You are currently browsing the tag archive for the ‘trafficking’ tag.

Möte om människohandel. Foto: T. Ernst

Möte om människohandel. Foto: T. Ernst

Idag tog EU ytterligare ett steg i kampen mot trafficking. För att stödja alla goda krafter lanserade vi det nya ”EU Civil Society Platform against trafficking”, som för samman över 100 europeiska frivilligorganisationer från hela EU och Kroatien som snart blir medlem.  EU-plattformen kommer att fungera som ett forum för frivilligorganisationer på europeisk, nationell och lokal nivå. Deltagande organisationer jobbar med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter och migranters rättigheter. Deltagarna kommer att kunna utbyta erfarenheter och konkreta idéer om hur man bäst hjälpa offren, utvecklar sina nätverk, och hindrar att fler personer blir offer för det fruktansvärda brott som människohandel är. Det civila samhället spelar en otroligt viktig roll i att förebygga människohandel och för att hjälpa brottsoffer. De som jobbar direkt med de drabbade, kan lära mycket av varandra, och kan hjälpa oss med konkreta idéer vad som behövs för att gå vidare i kampen mot trafficking. Vi bidrar med stöd och kanaler för att deras kunskaper ska spridas över hela Europa.

Dagens möte var ett seminarium för att reflektera och diskutera över politiska prioriteringar, erfarenhetsutbyte och framtida aktiviteter, t.ex. informationskampanjer och möjligheten att samarbeta med organisationer utanför EU. Det är inspirerande och stärkande att möta alla dessa engagerade människor som jobbar hårt mot människohandel. Ett andra möte för plattformen är preliminärt planerad till hösten. Kommissionen undersöker också hur vi skulle kunna underlätta kommunikation inom plattformen med någon slags internetlösning.

Arbetet mot människohandel är prioriterat i EU. Det handlar om att förebygga, skydda offren och åtala människohandlarna. På EU-nivå har vi fattat beslut om straffrättsliga påföljder, brottsofferstöd, och förebyggande åtgärder. Trafficking-direktivet skulle varit infört i all nationell lagstiftning redan, men hittills har endast 9 länder införlivat direktivet fullt ut (Tjeckien, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Finland) och 4 länder har delvis införlivat det (Belgien, Bulgarien, Slovenien och Storbritannien). Jag jobbar nu med att kontakta de som inte ännu har infört lagstiftningen och driver på att de ska göra det. Det är förvånande och kritiskt att den nationella lagstiftningen nu dröjer. Under tiden säljs kvinnor, män och barn som varor, och utnyttjas i prostitution och hårt kroppsarbete. Genom att inte införa de lagar vi gemensamt beslutat om, sviker vi dessa människor än en gång.

Mer om EU:s arbete mot trafficking här: länk.

9500 personer föll offer för slavhandlarna 2010. Foto: PoBK/Flickr (CC)

9500 personer föll offer för slavhandlarna 2010. Foto: PoBK/Flickr (CC)

EU:s arbete mot människohandel, trafficking, är en av mina politiska prioriteringar under min mandatperiod som inrikeskommissionär. Faktum är att det första förslaget jag presenterade som nybliven kommissionär var ett direktiv mot trafficking som ska jämna ut skillnaden mellan hur man ser på brottet i EU:s medlemsländer och hur det straffas. Det var mycket stora skillnader i hur brottet definieras och straffsatserna mellan medlemsländerna. Om vi inte pratar om samma sak är det svårt att samarbeta och om vi straffar brottet olika söker sig ligorna till länder där det är ”billigast”, alltså straffet kortast.

Människohandel är vår tids slaveri, och det drabbar oftast redan utsatta kvinnor och män, flickor och pojkar. Därför är jag väldigt besviken över att bara sex medlemsstater (Sverige, Tjeckien, Lettland, Finland, Ungern och Polen) hittills har genomfört direktivet, trots att alla har haft två år på sig. Jag hade väntat mig ett helt annat resultat eftersom direktivet gick igenom på rekordfart. Bara 10 månader tog det från att kommissionen la sitt förslag till att beslut fattats i rådet och parlamentet. Det visade på en tydlig politisk vilja att hjälpa offren och bekämpa denna grova brottslighet. Därför är det förvånande att den nationella lagstiftningen nu dröjer. Under tiden säljs kvinnor, män och barn som varor, och utnyttjas i prostitution och hårt kroppsarbete.

