You are currently browsing the tag archive for the ‘Ungern’ tag.

Kommissionen beslutade på vårt veckomöte idag att inleda en granskning av de lagar som den nya regeringen i Polen har infört som ändrar förutsättningarna för konstitutionsdomstolen att granska lagar, och minskar mediafriheten. Det blir första gången som kommissionen använder den så kallade ”rättsstatsmekanismen” som vi införde våren 2014. Det är en mekanism som jag arbetade hårt för och som jag tillsammans med min kollega Viviane Reding presenterade i den förra kommissionen . Den innebär att om kommissionen får anledning till oro för systematiska hot mot rättsstaten så kan vi utföra en djuplodande granskning för att se om EUs grundläggande rättsprinciper är hotade.

EU är en gemenskap som bygger på värderingar, de är själva kittet i samarbetet.

Att varje enskild medlemsstat är en fungerande rättsstat är ett fundament i EU-samarbetet. Finns det tvivel så tappar medlemsstaterna förtroende för varandra. Det är grundläggande att ha ett fungerande rättssystem också för att de nationella domstolarna ska tillämpa den EU-lagstiftning som finns. Just nu verkar det som om konstitutionsdomstolens funktion och oberoende undergrävs i Polen. Det måste vi undersöka närmare.

Orsaken till att vi införde ”rättsstatsmekanismen” var att vi av erfarenhet visste att EU inte har tillräckliga verktyg för att internt ta tag i bristande respekt för rättsstaten och hot mot skyddet av de grundläggande värderingar EU bygger på, efter att ett land väl har blivit medlem. Innan ett land blir medlem ställer vi höga krav, de så kallade Köpenhamnskriterierna. Särskilt i dessa tider behöver EU värna om tillit och respekt för de grundläggande värderingarna. Vi måste kunna ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter och respekt för rättstaten gentemot länder utanför EU, men då måste vi vara trovärdiga och ha höga krav internt.

Vi har inte någon erfarenhet av denna mekanism och vi har tidigare med dialog och överträdelseförfaranden mot Ungern lyckats avvärja de värsta lagarna som hotade media och rättsväsendets oberoende i Ungern. Jag hoppas att Polen också deltar i den dialog som EU-kommissionen efterfrågar och att vi fortfarande är överens om de grundläggande värderingarna som vår europeiska demokrati är byggd på. Det beslut som vi fattat idag är alltså skilt från det som kallas ”kärnvapensalternativet” i artikel 7 i fördraget som kan leda till förlust av rösträtt i ministerrådet och slutligen uteslutning.

EU:s uppgift är att se till att de grundläggande principerna om demokrati och rättstat inte hotas. Det är därför vi inleder analysen och dialogen med Polen. Det är bättre att förebygga än att bota.

Photo: EsB European Commission

Photo: EsB European Commission

Nu har våren definitivt kommit till Bryssel. Körsbärsträden har blommat ett tag och allt mer börjar slå ut i grönt och blomning. Solen skiner och uteserveringarna fylls. Europaparlamentsvalet närmar sig och fokus flyttas. I och med valkampanjen och slutet på mandatperioden ändrar arbetet i kommissionen karaktär något. Vi hinner med att lägga några få ytterligare förslag till parlamentet innan de försvinner på valkampanj och några viktiga lagförslag ska ännu röstas. Det är också en tid för att blicka tillbaka över vad vi åstadkommit under mandatperioden och fundera över vilka utmaningar som återstår att ta tag i.

En erfarenhet vi har är att EU idag inte har tillräckliga verktyg för att internt ta tag i bristande respekt för rättsstaten och hot mot skyddet av de grundläggande värderingar EU bygger på, efter att ett land väl har blivit medlem. Det kan innebära trovärdighetsproblem eftersom EU alltid betonar mänskliga rättigheter, respekt för rättsstaten etc i t.ex medlemskapsförhandlingar. Då måste vi också ha en trovärdig politik gentemot oss själva. I till exempel Ungern har bland annat både medias frihet och rättsväsendets oberoende varit hotat. EU och Europarådet har reagerat kraftigt, och har med hjälp av både politisk övertalning och juridiska verktyg lyckats ändra något på den inslagna vägen, men samtidigt står det klart att vi inte har tillräckliga instrument till vårt förfogande. Det saknas ett effektivt instrument som vi kan använda innan det går så långt som att EU måste utesluta ett land (artikel 7 i fördraget.).

Jag har under många år argumenterat för att EU behöver en mekanism efter att ett land blivit medlem, och en medelväg mellan överträdelseförfaranden och ”kärnvapensalternativet” i artikel 7. Det känns än mer angeläget när vi ser framfarten av extrema partier. EU grundades efter att Europa upplevt fasansfullheterna under andra världskriget. Det är vår uppgift att se till att ingen diskrimineras, eller de grundläggande principerna om demokrati och rättsstat hotas. Det är därför glädjande att vi på dagens kommissionsmöte beslutade om ett förslag att genomföra inom de gällande fördragen, mot allvarliga och systematiska fall av brott mot rättsstaten. Det är bättre att förebygga än att bota. Genom dialog, vill vi ta itu med problemen innan de får ut av kontroll och innan de förebyggande eller sanktionsmekanismerav artikel 7 måste användas. Detta nya instrument bekräftar att rättsstaten är själva kärnan i vår europeiska gemenskap och att kommissionen kommer att spela sin roll för att försvara den. (länk)

Kommissionen diskuterade idag återigen Ungern. En del frågor är lösta och de ungerska myndigheterna har visat sig villiga att ändra vissa lagar där vi hade frågor. Fortfarande finns det dock skäl för oro och vi beslutade idag att gå vidare med de rättsliga procedurerna gällande vissa frågor i Ungern. Vi skickar därför ett så kallat motiverat yttrande gällande åldersdiskrimineringen av domare samt dataskyddsombudsmannens självständighet. Angående centralbankens självständighet återstår en del frågor då här kommer vi att begära kompletterande information. Det finns fortfarande mycket som är bekymmersamt i Ungern. Mediefriheten är en sådan sak liksom domstolsväsendets oberoende.  Inom två veckor kommer också Europarådets granskning av domstolsväsendets självständighet. Så Ungern lär finnas på dagordningen ett bra tag till.

Snart ska jag iväg för att delta på ett seminarium om arbetskraftsinvandring som Svenskt Näringsliv anordnar här i Bryssel. Deltar gör även Tobias Billström och Stefano Scarpetta från OECD. I fokus av diskussionen står den svenska modellen men jag kommer framförallt att tala om de utmaningar som EU står inför. Särskilt kommer jag att tala om vikten av att vi tänker långsiktigt för att ta oss ur krisen och för att göra EU mer attraktivt. Jag är övertygad om att arbetskraftsinvandring är en av många nödvändiga åtgärder liksom pensionsreformer och utbildningsinsatser. Mitt tal kommer du att kunna hitta här.

Solen strålar över ett smällkallt Bryssel dit vintern kom i fredags. Efter en mild höst och vinter började det snöa kraftigt i fredags eftermiddag och temperaturen har, liksom i övriga Europa, sjunkit. Men hellre sol och snö än grått regn.

Jag har precis kommit tillbaka från en lunch med 15 ambassadörer från Asien. Vi hade intressanta diskussioner om visum, migration, arbetskraftsinvandring, narkotikasmuggling och bättre samarbete mellan EU och ASEAN. De asiatiska länderna har sannerligen inget att avundas EU när det gäller den ekonomiska situationen, men vad det gäller regionalt samarbete ser de EU som en stor förebild. Jag var för några år sedan i Sydkorea och träffade liberala politiker från regionen, och det var påtagligt hur inspirerade de är av EU och våra institutioner.

Jag har också träffat Enikö Györi, Ungerns EU-minister. Hon besöker olika kommissionärer inför att Ungern gör sig redo att svara på de juridiska förfaranden rörande centralbankens, dataombudsmannen och domstolens självständighet som kommissionen har krävt svar på innan den 17/2. Hon berättade lite hur de avser att hantera de olika frågorna. Jag passade även på att fråga om medialagen. Flera delar av den har ju underkänts av den ungerska författningsdomstolen. Enligt ministern håller de på att skriva om delar i samarbete med Europarådet. Vi får se när de formella svaren kommer in till kommissionen, vi har ju uttryckt allvarlig oro över flera av de ungerska lagarna.

Samtidigt i Aten är förhandlingarna mellan regeringen och långivarna inne i ett kritiskt skede och utanför förhandlingarna laddas det nu upp för storstrejk i landet. Fortsättning följer…

En av de mest internationellt kända svenskarna är Raoul Wallenberg. Han gjorde stora hjälteinsatser när han räddade tusentals judar undan förintelsen. Idag inleds firandet av honom, genom en ceremoni i Budapest. Det är hundra år sedan han föddes och idag är det 67 år sedan han försvann och troligen dog en mycket tragisk, och fortfarande ouppklarad, död i något sovjetiskt fångläger. I både Kanada och i Argentina finns det minnesdagar för hans insatser. Det tycker jag vi borde ha även i Sverige. Raoul Wallenberg var en oerhört modig man som stod upp för människors värde och demokrati under en fasansfull tid i Europas historia. När man hör debatten om flyktingar och migration idag undrar jag ibland om hans arbete skulle ses som lika hjältemodigt idag.

Av helt andra skäl än Raoul Wallenberg har vi diskuterat Ungern på kommissionens veckomöte idag i Strasbourg. Vi är många som är oroliga över utvecklingen i landet. Förra veckan beslutade ju kommissionen att strukturfonderna kan komma att frysa inne om Ungern inte vidtar åtgärder för att leva upp till kraven om budgetunderskott som gäller för alla EU-medlemmar. Idag diskuterade vi ett antal lagar som vi menar bryter mot EU:s regelverk och framför allt de grundläggande värden som hela det europeiska samarbetet vilar på. Vi beslöt att inleda överträdelseförfaranden på tre punkter: centralbankens oberoende, domarväsendets oberoende, mer specifikt de nya ålderskrav som införs för domare, samt bristen på oberoende för dataskyddsmyndigheten. Dessutom skickar vi ett brev med frågor som rör maktkoncentrationen inom domstolsväsendet. Ungern har en månad på sig att svara på allt detta, i normala fall ges ett medlemsland två månader, men situationen är allvarlig. Det kan finnas skäl att ytterligare återkomma till Ungern, som jag tidigare har skrivit är vi många som känner en oro för utvecklingen i landet och de så kallade kardinallagarna (dvs lagar som bara kan ändras med 2/3 majoritet), men först avvaktar vi och ser hur de avser att reformera de lagar jag nämnde ovan. Vi kommer att noga följa vad som händer och se vilka verktyg vi har för att garantera att de nya lagarna i Ungern är i överensstämmelse med EU:s lagar och värden. Jag och några kollegor har rest frågan om artikel sju (mer information på sidan sju här) Det är inte uteslutet att kommissionen kan titta på om den skall åberopas, men överträdelseförfarandena är ett första steg och så får vi se om det får någon effekt. Imorgon skall Europaparlamentet debattera utvecklingen i Ungern, ryktet säger att Viktor Orban bett om att få vara med. Det är utmärkt att parlamentet också sänder mycket tydliga politiska signaler till Ungern.

Idag valde Europaparlamentet en ny talman, Martin Schulz, en tysk socialdemokrat om nu efterträder Jerzy Buzek. Schulz är naturligtvis känd i Europaparlamentet där han suttit sedan 1994, men det är lite ironiskt att det var tack vare Berlusconi han blev känd för den breda allmänheten. Under det italienska ordförandeskapet 2003 anklagade Berlusconi honom för att låta som en tysk lägervakt, något som fick enorm medial uppståndelse. Jag gratulerar förstås den nye talmannen och ser fram emot att arbeta med honom.

I USA pågår republikanernas val till presidentkandidat för fullt och Mitt Romney ser nu allt mer ut att bli Obamas motkandidat även om det är långt ifrån avgjort. Vi är många som minns den förra presidentvalskampanjen och det löfte som Obama gav om att han skulle stänga Guantanamo och se till att alla där får rättvisa rättegångar. Idag är det exakt tio år sedan de första fångarna fördes till Guantanamo och Obama har snart suttit hela mandatperioden. De omänskliga förhållandena på Guantanamo och bristen på respekt för mänskliga rättigheter är inte värdigt ett land som pläderar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Guantanamo är på många sätt en symbolfråga men därför är det också extra viktigt att Obama håller sitt löfte.

Kommissionen har på sitt möte idag diskuterat den ekonomiska krisen och förhandlingarna om avtalet om finansiell stabilitet, the ”fiscal compact”. Själva formuleringen av texten har visat sig svårare än man trodde där på natten efter toppmötet den 9 december. Framsteg görs men det är fortfarande en hel del som behöver klargöras. Det är ju tyvärr ett mellanstatligt avtal men kommissionen deltar ändå i förhandlingarna med målet att den så kallade gemenskapsmetoden skall respekteras och att så många länder som möjligt ska kunna delta.

Vi pratade också om situationen i Ungern där många av de nya lagarna inger stark oro, t ex den som rör rättsväsendets och centralbankens självständighet. Även i de andra s k kardinallagarna finns en hel del som inte känns som om det är förenligt med europeisk lag och våra gemensamma värderingar. Våra jurister håller nu på att analysera alla lagar i detalj efter att ha fått de ungerska översättningarna, och vi kommer att nästa vecka fatta beslut om vilka åtgärder som är lämpliga.

Om några minuter åker hela kommissionen till Köpenhamn för att träffa det danska ordförandeskapets olika ministrar. Vi ska prata om prioriteringarna inför våren och nyckelordet nu och för överskådlig framtid är, och kommer att vara, tillväxt. I det sammanhanget är det från min horisont särskilt viktigt att underlätta för företag att rekrytera experter till Europa, i de fall då de inte kan hitta någon med rätt kompetens här.

Idag är reglerna så krångliga att om t.ex. ett stort internationellt företag som IBM behöver en IT-specialist till ett projekt i Belgien måste de ansöka om både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Detta är en process som i många länder tar mycket lång tid. Om IBM sedan behöver experten till ett nytt projekt i t ex grannlandet Nederländerna måste de göra om hela processen. Om företag ska kunna växa behöver de rätt personal och kompetens för att inte tala om regelförenklingar i allmänhet. Jag har därför presenterat ett förslag för att förenkla processen för att ta hit utländska experter genom en harmonisering i hela EU men tyvärr har det tagit längre tid än väntat att enas om det här förslaget. Det handlar om 17 500 personer för hela EU, personer som inte finns i Europa idag och som företagen desperat behöver. Var och en av dem är viktiga för tillväxt och investeringar. Jag hoppas nu med danskarnas hjälp att vi under våren ska ro i hamn en överenskommelse.

Efter alla helger och lite välförtjänt vila är det nya åter full fart i EU-institutionerna. Igår tog jag morgontåget till London för att delta i en träff med liberaler som Storbritanniens vice premiärminister Nick Clegg hade bjudit in till. Där var Nederländernas och Estlands premiärministrar, Tysklands vicekansler, vice statsministrarna i Danmark, Cypern, Belgien och Sverige Jan Björklund, regeringschefen i Katalonien, liberala ministrar från den brittiska koalitionsregeringen, liberalernas gruppledare i Europaparlamentet Guy Verhofstadt, ordföranden i det liberala europeiska partiet ELDR Graham Watson samt några av mina liberala kollegor i kommissionen. Vi samlades hela dagen och kvällen för att diskutera den ekonomiska krisen, europakten och Storbritanniens roll, tillväxtfrågor, långtidsbudgeten och den oroväckande situationen i Ungern. Vi hoppas att utformningen av överenskommelsen på Europeiska rådet i december, the ”fiscal compact” ska bli sådan att alla länder kan gå med, även Storbritannien. Det är även den linje Nick Clegg driver.  Arbetet med hur texten ska se ut pågår för fullt och de utkast jag har sett bör inte föranleda några problem för Sverige att acceptera.

Idag kom beskedet att de två fängslade svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson väljer att inte överklaga domen om terrorbrott i Etiopien. De båda journalisterna har erkänt att de rest in i landet illegalt men förnekar anklagelserna om terrorbrott. Även om ett överklagande skulle vara naturligt för en oskyldigt dömd kan valet att inte överklaga snarare vara strategiskt, då ett överklagande skulle ta ännu längre tid än att arbeta för att bli benådad. Den svenska regeringen för dialog med Etiopien och också EU håller ögonen på Etiopien och kommer att fortsätta att arbeta för att Martin och Johan ska friges och för att pressfriheten – ett av grundfundamenten för en demokratisk stat, ska respekteras.  Före jul kom en rapport från Kommittén för skydd av journalister om hur många journalister som sitter fängslade. Det är oroväckande siffror. Jag hoppas också att 2012 blir det år då Dawit Isaak friges och får återförenas med sin familj.

Det är med oro vi kan följa utvecklingen i Ungern. Den nya författningen som precis trätt ikraft innehåller flera problematiska formuleringar som inte förefaller vara förenliga med de grundläggande värden som alla EU-länder ställt sig bakom. Det har också lett till stora protester i Ungern.

Dessutom har nya lagar antagits som kraftigt underminerar såväl den ungerska centralbankens, som rättsväsendets och dataskyddsombudsmannens  självständighet. Kommissionen har vid flera tillfällen utrryckt vår oro för dessa lagar, och för författningen och måste nu när vi samlas igen nästa vecka efter julledigheterna diskutera hur vi skall gå vidare . Ordförande Barosso har redan skickat två brev till den ungerske premiärministern och bett om klargöranden.

Hela EU-kommissionen är idag i Budapest för att träffa den ungerska regeringen. Det är tradition att besöka ordförandelandet de allra första dagarna efter att ett nytt medlemsland tagit över. Belgarna har gjort ett bra jobb i en svår tid och levererat många beslut. De har varit tillgängliga och aktiva, kanske delvis på grund av att de endast har begränsade inrikespolitiska uppgifter i egenskap av interimsregering. Belgien har fortfarande ingen ny regering sju månader efter valet.

Nu är det alltså ungrarnas tur att för första gången leda EU. Mötet hålls i Ungerns magnifika parlament (som en kuriositet kan nämnas att de stora granitpelarna i entren är från Bohuslän). Ungrarnas agenda handlar framför allt om ekonomi – att se till att se till att de ekonomiska beslut gällande övervakning och en europeisk ”budgettermin” (att EU-kommissionen ska granska nationella budgetar) sjösätts ordentligt och att de nödvändiga reformerna genomförs så att vi får ordning på Europas ekonomi igen.

Vidare vill ungrarna prioritera det Östra partnerskapet, utvidgningsförhandlingarna med Kroatien och Island samt Donau-strategin (inspirerad av den Östersjöstrategi vi drev under det svenska ordförandeskapet.

På mitt område finns det massor att göra och jag hade ett separat möte med justitie- och inrikesministrarna för att diskutera asylpaketet, Schengenutvidning, PNR, säkerhetsstrategin, cyberbrott mm.

Naturligtvis talade vi också om den beryktade medialagen. Jag har själv inte läst den men nu finns den korrekt juridisk översättning så jag ska läsa den noga. Kommissionen har uttryckt oro kring en del av formuleringarna där och min kollega Neelie Kroes, som är ansvarig för frågan, håller nu på att studera lagen i detalj. Den ungerska regeringen gav sin syn på saken och premiärminister Viktor Orban lovade på presskonferensen att ändra i lagen om kommissionen skulle ha synpunkter.

2010 har varit ett tufft år för euron. Varken den ekonomiska krisen eller de skuldproblem ett antal länder handskas med är egentligen eurons fel, men det ekonomiska läget har varit skakigt och året har präglats av intensiva diskussioner om räddningsinsatser, ekonomisk samordning och hur regelverk och mekanismer ska se ut för att vi sak undvika framtida kriser. Detta har naturligtvis även slagit mot euron och frågan har sjunkit långt ner på dagordningen i Sverige.

På andra sidan Östersjön gör man en annan bedömning. Vid årskiftet gick Estland över till euron och ytterligare länder står på kö de kommande åren. Estland är en liten öppen ekonomi och intimt beroende av omvärlden. Nyckeln till framgång är samarbete med grannländerna i Europa.

Esterna är tydliga med att de vill vara med i EU-samarbetet fullt ut. De vill tillhöra EU:s kärna och sitta vid bordet när viktiga beslut om den ekonomiska politiken fattas. Deras inträde är en stark signal om att de tror på euron – väl medvetna om att alternativet är ett mer nationalistiskt och protektionistiskt Europa.

Vid årskiftet tog också Ungern över ordförandeklubban i EU. Belgien har efter förutsättningarna gjort ett mycket bra jobb under hösten – de har ju ännu inte lyckats formera en ny regering efter parlamentsvalet i juni. Ungern har genast hamnat i skottgluggen med den medialag som infördes för några dagar sedan. Jag är mycket bekymrad över de signaler som kommer om att detta är en inskränkning i mediafriheten. Den typen av lagar ska vi inte ha i EU. Inom EU-kommissionen följer vi frågan noga. Min kollega Neelie Kroes skrev innan jul ett brev till ungerska regeringen där hon uttryckte vår oro och uppmanade Ungern att skicka lagen i sin helhet till EU-kommissionen. I vårt uppdrag ligger att säkerställa att europeisk lag följs.

I Grekland har Christos Papoutsis, minister för medborgarskydd, uttryckt att han vill bygga ett stängsel vid gränsen mot Turkiet. Som jag tidigare skrivit om kommer många migranter i dagsläget till Grekland och både gränskontroll och asylmottagande har i princip kollapsat. EU-kommissionen för en intensiv dialog med Grekland och vi har erbjudit både ekonomiskt stöd och konkret hjälp till Grekland. Grekland behöver komma igång med ett strukturerat reformarbete för att få en fungerande gränskontroll på plats och bygga upp ett anständigt asylsystem. Ett stängsel är inte lösningen till detta.

I EU:s turordning att leda Europa står Spanien redo att ta över när det svenska ordförandeskapet avslutas till våren. Igår deltog jag i en ceremoni på Konserthuset i Stockholm inför överlämningen vid nyår. Ensemble Villancico framförde ”Cancionero de Upsala” – musik från 1500-talets Spanien på kastiljanska, katalanska och portugisiska. Namnet ”Cancionero de Upsala”, fick jag lära mig, kommer sig av att denna musik återupptäcktes av nutiden då att ett exemplar hittades på Uppsala-biblioteket Carolina Rediviva i början av 1900-talet.

Vilka vägar som fört det enda återfunna exemplaret till Uppsala vet väl ingen, men det var en fin konsert och en påminnelse om att Sverige och Spanien haft utbyte längre än man kanske tror. Under året har jag haft mycket kontakt med min spanska kollega för att kunna föra våra erfarenheter vidare och göra en bra överlämning. Jag är övertygad om att Spanien, tillsammans med Belgien och Ungern i kommande trojka, kommer att vara väl redo att ta itu med de utmaningar Europa står inför.

Som jag skrev om igår hade jag ett sextettmöte igår i Malmö med kollegor från Tjeckien, Frankrike, Spanien, Belgien och Ungern.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: