Idag släpper Unicef en mycket intressant rapport om barn som faller offer för människohandel i de nordiska länderna. Rapporten pekar bland annat på att det finns ett behov av bättre statistik kring människohandelns offer och att kunskapen bland t ex polis och andra myndigheter brister när det gäller att hjälpa barn som far illa.

Rapporten bekräftar många av de problem som vi ser även på europeisk nivå, och som vi försöker angripa från EU-kommissionens sida. Bara häromveckan presenterade vi en handlingsplan om hur vi ska få fram bättre information om brottsstatistik i Europa, där en av de brottstyper som vi prioriterar är just människohandel. Jag uppmanar alla medlemsländer att använda sig av de verktyg som vi har tagit fram och att också rapportera in uppgifterna.

Vi kan naturligtvis inte hjälpa offren genom att enbart samla in statistik och vi ser därför nu över hur vi kan förbättra det praktiska samarbetet mellan t ex polis och andra myndigheter, stärka offrens ställning och uppmuntra utbildningsinsatser. Trafficking är en av mina främsta prioriteringar under denna mandatperiod. Det är ohyggligt att denna slavhandel är så utbredd 2012.

Tillsammans med Myra Vassiliadou som är anti-trafficking koordinator och som jobbar under mig hoppas jag att vi i sommar kommer att kunna presentera en handlingsplan med förslag på åtgärder som medlemsländerna bör sjösätta för att förbättra situationen. Där tittar vi särskilt på situationen för barn.

Bara för ett par år sedan hade vi inte ens en gemensam definition av människohandel i EU, och straffen för dessa fruktansvärda brott skilde sig åt betydligt inom unionen. Samma brott kunde i ett EU-land straffas med 30 år medan det kunde ge 4 år i ett annat. Min första åtgärd som kommissionär var därför att se till att vi har en gemensam definition av begreppet människohandel och att detta brott också ska dömas lika allvarligt oavsett i vilket EU-land brotten begås.

All form av handel med människor är fruktansvärd. Än mer fruktansvärt är det när det handlar om ungdomar och barn som har mindre möjligheter att försvara sig och söka hjälp hos myndigheter.  En av anledningarna till att människohandeln fortgår är naturligtvis att det är alldeles för lönsamt och att det är få som döms för den här typen av brott. I början av mars kommer jag att presentera ett förslag på hur vi bättre ska kunna komma åt kriminellas tillgångar och den långa och sega kampen mot slavhandlarna fortsätter.