Ny statistik visar att antalet personer som säljs ökar, samtidigt som antalet personer som åtalas för brottet minskar. Mellan 2008 och 2010 har människohandeln ökat med 18 %. Inte mindre än 9500 personer upptäcktes år 2010 och mörkertalet är med säkerhet stort. Den gemensamma lagstiftningen är tänkt att öka förutsättningarna för att komma åt människohandlarna och ger dessutom offren ett bättre skydd än vad som är fallet idag. Att inte genomföra lagstiftningen är ett stort svek mot offren.

Eleni Mavrou, Edit Bauer, Cecilia Malmström och Myria Vassiliadou

Antitrafficking-konferens, 18 oktober 2012. Foto: Tove Ernst

 

”Vad gör EU åt trafficking?” är en av de vanligaste frågorna som jag får när jag tar emot besöksgrupper på mitt kabinett i kommissionen och när jag är ute och träffar skolklasser och andra medborgare. Jag får också många mejl om trafficking. Det gläder mig att kampen mot detta vidriga brott engagerar så många – en av de viktigaste frågorna för mig sedan jag blev kommissionär. EU-statistik visar också att 93 % av EU:s medborgare tycker att EU-länderna ska samarbeta mer för att stoppa handeln med människor.

Idag, på EU-dagen mot trafficking, arrangerar vi en konferens om trafficking, dit experter, frivilligorganisationer och politiker kommer för att diskutera åtgärder. Du kan läsa mitt tal här.  Och jag vill här på bloggen passa på att svara på frågan om vad vi i EU gör åt trafficking.

På EU-nivån finns dels ett EU-direktiv, dels en ny EU-strategi mot trafficking. Direktivet var bland det första jag föreslog och inför en gemensam definition av brottet trafficking. Dessutom harmoniseras straffpåföljden  i alla medlemsstater efter införandet. Den här EU-lagstiftningen ger arbetet med att utreda brottet och lagföra brottslingarna en bättre grund, och förbättrar skyddet av offren, men ger oss också en bättre utgångspunkt för utvärdering av arbetet och förekomsten av trafficking, så vi ser vad som fungerar och vad vi behöver göra bättre. Lagstiftningen införs nu i alla 27 medlemsländer och skall gälla fullt ut från våren nästa år.

Strategin mot trafficking, som kommissionen antog i juni i år, innehåller 40 konkreta åtgärder med parallella insatser med förebyggande åtgärder, åtgärder för att öka antalet dömda människohandlare, och förbättringar av skyddet av offren. Hela strategin hittar du här, men låt mig ge tre exempel på åtgärder:

1) För att förbättra utredning och lagföring av människohandlare rekommenderas medlemsstaterna att sätta upp nationella tvärsektoriella brottsbekämpande enheter specialiserade på människohandel, som bör koppla ihop exempelvis polis, migrationsverk, gränskontroll, och expertutredare av finansiell brottslighet.

2) Strategin är också tydlig med att människohandeln inte kan bekämpas enbart genom åtgärder inom EU:s gränser och av EU ensamt. Vi arbetar med att ta fram en lista med prioriterade länder utanför EU för att koncentrera oss på insatser mot människohandel i landspecifika strategiska samarbeten med dessa länder. Kommissionen kommer också öka samarbetet med internationella organisationer som t.ex. FN, ILO, Europarådet och OSCE, för att dela med sig av idéer, förbättra den strategiska planeringen och för att undvika att vi arbetar dubbelt, utan istället tar hjälp av varandra för att bli mer effektiva.

3) En tredje idé, som ser väldigt lovande ut, är att skapa en företagskoalition, som ska knyta företag som vill se till att inte någon del av produktionen använder sig av offer för människohandel och tvångsarbete.

Vi sätter också av pengar för förebyggande arbete och forskning om bl a hur vi kan minska efterfrågan på människohandel.

Det var länge sen slaveri förbjöds – på 1800-talet. Förbudet är inskrivet i FN-dokument, i Europarådets konvention om skydd mot för de mänskliga rättigheterna, och i länders grundlagar runt om i hela världen. Men handel med människor existerar i allra högsta grad fortfarande. En slavhandel som till största delen drabbar kvinnor och flickor, som tvingas in i prostitution. Vi måste göra vårt yttersta för att sätta stopp för denna slavhandel i Europa.

Flickskola i Pakistan, 2007. Foto: Caroline Suzman/Världsbanken

Denna dag går mina tankar till världens alla flickor men framför allt till den modiga 14-åriga flickan Malala Yousafzai i Pakistan, som kämpar för sin och andra flickors rätt att få gå i skolan. På grund av sin kamp, sköts hon av talibaner. Tack och lov verkar hon överleva, och jag hoppas innerligt att hon kommer att tillfriskna fullt ut, och att den som utförde mordförsöket ställs inför rätta. Malalas mod och styrka är beundransvärd, men barn ska inte behöva driva politisk förändring på egen hand. Vi vuxna bär ansvaret för att barn kan växa upp i trygghet, ha rätt till skolgång med mera.

Idag uppmärksammas den första internationella flickdagen. Det är en av FN:s internationella dagar och instiftades förra året för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation. Att vi uppmärksammar den här dagen betyder inte att vi ignorerar att pojkar också är utsatta, utan för att fokusera på flickors särskilda situation och det faktum att flickors utsatthet i mindre utsträckning uppmärksammas och flickors situation negligeras.

Flickor utsätts i högre grad för marginalisering, försummelse, har sämre hälsa och tillgång till vård, och är utsatta för våld – inklusive våldtäkt – i högre utsträckning än pojkar. De diskrimineras dubbelt, utifrån både sitt kön och ålder. Flickor runt om i världen lider i större utsträckning av undernäring, har sämre tillgång till utbildning och riskerar att tvångsgiftas. De riskerar också i påtagligt högre utsträckning att bli offer för trafficking – att bli såld/ tvingad till prostitution.

Det räcker inte kämpa för flickors rättigheter en dag om året, men den internationella flickdagen kan ge en välkommen skjuts åt politiska initiativ som förbättrar vardagen för flickor jorden runt.

Photo: European commission

Tal om anti-traffickingstrategin, juni 2012

Regnigt i Bryssel, hösten har definitivt kommit nu. Dagen började med ett för mig oerhört angeläget ämne – trafficking. Jag inledningstalade på ett seminarium om människohandel som hålls här i Bryssel under två dagar och samlar journalister från hela Europa.

Ett av mina första förslag som kommissionär var just att få till en enhetlig lagstiftning om trafficking som definierar brottet på samma sätt i hela Europa, där straffsatserna harmoniseras och där varje medlemsland blir skyldigt att bistå offren med juridisk, medicinsk och psykologiskt stöd.  Den lagstiftningen antogs på rekordtid av rådet och europaparlamentet och ska vara införd i alla medlemsländer senast i april 2013. Det är roligt att Sverige var det första land att införliva direktivet i svensk lagstiftning. Som komplement till lagstiftningen presenterade jag i våras en femårsstrategi om vad som ytterligare behöver göras för att förebygga trafficking, för att få fler ligor fällda i domstol, skydda offren samt bättre samarbeta mellan medlemsländerna. Alla goda krafter måste till för att bekämpa denna moderna slavhandel.

I övrigt är det en dag med många ministrar. EU-ministrarna är i stan för GAC-möte och jag passar på att träffa Birgitta Ohlsson, David Liddington från UK och Inigo Mendez de Vigo från Spanien. Det blir lite allmänt prat och skvaller om aktuella EU-frågor.

I morse hade jag också ett möte med Ukrainas vice premiärminister Khoroshkovski. Han är i Bryssel för att träffa mig och några andra kommissionskollegor. Vi möts för att tala om visumfrågor. Målet är att vi ska avskaffa visumkravet för ukrainska medborgare men för att det skall vara möjligt måste ett stort antal reformer genomföras i Ukraina vad beträffar kampen mot korruptionen, antidiskriminering, migrationsfrågor, passäkerhet etc. Det har skett framsteg i dessa frågor men det återstår en hel del för Ukraina att göra.

Cecilia Malmström presskonferens om traffickingstrategiVad behöver vi göra för att bekämpa människohandeln? Hundratusentals människor varje år tvingas, luras och hotas för att utnyttjas på olika sätt – sexuellt eller för tvångsarbete. Antalet offer som förs mellan EU-länder ökar, men samtidigt minskar antalet fällda människohandlare. Denna fruktansvärda brottslighet drabbar framförallt kvinnor som säljs som sexslavar, men i ökad utsträckning är också barn och män offer för tvångsarbete, tiggeri och annan form av förnedring. Mitt allra första förslag som kommissionär var ett direktiv som harmoniserar definitionen av brottet trafficking och straffskalorna i EU-länderna samt sätter upp ett antal saker länderna är skyldiga att göra för att bistå offren. Detta direktiv är nu antaget och på väg att bli bindande lag i alla medlemsländer. Men vi behöver göra mer. Jag lägger därför idag fram en gemensam europeisk strategi med  fem prioriteringar för att bekämpa denna moderna form av slaveri, och föreslår en rad initiativ för varje en av dem – totalt drygt 40 förslag.

1. Stärka identifiering, skydd och stöd till offer, särskilt barn.
Genom starkare samarbete mellan de statliga aktörer som har i uppgift att skydda offer för människohandel och genom att sprida tydligare information om rättigheter och stöd som enskilda offer har rätt till enligt EU-lagstiftningen.

2. Intensifiera förebyggande av människohandel.
EU ska finansiera forskning om minskning av efterfrågan och utbud av tjänster som offren för människohandel, bland annat för sexuellt utnyttjande och underlätta inrättandet av en europeisk företagskoalition för att förbättra samarbetet mellan företag och intressenter.

3. Öka antalet åtal av människohandlare.
Gemensamma utredningar ska sjösättas mellan medlemsländerna och den europeiska polismyndigheten Europol. Polismyndigheterna i varje EU-land ska upprätta nationella trafficking-enheter, som ska fungera som kontaktpunkter då myndigheter i andra länder vill slå larm. Genom att polisen spårar finansiella transaktioner – ”följer pengarna” – och utreder människohandlarnas ekonomiska tillgångar, samlas mer bevis, vilket kan befria offren från bördan av att vittna i domstol.

4. Förbättra samordning, samarbete och samstämmigheten inom EU, med internationella organisationer och med tredje land, inklusive det civila samhället och den privata sektorn.
Vi ska etablera en EU-plattform för det civila samhället och de som arbetar med skydda och stödja offer i medlemsstaterna och tredje land, och utveckla en mer enhetlig och konsekvent utbildning för dem som arbetar inom området.

5. Öka kunskapen om och effektivt svar på, nya trender i människohandel.
Kommissionens preliminära siffror visar att de flesta av de registrerade offren i medlemsstaterna används för sexuellt utnyttjande (76 % år 2010). De övriga: tvångsarbete (14% år 2010), tiggeri (3%) och slaveri (1%). Kvinnor utgör 79% av offren. Vi behöver tillförlitliga och jämförbara siffror, därför föreslås att EU utvecklar ett EU-omfattande system för insamling och publicering av uppgifter, som bland annat kommer att bidra till att förbättra förståelsen för nya flöden och trender, såsom den interna handeln, och jämställdhetsaspekten av människohandel. EU ska också stödja forskningsprojekt inriktade på Internet och sociala nätverk som har blivit allt populärare rekrytering verktyg för människohandlare.

Länkar:
Här hittar du dagens presskonferens och filmer med vittnesmål. Hela strategin finns här.
Länk GP-artikel. Debattartikel på Aftonbladet. Radioreportage i Studio ett P1.

Photo: European Union

Romska barn. Foto: European Union

Romerna är Europas största etniska minoritet, det finns ungefär 10-12 miljoner på vår kontinent. Fortfarande utsätts de för omfattande diskriminering och våld och de har högre arbetslöshet, ohälsotal och lägre utbildning än genomsnittseuropén. Europarådet kom tidigare i år med en rapport som ger en ganska dyster bild.

Idag publicerar EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fundamental Rights Agency, ytterligare en rapport om romer. Den bygger på intervjuer i 11 EU-länder och läsningen är även den dyster. Den visar på rasism, våld och diskriminering. Alltför många barn går inte i skolan och endast 15 procent av romska ungdomar går vidare till någon form av utbildning högre än grundskola. Hela 90 procent av de undersökta romerna i dessa länder lever under fattigdomsgränsen.

Från kommissionens sida har vi länge varit bekymrade över situationen och för ett år sedan antog EU:s ministerråd på kommissionens förslag en plan för integrering av romer. Det innebär att alla 27 medlemsländerna är skyldiga att utarbeta nationella strategier för integrering. Nu finns dessa strategier och mina kollegor Vivianne Reding och Lazlo Andor höll i dag en presskonferens där de gav en första utvärdering.

De menar att det i och för sig är mycket positivt och ett stort steg framåt att alla länder nu verkligen har strategier. Det kommer också finnas nationella kontaktpunkter som skall övervaka att planerna genomförs i varje land. Det är dock bara ett fåtal länder som har en budget kopplad till ambitionerna. EU-kommissionen kommer varje år bevaka hur arbetet går och framför allt titta på fyra områden: tillgången till utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård samt bostadssituationen.

På mitt område ser vi också ett växande problem med trafficking av romska kvinnor och barn, både för sexuella syften och för tiggeri på gatan. Europol har ökat sina ansträngningar för att komma åt de organiserade ligorna bakom denna vidriga verksamhet och inom kort presenterar jag också en långsiktig handlingsplan för hur vi ska kunna arbeta mot trafficking generellt inom EU.

Är i Pristina, Kosovo i två dagar. Syftet är att lansera en visumdialog med landet. Samtliga länder på västra Balkan har ju numera visumfrihet med EU utom Kosovo. Att kunna hälsa på familj och vänner, turista eller göra affärer utan krångliga visumprocedurer, är ett utmärkt sätt att öka kontakter människor emellan. Mitt mål är att ta bort så mycket visumkrav som möjligt mellan EU och omvärlden.

För att det skall fungera måste det dock finnas vissa villkor. Vi ställer krav (som alla länder gör) på fungerande gränskontroller, kamp mot korruption, organiserad brottslighet, asylprocedurer mm. Kosovo har precis uppfyllt de första förutsättningarna för att inleda en dialog. Den lanserade jag idag tillsammans med landets premiärminister Thaci.

Nästa steg är att utarbeta en så kallad Roadmap där fortsatta reformer kommer att listas. Utifrån den listan, som måste godkännas av ministerrådet, kan vi sedan börja de verkliga förhandlingarna. Det kommer att ta sin tid men från kommissionens sida ska vi göra allt för att stötta i detta viktiga arbete som också handlar om att konsolidera den demokratiska utvecklingen av landet.

I övrigt har jag träffat ett antal ministrar, besökt EULEX (EU:s rättsdelegation i Kosovo) samt besökt ett center för rehabilitering av traffickingoffer. Det var oerhört gripande att tala med de flickor som bodde på centret och fick hjälp med komma tillbaka till ett normalt liv efter fasansfulla erfarenheter.

Ikväll väntar middag med ett antal representanter för det civila samhället, journalister, NGOs etc.

Sent igår kom jag hem från en resa till Belgrad. Den formella anledningen att åka dit var att delta på en regional konferens om korruption och organiserad brottslighet som inrikes- och justitieministrarna i Serbien organiserar varje år. Det är ett forum där ministrar från hela Balkan, men också regionen i stort, diskuterar och utbyter erfarenheter. Väl på plats hade jag flera intressanta möten, bl a med inrikesministern, Ivica Dacic. Vi talade om brottslighet, om asyl- och migration, om samarbete med Europol och om visumfrågor. Med justitieministern Snezana Malovic talade jag mest om korruption och vikten av att hela samhället engagerar sig i kampen mot korruption, inte bara justitieministern. Serbien håller just nu på att arbeta fram en mycket ambitiös plan för arbetet mot korruption så vi utbytte tankar om vad som bör ingå.

Stämningen i Serbien är mycket nervös just nu, dels på grund av oroligheterna mellan serberna och KFOR vid gränsen till Kosovo, men framför allt på grund av att Europeiska rådet på sitt toppmöte den 9 december ska uttala sig om Serbien. Det är min fulla övertygelse att Serbien hör hemma i den europeiska unionen, men naturligtvis återstår det många reformer att göra. Kommissionen har rekommenderat att Serbien får kandidatstatus men detta är något som medlemsländerna enhälligt ska besluta om och den enigheten finns ännu inte. Det är viktigt att Serbien fortsätter att engagera sig i dialogen med Kosovo och försöker hitta konstruktiva lösningar för att förenkla vardagen. Ny förhandlingsrunda är idag.

Jag gjorde också två mycket intressanta studiebesök, en på röda korset som sedan flera år tillbaka driver ett projekt med unga volontärer som är ute och informerar om trafficking. Det är ett mycket ambitiöst projekt och sedan 2005 har de unga volontärerna träffat nästan 100 000 barn och ungdomar. De visade också en film, Sisters, som berättar om två unga systrar som luras till Västeuropa och tvingas jobba som sexslavar. Filmens producent, Bojana Maljevic, har fått många priser och han var där och talade om filmen. Vi såg ett avsnitt som var oerhört starkt och visar den brutala verklighet som allt för många unga kvinnor tyvärr lever i idag.

Vi besökte även ett flyktingläger för romer där 250 romer från Kosovo bor sedan 15 år tillbaka under extremt enkla villkor. Ingen el, inget vatten och mycket enkla hus. Nu ska lägret stängas för det ska byggas hus där och romerna har ingenstans att ta vägen. Det är tyvärr många romer som lever så, inte bara i Serbien utan i många länder i regionen. Bara i Belgrad finns över 130 läger med romer. Tillfälliga läger på parkeringsplatser eller soptippar som sedan blir permanenta. År efter år. Unga, gamla och små barn. EU stöder Serbien för att genomföra olika projekt och bygga bostäder men det går mycket långsamt. Bilderna av de små lättklädda barnen som lekte bland soporna och oron för vad som ska hända dem är inte lätta att släppa.

Vistelsen i Belgrad avslutades med ett samtal med president Tadic. Vi talade naturligtvis om Kosovo.

Serbiens president Boris Tadic

Idag är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Det är ett gigantiskt problem som behöver uppmärksammas varje dag, året om. Våld i hemmet, våldtäkt och övergrepp begås varje minut jorden runt. Varje år säljs hundratusentals flickor och kvinnor som sexslavar och små flickor tvingas tigga på gatorna. Allt för många flickor utsätts för så kallat hedersvåld av sin egen familj för att de går sina egna vägar i val av pojkvän. Att bekämpa detta våld är en viktig prioritering för mig.

Jag är stolt över att vi har fått traffickingdirektivet på plats, att Myria Vassiliadou som är kommissionens anti-traffickingkoordinator oförtrutet arbetar med medlemsländerna för att bekämpa detta vidriga brott och att vi i asylpaketsförhandlingarna insisterar på särskilt skydd för kvinnor som utsatta för sexuellt och annat våld. Men att bekämpa våld mot kvinnor kräver nya insatser varje dag inom alla sektorer. Jag vill passa på att lyfta fram alla fantastiska människor som dagligen jobbar med att stödja och hjälp kvinnor som utsätts för våld. En särskild dag för att uppmärksamma frågan kan kanske vara bra för att höja medvetenheten och kunskapen, men det vardagliga arbetet de andra 364 dagarna är ännu viktigare.

Idag var jag med om en mycket stark ceremoni utanför kommissionsbyggnaden. ECPAT och Body Shop har samlat in 2,3 miljoner underskrifter till stöd för kampen mot  trafficking av barn. Det är ett fantastiskt initiativ som visar på hur företag och det civila samhället kan samarbeta. De samlar också in pengar som går till utsatta barn som fått sin barndom förstörd genom at de blivit offer för sexslavhandel. Människohandel i allmänhet, men alldeles särskilt med barn är det mest avskyvärda av brott och inte värdigt dagens Europa.

Jag är väldigt glad att vi har traffickingdirektivet överenskommet och att medlemsländerna nu håller på att implementera det i nationell lagstiftning. Det är ett värdefullt lagligt verktyg.

I dagarna verkar det också som om rådet och Europaparlamentet kommer att enas om direktivet om sexuella övergrepp på barn. Det är bra. Då kriminaliserar vi grooming, får bättre möjlighet att bekämpa sexturism, förbjuder tittandet av barnpornografiskt material på nätet samt inför större skydd för barnen som brottsoffer. Allt detta är utmärkt men naturligtvis behövs kampanjer som den som ECPAT och Body Shop gör också för att höja medvetandet och kämpa mot den efterfrågan som gör att barn och deras kroppar blir handelsvaror.

Annars ägnar jag dagen åt att läsa högar med budgetpapper inför den budgetdiskussion och beslut om EU:s långtidsbudget som kommissionen ska ha imorgon och på torsdag. Ett möte med egyptiske migrationsministern skall jag också hinna med ikväll för att diskutera hur vi ska gå vidare med våra partnerskap om migration och mobilitet.

Två gånger om året träffar jag, tillsammans med det roterande ordförandeskapet, de ryska inrikes- och justitieministrarna för att diskutera gemensamma frågor. Idag är vi i vackra Sankt Petersburg. Vi har talat om kampen mot organiserad brottslighet, inte minst trafficking, narkotikaproblem i Afghanistan, juridiskt samarbete, migration och asylfrågor samt naturligtvis visumfrågor. Sedan många år diskuterar vi visumfrågor med ryssarna och flera visumlättnader har införts sedan 2003. För full visumfrihet återstår en hel del men vi är nu nästan överens om vilka åtgärder som ska till.

Från EU är vi också oroliga för bristerna i rättsväsendet i Ryssland. Jag tog upp frågan om att framstående journalister och MR-aktivister mördats och att ingen har ställts inför rätta för morden. Även det mystiska Magnitsky-fallet tog jag upp och vädjade till justitieministern att han ser till att klarhet bringas i det.

Kvällen avslutades på Mikhailovskyoperan och en fantastisk föreställning av baletten Spartacus. Det var till och med en levande tiger på scenen.

Idag är jag i Finland på arbetsbesök. Det var -16 grader när vi
landade men solen skiner över den vackra finska huvudstaden.
På förmiddagen besökte jag ett EU-finansierat integrationsprojekt,
Monika, som vänder sig till invandrarkvinnor och hjälper dem i
integrationsprocessens alla faser. Särskilt hjälper man kvinnor som
varit utsatta för misshandel, hedersrelaterat våld eller trafficking.

Jag har också ätit lunch med EU- och migrationsminister Astrid Thors
samt justitieminister Tuja Brax. Vi talade naturligtvis om situationen
i Nordafrika, men också om asylpaketet, Schengen, kommissionens
kommande meddelande om korruption, cybercrime och kampen mot
barnpornografibrott. Finland blockerar barnporrsiter precis som
Sverige och var oroliga för att Europaparlamentet nu vrider
utvecklingen bakåt.

Ett möte med statssekreteraren på inrikesministeriet hann jag också
med innan det var dags för ett offentligt möte ordnat av
EU-representationen och Finlands utrikespolitiska institut. Astrid
Thors och jag talade om europeisk migrationspolitik och svarade på
frågor. Det kom cirka 70 personer.

Finland har precis inlett sin valrörelse, det är riksdagsval i mitten
av april. Migrationsfrågor spelar en allt större roll i debatten,
trots att Finland egentligen inte är något stort invandrarland

Jag är på resa i Rumänien och Bulgarien och det är ett intensivt
program. Resan har varit planerad sedan i oktober som ett led i min
ambition att besöka alla medlemsländer för att tala om olika frågor
som rör mitt ansvarsområde. Det finns mycket att tala med ministrarna
i Bukarest och Sofia om, men som läget är nu handlar allt mest om Schengen.

I Bukarest träffade jag såväl inrikes-, justitie- och
utrikesministern samt premiärministern. Vi talade om Schengen
förstås men också om kampen mot korruptionen (det görs mycket men
det är fortfarande ett stort problem i Rumänien ), trafficking,
visumfrågor, den interna säkerhetsstrategin, asylfrågor och
utvecklingen i Moldavien.

Jag besökte också parlamentet (som huserar i Ceausescus monstruösa
palats. Det är världens tredje största byggnad och mycket vackert
inuti, men naturligtvis groteskt.) Samtalade en längre stund med
ledamöter från båda kamrarna från olika partier.

Hann också med en arbetslunch med olika NGOs som jobbar med frågor
som minoriteter, korruptionen och demokrati. Det är värdefullt
att få deras synpunkter också och inte bara de officiella.

Liknande program i Bulgarien men där ingick även en helikoptertur
till turkiska gränsen och flera förevisningar av passkontroll,
lastbilsscreening, gränskontroll mm där de visade upp hur de
förbereder sig för Schengeninträdet. Bulgarien har ju yttre gräns
mot Serbien, Makedonien och Turkiet samt EU-länderna Grekland och
Rumänien.

Bulgarien, till skillnad från Rumänien, uppfyller ännu inte de tekniska kriterier
som krävs för att gå med i Schengen. Men de arbetar hårt och har den senaste
utrustningen. Resan till gränsen gick över fantastiska berg och
dalar. Jag har aldrig varit i Bulgarien förut så det var intressant
att se lite av landet.

I övrigt diskuterade jag med ministrar, parlamentariker och NGO
situationen i Bulgarien. Landet har stora problem med organiserad
brottslighet som infiltrerar samhällets olika delar och det hämmar
naturligtvis utvecklingen och är ett elände för medborgarna och hela
samhället.

Vad gäller Schengen så är frågan inte bara teknisk utan
även politisk. Alla medlemsländer måste vara eniga innan ett land släpps
in i Schengen och den enigheten finns inte idag. Det är nu upp till
medlemsländerna att peka ut en väg framåt så att Rumänien och
Bulgarien kan göra de nödvändiga reformer som krävs. Under tiden
måste de fortsätta arbetet med kampen mot korruptionen, den
organiserade brottsligheten och ansträngningarna att få ett effektivt
och oberoende rättsväsende på plats.

Idag är det den 27 januari, den dagen då Auschwitz befriades för 66
år sedan. Den dagen högtidlighålls världen över som minne över
förintelsens offer. Det är viktigt att aldrig glömma vad som hände
i Hitlers gaskammare, särskilt i dessa tider av ökad intolerans.

Jag är inbjuden att tala vid en ceremoni vid Göteborgs universitet,
ett evenemang som samtliga partier i fullmäktige och Länsstyrelsen
står bakom. Detta är en tradition sedan tio år och dagen är
också ett sätt att hylla demokrati och frihet.

Under besöket i Göteborg träffar jag även åklagare från
internationella åklagarkammaren för att diskutera trafficking och
konfiskering av kriminellas tillgångar. Ett besök på Hvitfeldtska
gymnasiet med en stor aulapresentation ska jag också hinna med.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: