You are currently browsing the tag archive for the ‘romer’ tag.

Amnestyaffisch

Amnestyaffisch

I Europa lever mellan 10 och 12 miljoner romer. De är ofta offer för diskriminering och social utslagning, lever i djup fattigdom och saknar tillgång till hälsovård och anständig bostad. Rapporter om våld och övergrepp är tyvärr allt för vanliga.

Undersökningar visar att en av tre romer är arbetslösa, 20 % omfattas inte av sjukförsäkring, och hela 90 % lever under fattigdomsgränsen. Alltför många barn går inte i skolan och endast 15 procent av romska ungdomar avslutar grundskolan.

De har högre arbetslöshet, ohälsotal och lägre utbildning än genomsnittseuropén. I allt för många länder lever romer i läger på soptippar i väldigt enkla hus, eller man kanske ska säga skjul. Jag har själv besökt flera sådana boenden och det är fullkomligt ovärdigt att ha det så i Europa. Situationen är dålig generellt, och väldigt illa på sina ställen.

2011 antog EU:s ministerråd kommissionens förslag på en plan för integrering av romer. Det innebär att alla 27 medlemsländerna är skyldiga att utarbeta nationella strategier för integration. Vi följer upp detta en gång om året. Det gjorde vi idag.

Varje land har en nationell strategi, som fokuserar på fyra prioriterade områden: hälsovård, bostäder, utbildning och sysselsättning, men nu ställer vi också strukturella krav: samarbete med det civila samhället, med regionala och lokala myndigheter, uppföljning och mätning av mål och åtgärder. Länderna måste aktivt se till att anti-diskrimineringslagar efterlevs och de måste inrätta en nationell kontaktpunkt och allt måste ha rimlig finansiering.

Integrationen av romer är framförallt ett nationellt ansvar, med EU-kommissionen kan inte se på när medborgare behandlas illa. Det behövs mer konkreta åtgärder, en strategi ska inte vara ett dokument med fina ord, utan faktiskt leda framåt i praktiken. Medlemsstaterna behöver göra mycket mer för integrationen, t.ex. se till att barnen går i förskola och skola. Och se till att strategierna tillämpas på lokal och regionalnivå. Ju fler romer ett land har, desto större ansträngningar behöver göras.

EU kan också se till att bra exempel sprids. I april var jag  på besök på den romska förskolan som Räddningsmissionen driver i Göteborg. Ett fantastiskt projekt. De arbetar dels med att ge barnen en möjlighet att ha någonstans att vara på dagarna, och dels att fungera som ett slags sambandscentral för att hjälpa de vuxna. Det är ett väldigt fint initiativ, som också inspirerat vanliga göteborgare att hjälpa till. Länk till deras hemsida.

I tider av ekonomisk kris är det viktigt att inte bara tala tillväxt och konkurrens kraft i Europa. Vi har också ett ansvar för att upprätthålla de värden som EU grundar sig på. I det sammanhanget är det fullkomligt oacceptabelt att kontinentens största minoritet fortfarande diskrimineras och marginaliseras.

Food distribution in Hatay Turkish-Syrian border, August 29, 2012

IHH Humanitarian Relief Foundation/TURKEY (c)

Dimman låg tät i Luxemburg när rådsmötet  för rättsliga och  inrikesfrågor skulle börja igår. Flera ministrar kunde inte landa eftersom flygplatsen var stängd på morgonen. Det var många ämnen som stod på dagordningen, stora viktiga frågor som förtjänar mer utrymme och som det finns anledning att återkomma till.

Situationen i Syrien – antalet flyktingar från Syrien ökar i snabb takt. Den stora majoriteten stannar i grannländerna – Jordanien, Turkiet, Irak och Libanon. UNHCR uppskattar att det vid årets slut kan finnas upp till 710 000 flyktingar i behov av hjälp. Hittills har väldigt få av dem kommit till Europa, ungefär 16 000. Mycket görs redan för att stödja mottagarländerna, men vi kan göra mer. Hittills har EU:s humanitära stöd uppgått till 230 miljoner euro. Vi i kommissionen håller på att ta fram en plan med kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för hur EU och medlemsstaterna kan fortsätta stödja det humanitära arbetet i regionen, men också hur vi i Europa kan ta emot fler syrier i behov av skydd Vi arbetar också med att få ett regionalt skyddsprogram på plats tillsammans med UNHCR.

Asylpaketet – vi hade en avstämning hur det går i förhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen om de förslag till lagstiftning som tillsammans kommer att utgöra EU:s nya gemensamma asyl- och flyktingsystem. Det görs framsteg och mottagandedirektivet och Dublinförordningen är vi snart i mål med, men förhandlingen om asylprocedurdirektivet och Eurodac fortsätter.  Ambitionen är att förhandlingarna ska vara färdiga innan slutet av 2012 och jag tror att det är möjligt att nå en politisk överenskommelse tills dess. EU behöver ett humant gemensamt asylsystem för idag är skillnaderna alltför stora mellan länderna. Tanken är att det nya systemet ska garantera rättssäkerhet och human behandling av den enskilde och en likvärdig effektiv handläggning. Då kan också alla 27 medlemsländer ta ett ansvar.

Schengensutvidgning till Bulgarien och Rumänien – för att vi ska ha fri rörlighet för personer har vi Schengen avtalet, som innebär att personkontrollerna vid gränserna tas bort, och kompenseras av överenskommelser om åtgärder på andra områden, som måste till för att tilliten mellan länderna ska finnas och för att t.ex. kunna bekämpa brottslighet utan gränskontroller. Innan ett land släpps in i Schengen måste man uppfylla vissa krav vad gäller t.ex. kontrollen av den yttre gränsen, polissamarbete och viseringsutfärdande. Bulgarien och Rumänien håller på att genomföra förändringar i lagstiftning. Ett beslut om Schengeninträde tas enhälligt av rådet och än finns inte den enhälligheten bland medlemsländerna.

En annan mycket komplicerad fråga handlar om visumfrihet för medborgare i länder på Västra Balkan. Att successivt lyfta visumtvånget för våra grannländer och partners är en viktig målsättning för mig. Ökad rörlighet skapar kontakter människor emellan, något som är oerhört positivt. Alla länder på Balkan, utom Kosovo, har visumfrihet med EU. Detta fungerar alldeles utmärkt i de flesta fall, men har också lett till en omfattande våg av asylsökande till bland annat Frankrike, Tyskland och Sverige från framför allt Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Detta är ett stort problem eftersom färre än 1 % av de som söker  får asyl. Antalet asylsökande har ökat med 73 % jämfört med förra året. Flera länder uttryckte stor oro för utvecklingen som riskerar hela visumprocessen. Det är viktigt att länderna på Balkan gör mer för att vända trenden. Ytterst handlar det om att förbättra villkoren för romer. Den 5/11 är det ett stort ministermöte i Albanien med samtliga länder från Balkan närvarande. Då ska frågan diskuteras vidare.

Idag fortsätter rådsmötet med bland annat diskussioner om konfiskering av kriminellas tillgångar och den senaste rapporten från EU:s narkotika byrå.

Romska barn. Foto: European Union

Romerna är Europas största etniska minoritet, det finns ungefär 10-12 miljoner på vår kontinent. Fortfarande utsätts de för omfattande diskriminering och våld och de har högre arbetslöshet, ohälsotal och lägre utbildning än genomsnittseuropén. Europarådet kom tidigare i år med en rapport som ger en ganska dyster bild.

Idag publicerar EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental Rights Agency, ytterligare en rapport om romer. Den bygger på intervjuer i 11 EU-länder och läsningen är även den dyster. Den visar på rasism, våld och diskriminering. Alltför många barn går inte i skolan och endast 15 procent av romska ungdomar går vidare till någon form av utbildning högre än grundskola. Hela 90 procent av de undersökta romerna i dessa länder lever under fattigdomsgränsen.

Från kommissionens sida har vi länge varit bekymrade över situationen och för ett år sedan antog EU:s ministerråd på kommissionens förslag en plan för integrering av romer. Det innebär att alla 27 medlemsländerna är skyldiga att utarbeta nationella strategier för integrering. Nu finns dessa strategier och mina kollegor Vivianne Reding och Lazlo Andor höll i dag en presskonferens där de gav en första utvärdering.

De menar att det i och för sig är mycket positivt och ett stort steg framåt att alla länder nu verkligen har strategier. Det kommer också finnas nationella kontaktpunkter som skall övervaka att planerna genomförs i varje land. Det är dock bara ett fåtal länder som har en budget kopplad till ambitionerna. EU-kommissionen kommer varje år bevaka hur arbetet går och framför allt titta på fyra områden: tillgången till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadssituationen.

På mitt område ser vi också ett växande problem med trafficking av romska kvinnor och barn, både för sexuella syften och för tiggeri på gatan. Europol har ökat sina ansträngningar för att komma åt de organiserade ligorna bakom denna vidriga verksamhet och inom kort presenterar jag också en långsiktig handlingsplan för hur vi ska kunna arbeta mot trafficking generellt inom EU.

Thomas Hammarberg är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Han har idag presenterat en ny rapport om situationen för romer. Det är den första rapporten som ser över situationen i Europarådets alla 47 medlemsländer och det är tyvärr inte någon munter läsning. Främlingsfientligheten mot romer är vida spridd rund om i Europa, romer diskrimineras och utsätts även för rena hatkampanjer på vissa håll.

Ett stort problem är att många romer saknar statstillhörighet de saknar ex. födelseattester och pass vilket också innebär att länderna kan ducka från sina skyldigheter att förbättra situationen för romerna. UNHCR och EU har därför startat flera projekt för att upprätta personliga dokument så att de kan bli medborgare, men utan ländernas engagemang är projekten svårgenomförliga. Kommissionen försöker därför att sätta politiskt tryck på EU:s medlemsländer dels genom olika kampanjer och projekt men även genom förslaget som vi presenterade förra året där länderna ska sätta upp nationella mål för att förbättra integrationen av romer. Alla EU-länder skulle till årsskiftet presentera en handlingsplan för att bättre integrera romerna, än så länge har 19 länder inkommit med en sådan strategi. Dessa handlingsplaner ska diskuteras senare i vår under ett rådsmöte.

Främlingsfientlighet och integration är också ämnet i en diskussion som jag ska delta i senare idag, med bland andra Charles Clarke tidigare inrikesminister i Storbritannien. Vi ska delta i en paneldebatt ordnad av Migration Policy Institute, en respekterad amerikansk tankesmedja som nu öppnar kontor i Bryssel. Men innan dess bär det av till Europaparlamentet och LIBE-utskottet för att diskutera det nya avtalet med USA om passageraruppgifter som parlamentet ska rösta om i april. Avtalet reglerar vad som ska gälla för den typ av passageraruppgifter som USA kräver in för att låta internationella flyg landa i USA, dvs för vilka syften de får samlas in och hur länge de får sparas etc. Trots det mycket höga tonläget i debatten så är det avtal som vi nu har förhandlat fram och som ska ersätta det som snart löper ut, väsentligt mycket bättre vad gäller tydlighet, integritet, ansvar och möjlighet till upprättelse. Det blir säkert en intressant debatt.

På väg hem från Kosovo efter två intressanta dagar. Media uppmärksammar stort att vi nu lanserar visumdialogen. Under våren kommer vi att inleda de formella förhandlingarna men redan nu jobbar ju regeringen med många av de reformer som krävs. Kosovo är ju en ung stat och en hel del av den nödvändiga demokratiska infrastrukturen och rättsreformer återstår ännu att få på plats.

Igår hade jag en väldigt intressant arbetsmiddag med representanter från olika delar av det civila samhället i Kosovo. Det var en livlig diskussion och de var långt ifrån eniga. Deras bild av utvecklingen och utmaningarna i landet är förstås annorlunda än den bild som regeringen ger, men själva syftet med besöket är ju just att lyssna in olika åsikter för att få en bild av den komplexa situation som finns på Balkan.

Idag på förmiddagen besökte jag en skola som jobbar med att integrera de etniska minoriteterna (utöver serber och bosnier finns det romer, ashkali och balkanska egyptier) och se till att barnen går i skolan. Jag hade möjlighet att prata med barnen i fjärde klass en längre tid. Det var en blandad klass med albansktalande barn såväl som från minoritetsgrupper, flera av dem återsända från olika europeiska länder. Väldigt intressant.

Besökte också en NGO som jobbar med microprojekt för romska kvinnor så att de kan få en liten inkomst istället för att vara hänvisade till att tigga. De kvinnor jag träffade tillverkade tvål som de sålde i liten skala. De var mycket stolta över att de hade lyckats få några större beställningar från ett par hotell i Pristina. Nu slapp de tigga, de lärde sig läsa på kvällarna och deras barn gick i skolan. Stoltheten de utstrålade gick inte att ta miste på och jag fick med mig en liten påse med väldoftande tvål som minne.

Denna typ av projekt är förstås imponerande och gör verkligen nytta men behoven är enorma. Arbetslösheten i Kosovo är över 40 % och bland minoriteterna nästan 90 %.

Sent igår kom jag hem från en resa till Belgrad. Den formella anledningen att åka dit var att delta på en regional konferens om korruption och organiserad brottslighet som inrikes- och justitieministrarna i Serbien organiserar varje år. Det är ett forum där ministrar från hela Balkan, men också regionen i stort, diskuterar och utbyter erfarenheter. Väl på plats hade jag flera intressanta möten, bl a med inrikesministern, Ivica Dacic. Vi talade om brottslighet, om asyl- och migration, om samarbete med Europol och om visumfrågor. Med justitieministern Snezana Malovic talade jag mest om korruption och vikten av att hela samhället engagerar sig i kampen mot korruption, inte bara justitieministern. Serbien håller just nu på att arbeta fram en mycket ambitiös plan för arbetet mot korruption så vi utbytte tankar om vad som bör ingå.

Stämningen i Serbien är mycket nervös just nu, dels på grund av oroligheterna mellan serberna och KFOR vid gränsen till Kosovo, men framför allt på grund av att Europeiska rådet på sitt toppmöte den 9 december ska uttala sig om Serbien. Det är min fulla övertygelse att Serbien hör hemma i den europeiska unionen, men naturligtvis återstår det många reformer att göra. Kommissionen har rekommenderat att Serbien får kandidatstatus men detta är något som medlemsländerna enhälligt ska besluta om och den enigheten finns ännu inte. Det är viktigt att Serbien fortsätter att engagera sig i dialogen med Kosovo och försöker hitta konstruktiva lösningar för att förenkla vardagen. Ny förhandlingsrunda är idag.

Jag gjorde också två mycket intressanta studiebesök, en på röda korset som sedan flera år tillbaka driver ett projekt med unga volontärer som är ute och informerar om trafficking. Det är ett mycket ambitiöst projekt och sedan 2005 har de unga volontärerna träffat nästan 100 000 barn och ungdomar. De visade också en film, Sisters, som berättar om två unga systrar som luras till Västeuropa och tvingas jobba som sexslavar. Filmens producent, Bojana Maljevic, har fått många priser och han var där och talade om filmen. Vi såg ett avsnitt som var oerhört starkt och visar den brutala verklighet som allt för många unga kvinnor tyvärr lever i idag.

Vi besökte även ett flyktingläger för romer där 250 romer från Kosovo bor sedan 15 år tillbaka under extremt enkla villkor. Ingen el, inget vatten och mycket enkla hus. Nu ska lägret stängas för det ska byggas hus där och romerna har ingenstans att ta vägen. Det är tyvärr många romer som lever så, inte bara i Serbien utan i många länder i regionen. Bara i Belgrad finns över 130 läger med romer. Tillfälliga läger på parkeringsplatser eller soptippar som sedan blir permanenta. År efter år. Unga, gamla och små barn. EU stöder Serbien för att genomföra olika projekt och bygga bostäder men det går mycket långsamt. Bilderna av de små lättklädda barnen som lekte bland soporna och oron för vad som ska hända dem är inte lätta att släppa.

Vistelsen i Belgrad avslutades med ett samtal med president Tadic. Vi talade naturligtvis om Kosovo.

Serbiens president Boris Tadic

Som alla länder i Nordafrika påverkades även Marocko av den arabiska våren fast utvecklingen i landet tog där en annan väg än i Tunisien, Egypten och Libyen. Kungen har lyckats sitta kvar och valde tidigt att genomföra ett antal demokratiska reformer. Ett led i detta var att utlysa nyval, vilka hölls i fredags. Det moderata islamistpartiet PJD fick en majoritet av rösterna och kungen kommer nu att utse en premiärminister från det partiet. Enligt valobservatörer ser det ut att ha gått lugnt och fredligt till men det rapporteras också om ett lågt valdeltagande på 45,4 %. Men detta är trots allt en liten ökning sedan förra valet för fyra år sedan. Sakta men säkert ser det ut att gå framåt i en mer demokratisk riktning i Marocko.

Idag går även egyptierna till val. Jag var i Egypten i våras när de precis hade röstat för ändringar i konstitutionen och således för att hålla nyval och den förväntansfulla stämning för förändring som jag då mötte har tyvärr avtagit. Jag följer nu spänt utvecklingen efter den senaste tidens oroligheter.

I en annan del av Afrika möts samtidigt alla länders miljö- och klimatministrar i Durban för att diskutera fortsättningen på det internationella klimatavtalet som löper ut efter nästa år. I spåren av den ekonomiska krisen och nu med rådande skuldkris har klimatarbetet hamnat rejält på efterkälken. EU är fortfarande pådrivande för att öka ländernas åtagande men tyvärr har även länder inom EU tappat fart. Det är oroande att länderna inte inser att de klimatinvesteringar vi gör idag kommer att ge betydande vinster framöver.

Jag beger mig nu strax till Serbien för att tala på en konferens om brottslighet på västra Balkan. Jag kommer också att träffa presidenten och justitie- samt inrikesministrarna för att diskutera samarbetet kring inrikesfrågor. Två brännande ämnen för västra Balkan är behandlingen av romer samt arbetet mot människohandel, och dessa frågor kommer jag att lyfta i mina samtal med ministrarna. Jag ska även besöka en flyktinganläggning för romer samt Röda Korsets verksamhet mot människohandel imorgon. För Serbiens del avvaktar man också EU-toppmötet den 9 december. Kommissionen har föreslagit att Serbien ska beviljas kandidatstatus, men det är medlemsländerna som fattar beslutet.

Om en liten stund inleds det europeiska toppmötet och avspärrningarna har redan börjat inför de 27 statsministrarnas besök. Många ministrar kommer tidigt på dagen för olika bilaterala möten. Jag åt t.ex. lunch med några liberala ministrar, kommissionärer och parlamentariker idag för att diskutera olika saker på dagordningen. Där var bl.a Tysklands vice utrikeminister Werner Hoyer, den holländska statsministern Mark Rutte och EU-kommissionär Olli Rehn. Grekland och situationen där kommer helt att dominera kvällens diskussioner och troligen en hel del imorgon. Men även den ekonomiska situationen i allmänhet, den nye centralbankschefen, Kroatien och naturligtvis migrationsfrågorna står på agendan.

Jag hoppas att Europeiska rådet ställer sig bakom ambitionen att slutföra diskussionerna om det europeiska asylsystemet senast nästa år. Jag hoppas också att kommissionen får mandat att förhandla om ett partnerskap för rörlighet med Tunisien och Egypten om alla aspekter på migration, inklusive arbetskraftsinvandring och visumlättnader. Slutligen hoppas jag att länderna inte undergräver eller försvagar Schengen och att inte de fattar beslut om att enskilda länder på egen hand kan återinföra gränskontroll utan att ett sådant beslut, som måste vara under extraordinära omständigheter fattas i europeisk anda, gemensamt med kommissionen involverad som är den som övervakar att lagar följs.

I övrigt har det varit en fullspäckad dag med många möten. Jag började tidigt i morse med att skriva under ett avtal om bättre transportsäkerhet som kommissionen har med USA. Det var mina kollegor transportkommissionär Siim Kallas och Algirdas Semeta (tullkommissionär) och USA:s Secretary of Homeland Security, Janet Napolitano. Jag träffar också Janet senare i eftermiddag för att diskutera vårt samarbete om cybersäkerhet samt det PNR-avtal som vi håller på att förhandla med USA.

Tidigare idag har jag även träffat Vlad Filat, Moldaviens premiärminister, för att diskutera landets arbete mot visumfrihet. Jag var ju i Chisinau i januari och överlämnade en handlingsplan som Moldavien nu är i full färd med att implementera. Vi diskuterade de olika reformer och lagförslag som är aktuella i Moldavien. Regeringen är oerhört ambitiös och vill verkligen närma sig europeisk standard i rättssystem och annat.

Visumfrågor diskuterade jag även med Makedonien vars utrikesminister var i stan. Makedonien har visumfrihet med EU sedan hösten 2009. Visumlättnader är fantastiska och de är till för att människor ska kunna resa och hälsa på släkt och vänner i EU utan byråkratiskt krångel. Men visumfrihet bygger på att systemet inte utnyttjas. I Makedoniens fall finns fortfarande en del problem då flera makedonier har kommit till EU och begärt asyl. Det handlar i huvudsak om romer. Vi diskuterade vad Makedonien gör för att förbättra situationen för romerna i landet.

På dagens kommissionsmöte i Strasbourg antog vi bl a en viktig kommunikation om integration av romer. Romernas situation är beklämmande i många delar av Europa och vi minns alla händelserna i Frankrike i somras. Det förde dock det goda med sig att romernas situation på allvar hamnade på EU:s agenda och nu under det ungerska ordförandeskapet har särskilt integration av romer fått hög prioritet.

I förslaget som antogs idag uppmanas medlemsländerna att sätta upp tydliga integrationsmål för romer och en bättre struktur för övervakning av medlemsländernas integrationsinsatser föreslås. När det gäller integration sköts det bäst på lokal nivå men samtidigt finns det ett behov av samarbete, erfarenhetsutbyte och ett indikatorsystem som sätter press på medlemsländerna på EU-nivå. Nu är det upp till varje land att införa de nödvändiga åtgärderna. Situationen ser ju olika ut i olika länder, men den här kommunikationen är oerhört viktig som ett påtryckningsmedel på hela EU att ta romernas situation på allvar och se till att dessa 12 miljoner människor också behandlas som det de är: europeiska medborgare.

På senare tid har det talats mycket om romernas situation i Europa, inte minst med fokus på Frankrikes agerande. Jag har också skrivit om detta vid flera tillfällen.

Romerna är sedan länge en utsatt och diskriminerad grupp runt om i Europa och det är viktigt att frågan hamnar högt på den gemensamma EU-agendan. EU kan göra mycket mer för romerna, som att stötta skolgång, boende och tillgång till arbetsmarknaden. Vi tillsatte nyligen en arbetsgrupp för att särskilt fokusera på romernas situation i Europa, och det finns planer på ett extrainsatt europeiskt högnivåmöte i frågan. Det är viktigt att medlemsstaterna engagerar sig i romernas situation, de bär trots allt det yttersta ansvaret för sina medborgare.

Samtidigt inledde min kollega Viviane Reding, som ansvarar för dessa frågor i kommissionen, en juridisk undersökning för att se om Frankrike har brutit mot EU-regler i sin behandling av romerna. Idag beslutade vi enhälligt i kommissionen att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Frankrike eftersom den juridiska undersökningen visar att de brutit mot EU:s rörlighetsdirektiv. Vad gäller eventuellt brott mot unionens regler om diskriminering kommer vi att skicka ett brev med specifika krav på klargöranden från Frankrikes sida.

Jag välkomnar dagens beslut. En viktig del av vårt jobb i kommissionen är att se till att medlemsländerna följer de lagar och regler som vi gemensamt har kommit överens om, och det här är en viktig markering om att alla EU:s medborgare har samma rättigheter att flytta och bosätta sig i hela unionen.

Igår kunde vi i EU-kommissionen – via pressen – ta del av ett dokument som läckt ut från franska inrikesministeriet. I detta beordrar man att 300 illegala läger ska stängas ner inom tre månader, och ”särskilt romernas”.

Detta är naturligtvis uppseendeväckande. När jag och min kollega Viviane Reding träffade de franska ministrarna Eric Besson och Pierre Lellouche fick vi tydliga försäkringar om att man inte tog sikte på särskilda etniska grupper. Det cirkulär som läckt ut tyder på motsatsen.

Jag uttryckte min avsky för denna typ av åtgärder igår i Europaparlamentet och vi har senaste dygnet fört intensiva samtal inom kommissionen.

Min kollega Viviane Reding höll presskonferens idag och var mycket tydlig med att etnisk diskriminering inte hör hemma i dagens Europa. Jag kan inte annat än hålla med. Detta är en politik som för länge sedan borde ha förpassats till historiens soptipp.

Kommissionen har som uppdrag att uppträda som fördragens väktare och vi har sedan tidigare fått in flera anmälningar mot att det franska agerandet bryter mot EU.s lagar. Vi inledde därför en juridisk analys av det franska agerandet och vi räknar med att ha den klar inom några dagar. Personligen ser jag inte att vi kan komma fram till annat än att Frankrike brutit mot EU:s regler. Vi kommer då snarast inleda ett s.k. överträdelseförfarande mot Frankrike, som ytterst sett leder till att vi kan dra landet inför domstol.

Som väntat en livlig och känslosam debatt i Europaparlamentets kammare idag. Kommissionen företräddes av Viviane Reding, ansvarig för grundläggande rättigheter, och Laszlo Andor, kommissionär för sociala frågor. Du kan följa debatten på Europaparlamentets hemsida.

Kommissionen diskuterade också romernas situation på vårt kollegiemöte idag. Som jag tidigare sagt så är det viktigt att nu se framåt. Som jag tidigare skrivit här kommer en arbetsgrupp i kommissionen arbeta med detta, och vi vill också få igång en process i ministerrådet där vi jobbar långsiktigt för att stötta romers integration i Europa. Förhoppningsvis kan vi komma med mer konkreta förslag senare i höst.

Europaparlamentet har idag en debatt om The state of the union som inleds av kommissionens ordförande Barroso, som ger sin syn på EUs tillstånd. Hans tal, som kan läsas här, handlade naturligtvis mycket om ekonomin. Krisen är inte över och vi måste fortsätta med rejäla reformer i medlemsländerna. Efter talet följde en livlig och ganska rolig debatt som de politiska gruppernas ledare deltog i. Kammaren var nästan full och det klappades, tjoades och buades.

Ett förslag om obligatorisk närvaro i kammaren, där frånvaro skulle bestraffas med böter, hade rests av några ledamöter. Förslaget stoppades tack och lov.

I eftermiddag blir det en debatt om romafrågan. Mer om detta senare.

Idag har jag varit i Paris på ett möte ordnat av Eric Besson, den franske migrationsministern. Det har varit mycket intresse kring detta möte och rykten om att det skulle handlat om romer. Det gjorde det inte. Den formella anledningen till mötet var att den kanadensiske migrationsministern är i Paris idag och vi har mycket samarbete med Kanada i asyl- och migrationsfrågor. Besson hade bjudit in några medlemsländer för att diskutera dessa frågor. Jag är generellt skeptisk till den här typen av möten när bara några EU-länder är inbjudna, men tillsammans med det belgiska ordförandeskapets migrationsminister Melchior Wathelet beslöt jag att åka för att företräda den gemensamma europeiska ståndpunkten och för att bevaka att inte några länder ger sig in på egna sidospår.

Hade det handlat om romerna hade jag inte åkt, det är en fråga som måste diskuteras i hela EU. Vi för istället diskussioner med det belgiska ordförandeskapet om att ordna ett särskilt ministerrådsmöte om romernas situation. Jag och Wathelet åkte tåg hit tillsammans och talade bland annat om detta.

Det var intressant att lyssna på den kanadensiske ministern. I övrigt är debatten om asylpolitik ganska nedslående. Stämningarna handlar mer om hur vi ska hindra människor från att komma hit än hur vi ska se till att vi har asylsystem som är rättssäkra och effektiva. Nästa vecka ordnar det belgiska ordförandeskapet en ministerkonferens om asylpaketet. Det blir tuffa förhandlingar.

I eftermiddag tar jag tåget till Strasbourg. I morgon är det en stor debatt om ”the state of the union”. Barroso ska ge sin vision av det europeiska samarbetet inför Europaparlamentet och då ska hela kommissionen närvara. På eftermiddagen blir det en särskild debatt
om romer. Min kollega Viviane Reding är ansvarig för romers rättigheter i kommissionen och deltar i denna debatt från vår sida.

Kommissionens juridiska experter undersöker även just nu vad som har hänt i Frankrike. Jag väntar påd enna utredning och till den kommer är det är för tidigt att svara på om det har skett brott mot europeiska lagar eller ej. Däremot är det helt klart en otäck stämning i många
medlemsländer, tycker jag. Romerna i EU är också europeiska
medborgare och vi har ett gemensamt ansvar att försöka integrera dem bättre i våra medlemsländer och kämpa mot diskriminering.

I övrigt konstaterar jag att de belgiska regeringsförhandlingarna
helt bröt samman i helgen. Parterna verkar längre ifrån varandra än
någonsin, tre månader efter valet. Belgien är ett märkligt land.
Den sittande regeringen administrerar tills vidare och sköter ordförandeskapet. Inom mina områden gör de ett bra jobb, men det är förstås en mycket märklig situation för belgarna.

Kommissionen har två dagars arbetsseminarium för att snacka ihop oss inför hösten. Kollegorna är solbrända, pratglada och i fin form. Vi möts på det historiska slottet Val Duchesse där Tyskland Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien konfererade mellan juni 1956 och mars 1957. Under Paul Henri Spaaks ledning kom länderna överens om den europeiska ekonomiska gemenskapen och Euratom. Detta ledde till att Romfördraget skrevs under några månader senare.

Vi har talat om erfarenheterna av Lissabonfördraget och dess tillämpning, de viktigaste prioriteringarna det kommande året och imorgon väntar en intressant och animerad debatt om budgetöversynen. Om vi ska fortsätta arbetet med att ta Europa ur krisen och skapa mer
jobb och tillväxt, måste vi använda våra medel på ett klokt och strategiskt sätt. Det förutsätter en betydligt mer modern budget än idag.

Vi har naturligtvis också talat om romerna. En juridisk utredning pågår om vad som hände i Frankrike.

Kommissionen ska tillsätta en arbetsgrupp för att analysera vad vi har gjort för romerna hittills, hur vi kan använda våra ekonomiska medel bättre och var de största problemen finns. Gruppen ska presentera en rapport senare i höst. Vi ska också be det belgiska ordförandeskapet att ordna ett specialrådsmöte för att diskutera frågan och engagera medlemsländerna i större utsträckning. Det är ju faktiskt medlemsländerna som ytterst är ansvariga för sina medborgare.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: