You are currently browsing the tag archive for the ‘Schengen’ tag.

Presskonferens

Presskonferens

Europeiska rådets riktlinjer om framtiden för området för frihet, säkerhet och rättvisa kommer att antas i juni. Det görs i en tid då EU-motståndet är högljutt och där vi ser tendenser till ökad nationalism, intolerans och främlingsfientlighet. Mitt budskap till stats- och regeringscheferna är en vädjan om att visa politiskt ledarskap och ge en tydlig signal om att EU inte kommer att kompromissa om sina kärnvärden.

Idag presenterade kommissionen sin syn och vårt förslag med idéer för framtiden på området för rättsliga och inrikesfrågor. Sedan jag tillträdde som EU-kommissionär för inrikes frågor 2009 har jag jobbat efter den ambitiösa agenda som fastställts i Stockholmsprogrammet. Efter snart fem år, kan vi vara stolta över vad som har uppnåtts. Vi har kommit överens om ett nytt asylsystem med hög standard och rättsäkerhet för de som söker skydd. Vi har ett stabilare Schengensystem och har avskaffat visum för flera länder i vårt närområde (Balkan) men också andra länder tex Brasilien, Taiwan mm. Vi har öppnat fler lagliga vägar in i Europa. På säkerhetsområdet har det europeiska samarbetet fördjupats och stärkts. Vi har nya lagar och strategier mot trafficking, ett nytt cybercrime center, en global allians mot barnpornografi på nätet samt ett nätverk för att motverka radikalisering och extremism.  Men arbetet är inte över. Dagens förslag baseras på den erfarenhet och kunskap vi nått i vårt arbete.

Det Europa jag vill ha är ett Europa som är öppet mot världen, ett Europa som välkomnar studenter, forskare och andra som bidrar med de kunskaper och talanger som vi behöver för att upprätthålla vårt framtida välstånd. Det är ett Europa som ger skydd till dem som behöver. Mitt Europa, är det Europa som ger trygghet för medborgarna.

Vi måste fortsätta försvara våra grundläggande värderingar och principer, som vårt samarbete bygger på. Demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna vara grunden vi utvecklar vår politik för de kommande åren på. Begreppen solidaritet och ansvarsfördelning måste översättas till konkreta åtgärder och aktiviteter. För att kunna leva upp till det, krävs att medlemsstaterna och EU-institutionerna arbetar tillsammans.

Inför framtiden är det oerhört viktigt att konsolidera och implementera alla de lagar vi kommit överens om. De måste fungera i praktiken. Det operationella samarbetet måste öka och tilliten inom t.ex polis och åklagarväsende måste byggas och utvecklas varje dag genom dagligt konkret praktiskt samarbete. EU och dess medlemsstater kommer att konfronteras med nya utmaningar som vi inte kan förutspå idag, men vi kan utifrån dagens erfarenheter och det vi ser idag blicka framåt. Till exempel kommer fler människor vilja komma till Europa för att arbeta, turista, studera eller för att söka skydd. Vi måste vidare använda de möjligheter som migrationen i en globaliserad värld för med sig, och genomföra vår nya gemensamma europeiska asylpolitik på ett solidariskt och ansvarsfullt sätt. Vi måste öka våra ansträngningar för att undvika ytterligare tragedier i Medelhavet. Vi måste därför intensifiera vårt samarbete med ursprungs-och transitländer. Vi måste öppna nya vägar för migration. Vi måste fortsätta utveckla lösningar på utmaningar som till exempel nätbrottslighet, bygga vidare på den korruptionsrapport som vi nyligen presenterade, och intensifiera arbetet för att bekämpa den ökande extremismen i Europa. Utmaningarna är många och viktiga. Läs hela förslaget här: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf

Signeringsevent i Turkiet.

Signeringsevent i Turkiet.

En av EU:s främsta hörnstenar – den fria rörligheten – har ifrågasatts under året, men det är en rättighet som vi i kommissionen alltid kommer att försvara. Alla EU-medborgare har rätt till att flytta och bosätta sig i vilket EU-land som helst. Utöver den frihet det innebär för individen, så har den fria rörligheten för arbetstagare positiva effekter på ekonomierna och arbetsmarknaderna. Tusentals arbetslösa spanska ingenjörer jobbar nu i Tyskland t.ex.

Samtidigt som den fria rörligheten medför fördelar för EU och EU:s ekonomi som helhet, har städer runt om i EU ställts inför utmaningar till följd av att människor flyttar.  Krisen har framkallat debatt i vissa medlemsstater om konsekvenserna av den fria rörligheten för de nationella sociala systemen och på trycket på de lokala tjänsterna. Som svar på oron publicerade vi en rapport som visade att mobila EU-medborgare jobbar i högre utsträckning än medborgarna i mottagarländerna. Rapporten innehåller också fem åtgärder för förbättring och förklaring till lokala myndigheter.

Kopplat till den fria rörligheten är också Schengenavtalet. Där har vi under året kommit överens om att stärka Schengensamarbetet. I det nya systemet får kommissionen en central och samordnande roll. Inget medlemsland kommer att kunna stänga gränser på eget bevåg. Kommissionen kommer också hålla ett vakande öga över de interna gränserna i EU och se till att medlemsländerna inte missbrukar kontroller såsom att kolla pass när det inte är befogat. Vi vet att detta sker alltför ofta idag.

Vi vet att rörlighet och migration är viktigt för ekonomiskt tillväxt och utveckling. Därför jobbar vi dels med visumfrihetsförhandlingar och visumlättnader. Det är en viktig del i EU:s arbete att tätare samarbeta med sin grannregion. I veckan var jag i Turkiet för att skriva under att EU inleder förhandlingar med dem. Det är en viktig utveckling i vår relation. Kommissionen föreslog i november att Moldaviens medborgare ska slippa visum. Förhandlingar om visumfrihet pågår också med Ukraina och Georgien. Det är centralt för det dagliga utbytet mellan länder att vanliga medborgare lätt kan resa och besöka släkt och vänner , att affärsmän kan göra affärer, att turister inte behöver köa i veckor för visum.

Trots mycket hög arbetslöshet har vi paradoxalt nog också problem att finna kvalificerad arbetskraft inom flera områden. Den demografiska utmaningen är stor i flera länder, det föds helt enkelt för få barn i Europa. Många insatser behövs förstås här – fler kvinnor måste ut på arbetsmarknaden, vi behöver satsa mer på utbildning och på integration av de invandrare som redan finns i Europa. Arbetskraftsinvandring är inte lösningen på alla problem men kan vara en viktig faktor och vi måste göra mer för att göra Europa mer attraktivt och tillgängligt för människor utanför EU.

I mars presenterade jag ett förslag för att minska byråkratin för utländska studenter och forskare, och ge dem bättre villkor, för att locka dem till EU. Här finns det ännu inte något beslut i rådet och parlamentet. Däremot har en bra lösning hittats i diskussionen om inrese- och uppehållsvillkoren och migranternas rättigheter vad gäller säsongsarbetare. Reglerna ska underlätta visumproceduren och säsongsarbetarna ska dessutom omfattas av samma arbetsmarknadsregler som EU-medborgare vad gäller exempelvis arbetstider, minimilöner, ledighet och säkerhet. Frågan om arbetskraftsinvandring kommer att bli central de närmaste åren.

EU står inför ett viktigt val i maj. Vi måste fortsätta att försvara den fria rörligheten, stå upp mot intolerans och påminna om att migration och är en tillgång och en framgångsfaktor.

Gränskontroll Flickr CC Matt McNally

Gränskontroll Flickr CC Matt McNally

Schengen är otroligt viktig del av EU:s grundläggande tanke – den fria rörligheten och vår ekonomi. Det ger cirka 420 miljoner människor som bor i området möjlighet att röra sig fritt över de inre gränserna och är en av de saker som medborgarna mest uppskattar i EU. För ett år sedan skapade Schengen dålig stämning i Bryssel. Jag hade lagt ett förslag om förbättringar av Schengensystemet och stora spänningar uppstod mellan rådet och parlamentet. Vi var verkligen oense men efter sommaren satte sig de tre institutionerna och sydde systematiskt ihop en kompromiss som alla är mer eller mindre nöjda med. Det är säkert inte lätt att förstå allt som händer i Bryssel utifrån, men nu är förhandlingarna är i land. Vi har nu verktyg som gör det möjligt för oss att stärka Schengen.

Det finns redan idag en mekanism för att utvärdera medlemsstaternas tillämpning av Schengenregelverket. Men det har framgått att vi behöver nya metoder. EU behöver en mekanism som garanterar att systemet utan inre gränskontroller är skyddad. Vi behöver ett system som är bättre rustat för att identifiera brister i ett tidigt skede och med tillhörande åtgärder och uppföljning. Det nya Schengen kommer bidra med detta och samtidigt öppna upp och ge mer insyn och öppenhet.

I det nya systemet får kommissionen en central och samordnande roll. Utvärderingarna av hur Schengen fungerar kommer att genomföras av kommissionen tillsammans med experter från medlemsstaterna. Vi kommer att ge rekommendationer till förbättringar om vi upptäcker svagheter. Och, även om det inte är särskilt sannolikt att det skulle inträffa, ger det nya systemet även möjlighet till nödbroms och tillfälligt återförande av kontroller vid gränserna under extrema omständigheter i allra sista hand. Men, och detta är viktigt, inget medlemsland kan på egen hand stänga gränsen såsom diskuterades för något år sedan när motsättningarna mellan Frankrike och Italien rasade som värst.
Kommissionen kan också hålla ett vakande öga över de interna gränserna i EU och se till att medlemsländerna inte missbrukar kontroller såsom att kolla pass när det inte är befogat. Vi vet att detta sker alltför ofta idag.

Det nya systemet innebär att parlamentet kommer att ha ökade möjligheter att påverka Schengen. Parlamentet kommer att få all relevant information och både kommissionen och rådet har uttryckt en vilja att samråda med parlamentet om Schengens utvärdering. Imorgon röstar parlamentet om förbättringarna av Schengen och jag är glad att vi lyckats fördjupa något som är så viktigt i EU-samarbetet.

Ytterligare en fullspäckad arbetsvecka närmar sig sitt slut. I tisdags åkte jag till Paris och träffade den nya franska inrikesministern Manuel Valls. Han utsågs till minister i maj i år och nu hann vi träffas för ett längre samtal. Vi hade riktigt bra diskussioner i en vänskaplig atmosfär. Under mötet hann vi diskutera många av de gemensamma frågorna som står högt på agendan – Schengen, asyl, terrorism och visum. Vi kunde konstatera att vi är överens om mycket. Jag ser framemot att jobba med honom.

Inför mötet intervjuades jag av den franska tidningen Le Monde. Artikeln kan du läsa här.

Igår hade vi rådsmöte i Luxemburg, det sista under det danska ordförandeskapet. Det var många viktiga frågor som  stod på dagordningen – läget i asylförhandlingarna, situationen i Grekland, flyktingbåtarna till Malta mm. Men den svåraste frågan var Schengen.

Vi hade två lagstiftningsförslag om reformer av Schengen på bordet, de som kommissionen tog fram i september. Analysen då och nu som jag gjorde var att Schengen är en fantastisk skapelse inom den europeiska unionen som vi måste stärka och värna om. Det möjliggör för hundratalsmiljoner européer att resa fritt inom EU och det har betytt oerhört mycket för den fria rörligheten och vår ekonomi.  Schengen är alldeles för värdefullt för att riskera att undergrävas av tillfälliga populistiska strömningar eller inrikespolitiskt gräl. Detta var också stämningen i medlemsländerna för ett år sedan.

Det kommissionen förslog var ett mer europeiskt system, en regelbunden övervakning och utvärdering över hur Schengen fungerar. Detta arbete skulle ske av kommissionen tillsammans med medlemsländerna och våra olika myndigheter. Idag sker utvärderingen av medlemsländerna bara och de undviker att kritisera varandra.  Vårt förslag innebär en rättslig grund juridisk bas som innebär att kommissionen ger bindande rekommendationer till medlemsländerna när allvarliga brister upptäcks. Medlemsländerna svarar med åtgärder för att rätta till bristerna och kommissionen ansvarar för att uppföljning sker. Europaparlamentet blir medbeslutande i denna process.

I det andra lagförslaget handlar om när gränser kan införas och under vilka villkor. Vid stora planerade arrangemang kan tillfälligtvis gränser behöva återinföras, som nu när Fotbolls EM börjar och polackerna kommer att genomföra vissa kontroller. Vid terrorattacker kan också gränserna tillfälligtvis behövas stängas. Men vid stora bestående problem vid någon gräns kan det uppstå behov att återinföra tillfälliga gränser, som en sista åtgärd när handlingsplaner och annat har prövats. Då menar vi att ett sådant beslut inte kan fattas av ett land utan att det måste vara ett gemensamt europeiskt beslut om det uppstår en sådan allvarlig situation. Annars riskerar vi missbruk och att länder skapar problem som inte finns för att införa gränskontroller, så som de som planerades på Öresundsbron för ett år sedan.

Tyvärr gick rådet på en annan linje och landade på att i princip ha kvar det system vi har idag med mycket få ändringar. Jag beklagar det, det är ett svagare system i alla led och uppfyller varken kravet att stärka Schengen eller skydda det mot missbruk. Rådets beslut har också väckt stor upprördhet i Europaparlamentet och sista ordet är långt ifrån sagt ännu.

Här kan du se gårdagens presskonferens. DN skriver om det här.

Intressant resa till Haag idag. Jag besökte Schiphol, världens fjärde största flygplats med nära 50 miljoner passagerare förra året och direktflyg till 274 destinationer. Varje år korsar 700 miljoner människor någon av EU:s 1800 gränsstationer till land, hav eller luft. Och antalet ökar. Då gäller det att hantera säkerhetskontroller på ett smart sätt. Det måste vara smidigt och enkelt för passagerarna att flyga.

Mitt besök rörde utvecklingen av gränskontrollerna på Schiphol och jag träffade Ad Rutten, Chief Operational Officer Schiphol Group och Are Swagerman KLM Senior Vice-President Security Services. De berättade om det system som man har infört på Schiphol för självbetjäning av passkontroll och automatiska kontroller för medborgare med multivisum . Smarta lösningar för att effektivisera resandet in och ut ur EU.

På flygplatsen satt jag också mer en stund med min holländske kollega Geert Leers för att diskutera ett antal frågor rörande asyl och Schengen. Vi har ju rådsmöte på torsdag så vi talade lite om det.

På eftermiddagen besökte jag en hearing om migration inom ramen för den så kallade Haagprocessen.  Jag höll ett tal om migrationens utmaningar och möjligheterVredespaleis i Haag, som på svenska blir fredspalatset (alltså inte vredespalatset :). I Fredspalatset ligger Internationella domstolen och the Hague Academie of International Law.

Presskonferensen efter mötet

Presskonferensen efter mötet

Regnet öste ner när vi något försenade äntligen kom fram till Luxemburg i morse. Vägarbeten gjorde att trafiken i princip stod stilla. Det var första gången rådsmötet hölls i den nya byggnaden i Luxemburg och den är betydligt trevligare än den gamla lådan. Ljust och trevligt även om kaffet som serveras i mötesrummet är lika uselt som i den förra byggnaden.

Den danske ordföranden ledde mötet med fast hand och det blev ett bra möte med många riktiga politiska diskussioner. Vi avhandlade viktiga frågor som migrationsströmmar, asylpaketet och samarbete med Turkiet. Vi hade också en mycket bra diskussion om terrorism med utgångspunkt från aktuella hotbildsanalyser samt diskussion om förslaget om bättre registrering av sprängämnen, PNR och inte minst det förebyggande arbetet för att hjälpa personer som riskerar att radikaliseras och bli våldsamma. Just dessa ensamma personer med extrema ideologier, som t ex Anders Breivik, eller Mohamed Merah i Toulouse, upplever många medlemsländer vara det största hotet idag. Förra året lanserade jag därför ett nätverk för att knyta samman den expertis som finns inom EU på detta område. Du kan läsa mer om antiradikaliseringsnätverket här.

Naturligtvis blev det en hel del diskussion om det fransk-tyska brevet om Schengen som alla medlemsländer hade fått inför mötet. Detta ska ses i det sammanhang att det är  valkampanj i Frankrike just nu men Schengen är allt för viktigt för att tas gisslan av en sådan debatt.  Redan i september lade kommissionen ett förslag för att stärka Schengen, förbättra utvärderingen och kontrollen och se till att minska möjligheten för missbruk, dvs att medlemsstater ensidigt inför gränskontroller av inrikespolitiska skäl.

Om gränser ska införas temporärt måste detta vara en allra sista åtgärd och ett sådant beslut måste då tas på europeisk nivå, gemensamt. Schengen är en av de mest konkreta förmånerna för 400 miljoner invånare och vi måste vara mycket varsamma med att inte rasera den fria rörligheten.

Jag stannar i Luxemburg över natten då jag i morgon förmiddag ska diskutera frysning och konfiskering av kriminellas tillgångar med justitieministrarna.

Solen strålar över Rom som visar sig från sin allra bästa sida. Jag är här för att träffa olika företrädare från den nya regeringen, parlamentet och olika föreningar.

Den italienska regeringen med Mario Monti i spetsen har ett helt annat Europaengagemang än den förra och den har därför blivit en viktig allierad, inte minst inom mina områden. Under dagen har jag främst diskuterat asylfrågor, migration, situationen på Lampedusa, integration och Schengen. Jag har träffat inrikesministern Annamaria Cancellieri, integrationsminister Andrea Riccardi, ledamöter från såväl deputeradekammaren som senaten samt flera journalister.

Sedan min tid som Europaparlamentariker känner jag också Giorgio Napolitano, vi satt fem år i samma utskott. Han är Italiens president och en imponerande man på 85 år. Vi hade möjlighet att träffas en stund och han har en förbluffande koll på alla frågor inom EU. Många menar att han under de senaste åren varit Italiens enda stabila kraft och han är mycket populär.

Med Luigi Ciotti, grundare av Libera

Med Luigi Ciotti, grundare av Libera

En annan viktig fråga för Italien är naturligtvis den organiserade brottsligheten och kampen mot maffian. För en månad sedan presenterade jag förslag om konfiskering av kriminellas tillgångar och det är ett område italienarna har stor erfarenhet av. Här går maffians tillgångar till sociala ändamål, till omfattande projekt till förmån för unga, brottsoffer mm. En ledande person på detta område är prästen Don Luigi Ciotti, grundare av Libera, ett nätverk med över 1200 olika föreningar, grupper och skolor som arbetar mot organiserad brottslighet, med brottsofferstöd och för ett samhälle byggt på rättstatens principer. De driver projekt runt om i Italien, bl.a. med hjälp av konfiskerade maffiatillgångar. Imorgon ska jag besöka några av de projekten.

Är i Strasbourg för mötessession. Just denna gång var det inga ärenden för mig i plenum men det har ändå varit två fulla dagar. Kollegiemötet, som vi dessa veckor håller på tisdagar i Strasbourg, handlade mycket om budgeten och läget inför de kommande förhandlingarna. Jag har också haft en mängd olika möten med ledamöter för att prata om cyber, asylpaketet, PNR etc. Vårsolen lyser utanför fönstret och storkarna fyller parken här utanför.

Strax ska jag äta lunch med alla liberala ledamöter i LIBE-utskottet för att gå igenom den närmaste tidens agenda och aktuella frågor. Det blir naturligtvis mycket diskussioner om Schengen och asylpaketet där förhandlingarna nu intensifieras.

Idag kom en fruktansvärd rapport från Amnesty International som ytterligare visar på Assadregimens brutalitet i Syrien. Media och andra källor från Syrien visar närmast outhärdliga bilder på dödade civila och lemlästade barn. Vi måste få slut på massakern.

Idag lider jag också med det belgiska folket som sörjer alla de barn som omkom i en bussolycka igår. Många är också skadade och har förts till sjukhus. Mina tankar är hos familjerna

Lång diskussion på kollegiemötet i morse om Grekland. Helt nödvändigt att den grekiska regeringen och alla politiska partier tar sig samman och accepterar kraven från IMF och EU, men naturligtvis känner vi alla en stor oro för den sociala situationen och de hårda prövningar som det grekiska folket går igenom.

Jag deltog under eftermiddagen i en hearing i Europaparlamentet om Schengen. Där var både den danske ansvarige ministern, Morten Bödskov, de två rapportörerna från Europaparlamentet och många andra. Det var mycket intressant. Frågan om hur vi ska kunna stärka Schengensamarbetet är oerhört viktigt. Det handlar både om att förbättra utvärderingen så att vi i tid kan upptäcka och åtgärda eventuella problem, men också hur vi kan sätta upp mekanismer så att inte medlemsländer ensidigt och godtyckligt kan införa gränskontroller. Här finns det tydliga åsiktsskillnader, inte minst i rådet, och nu gäller det att hitta konstruktiva kompromisser. Läs mitt tal på seminariet här.

Reser imorgon till Stockholm för att bl a delta i ett seminarium om organiserad brottslighet och pengarna involverade i detta. Deltar gör bl a författaren Lasse Wierup och åklagare Hans Ihrman. Ska också ha ett antal andra möten, bl a med Beatrice Ask.

På min engelska blogg skriver jag idag om att det är två år sedan jag började som EU-kommissionär, och vad som har varit viktigast så här långt:

February 10th, 2010, was my first day as EU Commissioner. Two full years into my mandate, I can easily say that this has been two tough years. The economic crisis, with high levels of unemployment, has overshadowed all other policy areas. The Arab Spring has brought new hopes of democratic neighbours but also raised new challenges for them and for us.  They have clearly indicated the desire to cooperate with us on issues like migration, asylum, police, security and visa facilitation. This is also in our interest and therefore we are now preparing mobility partnerships with countries in the North African region, starting with Tunisia.

The events in southern Mediterranean have put pressure on the Schengen system, and in September last year I presented a proposal on how Schengen can be strengthened, safeguarding this fantastic achievement, but making sure that we improve our evaluation systems and minimize the risk of abuses. Negotiations are ongoing.

Since February 2010 we have advanced quite a lot in the work on the asylum package, although many difficulties remain. The deadline set by the European council, is 2012. We urgently need a system that is common in Europe, allowing asylum seekers to get the same treatment wherever they launch their application. Today, ten countries receive 90% of the asylum applications in the EU. With all countries having an administration and infrastructure in place, it will allow for a more even responsibility and solidarity between EU members.

We have adopted the long term residence directive, as well as the qualification direction and are very close to an agreement on the European Resettlement Program. The Asylum Support Office (EASO) in Malta is up and running, mainly assisting Greece where all member states, the commission and many others are involved to help the country to set up a reception system as well as build up a functioning border control. All member states participated in the Frontex/led RABIT-operation at the Greek/Turkish border.

In the field of legal migration we have agreement on the single permit and are well advanced in the directives on seasonal workers and Intra Corporate Transferees. This will protect legal migrants but also reduce bureaucracy in the member states. With my college Lazlo Andor we are planning further initiatives on labour skills needed for the future, including the need for further labour migration. In times where growth is desperately needed, we must make sure that we can get the best skills.

We have lifted the visa obligation for Albania and Bosnia and also started the dialogue with Kosovo, enabling easier people to people contact. Visa facilitation negotiations are ongoing with Russia, Moldova, Ukraine and soon hopefully with Turkey and Georgia.

In the security area I am most proud of the anti-trafficking directive that gives us better tools to fight this horrible modern slavery. With the employment of our anti-trafficking coordinator at the Commission’s Directorate-General for Home Affairs, I think we are better equipped than ever. Also, the directive on combating sexual violence and abuse of children is very dear to my heart and will help us to better protect the most vulnerable; our children.

In September last year I inaugurated RAN, the network that will help us prevent and identify violent radicalisation and extremism. The network is connecting local actors from all over Europe – academics, social workers, teachers, victims, and others to exchange information and best practices to prevent young people from falling into violent extremism. We have concluded negotiations on Passenger Name Records (PNR) with Australia and the U.S. and also put forward a proposal on a European PNR.

Corruption is a disease that eats confidence and trust and also erodes the legal economy. Last year I launched an anticorruption package, aiming for a report next year with tailor-made recommendations to all member states. To protect the licit economy is important, as well as restoring trust.

So a lot has been done since February 2010, but many things still remain. I am looking forward to all the possibilities and challenges of the rest of my mandate.

Är i Köpenhamn igen, tredje gången bara i år, för att tala på en konferens om gränssamarbete och gränskontroll. Varje år korsar 700 miljoner människor någon av EU:s 1800 gränsstationer till land, hav eller luft.

Antalet kommer att öka dramatiskt de närmaste åren. Så frågan är hur vi hanterar detta på ett smart sätt. Vi vill underlätta för människor att snabbt och enkelt komma in i EU, både EU-medborgare och andra och dessutom behöver vi använda gränskontrollanterna effektivt. Samtidigt måste vi förstås säkra så att inte t ex brottslingar släpps in. Gränskontrollen får dock aldrig sätta ur spel rätten att söka asyl.

Kommissionen har tagit fram förslag på nya system (ett in- och utresesystem och ett program för registrerade resenärer) för att uppnå alla dessa syften men det är viktigt att ha en ordentlig diskussion om hur och varför. Många EU-länder håller på att bygg upp egna system och då det är viktigt att bygga på det som redan finns.

På konferensen finns experter från alla medlemsländer. Deras synpunkter är oerhört värdefulla att få innan vi går vidare och lägger nya förslag.

Det allra viktigaste först är att komma överens om Schengen och de förslag som jag lade i höstas. Schengen som möjliggör fri rörlighet för 400 miljoner medborgare, kan bara fungera om det finns tillit i systemet. Denna tillit är i dag skadad genom bråket mellan Frankrike och Italien förra året, genom den tidigare danska regeringens förslag att införa gränskontroller och genom Greklands misslyckande att ha en fungerande yttre gräns. Därför måste vi stärka utvärderingen av Schengen samt se till att det finns mekanismer som minimerar att en inrikespolitisk agenda sätter hela Schengensystemet ur spel. Förhandlingarna pågår nu i rådet och Europaparlamentet om Schengenförslaget och jag hade under lunchen möjlighet att prata med den danske justitieministern om läget i förhandlingarna.

Rikspolisstyrelsen släppte idag en lägesrapport av hur människohandeln ser ut i Sverige. Rapporten pekar på att människohandel för sexuella ändamål har minskat men att den ökar vad gäller tvångsarbete och tiggeri. Enligt polisen anses en av anledningarna till minskningen vara ”det idoga arbetet mot sexhandeln”. Det är mycket glädjande att se att antalet människohandelsbrott för sexuella ändamål minskar och jag är övertygad om att den svenska sexköpslagen bidrar stort till detta. Samtidigt är det fruktansvärt att se att människohandel för andra ändamål ökar. På senare tid har tvångsarbetskraft fått allt större uppmärksamhet och det verkar öka i hela Europa. Detta är en lukrativ verksamhet och tyvärr ganska riskfritt eftersom så oerhört få fall av smugglare har blivit dömda. Vi håller just nu på att se över hur EU-lagstiftningen kan uppdateras för att bättre komma åt denna typ av brott.

Jag har idag träffat Colin Predoiu, Rumäniens justitieminister. Vi har träffats flera gånger tidigare och jag vet att han gör ett hårt arbete i Rumänien för att stärka rättsväsendets oberoende och att kämpa mot korruptionen, ibland i tuff motvind. Vi talade om det senaste arbetet på detta området och om Schengen.

Hela kommissionen har varit i Köpenhamn för att träffa regeringen och diskutera samarbetet under de kommande sex månaderna. Igår var vi dessutom med på den formella invigningen av ordförandeskapet som firades med en konsert i det nya konserthuset. Deltog gjorde, förutom vi från kommissionen, den avgående rådsordföranden Donald Tusk, Cyperns president (Cypern tar över den första juli) samt Europaparlamentets talman Jerzy Buzek.

Den danska regeringen tar över i en svår tid och har naturligtvis främst att hantera den ekonomiska krisen. Men de vill också fokusera på tillväxtfrågor, inklusive grön tillväxt. Det är oerhört viktigt. Vi kommer aldrig att få Europa på fötter igen om vi inte koncentrerar oss på tillväxt.

Vi hade också diskussioner i smågrupper, mycket givande sådana. I morse träffade jag Morten Bödskov som är min motpart under de kommande sex månaderna. Vi har redan träffats flera gånger. Han prioriterar asylsystemet och Schengen och jag ser fram emot att jobba med honom. Besöket avslutades med lunch på Amalienborg med den danska drottningen och prinsen.

I Haag släppte Europol idag nyheten om sprängningen av en amfetaminliga med verksamhet i bl a Sverige, Tyskland och Bulgarien. Tack vare polissamarbete över nationsgränserna och med Europols hjälp har nio personer gripits, varav tre i Sverige. Tre anläggningar för amfetaminframställning har stängts ner i Bulgarien och vapen, ammunition och sprängmedel har tagits i beslag. Sammanlagt handlar det om över hundra kilo amfetamin som nu plockats bort från den svarta marknaden. Det är en bra dag för vårt europeiska polissamarbete. För den som är intresserad av att veta mer om amfetaminanvändningen i Europa kom före jul en intressant EU-rapport som du hittar här.

Idag har Liechtenstein blivit medlemmar i Schengen. Över 400 miljoner européer från 26 Europeiska länder kan nu röra sig fritt utan passkontroller i Schengenområdet. Schengen är ett av de mest konkreta och uppskattade resultaten av EU-samarbetet och med Liechtenstein som ny medlem ökar nu den fria rörligheten ytterliggare. Mer information hittar du här.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: