You are currently browsing the tag archive for the ‘TFTP’ tag.

Idag började jag dagen med ett långt möte i LIBE-utskottet i Europaparlamentet. Syftet var att dels briefa ledamöterna om läget i PNR-förhandlingarna med USA, Australien och Kanada, dels att presentera den utvärderingsrapport som gjorts av TFTP-avtalet med USA. Det handlar alltså om det avtal om överföring av bankdata för att spåra finansiering av terrorism som vi kom överens om i somras. I granskningsteamet har det funnits representanter från två dataskyddsmyndigheter, en jurist från Eurojust och en representant från kommissionen. Från min sida har det varit viktigt att rapporten blir offentlig, så den släpptes efter att ledamöterna hade sett den. Du kan läsa den här.

Utvärderingen visar att avtalet på det stora hela fungerar och att de dataskyddsmekanismer som avtalet föreskriver finns på plats. Dock finns en del svagheter och därför finns det ett antal rekommendationer i rappporten om vad som behöver förbättras. En av de viktigaste åtgärderna som behöver göras att att Europol ges mer information för att kunna bedöma om begäran av överföringarna är rimliga och att denna information i så stor utsträckning som möjligt är skriftlig så att den kan verifieras i efterhand. Idag ges både muntlig och skriftlig information. Så sent som igår talade jag med amerikanerna om slutsatserna och underströk hur viktigt det är att detta förbättras. Nästa år blir det en ny utvärdering och då är jag övertygad om att detta har åtgärdats. Läs mitt pressmeddelande här.

Jag har också haft ett långt samtal med den italienske inriksministern om situationen på Lampedusa. Tills idag har 11 200 personer kommit från Tunisien till den lilla ön. I takt med att vädret på Medelhavet förbättras lär antalet båtar öka. De som kommer är fortfarande unga arbetslösa män från Tunisien. Vi undersöker hur vi kan stötta Italien i mottagandet av dessa personer och jag ska också diskutera med de tunisiska myndigheterna om hur vi kan samarbeta för att de personer som inte anses behöva internationellt skydd kan återvända under säkra och värdiga former. Inga flyktingar från Libyen har kommit till Europa ännu men vi förbereder naturligtvis för alla scenarios. Det ser illa ut för rebellerna i Libyen, Kaddaffis styrkor rycker fram allt mer. Om Bengazi faller kan det bli en stor mängd människor som måste fly.

Med 484 röster för och 109 mot har Europaparlamentet idag beslutat att godkänna det TFTP-avtal jag har förhandlat fram med USA för EU:s räkning. Detta avtal är ett viktigt verktyg i kampen mot terrorismen, men måste också samtidigt respektera den personliga integriteten. Jag har därför ägnat en stor del av min vakna tid sedan jag tillträdde som kommissionär åt att förhandla fram ett avtal med starkare dataskydd och spärrar mot missbruk.

Dagens stora majoritet – 80% av de röstande tryckte på ja-knappen – I Europaparlamentet är ett erkännande av att detta avtal har förbättrats avsevärt, och jag är tacksam mot både Europaparlamentet och rådet för ett konstruktivt samarbete I denna fråga.

Avtalet kommer nu att träda ikraft den 1 augusti, vilket innebär att vi fyller det ”security gap” som funnits sedan det förra avtalet röstades ner.

För min egen del kommer jag omedelbart att inleda rekryteringen av den person som kommissionen skall utse att övervaka sökningarna i Washington och att allt går till i enlighet med avtalets bestämmelser. Jag skall också omedelbart inleda arbetet med en förstudie om möjligheterna att skapa ett system för att extrahera denna data på europeisk mark, för att på så sätt göra det möjligt att begränsa överföringarna till USA.

Att avtalet är i hamn innebär också att jag med större kraft kan fokusera på en rad andra viktiga frågor inom mitt ansvarsområde. Tillsammans med det belgiska ordförandeskapet kommer jag att försöka ta arbetet vidare mot en gemensam asyl- och migrationspolitik i EU. Till hösten kommer jag att presentera en intern säkerhetsstrategi för EU, som fokuserar på hur EU ska bli bättre på att arbeta mot organiserad brottslighet och terrorism, men också på att hantera kriser. Och redan nästa vecka lägger jag fram ett förslag om arbetskraftsinvandring. Det är inte sommar riktigt än…

För övrigt gläds jag också åt att överenskommelsen om den europeiska  utrikestjänsten EAS också rästades igenom av Europaparlamentet idag. Det har varit månader av svåra förhandlingar, men nu kan vi äntligen börja få den på plats. EAS är ett viktigt verktyg för en starkare och mer samordnad europeisk utrikespolitik.

TFTP-avtalet debatterades idag i kammaren i Strasbourg. Efter intensiva förhandlingar och avstämningar den senaste tiden var det glädjande att konstatera att så många av ledamöterna välkomnade de avsevärda förbättringar som gjorts sedan februari. Omröstningen är på torsdag och det ser ut som om en mycket stor majoritet kommer att rösta för avtalet. Då kan det träda i kraft den förste augusti. Det känns förstås som en stor lättnad att avtalet nästan är i hamn och att såväl alla medlemsländer, kommissionen och huvuddelen av parlamentarikerna står bakom. Det är en seger för alla institutionerna.

För kommissionens del är arbetet inte slut. Vi skall omedelbart inleda rekryteringen av den person som kommissionen skall utse att övervaka sökningarna i Washington och att allt går till i enlighet med avtalets bestämmelser. Detta var förstås en mycket viktig förhandlingsframgång. Jag skall också omedelbart inleda arbetet med en förstudie om möjligheterna att skapa ett system för att extrahera denna data på europeisk mark, för att på så sätt göra det möjligt att begränsa överföringarna till USA. Vi behöver titta på de tekniska, finansiella och resursmässiga förutsättningarna för ett sådant system, men det tycks nu finnas en stor enighet bland EU-länderna att vi ska sikta på ett sätta upp ett eget system på sikt. Det tror jag är bra, men det har krävt en viss övertalningsförmåga….

Att omröstningen är på torsdag innebär att jag tyvärr inte hinner till Almedalen i år. Jag skulle medverkat vid några arrangemang på torsdag och fredag, men kommunikationerna Strasbourg-Visby är inte de bästa. Det känns lite trist, det blir första gången på många, många år som jag missar Almedalen.

I övrigt har kommissionen idag haft besök av Frankrikes premiärminister Francois Fillon för att diskutera de franska strukturreformerna och fortsatt sammarbete mellan Frankrike och kommissionen.

Jag presenterade idag kommissionens förslag om ett nytt TFTP-avtal, som vi förhandlat fram med USA. Jag bloggade om innehållet I detta förslag häromdagen, men den intresserade kan även se dagens presskonferens och titta nogrannare på exakt vad vi lyckats uppnå här.

Det är nu upp till ministerrådet och Europaparlamentet att ta ställning till mitt förslag. Jag är just nu i Strasbourg och träffar många ledamöter för att diskutera avtalet, svara på frågor och känna av stämningen.

Förslaget till avtal kan du läsa här.

Jag har idag rapporterat till Europaparlamentet om förhandlingarna om ett nytt, förbättrat förslag för att spåra terroristfinansiering, det så kallade TFTP-avtalet.

Redan min första dag på jobbet som kommissionär fick jag försvara det tillfälliga avtal som min företrädare hade förhandlat fram. Detta röstade Europaparlamentet ner. De var oroade över bland annat dataskydd, integritetsskydd och möjligheterna till att få upprättelse för dem vars uppgifter har använts på felaktiga grunder, men de var också upprörda över att avtalet förhandlades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Detta var inte en helt obefogad kritik – jag uttryckte själv i mitt tal den 9 februari att jag inte var nöjd med skyddet för intregriteten.

Dessa synpunkter tog jag i noga beaktande när jag föreslog ett nytt förhandlingsmandat, som jag fick stöd för. Utifrån detta mandat har vi nu nästan rott förhandlingarna om en ny uppgörelse i hamn. Jag har informerat medlemsländerna om läget i förhandlingarna och idag presenterade jag detsamma för LIBE-utskottet i Europaparlamentet. Jag är stolt över vad vi har lyckats uppnå. Jag kan ännu inte gå in på detaljer, men det nya avtalsförslaget skiljer sig från det tidigare på flera sätt:

 • Betydligt starkare garantier för dataskydd. Avtalet fastställer att felaktig data ska rättas, tas bort eller blockeras.
 • EU ska granska dataöverföringarna. För att säkerställa att överföringarna uppfyller villkoren för avtalet ska Europol granska att USA:s förfrågningar är nödvändiga i kampen mot terrorism. De ska också se till att förfrågningarna är så specificerade som möjligt för att minimera mängden av data som förs över. Enskild data kommer inte att granskas av Europol, utan förfrågningarna som sådana. Förfrågningar som inte uppfyller villkoren kommer att avslås.
 • USA får inte föra över ledtrådar till tredjeland utan EU:s godkännande. Ansvariga myndigheter i det aktuella EU-medlemslandet måste ge sitt godkännande på förhand om USA vill föra över ledtrådar (och inte data som sådan) om dess invånare.
 • Om EU bestämmer sig för att skapa ett eget TFTP ska USA samarbeta och vara behjälpligt. Att EU ska sätta upp ett eget TFTP för att begränsa överföringarna till USA är en idé som diskuterats i bland annat Europaparlamentet
 • EU ska övervaka USA:s arbete. Detta är ett mycket betydelsefullt resultat då de amerikanska myndigheterna har gått med på att ha en europeisk person som permanent övervakar vad de gör.
 • Uppföljning för att säkerställa att reglerna för dataskydd efterlevs. EU ska regelbundet göra en detaljerad översyn för att säkerställa att reglerna för dataskydd efterlevs. Detta innebär full tillgång till alla filer för detta EU-team.
 • Rätt till upprättelse vid missbruk. Det föreslagna avtalet stadgar att ”USA:s finansdepartement ska behandla alla personer lika i appliceringen av dess administrativa processer, oavsett nationalitet eller hemland”. Detta innebär att EU-medborgare har rätt till upprättelse på samma villkor som amerikanska medborgare.

Allt detta har vi uppnått i förhandlingarna, och det ser jag som en stor framgång. Jag vill också särskilt betona att alla uppgifter som förs över till USA är anonymiserade. Endast när det finns misstanke om brott och uppgifter kan knytas till en pågående polisutredning kan anonymiseringen hävas.

Däremot har vi inte lyckats få ner datalagringstiden jämfört med det tillfälliga avtalet. Det förhandlingsmandat vi hade tillåter att uppgifterna sparas i upp till fem år. Vi har ifrågasatt proportionaliteten i detta, men har också fått övertygande uppgifter från USA:s finansdepartement som visar att mer än en fjärdedel av den information som visat sig värdefull i analys av TFTP-data är mellan tre och fem år gammal. Vi har därför inom ramen för förhandlingarna gått med på att behålla lagringstiden på fem år. Däremot innehåller avtalet att vi efter tre år kommer att ta fram en rapport om värdet av att lagra data under fler år, med en möjlighet att reducera datalagringstiden.

Jag vill också påpeka att själva idén med TFTP är att data förs över i ”bulk”. TFTP-avtalet skulle inte fylla någon funktion om man begränsade överföringarna till enskilda individer. På denna grund kan man naturligtvis motsätta sig TFTP-avtalet som sådant. Vi har dock sett till att begränsa mängden av överföringar så mycket som möjligt och jag vill understryka att all information som förs över är anonymiserad. Tillsammans med de skydd, den övervakning av att allt går rätt till och rätten till upprättelse vid missbruk har vi ett starka garantier för den personliga integriteten. Eftersom TFTP-avtalet är ett mycket viktigt instrument i kampen mot terrorism är min åsikt att ett TFTP-avtal med dessa garantier är motiverat och välbehövligt.

Allt som allt ser jag detta som en framgångsrik förhandling där vi förhandlat fram de starkast möjliga skydden för TFTP-avtalet. Ministerrådet har givit kommissionen uppdraget att förhandla fram denna uppgörelse, och det är nu upp till dem och Europaparlamentet att godkänna avtalet.

En lång dag i Luxemburg. Landade tidigt och trött och jetlaggad
kastade jag mig in i en bil direkt till Luxemburg. Hann precis fram
till mötet klockan tio. Det var det spanska ordförandeskapets sista
rådsmöte i inrikesministerkretsen och Alfredo verkade vilja krama ur
maximalt ur detta. Vi avslutade inte förrän klockan sju på kvällen
och sedan var det pressträff och några bilaterala möten. Var helt
slut när jag stapplade ut ur den hemska rådsbyggnaden och upptäckte
att det var en vacker sommarkväll där ute i verkligheten.

Mötet idag innehöll diskussioner om terrorism och inre säkerhet, om
bättre vertyg i kampen mot narkotikasmuggling och så diskuterades
mina förslag om ensamkommande flyktingbarn, en handlingsplan som fick
stort stöd. Stöd fick kommissionen också i att gå vidare med
arbetet att kunna ge visumfrihet till Albanien och Bosnien i höst om
länderna uppfyller de sista kriterierna.

Under lunchen hade jag möjlighet att rapportera om förhandlingarna om
TFTP i Washington som nu nästan är klara. Det blev en del frågor men
på det stora hela fick jag stort stöd för den nya överenskommelsen.
Jag har även ringt om informerat rapportören i Europaparlamentet och
nästa vecka besöker jag hela utskottet. Jag hoppas att EP ska kunna
rösta innan sommaren men det är en del meck med översättningar och
procedurer när vi väl har hela avtalet klart för omröstning.

Det har varit intensiva, men givande dagar i ett varmt och klibbigt Washington. Jag gillar Washington, det är en väldigt trevlig stad.

Mina möten har främst kretsat kring förhandlingarna om TFTP-mandatet, en fråga som engagerar hela den amerikanska administrationen. Till och med USA:s finansminister Timothy Geithner kom in under ett förhandlingspass. Vi har gjort klara framsteg i förhandlingarna, amerikanerna har gjort flera viktiga eftergifter för att förstärka dataskyddet och öka möjligheten för medborgare att få upprättelse om systemet skulle missbrukas.

Vi har också på plats kunnat se hur data används för att spåra terroristfinansiering. Det är ett viktigt verktyg för att dels förhindra attacker, dels för att användas som bevis i utredningar i såväl USA som Europa.

Nu ska jag redogöra för förhandlingarna för inrikesministrarna i Luxemburg och även för Europaparlamentet som förhoppningvis kan rösta i juli. Kommer förmodligen vara ganska jetlaggad…

Under dagarna här har jag också haft möjlighet att diskutera samarbete om cyberbrottslighet (inkl. barnpornografi) med Howard Schmidt, Vita husets cyber coordinator, och traffickingfrågor med Luis CdeBaca, ansvarig för dessa frågor på State Department.

Helgens möte i Varese var intressant. På lördagen hade vi bland annat en längre diskussion om hur kriminellas tillgångar kan konfiskeras. I Italien jobbar polisen mycket med att beslagta maffians tillgångar som uppgår till enorma summor. När de italienska lagarna skärps ökar dock aktiviteten att tvätta pengar i andra europeiska länder med mindre sträng lagstiftning. Därför finns det all anledning att titta på hur vi kan jobba på EU-nivå med dessa frågor, väl medveten om att det är juridiskt komplicerat och känsligt.

Alldeles strax åker jag till Washington DC för tre intesiva dagar. Resan är naturligtvis en del att att vi nu är inne i slutförhandlingarna om TFTP-avtalet och diskussionerna kommer mycket att handla om de återstående frågorna. Förhoppningsvis kan vi göra rejäla framsteg i förhandlingarna så att allt kan sys ihop nästa vecka. Jag ska bland annat besöka National Targeting Center där de gör olika analyser i syfte att bekämpa terrorism. Det är också inplanerat ett möte med John Brennan som är biträdande National Security Adviser till presidenten.

Jag gillar Washington, det är en stad som fullkomligt vibrerar av politik och debatt, med många spännande think tanks. Jag hade möjlighet att vara stipendidat några månader på CSIS (Centre for Strategic and International Studies) för några år sedan, men denna gånger hinner jag nog inte dit för att hälsa på. Men det blir väl fler resor…

Efter Washington åker jag direkt till Luxemburg för ett rådsmöte med inriksministrarna. Då kan jag lämna färsk rapport i förhandlingsläget.

Som läsare av denna blogg vet var TFTP-avtalet med USA (bättre känt som SWIFT) en fråga jag kastades in i redan första dagen på jobbet. Europaparlamentet röstade nej till att ge sitt medgivande till det tillfälliga avtal som reglerade överföring av vissa bankdata med syftet att spåra terroristfinansiering. Det gjorde parlamentarikerna av flera skäl – de var oroade över bland annat dataskydd, integritetsskydd och möjligheterna till att få upprättelse – men också upprörda över att avtalet förhandlades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft och Europaparlamentet fick medbeslutande i frågan.

Samtidigt finns det både i medlemsstaterna och i Europaparlamentet en oro över den säkerhetslucka som nu uppstått, när vi nu inte har ett avtal. Vi vet att TFTP (Terrorist Finance Tracking Programmme) tidigare har hjälpt Europas medlemsstater att förhindra terrorplaner och ställa misstänkta terrorister inför rätta. Jag har därför arbetat intensivt för att ta fram ett nytt förslag till förhandlingsmandat, som i så stor utsträckning som möjligt tar hänsyn till Europaparlamentets synpunkter. Som jag sade redan i mitt tal den 9 fabruari var jag själv inte nöjd med skyddet för integriteten i det tillfälliga avtalet.

Det är viktigt för Europas säkerhet att vi får ett nytt TFTP-avtal på plats. Men det är också viktigt att detta avtal minimerar risken för missbruk, att det finns möjlighet till upprättelse för de medborgare som felaktigt drabbats och att vi har starkast möjliga skydd för den personliga integriteten.

Därför innehåller det förslag jag nu lägger fram att Europas medborgare har rätt till upprättelse vid missbruk utan att diskrimineras i förhållande till amerikanska medborgare. Vi har infört att dataöverföringarna måste godkännas av en särskilt juridisk instans, och att överföringarna inte får ske för några andra ändamål än terroristbekämpning. Vi har stärkt reglerna för övervakning och översyn av överföringarna, och sett till att EU har rätt att upphäva avtalet om det överenskomna dataskyddet inte upprätthålls.

Däremot finns det ingen möjlighet att begränsa överföringarna till att bara gälla exempelvis misstänkta personer under utredning. Vi har tittat noga på möjligheterna, men själva poängen med TFT förloras då. Däremot är det viktigt att mängden data som förs över är begränsad, och jag vill betona att alla uppgifter som förs över är helt anonyma. Bara om det finns anledning att misstänka att en person är delaktig i planeringen av terrordåd kan anonymiseringen hävas och uppgifter om personen göras tillgängliga. Det är alltså inta tal om att på måfå leta i datamängden.

Kommissionen står enhälligt bakom mandatet och jag har idag redovisat det för Europaparlamentets ansvariga parlamentariker. De var positiva och tyckte att det var en klar förbättring. Om vi får ett godkännande av mandatet träder vi in i en förhandling, och en del detaljer måste då lösas ut. Jag är dock efter samtal med amerikanerna förhoppningsfull att vi kan få en överenskommelse som både stärker säkerheten i EU och USA men som vilar på solid rättsäker grund och skydd för de grundläggande rättigheterna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

 • RT @MalmstromEU: Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on China with… 23 minutes ago
 • Sign up to hear the discussion on critical minerals, the need for a raw material alliance and our dependence on Chi… twitter.com/i/web/status/1… 47 minutes ago
 • RT @JadeGrandin: «Sur le gaz russe, oui, les Allemands, et d’autres, ont été naïfs, dit Cecilia @MalmstromEU. Peut-être que nous l’avons ét… 49 minutes ago
 • RT @JadeGrandin: ... «L’ouverture des 27 Etats-membres a fait de l’Europe l’endroit du monde où nous sommes les plus riches, les plus heure… 49 minutes ago
 • RT @_AnabelG: Can globalization be reshaped to accommodate legitimate national concerns while maintaining trade as an engine of green, incl… 50 minutes ago

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: