You are currently browsing the tag archive for the ‘säsongsarbetare’ tag.

Photo: Chucknado Creative Commons

Photo: Chucknado Creative Commons

Det kommer många människor till Europa utöver de som flyr undan krig och förföljelse. Nära Europas gränser finns en enorm fattigdom och många söker en framtid och ett jobb i andra länder, tex i Europa. Idag finns oerhört få möjligheter att lagligt ta sig till Europa och många är hänvisade till människosmugglare och farliga farkoster. Vi vet att allt för många dör på väg till Europa.

Därför är jag glad att Europaparlamentet idag röstade ja till kommissionens förslag om säsongsarbetare. De nya EU-reglerna harmoniserar villkoren för inresa och vistelse, och rättigheter för säsongsarbetare. Förslaget la jag redan 2010, men förhandlingarna har tagit lång tid. Nu återstår bara Rådets bekräftande omröstning och medlemsstaterna får då i uppgift att genomföra direktivet i sin egna nationella lagstiftning inom två och ett halvt år.

Säsongsarbetare som kommer till EU utnyttjas ofta, eftersom de befinner sig i en utsatt situation, ofta utan arbetstillstånd. Enligt det nya säsongsarbetardirektivet kommer att beviljas en säker rättslig ställning för hela vistelsen. De kommer omfattas av samma regler som EU-medborgare, t.ex. gällande arbetstid, minimilön, semester och helgdagar, och alla hälso-och säkerhetskrav. Dessutom ska de ha tillgång till en lämplig bostad. Tydligare och enklare antagningsregler kommer också att underlätta förfarandet för arbetsgivare som behöver arbetskraft periodvis, och öka insynen i sektorer där irreguljär migration har varit standard alltför ofta. Direktivet innehåller det första EU-systemet för cirkulär migration, dvs. det blir lättare för migranterna att återvända varje år samtidigt som de är bosatta utanför EU.

Detta är ett viktigt steg i att öppna upp lagliga vägar för migranter och se till att de inte exploateras.

Direktivet antogs med en mycket stor majoritet i parlamentet, 498 för och 56 emot.

Photo: Chucknado Creative Commons

Photo: Chucknado Creative Commons

Arbetsgivare i EU blir allt mer beroende av att arbetskraft från länder utanför EU anställs t.ex. inom jordbruks-, trädgårds- och turismsektorn, eftersom allt färre människor i EU står till förfogande för den typen av säsongsarbete. Samtidigt måste säsongsarbetarna, som ofta är sårbara och utsatta, få bättre villkor och en trygg rättslig ställning för att de inte ska bli utnyttjade. Efter förhandlingar i tre år är EU-parlamentet och medlemsstaterna på väg att enas om nya gemensamma regler för säsongsarbetare. I tisdags kom man överens på tjänstemannanivå och kompromissen går vidare för beslut på politisk nivå.

En bra lösning har hittats i diskussionen om inrese- och uppehållsvillkoren och migranternas rättigheter. Säsongsarbetare från länder utanför EU ger ett viktigt bidrag till den europeiska ekonomin och i och med det nya direktivet kommer de att få en säker legal status under hela sin vistelse. Reglerna ska underlätta visumproceduren för dem som redan haft ett liknande säsongsarbete i EU under de senaste fem åren. Säsongsarbetarna ska dessutom omfattas av samma arbetsmarknadsregler som EU-medborgare vad gäller exempelvis arbetstider, minimilöner, ledighet och säkerhet. Det finns också krav på att säsongsarbetarnas boende uppfyller en viss standard och att eventuell hyra inte är överdriven eller dras automatiskt från deras lön.

Det blir en viktig del av vår migrationspolitik och öppnar för en säker väg att ta sig till EU och tjäna ihop pengar under några månader, istället för att människor riskerar liv och hälsa på att ta sig över gränsen och hamnar sårbara i utsatta situationer och utnyttjas som svart arbetskraft.

Jag har idag lagt fram två förslag som gör det lättare att komma till Europa och jobba. Det är ett viktigt steg i min ambition att öppna fler vägar in i Europa för dem som vill komma hit och arbeta.Varje land avgör naturligtvis själv vilka behov av arbetskraftsinvandring det har.

Det ena förslaget handlar om säsongsarbetare. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turistsektorn osv. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.

Dessa lever ofta i en utsatt situation, får jobba för en väldigt låg ersättning och riskerar att utnyttjas. Jag föreslår därför ett tydligt regelverk för säsongsarbetare, där vi underlättar procedurerna för att komma hit och slår fast vilka regler som ska gälla.

Det andra förslaget handlar om personal som flyttas inom företag, vilket ofta handlar om mycket specialiserad arbetskraft. Om ett företag vill flytta en anställd från ett land i säg Asien till ett kontor inom EU ställer vi ofta till med onödigt stora byråkratiska problem. Det förslag jag lägger fram syftar till att förenkla denna byråkrati och göra det möjligt för EU att locka till sig viktig kompetens.

Detta är ett första steg i min ambition att öppna Europa för arbetskraftsinvandring. Sverige har redan ett generellt system för arbetskraftsinvandring – den kanske mest progressiva lagstiftningen i Europa – och jag skulle gärna se ett liknande system i hela EU. Det finns det dock inte politiskt stöd för i nuläget. Särskilt i rådande ekonomisk kris är det många som inte talar om arbetskraftsinvandring, men det är ingen hemlighet att vi står inför en stor demografisk utmaning. Vi behöver arbetskraftsinvandring om vi ska klara välfärden och jag kommer att gå vidare på det sätt det är möjligt.

Läs gärna mer om de två förslagen här och här. Du kan även se en video om säsongsarbetardirektivet här.

Jag läser i dagens DN om läget inför bärplockarsäsongen i norra Sverige. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turismsektorn mm. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.
 
Det är viktigt att vi har ett tydligt regelverk för hur detta ska ske, för att undvika att arbetskraft utnyttjas och luras eller tvingas att jobba under oacceptabla förhållanden. Sverige har de senaste åren gjort viktiga reformer för att underlätta för arbetskraftsinvandring, men på europeisk nivå finns mycket kvar att göra. Jag lägger därför fram ett paket om arbetskraftsinvandring nästa vecka med ett gemensamt regelverk för säsongsarbetare.
 
Europa befinner sig förvisso i en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och på många håll är motståndet stort mot att prata om arbetskraftsinvandring just nu, men EU står inför en gigantisk demografisk utmaning. Vi kommer att behöva invandring om vi ska klara välfärden, och en av mina viktigaste ambitioner för de kommande fyra åren är att öppna upp Europa för arbetskraftsinvandring. De förslag jag hoppas kunna presentera på tisdag nästa vecka är ett första steg.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: