You are currently browsing the tag archive for the ‘tillväxt’ tag.

Snart är det vår sade jag käckt till barnen i morse när de gnällde över att gå upp. Någon timma senare vräkte snön ner över ett Bryssel där vi inte sett solen på två veckor. Nu är det virvlande vitt ute.

Föga förvånande vann Putin gårdagens presidentval i Ryssland. Rapporter om valfusk hör vi på vissa håll och OSSE:s valobservatörer rapporterar om att det inte var en rättvis valkampanj inför valet. Viktigt är att Ryssland nu lyssnar på kritiken och går till botten med de här anklagelserna.

Europeiska rådets möte i slutet på förra veckan var för första gången på nästan två år ett ”vanligt toppmöte”, utan krisagenda. Det blev ordentliga diskussioner om jobb och tillväxt som ett nödvändigt komplement till finansiell disciplin. Jag är glad att toppmötet beslutade att ge Serbien kandidatstatus, det betyder mycket för att erkänna de ansträngningar som Serbien gör och ger oss också möjlighet att fortsatt trycka på och stötta för de förändringar som behöver göras. Rådets ordförande Herman van Rompuy omvaldes utan större dramatik. Han har visat sig vara en skicklig spelare i kulisserna under denna turbulenta tid

Det är nu stilla i huset mitt emot och redan igår kväll kom beskedet från toppmötet att de nått en överenskommelse kring finanspakten. Det är mycket glädjande att Sverige valde att gå med medan Storbritannien och Tjeckien tyvärr ställde sig utanför. Pakten kommer att vara viktig på lite längre sikt då den ställer höga krav på länderna att följa budgetregler men som om smolk i bägaren blev det tyvärr inte en överenskommelse som alla medlemsländer ställde sig bakom. Mellanstatliga överenskommelser är som princip olyckliga inom EU-samarbetet.

Det som var än viktigare från toppmötet var diskussionerna om tillväxt och ungdomsarbetslöshet i Europa. Alla medlemsländer ska nu ta fram en nationell jobbplan för att fokusera insatserna kring ungdomsarbetslösheten. Kommissionen föreslog också, likt den svenska modellen, att alla länder ska ha en jobbgaranti för ungdomar. Kommissionen komma även att skicka experter till de åtta länder som är svårast drabbade av ungdomsarbetslösheten för att se om man på ett bättre sätt kan använda strukturfonderna för att komma åt problemet.

Stort fokus i diskussionerna låg också på den inre marknaden och länderna slog fast prioriteringen om att få på plats den digitala inre marknaden till 2015. Enklare tillgång till kapital för mindre företag föreslogs också under mötet. Det är bra att toppmötet – äntligen – fokuserade på tillväxt. Åtstramningar och finanspakter är nog bra men det har varit alldeles för mycket prat om institutionella frågor och alldeles för lite om hur vi får hjulen att rulla igen. Med början i eftermiddag kommer vi i kommissionen att ha ett tvådagars möte där vi ska följa upp slutsatserna från toppmötet och fortsätta att prata tillväxtåtgärder och arbetskraftsinvandring.

I USA pågår republikanernas val till presidentkandidat för fullt och Mitt Romney ser nu allt mer ut att bli Obamas motkandidat även om det är långt ifrån avgjort. Vi är många som minns den förra presidentvalskampanjen och det löfte som Obama gav om att han skulle stänga Guantanamo och se till att alla där får rättvisa rättegångar. Idag är det exakt tio år sedan de första fångarna fördes till Guantanamo och Obama har snart suttit hela mandatperioden. De omänskliga förhållandena på Guantanamo och bristen på respekt för mänskliga rättigheter är inte värdigt ett land som pläderar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Guantanamo är på många sätt en symbolfråga men därför är det också extra viktigt att Obama håller sitt löfte.

Kommissionen har på sitt möte idag diskuterat den ekonomiska krisen och förhandlingarna om avtalet om finansiell stabilitet, the ”fiscal compact”. Själva formuleringen av texten har visat sig svårare än man trodde där på natten efter toppmötet den 9 december. Framsteg görs men det är fortfarande en hel del som behöver klargöras. Det är ju tyvärr ett mellanstatligt avtal men kommissionen deltar ändå i förhandlingarna med målet att den så kallade gemenskapsmetoden skall respekteras och att så många länder som möjligt ska kunna delta.

Vi pratade också om situationen i Ungern där många av de nya lagarna inger stark oro, t ex den som rör rättsväsendets och centralbankens självständighet. Även i de andra s k kardinallagarna finns en hel del som inte känns som om det är förenligt med europeisk lag och våra gemensamma värderingar. Våra jurister håller nu på att analysera alla lagar i detalj efter att ha fått de ungerska översättningarna, och vi kommer att nästa vecka fatta beslut om vilka åtgärder som är lämpliga.

Om några minuter åker hela kommissionen till Köpenhamn för att träffa det danska ordförandeskapets olika ministrar. Vi ska prata om prioriteringarna inför våren och nyckelordet nu och för överskådlig framtid är, och kommer att vara, tillväxt. I det sammanhanget är det från min horisont särskilt viktigt att underlätta för företag att rekrytera experter till Europa, i de fall då de inte kan hitta någon med rätt kompetens här.

Idag är reglerna så krångliga att om t.ex. ett stort internationellt företag som IBM behöver en IT-specialist till ett projekt i Belgien måste de ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Detta är en process som i många länder tar mycket lång tid. Om IBM sedan behöver experten till ett nytt projekt i t ex grannlandet Nederländerna måste de göra om hela processen. Om företag ska kunna växa behöver de rätt personal och kompetens för att inte tala om regelförenklingar i allmänhet. Jag har därför presenterat ett förslag för att förenkla processen för att ta hit utländska experter genom en harmonisering i hela EU men tyvärr har det tagit längre tid än väntat att enas om det här förslaget. Det handlar om 17 500 personer för hela EU, personer som inte finns i Europa idag och som företagen desperat behöver. Var och en av dem är viktiga för tillväxt och investeringar. Jag hoppas nu med danskarnas hjälp att vi under våren ska ro i hamn en överenskommelse.

Tvärs över gatan härifrån EU-kommissionen sett möttes idag Europas stats- och regeringschefer. På toppmötet antog de den så kallade EU2020-strategin, som är Europas strategi för jobb och tillväxt och handlar mycket om hur EU kan öka sin konkurrenskraft i framtiden.

För att EU ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft måste vi arbeta på flera fronter. För min del står inte minst Europas demografiska utmaning i centrum. Med en åldrande och minskande europeisk befolkning behöver vi arbetskraftsinvandring för att klara välfärden. Europa behöver helt enkelt invandring för att överleva.

Därför kommer jag de kommande åren att arbeta hårt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Ett första steg blir det paket om laglig migration jag lägger fram i juli, som handlar om säsongsarbetare respektive överflyttningar av arbetskraft inom företag.

Jag noterar för övrigt att svenska riksdagen idag har beslutat att ta bort förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk. Det är mycket välkommet. I flera länder runt och i Europa och världen har man insett att kärnkraft kan vara en viktig energikälla i kampen mot klimathotet, och det är bra att Sverige nu också tillåter att kärnkraft får konkurrera på lika villkor.

För att öka tillväxten och skapa fler jobb i EU bör man fundera på hur hela samhället är organiserat. Under ett knappt decennium har EU haft en strategi för detta, kallad Lissabonstrategin. Den har som mål att EU-länderna skall genomföra ett antal struktuerella reformer för att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, med stark social sammanhållning och en hållbar utveckling. Det är ambitiösa mål och nu skall strategin ses över, utvärderas och en uppföljare skall antas i mars 2010.

Foto: Adam Ihse/ExponeraFör att förbereda en kommande strategi har det svenska ordförandeskapet bl.a arrangerat två konferenser. För en knapp månad sedan talade vi om jämställdhetens betydelse för tillväxten. Under två dagar i Göteborg talar vi nu om betydelsen av att den lokala och regionala nivån känner ett starkt ägarskap för EU:s tillväxtstrategi. Det är kommunalpolitiker som känner de lokala entreprenörerna och företagarna, som ansvarar för skolor och barnomsorg och som är stora arbetsgivare. Regionala företrädare vet vilka styrkor och svagheter som finns inom regionen. Vi kan besluta om mycket i Bryssel,men om den lokala nivån inte känner ett ägande och delaktighet i de olika mål och processer som ryms inom Lissabonstrategin, kommer besluten inte att genomföras. Därför är det väldigt roligt att samla representanter från lokal, regional och nationell nivå från 26 länder i Göteborg och diskutera detta.

På måndag på allmänna rådet har vi en genomgripande diskussion om Lissabonstrategins framtid tillsammans med kommissionen.

De senaste veckorna har varit hektiska. Förra veckan var jag på Cypern, denna vecka hade Europaparlamentet session i Strasbourg och nästa vecka bär det av till både allmänna rådet i Luxemburg och till EU-toppmöte i Bryssel.

Men mellan allt detta har jag även hunnit ägna mig åt jämställdhet och EU. Förra veckan stod jag och Nyamko Sabuni värd för en konferens om jämställdhet och tillväxt, med budskapet att jämställdhet inte bara är en fråga om grundläggande rättigheter utan också är lönsamt, och hur vi på ett bra sätt ska kunna föra in ett starkt jämställdhetsperspektiv i EU:s strategi för jobb och tillväxt. Och i fredags besökte jag 1,6-miljonerklubbens internationella seminarium om kvinnors hälsa. På temat ”Equality in Europe” lyfte jag bland annat fram att kvinnor och män i Europa uppvisar olika mönster i vilka sjukdomar de drabbas av och har olika tillgång till sjukvård. Detta har att göra med både biologiska skillnader och våra socialt konstruerade roller, och är något vi måste vara medvetna om när vi fattar beslut och inte bara utgå från mannen och hans kropp som norm.

Men jag lyfte också fram att EU har ett ansvar för den egna jämställdheten. I den avgående kommissionen är till exempel bara 8 av 27 kommissionärer kvinnor. Personligen ser jag det som en viktig signal att den nya kommissionen har en jämnare könsfördelning. När EU nu också – om Lissabonfördraget träder i kraft – ska tillsätta två nya ”toppjobb”: en ordförande i Europeiska rådet och en hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken, kan man fråga sig om en av dem inte borde vara kvinna. Kompetenta kvinnliga kandidater saknas i alla fall inte.

Idag och imorgon leder jag och Nyamko Sabuni en högnivåkonferens på temat tillväxt och jämställdhet. Tanken är att diskutera jämställdhet som ett instrument, inte bara för att säkerhetställa både mäns och kvinnors möjlighet att frigöra sin potential och göra fria val, utan också som ett värde som faktiskt leder till ekonomisk tillväxt och högre BNP. Att kvinnor för möjlighet att fullt ut vara aktiva på arbetsmarknaden på samma villkor som män är bra för produktiviteten, ökad efterfrågan, köpkraften, fertiliteten och kvaliten på många arbetsplatser. I detta avseende varierar situationen oerhört mycket mellan EU:s medlemsländer vad gäller tillgång på barnomsorg, hushållsnära tjänster, skattesystem, attityder mm men i samtliga länder finns ett stort lönegap mellan män och kvinnor.

Med FR minister Nadine MoranoDet är viktigt, inte minst i kris, att inte se jämställdhet som något kostsamt och besvärligt, utan tvärtom något som faktiskt också är lönsamt. Det är anledningen till att Nyamko och jag under ordförandeskapet ville göra något gemensamt – hon som jämställdhetsminister, och jag som ansvarig för EU:s tillväxtstrategi, den sk Lissabonstrategin.

Konferensen samlar 250 personer från olika departement i EU-länderna men också representanter från OECD, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén, det civila samhället, forskare mfl. Diskussionerna hålls i form av panelsamtal och imorgon har vi också ett parallellt mindre möte med jämställdhetsministrar och Lissabonansvariga från de två ordförandesakpstrojkorna: Frankrike, Tjeckien, Sverige, Spanien, Belgien och Ungern. Tanken är att idéer från konferensen skall omvandlas till slutsatser att anta på Europeiska rådet inför översynen av Lissabonstrategin som skall slutföras nästa vår.

Idag talar jag vid Regionkommitténs seminarium i Bryssel om framtidens EU-strategi för jobb och tillväxt, dvs fortsättningen på den så kallade Lissabonstrategin. För snart tio år sedan beslutades det att EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. I vissa avseenden har strategin varit framgångsrik, i andra inte. Ett grundproblem har varit svårigheten att följa upp och utvärdera med så många mål och medel. Under det svenska ordförandeskapet startar nu diskussionen om framtiden och vi ska anta slutsatser om den nya inriktningen vid det Europeiska Rådet i december. Den nya strategin ska sedan beslutas under det spanska ordförandeskapet i mars nästa år.

Det är därför viktigt att vi inte levererar ”en överdekorerad julgran” mot slutet av året. Vi vill fokusera på strukturellt riktiga och långsiktiga åtgärder som bidrar till att lösa vårt ordförandeskaps båda huvudprioriteringar, den ekonomiska krisen och klimatförändringarna. Den åldrande befolkningen och det därpå följande behovet av att öka arbetskraftsutbudet är en annan viktig utmaning som måste vara styrande för strategin. Vi måste också värna frihandeln inom EU och gentemot omvärlden. I svåra tider är det lätt att falla för frestelsen att gynna det egna näringslivet, även om vi alla vet att det är handel över gränserna gör oss rikare.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: