länder skulle till årsskiftet presentera en handlingsplan för att bättre integrera romerna, än så länge har 19 länder inkommit med en sådan strategi. Dessa handlingsplaner ska diskuteras senare i vår under ett rådsmöte.

Främlingsfientlighet och integration är också ämnet i en diskussion som jag ska delta i senare idag, med bland andra Charles Clarke tidigare inrikesminister i Storbritannien. Vi ska delta i en paneldebatt ordnad av Migration Policy Institute, en respekterad amerikansk tankesmedja som nu öppnar kontor i Bryssel. Men innan dess bär det av till Europaparlamentet och LIBE-utskottet för att diskutera det nya avtalet med USA om passageraruppgifter som parlamentet ska rösta om i april. Avtalet reglerar vad som ska gälla för den typ av passageraruppgifter som USA kräver in för att låta internationella flyg landa i USA, dvs för vilka syften de får samlas in och hur länge de får sparas etc. Trots det mycket höga tonläget i debatten så är det avtal som vi nu har förhandlat fram och som ska ersätta det som snart löper ut, väsentligt mycket bättre vad gäller tydlighet, integritet, ansvar och möjlighet till upprättelse. Det blir säkert en intressant debatt.

Jag är på så kallat informellt rådsmöte i Köpenhamn. Med informellt menar jag knappast avslappnade diskussioner runt brasan utan formell dagordning. Tvärtom är vi fler än någonsin – alla EU:s medlemsländer, kandidatländer och Schengenländer samt alla våra myndigheter – EASO, Frontex, Europol och Cepol samt ordföranden i Europaparlamentets LIBE-utskott. En ganska stor samling således, i den enorma sammanträdeslokalen i Bella Center.

Skillnaden är att vi inte fattar formella beslut.

På dagordningen står bland annat frågan om solidaritet, grönboken om familjeåterförening och förslaget om att skapa ett europeiskt system för passageraruppgifter, PNR.

Den första diskussionen om solidaritet i flyktingfrågor inleddes av chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR, Antonio Guterres. Han var som vanligt kristallklar och påminde om att 80 procent av världens flyktingar finns i utvecklingsländer. Alltid nyttigt att påminnas om det globala perspektivet.

Diskussionen var en smula fluffig – alla är i princip för solidaritet mellan EU:s medlemmar när det gäller flyktingmotagande, men få är villiga att skapa något slags koordinerat system för att avlasta medlemsstater under stor press. Dock bidrar alla medlemsländer för att avhjälpa situationen i Grekland, och nästan alla ställer upp med resurser till myndigheterna Frontex och EASO. Vi är också nästan överens om det gemensamma kvotflyktingsystemet. Det är positivt. Från EU-kommissionens sida försöker också få in ett slags övervakningssystem och ”early-warning”-mekanism i den s.k. Dublinförordningen för att identifiera problem i medlemsländernas asylsystem. Så det fanns en ovilja att binda sig till åtaganden, men det blev en ganska bra diskussion i alla fall.

Under lunchen talade vi om integration och om familjeåterförening. Just familjeåterförening är ju ett oerhört viktigt element i integrationen av flyktingar och en grundläggande rättighet. Villkoren regleras i ett EU-direktiv och enligt Stockholmsprogrammet, som sätter ramarna för mycket av vårt arbete, skall direktivet utvärderas. Vi har från kommissionens sida valt att publicera en grönbok med frågor kring detta. Den är nu ute på remiss. Visst finns det problem med integrationen, och fall av missbruk – t ex med arrangerade äktenskap – men frågan är om sådana problem löses genom ett nytt direktiv. En majoritet av länderna verkade tycka att det kanske inte är den lösningen som är bäst. Konsultationen pågår som sagt, och alla kan lämna synpunkter.

Strax blir det diskussion om ett europeiskt PNR-system och sedan har det danska ordförandeskapet utlovat en trevlig middag. I morgon bär det iväg till Malmö och Lund.

Sista sessionen i Strasbourg innan sommaren. Jag har haft debatter om PNR och den nya IT-myndigheten som skall ligga under mig och ansvara för de stora datasystemen vi har för Schengen och för visum, de s.k. SIS respektive VIS.

Eftersom jag var på plats fick jag också tala för kommissionen i de debatter som alltid ligger på måndag kväll, som är viktiga men inte särskilt kontroversiella. Det innebar sex ytterligare debatter till midnatt i en mycket tom kammare. De flesta andra njöt väl av den ljumma sommarkvällen.

Förutom en mängd olika möten med enstaka ledamöter har jag också träffat Helle Thorning Schmidt, oppositionsledare i Danmark. Vi är gamla vänner och känner varandra sedan den tid vi båda satt i Europaparlamentet. Vi talade naturligtvis om de danska beslutet om utplacering av nya tulltjänstemän idag. Vi har daglig kontakt med danskarna i den här frågan och de har försäkrat att denna förstärkning av personal endast ska utföra punktkontroller baserade på riskbedömningar. Detta kommer vi naturligtvis att följa noga för att se att det också sker på detta sätt, i enlighet med Schengen och reglerna för fri rörlighet. Systematiska kontroller av personer som korsar en gräns inom Schengen får inte ske, endast enstaka kontroller som bygger på underrättelser och som syftar till att upprätthålla lag och ordning, eller av hälsoskäl (epidemier etc), är tillåtna.

Idag presenterade jag kommissionens nya förslag om användning av flygpassagerardata s.k. PNR (Passenger Name Record data). Redan idag sparar flygbolagen viss information om passagerare. Denna information har visat sig vara ett viktigt verktyg för att bekämpa grov brottslighet som drogsmuggling och människohandel, men också terrorism. Siffror från Sverige, som är ett av de medlemsländer som redan använder PNR, visar att 65-75 procent av alla drogbeslag i landet under 2009 möjliggjordes uteslutande eller till stor del tack vare PNR.

Många av EUs medlemsländer håller nu på att sätta upp egna system för hanteringen av denna typ av information. Med potentiellt 27 olika system för hanteringen av passagerarinformation finns risken att det uppstår stora skillnader mellan systemen om hur informationen samlas in, används och sparas. Därför fastslog medlemsländerna i Stockholmsprogrammet att ett förslag för gemensamma regler för hanteringen av passagerarinformation är angeläget.

Med det här förslaget föreslår vi ett enhetligt system i EU som är rättssäkert och som kommer att öka möjligheterna för det polisiära samarbetet i EU för att komma åt grov brottslighet och terrorism. Samtidigt innebär det ett omfattande dataskydd och skydd av medborgarnas personliga integritet.

Jag är nöjd över förslaget som på ett välbalanserat sätt upprättar ett effektivt system för att bekämpa terrorism och grov brottslighet samtidigt som det skyddar den personliga integriteten. Bland annat innebär det att alla uppgifter ska göras anonyma efter 30 dagar och att de inte får sparas längre än fem år. Reglerna för vem som får behandla informationen och under vilka förutsättningar det får ske är också mycket restriktiva. Uppgifterna som ska sparas är sådana som redan idag sparas av flygbolagen för kommersiella syften, som datum, resrutt, biljett- och bagageinformation, kontaktuppgifter, sittplats och resebyrå. Det framgår dessutom mycket tydligt i förslaget att känslig information som kan avslöja etnisk tillhörighet, politisk eller religiös åskådning, hälsotillstånd, etcetera aldrig får sparas eller användas.

Nu hoppas jag att förslaget snabbt kan behandlas och godkännas också av Europaparlamentet och medlemsländerna.

Det blev en lyckad dag i Göteborg, inte minst träffen med studenter på Hvitfeldtska gymnasiet. De var en hel aula full med engagerade studenter som ställde många svåra och begåvade frågor. Det bådar gott för nästa generation. Helgen tillbringade jag sedan i Göteborg, bl.a med att testa semleutbudet på vårt traditionella möte med semleakademien.

Nästan på timbasis följer jag den dramatiska utvecklingen i Egypten. Det är fantastiskt att se hur alla dessa människor demonstrerar för demokrati och frihet. Det är väldigt osäkert vad som kommer att ske men med vissa undantag tycks det gå ganska lugnt till. Jag hoppas verkligen att lugnet håller i sig och att det kan bli en långsiktig lösning med fria val. Demokrati är en bristvara i den delen av världen och det här kan bli början till något helt oerhört.

Efter att ha rest otroligt mycket de senaste veckorna är det skönt att ha en vecka när jag (nästan) inte skall resa alls. Det är många frågor som vi måste lösa här och jag har hittills ägnat dagen åt att diskutera med medarbetarna om var vi står i olika aktuella frågor t.ex Dublinkonventionen, Rumäniens och Bulgariens Schengeninträde, utvärderingen av datalagringsdirektivet och det europeiska PNR som jag skall presentera på onsdag.

Igår var det minisession i Europaparlamentet i Bryssel. Jag deltog i flera debatter, bland annat en om kommissionens förslag till visumfrihet för Taiwan, något som äntligen kan bli verklighet och som har stort stöd i såväl rådet som parlamentet. Vi debatterade också flygpassagerardata (PNR) inför de förhandlingar med USA, Australien och Kanada som snart skall inledas. Inför förhandlingarna har jag lagt fram ett antal vägledande allmänna principer samt tre konkreta förhandlingsmandat. På det stora hela finns ett stort stöd för dessa principer men förhandlingarna, inte minst med USA, väntas bli svåra. Jag åker till Washington i början på december för ett möte med justitieministern Eric Holder och ministern för inre säkerhet Janet Napolitano, och då kommer vi ha ett första tillfälle att diskutera med amerikanerna om vägen fram till ett nytt avtal som skall ersätta det nuvarande.

På rådsmötet i måndags diskuterade vi terrorism och flygfraktssäkerhet. Det beslutades då att tillsätta en grupp som skall titta på vilka regler som finns och föreslå hur säkerheten kan förbättras. Det första mötet ägde rum idag mellan mig, transportkommissionär Kallas, det belgiska ordförandeskapet och EU:s antiterroristkoordinator Gilles Kerchove.

Tanken är att gemensamma slutsatser skall antas den 2:e december då både inrikes- och transportministrarna möts. Det handlar inte om att hitta på nya lagar utan att bättre använda de verktyg och teknologi vi har, att bli bättre på att utbyta information med varandra och att på ett mer riktat sätt hantera och screena viss frakt. Den bomb som hittades förra veckan i en skrivare på ett fraktplan mellan Köln och London var kraftfull nog att spränga hela planet i bitar, så terroristhotet är fortfarande verkligt.

Imorgon åker jag till Sarajevo och Tirana för att diskutera visumfrågor och utvidgning bland annat på universitetet i dessa städer.

Idag har kommissionen beslutat om mina förslag till PNR-politik. PNR (Passenger Name Record) är flygpassagerardata som används för att bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism. Vi fattade idag beslut om ett paket som slår fast vilka principer och normer som skall styra PNR-avtal med länder utanför EU, samt förhandlingsmandat för avtal med USA, Kanada och Australien. Vi har sedan länge avtal med dessa tre länder men de behöver ses över och moderniseras. Dessutom behöver vi ytterligare stärka dataskyddet.

Förhandlingsmandaten skall godkännas av rådet innan vi kan börja förhandla.

Principerna vi föreslår följer i stort de krav som Europaparlamentet har satt upp och jag bedömer att de ger ett gott dataskydd och skapar klarhet för flygbolagen. För att flygbolagen ska få landa i till exempel USA måste de lämna ut denna typ av data, men flygbolagen vill förstås ha gemensamma regler som kan övervakas. Vi slår fast att syftet med användningen av passagerardata måste begränsas till allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism, att kategorierna skall begränsas, att passagerar ska ha information och ha möjlighet till överklagan och upprättelse vid missbruk och att övervakning och utvärdering ska ske regelbundet. Du kan läsa dokumentet här.

Många länder vill också ha ett EU-PNR för trafik till och från EU. Jag håller just nu på och undersöker förutsättningarna för ett sådant och kommer att komma med ett förslag i början på nästa år. Flera länder sätter redan upp egna PNR-system och naturligtvis är det bättre att få gemensamma standarder. Men det är oerhört viktigt att det är ett begränsat syfte med korta lagringstider och starkt dataskydd.

Vulkanen har ställt till det en hel del i Europa men Europaparlamentet höll sin session i Strasbourg i alla fall. Eftersom många ledamöter blev strandade i Bryssel redan förra veckan,  var det förvånansvärt många som tog tåget till Strasbourg och lyckades vara på plats. Talmannen beslöt i alla fall att bara hålla debatterna och inte göra några voteringar.

Själv deltog jag i en bra och konstruktiv debatt om SWIFT inför att mandatet nu är klart att antas av rådet. Vi debatterade också PNR – Passenger Names Record. Här bad parlamentet kommissionen att ta fram ett antal kriterier som måste finnas med för att vi ska kunna sluta samarbetsavtal med USA, Kanada och Australien. Jag håller just nu på att definiera sådana kriterier och ser fram emot att diskutera dem med ledamöterna senare i vår eller i början på hösten.

Rådsmötet med inrikes- och justitieministrarna var ursprungligen planerat till två dagar i Luxemburg. Det blev några timmar idag i Bryssel istället och ett bra och effektivt möte.  Fortfarande var det många som inte kunde komma och faktum är att vi inte hade ett quorum, dvs minst 14 ministrar på plats. Alla länder var förstås representerade, men det måste vara 14  ministrar eller statssekretare för att kunna fatta beslut.  Således beslöt det spanska ordförandeskapet att politiskt anta SWIFT-mandatet, eftersom alla länder nu är överens, men rent formellt ta det på allmänna rådet den 10 maj. Det innebär att jag kan börja informella samtal md washington redan i månadsskiftet och de reella förhandlingarna i mitten på maj. Det är en tuff tidsplan om vi ska hinna klart innan sommaren. Glädjande dock att vi har en så stor enighet om de viktigaste förhandlingsfrågorna. Det blir hårda förhandlingar, men jag är ganska optimistisk.

Den belgiska regeringskrisen kommer olägligt, bara två månader innan Belgien ska ta över ordförandeskapet i EU. De har ju viss vana av regeringskriser i Belgien så vi får hoppas att de reder upp det hela innan sommaren.

Slutligen gläds jag åt att min vän och före detta kollega i Europaparlamentet, Nick Clegg, gör en så fantastisk valrörelse i Storbritannien. Det blir spännande på valdagen, även om liberalerna missgynnas av det valsystem som britterna har.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: