You are currently browsing the tag archive for the ‘säkerhet’ tag.

Igår var jag på ett kort besök i Stockholm för att tala på Säkerhetsgalan 2012. Säkerhetsgalan samlar chefer inom säkerhetsbranschen och säkerhetsansvariga på olika företag, och de hade bjudit in mig som inledningstalare. Jag talade bl a om hur organiserade brottslingar opererar inom EU, om utbredningen av it-brottslighet och vad EU gör för att möta dessa utmaningar. Jag berättade också om förslaget om ett europeiskt cyberbrottscenter vid Europol som jag kommer att presentera nästa vecka.

Jag passade samtidigt på att träffa medarbetarna på kommissionens representation i Stockholm. Vi pratade om aktuella frågor och framförallt om hur förhandlingarna kring asylpaketet, sakta men säkert, går framåt. Representationen anordnar bl a seminarier och ansvarar för informationskontoren runt om i Sverige. Dit man vända sig om man har generella frågor vad gäller EU-samarbetet eller om man vill ha informationsmaterial. Representationen gör ett mycket bra arbete och det är alltid trevligt att träffa dem.

Tidigt imorse åkte jag tillbaka till Bryssel för veckans kommissionsmöte. På dagens agenda stod bla ett direktiv för att tydliggöra hur utstationeringsdirektivet bättra ska efterlevas i medlemsländerna.

Utstationeringsdirektivet antogs 1996, där slås det fast vilka rätigheter som gäller för en arbetare som sänds från ett EU-land till ett annat för att jobba under en viss period. I direktivet finns t ex krav på att alla arbetare ska få lön, semesterdagar samt krav på säkerhet på arbetsplatsen. När man antog direktivet hade man upptäckt flera fall där utsända arbetare hade utnyttjats och de nya reglerna handlade om att skydda arbetstagarna. Nu, 18 år senare, ser vi att alla medlemsländer inte har implementerat direktivet korrekt och det finns fortfarande fall där de anställda inte skyddas tillräckligt. Dagens förslag ska därför tydliggöra för medlemsländerna vilket ansvar de har. Kommissionen slår även fast att de sociala rättigheterna, som t ex strejkrätten, är jämställd med de ekonomiska rättigheterna, som t ex etableringsfriheten.

Ikväll bär det av mot Tallinn där jag ska bl a träffa premiärministern och inviga den nya europeiska IT-byrån. Byrån har inget med cyberbrott att utan ska ta det tekniska ansvaret för att informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac fungerar tjugofyra timmar om dygnet.

I dag har vi haft möte med amerikanerna för att diskutera frågor som rör säkerhet och rättsfrågor. I det vackra slottet Gödöllö (en gång hem åt kejsarinnan Sissi) pratade vi bl.a. om dataskydd, kampen mot terrorismen, cyberbrott, situationen i Nordafrika och hur vi kan samarbeta om flyktingsituationen.

Från kommissionens sida var det jag och Viviane Reding. Rådet representerades av Ungerns inrikes- och justitieministrar (samt, som observatörer, de polska inrikes- och justitieministrarna) och USA:s justitieminister Eric Holder och säkerhetsminister Janet Napolitano. Det är viktigt att prata om dessa frågor av gemensamt intresse även om vi naturligtvis inte alltid är överens.

På lunchen träffade jag Janet Napolitano och min kollega Neelie Kroes, kommissionär för digitala frågor. Vi beslöt under mötet att fördjupa det transatlantiska samarbetet för att möta den växande cyberbrottsligheten. Ett av de konkreta områdena är att stärka skyddet av barn på nätet. Vi har en arbetsgrupp kring cybersäkerhetsfrågor och den skall rapportera till nästa toppmöte mellan EU och USA till hösten.

Det har varit två intensiva dagar här i Budapest och om några timmar är det dags att åka tillbaka till Bryssel. Mellan mina möten hann jag även ta del av en mycket glädande SOM-undersökning som pekar på att svenska folket blivit mer flyktingvänliga. I dessa tider då fler och fler länder vill stänga sina gränser är det skönt att höra att det finns människor som ser andra människors lidande och vill erbjuda dessa människor skydd och fristad undan förföljelse.

Jag har idag presenterat 41 konkreta åtgärder för att förbättra säkerheten i Europa. Det handlar om hur vi ska bli bättre på att möta utmaningar som organiserad brottslighet, terrorism samt kriser och katastrofer. Det har funnits en stuprörsmentalitet i vårt förhållningssätt till säkerhet, där vi fokuserat på ett område i taget. Det är viktigt att vi blir bättre på att koppla ihop olika utmaningar och i större utsträcking försöker ta ett samlat grepp.

Strategin lyfter upp fem prioriterade områden: organiserad brottslighet, terrorism, cybersäkerhet, gränskontroll samt kriser och katastrofer. Du kan läsa hela strategin här. Jag vill särskilt lyfta fram tre saker i strategin:

1. Det är viktigt att vi försöker komma åt kriminellas tillgångar. Pengar är i stor utsträckning drivkraften bakom den organiserade brottsligheten, och de verktyg vi har verkar inte fungera tillfredsställande. Rättsbekämpande myndigheter måste kunna komma åt och konfiskera kriminellt förvärvade tillgångar, oavsett var de hålls gömda. Jag kommer redan nästa år lägga fram konkreta förslag för att stärka detta arbete.

2. Cyberbrott är en växande trend och ett område vi måste jobba mycket mer aktivt på. Idag behöver man inte en bomb för att attackera ett kärnkraftverk eller en pistol för att råna människor. Internet ger kriminella nya möjligheter, oavsett om det handlar om storskaliga attacker mot viktig infrastruktur eller om att stjäla pengar från människors bankkonton. Ett konkret förslag är att etablera ett cyberbrottcentrum, gärna i Europols regi, för att möta denna ökande brottslighet.

3. Med Lissabonfördraget fick vi en solidaritetsklausul inom EU, som förbinder EU:s länder att ställa upp för varandra. Det är nu dags att omsätta den i praktiken. När vi drabbas av katastrofer av olika slag måste vi inom EU kunna svara gemensamt och koordinerat. Därför kommer jag att lägga fram förslag för att förbättra EU:s krishanteringsförmåga.

Du kan se presskonferensen här och läsa hela strategin här.

Har precis kommit tillbaka från Oostende där jag medverkade på en stor konferens om säkerhetsforskning. Det var folk från forskarvärlden, industrin, politiken och andra intresserade. Temat var just säkerhetsforskning, en enorm industri som innfattar allt från robotar som kan identifiera sprängämnen till IT-lösningar för att avslöja virus, bodyscanners, studier för att förstå radikalisering av individer mm mm. EU avsätter inom det nuvarande forskningsprogrammet (2007-2013) 1,4 miljarder euro bara för säkerhetsforskning och de deltagande var intresserade över att höra om kommisionens framtida prioriteringar. Jag redogjorde för mitt arbete med den säkerhetsstrategi jag kommer att lägga fram under hösten och det forskningsbehov vi ser kan emanera ur den. Du kan läsa mitt tal här.

Imorgon bär det av till Göteborg och Bokmässan där jag, förutom att lyssna på en del intressanta författarpresentationer och diskussioner, också ska medverka I två seminarium. Ett om organiserad brottslighet och ett om kvinnor och asyl.  

Har hela natten följt röstsammanräkningen i Sverige och konstererar bl.a att Folkpartiet i Göteborg missat ett mandat med bara en handfull röster. Det känns nesligt att inte min vän Jasenko Selimovic kommer in, han är en mycket duktig politiker. Nu börjar väl förhandlingarna om regeringen på riktigt i Stockholm.  Följer också diskussionerna om antalet utskottsplatser i svenska riksdagen och att vissa vill begränsa utskottsåplatserna till 15 och därigenom stänga ute sverigedemokarterna. Hur illa jag än tycker om SD:s politik tror jag att det vore ett misstag. De får då lätt en martyrstatus helt i onödan. Då kan de fortsätta att kritisera ”eliten” och rida på att de inte accepterar svenska folkets val. Bättre då att låta de sitta i utskotten, och tvingas visa vad de står för och ta debatten med dem i sakfrågorna.

Nästa vecka bär det av till Aten för att med den grekiska regeringen diskutera deras handlingsplan för att bygga upp ett fungerande asylmottagningssystem. Problemen i Grekland är gigantiska och vi ska diskutera hur vi kan samarbeta för att få till ett fungerande system där människor behandlas på ett värdigt sätt och kan få sina asylansökningar behandlade inom rimlig tid.

Jag presenterade idag kommissionens förslag om ett nytt TFTP-avtal, som vi förhandlat fram med USA. Jag bloggade om innehållet I detta förslag häromdagen, men den intresserade kan även se dagens presskonferens och titta nogrannare på exakt vad vi lyckats uppnå här.

Det är nu upp till ministerrådet och Europaparlamentet att ta ställning till mitt förslag. Jag är just nu i Strasbourg och träffar många ledamöter för att diskutera avtalet, svara på frågor och känna av stämningen.

Förslaget till avtal kan du läsa här.

Som läsare av denna blogg vet var TFTP-avtalet med USA (bättre känt som SWIFT) en fråga jag kastades in i redan första dagen på jobbet. Europaparlamentet röstade nej till att ge sitt medgivande till det tillfälliga avtal som reglerade överföring av vissa bankdata med syftet att spåra terroristfinansiering. Det gjorde parlamentarikerna av flera skäl – de var oroade över bland annat dataskydd, integritetsskydd och möjligheterna till att få upprättelse – men också upprörda över att avtalet förhandlades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft och Europaparlamentet fick medbeslutande i frågan.

Samtidigt finns det både i medlemsstaterna och i Europaparlamentet en oro över den säkerhetslucka som nu uppstått, när vi nu inte har ett avtal. Vi vet att TFTP (Terrorist Finance Tracking Programmme) tidigare har hjälpt Europas medlemsstater att förhindra terrorplaner och ställa misstänkta terrorister inför rätta. Jag har därför arbetat intensivt för att ta fram ett nytt förslag till förhandlingsmandat, som i så stor utsträckning som möjligt tar hänsyn till Europaparlamentets synpunkter. Som jag sade redan i mitt tal den 9 fabruari var jag själv inte nöjd med skyddet för integriteten i det tillfälliga avtalet.

Det är viktigt för Europas säkerhet att vi får ett nytt TFTP-avtal på plats. Men det är också viktigt att detta avtal minimerar risken för missbruk, att det finns möjlighet till upprättelse för de medborgare som felaktigt drabbats och att vi har starkast möjliga skydd för den personliga integriteten.

Därför innehåller det förslag jag nu lägger fram att Europas medborgare har rätt till upprättelse vid missbruk utan att diskrimineras i förhållande till amerikanska medborgare. Vi har infört att dataöverföringarna måste godkännas av en särskilt juridisk instans, och att överföringarna inte får ske för några andra ändamål än terroristbekämpning. Vi har stärkt reglerna för övervakning och översyn av överföringarna, och sett till att EU har rätt att upphäva avtalet om det överenskomna dataskyddet inte upprätthålls.

Däremot finns det ingen möjlighet att begränsa överföringarna till att bara gälla exempelvis misstänkta personer under utredning. Vi har tittat noga på möjligheterna, men själva poängen med TFT förloras då. Däremot är det viktigt att mängden data som förs över är begränsad, och jag vill betona att alla uppgifter som förs över är helt anonyma. Bara om det finns anledning att misstänka att en person är delaktig i planeringen av terrordåd kan anonymiseringen hävas och uppgifter om personen göras tillgängliga. Det är alltså inta tal om att på måfå leta i datamängden.

Kommissionen står enhälligt bakom mandatet och jag har idag redovisat det för Europaparlamentets ansvariga parlamentariker. De var positiva och tyckte att det var en klar förbättring. Om vi får ett godkännande av mandatet träder vi in i en förhandling, och en del detaljer måste då lösas ut. Jag är dock efter samtal med amerikanerna förhoppningsfull att vi kan få en överenskommelse som både stärker säkerheten i EU och USA men som vilar på solid rättsäker grund och skydd för de grundläggande rättigheterna.

Första dagen på jobbet och det snöar för fullt. Jag får ingen mjukstart direkt. Rätt in i torktumlaren från första stund. Inledde dagen med ett långt möte med det spanska ordförandeskapet, justitieminister Alfredo Rubalcalba, för att diskutera samarbetet under våren. Det kommer att handla mycket om säkerhet, migration, Frontex och trafficking.

Mest talade vi om SWIFT som blåst upp som en stor strid i Europaparlamentet. Det handlar om att godkänna ett tillfälligt avtal mellan EU och USA som egentligen skulle trätt i kraft den 1 februari och som reglerar överföring av vissa bankuppgifter i syfte att spåra terroristfinansiering.

Mot bakgrund av det stora intresse som finns för integritetsfrågor är det förståligt att SWIFT engagerar och får stor uppmärksamhet. Det är viktigt – vi måste noga granska och diskutera varje förslag som berör den personliga integriteten – och jag är glad över det ökade intresse integritetsfrågorna fått. Men jag vill också betona att vi måste kunna skilja agnarna från vetet. Med ordentligt dataskydd och tydliga regler är SWIFT inte ett hot mot den personliga integriteten, utan en viktig pusselbit för vår säkerhet – Europas lika mycket som USA:s

Medlemsländerna i EU har haft nytta av SWIFT och flera terrorplaner har kunnat avslöjas och personer har ställts inför rätta. Detta finns det belägg för och beskrivs i en rapport som Europaparlamentets ledamöter kan läsa. En oberoende domare har för EU:s räkning vid två tillfällen granskat systemen och konstaterat att dataskyddet är gott och att inga missbruk har kunnat uppdagas.

Det är INTE så att alla våra bankkonton granskas slumpvis utan det måste finnas konkreta misstankar i en pågående brottsutredning om terrorismaktiviter innan en viss uppgift om en specifik person kan begäras ut. Den är då anonymiserad. Det som svenska socialdemokrater skriver om i Aftonbladet idag är således ett missförstånd.

Europaparlamentet är upprörda över att avtalet förhandlades under hösten innan Lissabonfördraget trätt i kraft och att de inte var medbeslutande. Jag kan förstå den irritationen. Men det gjordes därför att servern för SWIFT ska flytta från USA till Europa och det var bråttom att få en reglering – med ordentligt dataskydd – för hur överföringen ska ske. Alternativet hade varit bilaterala överföringar utan någon europeisk reglering, vilket hade varit sämre. Det tillfälliga avtal vi diskuterat nu gäller bara i 9 månader, och syftet är att under denna tid förhandla fram ett nytt permanent avtal.

Detta arbete kommer jag att leda, och från kommissionens sida är vi redo att omedelbart inleda samtal med Europaparlamentet om vad som skall ingå i mandatet för förhandlingarna om det nya avtalet. Ett nytt avtal ska ytterligare skydda integriteten och minimera risken för felaktiga sökningar samt se till att det finns regler för upprättelse vid eventuellt missbruk.

Debatten blev lång och slutade i osäkerhet. Det finns de som menar att Europaparlamentet bör skjuta upp omröstningen. Det kan vara klokt. Då kan vi ytterligare diskutera frågan och jag kan se till att kommissionen mycket snart fattar ett beslut om ett förhandlingsmandat för den permanenta överenskommelsen. Partigrupperna diskuterar frågan under natten. To be continued således.

Mycket finns att säga om denna fråga, och för den som vill gräva djupare rekommenderar jag att se debatten i Europaparlamentet. Du kan även läsa mitt anförande i debatten här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: