You are currently browsing the category archive for the ‘Cecilia Malmström’ category.

Gbg hamn med Olle Ludvigsson (S) och Magnus Kårestedt, vd

Gbg hamn med Olle Ludvigsson (S) och Magnus Kårestedt, vd

I fredags hade jag nöjet att hälsa på i min hemstad Göteborg. Jag besökte Göteborgs hamn för att diskutera svensk och europeisk handel, utmaningarna för hamnen och regionen, samt hur EU:s handelspolitik kan utvecklas framöver. I sällskap med europaparlamentariker Olle Ludvigsson och ledningen för hamnen åkte vi båt ut till ytterhamnarna och tog en titt på hamnverksamheten i praktiken.

I dag är 870 000 jobb på den svenska arbetsmarknaden beroende av export utanför EU och hela 90 % av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart. Faktum är att 30 % av denna utrikeshandel går genom Göteborgs hamn, vilket gör den till Skandinaviens största containerhamn med direktlinjer till 140 hamnar världen över, i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika. Alltså är det ingen tvekan om att de sammanlagt 20 handelsavtal som EU just nu förhandlar om kommer att ha en direkt positiv inverkan på Göteborg som handelsstad och Sverige i stort, om handelsavtalen kommer på plats.

De politiskt turbulenta tider vi just nu genomlever innebär att mitt ansvar som handelskommissionär växer: vi måste skapa nya ekonomiska möjligheter i Europa genom att få till stånd handelsavtal med andra länder. Samtidigt ser vi många exempel på hur ökande protektionism får stort genomslag i debatten, både på många ställen här i Europa och på andra sidan Atlanten. Det innebär en direkt fara för handelsstäder som Göteborg, som behöver de bästa möjliga förutsättningarna för en stark och hållbar ekonomisk utveckling. Svenska företag måste fortsätta kunna exportera och importera. Detta kan bara ske om vi gemensamt för en ansvarsfull och effektiv frihandelspolitik, något som blev tydligt i mina diskussioner med hamnledningen under mitt besök.

Ett konkret exempel på effekten som EU:s handelsavtal har på tillväxt och jobb är avtalet med Sydkorea, som har legat på plats i fem år. Under den tiden har EU-ländernas export dit ökat med 55 %. Försäljningen av europeiska bilar i Sydkorea har t ex tredubblats och från Göteborgs hamn går idag tät direkttrafik till Sydkoreas största hamn, Busan.

Samtidigt har Göteborg också blivit den nya importhamnen för den japanska biltillverkaren Mazda. Mazdas huvudtillverkning sker främst i Japan och bilarna exporteras sedan till Sverige via Göteborg. Japan importerar även många svenska skogsbruksprodukter, men också stål och andra industrikomponenter. En ny direktlinje mellan Göteborg och Japan har fått stor betydelse eftersom den innebär att svenska exportprodukter inte behöver lastas om på vägen, utan kan färdas direkt med samma fartyg till Japan. Vid ankomst lastas fartyget om med japanska produkter och tar sig sedan direkt tillbaka till Sverige. De pågående EU-förhandlingarna om ett handelsavtal med Japan skulle alltså få stor betydelse för Göteborgs hamn, eftersom handelsutbytet skulle öka ytterligare.

Dessutom hanterar Göteborgs hamn idag mycket export och import gentemot Kanada och USA. Pappersmassa, papper och trävirke är exempel på svenska exportvaror som transporteras mycket över Atlanten. Dock finns det fortfarande handelshinder – USA idag lägger på en 20-procentig tullavgift på nämnda pappersmassa och 28.5 procent på skrivpapper. Sådana avgifter kan helt tas bort om vi lyckas ro i hamn handelsavtalet TTIP tillsammans med USA.

sadcI juni reste jag till Kasane, Botswana för att skriva på ett nytt handelsavtal som träder i kraft idag. Undertecknandet ägde rum mitt i ett enastående naturreservat och i gott sällskap av handelsministrarna från sex länder i södra Afrika – Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibiern, Sydafrika och Swaziland.

De ovannämnda länderna utgör sex utav femton länder i Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (nedan kallad SADC) och tillsammans är vi ense om den positiva verkan som det nya EU-SADC ekonomiska partnerskapet, annars känt som EPA, kommer att ha.

Afrika är en växande kontinent med en dynamisk och innovativ privatsektor som det verkligen går bra för, i synnerhet i södra Afrika. EU och SADC måste skapa handelsförhållanden som kan förse södra Afrikas entreprenörer och affärsverksamhet med den bästa möjliga förrutsättningar för positiv utveckling. Detta är det grundläggande syftet med det tillträdande EPA som kommer att styra handelsrelationerna oss emellan.

Jag anser att vi är på god väg mot framgång, av flera skäl. För det första, ger EU nu de flesta länder som undertecknat SADC EPA helt fri tillgång till vår marknad, och för Sydafrika, nästan fritt tillträde. Fördelen med detta är att EU inte längre inför importtullar på exportgods från SADC länder.

För det andra, många utav de varor som afrikanska ekonomier kräver för att lyckas blir nu billigare att köpa. Dessa inkluderar så kallade insatsvaror – sådana som används för att producera slutprodukter, som t.ex. gödningsmedel.

För det tredje, kommer vårt EPA att skydda de industrier i södra Afrika som behöver mer tid för att utvecklas och bli självständiga vid sidan av den globala konkurrensen, som sydafrikanska nötköttsindustrin eller möbelindustrin i Mozambique.

Dessutom, har reglerna som avgör var produkterna kommer ifrån utarbetats på ett flexibelt sätt som kan maximera antalet varor som kommer att gagnas av tullfritt tillträde. Ett praktiskt exempel på detta är att en textilprodukt nu kan få tullfritt tillträde på den europeiska marknaden så länge ett steg i produktionsprocessen (t.ex. vävning eller stickning) har ägt rum i ett SADC land.

Slutligen, är avtalet av en helt ny art i och med att det är det första handelsavtalet som direkt stöder den ekonomiska integrationen av ett specifikt område. I Europa har vi upplevt sedan många år at regional integration av marknader är en utav de mest kraftfulla drivarna av välstånd, stabilitet och tillväxt som någonsin skapats. Därmed har vi tillsammans lyckats forma detta ekonomiska partnerskap på ett sätt som gynnar ännu närmre förbindelser mellan de sex undertecknade SADC länderna.

Genom att inkludera fördelaktiga villkor på det här viset har vi skapat ett EPA som är gediget fokuserat på utveckling.
Självklart kommer avtalet också att gynna europeiska företag, som gradvis får nya tillträdanden på södra Afrikas marknader. Sydafrika kommer också att skydda mer än 250 produkter med så kallad geografisk beteckning från EU – d.v.s. namn på traditionella varor och drycker som är anknutna till särskilda städer eller områden. Detta möjliggör det för konsumenter i Afrika att kunna ta informationsbaserade beslut vad gäller varor av hög kvalité. Vi kommer också att skydda deras geografiskt betecknade varor här i Europa, vilket är en riktigt innovativ egenskap i vårt avtal.

Framför allt, är jag nöjd med att det här avtalet överensstämmer med EUs Trade for All strategi som jag offentliggjorde för ett år sedan. Handel kan inte ses i en klass för sig, utan måste alltid ta hänsyn till demokratiska värden, rättspraxis och hållbar utveckling.

Nu måste vi se till att vi noggrant verkställer avtalet för att det ska kunna fungera effektivt i praktiken och jag kommer att samarbeta med näringslivsassociationer, fackföreningar, konsumentgrupper, miljöorganisationer, NGOs och andra samhällsorganisationer för att få det gjort. Endast på detta sätt kommer vi att kunna få ut mest av avtalet och få det att fungera som planerat.

Ett faktablad om vårt SADC avtal hittas här.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Foto: EU-kommissionen

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Foto: EU-kommissionen

Det finns ingen enkel lösning på de multipla kriser som världen står inför, eller den existentiella kris som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker talade om i sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. Men att mer samarbete på vår kontinent behövs akut, tycker jag är uppenbart. Vi blir starkare tillsammans och har större chans om vi gemensamt bemöter klimatförändringar, arbetslöshet och terrorism. Läget i EU är allvarligt, men just därför behöver vi ett fungerande EU. Vi behöver samarbetsvilja, inte nationalism och populism. Vi behöver kompromissvilja, inte egoism. Vi behöver mer samarbete för att gå framåt, inte mindre.

Det var ett långt tal, och det spände över många områden och är svårt att sammanfatta. Du kan se hela här (länk). Den europeiska medborgaren stod i centrum av talet och hur EU kan bidra positivt i våra liv. Jag är glad över att han valde att särskilt nämna sitt stöd för frihandelsavtalet med Kanada, som vi hoppas kan få träda i kraft provisoriskt redan från årsskiftet. Det är det bästa och mest progressiva avtal som vi någonsin förhandlat.

Jean-Claude Juncker påminde också om varför europeiska länder på 50-talet bestämde sig för att samarbete, och jag tror att det är viktigt att påminna oss själva om varför EU finns. Det är lätt att ta fred och fördelarna för givna. Han talade om vikten av att försvara den fria rörligheten och om de europeiska värderingarna. En av dem är fortfarande att solidariskt ta emot migranter, och det håller jag verkligen med om, men solidaritet med utsatta människor går inte att tvinga fram. För att behålla den inre rörligheten och säkerheten i unionen måste vi ha fungerande yttre gränskontroller. Det samarbetet fortsätter vi att förbättra. (länk) Jag vill i det sammanhanget passa på att lyfta det värdefulla arbete som vidareutvecklingen av Radicalisation Awarness Network som jag tog initiativ till under förra mandatperioden – RAN Center of Excellence gör (länk). RAN är en ytterst viktig plattform och kommer fortsätta ha en betydelsefull roll i det förebyggande arbetet mot radikalisering som behöver intensifieras lokalt i hela unionen de kommande åren.

Genom EU har vi en stark röst i den globala klimatdebatten, och lagstiftning som leder till innovationer och grön tillväxt. Idag har fyra miljoner européer jobb som är direkt kopplade till miljövänliga varu­ och tjänstesektorer och sektorn har fortsatt att växa snabbt även under den ekonomiska krisen. Här har EU en väldigt viktig roll. EU behöver fortsatt en ambitiös klimat- och miljöpolitik för att driva på omställningen mot ett grönare samhälle och fler gröna jobb. EU:s investeringsplan blir ett verktyg att stötta och skynda på omställningen.

I ett uppdaterat EU är den digitala ekonomin också central. Kommissionen presenterade idag förslag på en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning, med nya initiativ för att möta allmänhetens ökade behov av uppkoppling och för att öka Europas konkurrenskraft (länk). Utan försklassiga kommunikationsnät får vi ingen digital inre marknad.

Jag ser fram emot att besöka den svenska riksdagen på onsdag nästa vecka för att diskutera tillståndet i unionen med riksdagsledamötena. EU-dimensionen i politiken behöver bli mer närvarande i den svenska debatten.

Photo: EsB European Commission

Photo: EsB European Commission

Den politiska situationen i Polen har inte blivit bättre under den dialog mellan regeringen och kommissionen som pågått sedan i början på året. Vi, och många andra, har utryckt stor oro över den medvetna försvagningen av författningsdomstolen

Det polska parlamentet antog en ny lag om författningsdomstolen förra veckan, men det är inte tillräckligt. Författningsdomstolen hindras fortfarande från att fullt ut säkerställa en effektiv översyn av författningen. Idag antog vi därför en rekommendation med åtgärder för att säkra rättsstatsprincipen.

Rättsstatsprincipen är en av de grundläggande principer som EU vilar på och som vi värnar. Vår uppgift är att se till att den respekteras av alla medlemsstater i vår union. Först 2014, efter många års förankrande och hårt arbete där jag var mycket aktiv,  fick kommissionen ett verktyg för att se till att demokratin respekteras av alla, den så kallade ”rättsstatsmekanismen”. EU kan inte med trovärdighet uppmana andra länder att följa internationella konventioner om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat om vi inte själva städar framför egen dörr.

Kommissionen beslutade idag att rekommendera Polen att, inom tre månader, respektera domstolens domar från den 3 och 9 december 2015, vilka krävde att de tre domare som lagligen nominerades hösten 2015 av den förra regeringen ska återanställas. Dessutom måste man se till att författningsdomstolens domar automatiskt offentliggörs och att Venedigkommissionens yttrande respekteras och ser till att domstolen kan verka självständigt utan att bli underminerade av ytterligare lagändringar.

EU är intresserad av en konstruktiv dialog med Polen, men uteblir åtgärder för att återupprätta rättsstatsprincipen kan det så kallade ”artikel 7”-förfarandet inledas, vilket innebär att Polen kan förlora rösträtten i ministerrådet och slutligen uteslutas. Det är dock beslut som medlemsländerna fattar. EU ska och måste vara en garant för att de grundläggande värderingarna respekteras. Det är ett av skälen till att EU skapades.

Photo: EbS

Photo: EbS

Ett globalt klimatavtal antogs i december förra året i Paris, där alla länder kom överens om att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Avtalet blev ambitiöst tack vare att EU drev på. Parisavtalet är en historiskt viktig milstolpe som syftar till att fortsätta ansträngningarna för att begränsa den globala temperaturen stiger till 1,5 °C. Idag tog vi i kommissionen nästa steg med det så kallade ”Effort sharing decision” (”fördelning av insatser” på svenska) för att ta itu med de sektorer som inte omfattas av utsläppsrättighetssystemet. Beslutet fastställer årliga utsläppsmål för varje medlemsstat som ska nås genom effektiva klimatåtgärder inom transport, byggnader, jord- och skogsbruk, industri och avfall. Sveriges nationella mål är satt till det ambitiösaste 40% minskning. Andra länder har inte samma kapacitet som Sverige och har lägre mål men genomsnittet blir 30%. EU-kommissionen har en stark politisk vilja att omsätta Parisavtalet i dynamisk och meningsfull åtgärder hemma.

Särskilt viktigt för handelspolitiken är att transporter blir klimatvänligare. Fordonsindustrin måste fortsätta att modernisera och utveckla ännu bättre fordon som påverkar klimatet och luftkvaliten allt mindre, därför behövs det tydliga lagar som ger industrin (transportsektorn, men också bättre drivmedel) en anledning att investera i utveckling. Vi behöver också fortsätta investera i infrastruktur för elbilar. Vägtransporterna står för 70 % av utsläppen i transportsektorn, men även havstransporten är viktig att göra mer klimatvänlig. Här driver EU på för ett globalt avtal inom IMO (International Maritime Organisation). EU har redan antagit regler för de fartyg som använder EU-hamnar att övervaka och rapportera in sina utsläppsnivåer. Omkring 90 % av världshandeln sker med den internationella sjöfartsnäringen, så ett globalt avtal är avgörande för att göra handeln grön.

Vi är också snart redo att sluta ett handelsavtal med 16 andra länder om grön teknik. Avtalet skulle ta bort tullar helt från miljöteknik som t.ex. vindkraftverk, solpaneler och annan teknik för förnybarenergi och energieffektivisering så tekniken blir billigare att köpa.

 

 

 

Chrystia Freeland, Kanadas handelsminister och Cecilia Malmström. Photo:EbS

Chrystia Freeland, Kanadas handelsminister och Cecilia Malmström. Photo:EbS

Nu har vi skickat över CETA, frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, till ministerrådet för undertecknande. Jag är väldigt stolt över CETA eftersom det är ett väldigt bra avtal och mest progressiva och ambitiösa hittills, som gynnar både medborgare och företag – både små och stora – i hela Europa. Vi räknar med en underskrift tillsammans med Kanadas premiärminister Trudeau redan på Kanada-EU-toppmötet i oktober.

Svart på vitt kan vi visa att CETA upprätthåller Europas höga standarder inom bland annat livsmedelssäkerhet, miljöskydd och rättigheter i arbetslivet. Det här är precis vad hela vår handelspolitik handlar om. Kanada är en mycket viktig vän och allierad i detta. Det är ett land med höga standarder, väl fungerande demokrati och en intressant marknad för oss.

CETA kommer att skrota nästan alla tullar från första början, vilket besparar EU-företag hundratals miljoner euro per år i tullavgifter, och således också direkt gynnar europeiska konsumenter genom att sänka priserna och det ökar utbudet av kanadensiska importvaror.

Avtalet kommer att stimulera handeln med tjänster, skapa tillträde till nya marknader och göra det lättare för europeiska leverantörer att erbjuda sina tjänster inom de sektorer där EU-företagen är världsledande, från sjöfart, telekom och teknik till miljö och bokföring. Det blir också lättare för tjänsteleverantörer att resa mellan EU och Kanada för att skapa kontakter med sina kunder.

Yrkeskvalifikationer för vissa yrken (arkitekter, revisorer och ingenjörer) blir enklare erkända, vilket i sin tur öppnar för nya möjligheter för personer med utbildning inom dessa områden. EU-företag kommer också genom avtalet att kunna lämna anbud vid kanadensiska offentliga upphandlingar på alla myndighetsnivåer – federal nivå, provinsnivå och lokal nivå – och på flera olika områden, från it-system till vägar och tåg.

Som om inte det vore nog, så innebär CETA också ömsesidigt erkännande av ett stort antal produkter från elektriska produkter till leksaker. Om ett företag i EU till exempel vill exportera leksaker behöver det bara låta testa produkten en gång, i Europa, för att få ett intyg som gäller även i Kanada, vilket sparar tid och pengar. Det är extra viktigt för de mindre företagen som inte har råd med dubbeltestning och hittills därför missat en viktig expensionsmöjlighet.

EU visade nyligen på vilka positiva effekter EU-Sydkorea- avtalet har fått. För att CETA-avtalets positiva effekter ska komma alla till del så fort som möjligt, och det är viktigt för ekonomin och jobben, är det viktigt med så kallad provisorisk tillämpning.
Eftersom vi inte vill fastna i en utdragen teknisk procedurdiskussion så föreslog vi att även nationella parlament får möjlighet att ratificera, även om avtalet rent juridiskt enligt kommissionen formellt faller under EU:s egna befogenhet, och att nationella regeringar säger sitt i rådet och folkets valda representanter i Europaparlamentet. Efter att avtalet har fått grönt ljus från rådet och godkänts av Europaparlamentet bör det att kunna tillämpas provisoriskt.

Det mest omdebatterade handelsavtalsdelen ISDS har i CETA ersatts med ett nytt bättre system för investeringsdomstolar och bättre regler för investeringsskydd. Det garanterar EU-regeringarnas rätt att stifta lagar i medborgarnas intresse samtidigt som utländska investerare uppmuntras genom att deras investeringar skyddas. Det nya systemet gör också att tvister i investeringsfrågor kan lösas på ett rättvisare och öppnare sätt. Därför är det ett viktigt steg mot EU:s slutmål; en global investeringsdomstol. I detta arbete är Kanada en viktig allierad och vi jobbar tillsammans för detta globalt.

Läs mer om avtalet här.

Photo: allcomm, CC Flickr

Photo: allcomm, CC Flickr

Har du någonsin försökt beställa en bok eller annan vara på Amazon, och upptäckt att försäljaren som är baserad i England inte levererar till Sverige? Eller sett fram emot att följa favoritserien på utlandssemestern men inte kunnat för att Netflix inte hängde med? Som regelverket för digital handel ser ut idag så förhindras konsumenter och företag – särskilt små och medelstora företag – från att dra maximal nytta av den digitala marknaden. Och detta är inte enbart en europeisk fråga. Man tänker sig för innan man beställer de där jeansen från USA också. Vem står för kostnaden om de inte passar och behöver skickas tillbaka? Det ligger helt klart i vårt intresse att avveckla internationella handelshinder (och ta bort tullavgifterna på jeansen genom TTIP) det har vi förstått för länge sen. Det gäller den digitala marknaden också.

Idag fattade kommissionen viktiga beslut om förslag som rör den digitala inre marknadsstrategin. Förslagen i fråga har som syfte att ta bort digitala handelshinder i Europa genom att åtgärda olika former av diskriminering, till exempel geografiska hinder, och genom att förbättra leverans och expresstjänster. Vi förbättrar även den nuvarande regleringen för konsumentsskyddssamarbetet i Europa. Detta innebär tex högre krav på öppenhet för sökmotorer och andra aktörer med digital verksamhet.
Av de konsumenter som använder sig av audiovisuella tjänster idag är cirka 20% barn. Vi har därför också tagit fram förslag i syfte att skydda barn från skadligt innehåll som pornografi och reklam för alkoholhaltiga drycker. Internet och digital teknologi har förändrat våra kommersiella vanor. Den digitala e-handeln i EU växte med 13.7% från 2013 till 2014, och idag omsätter den cirka 370 miljarder euro per år. Ändå skrapar vi bara på ytan av en ofantlig källa till tillväxt, jobb, och innovation, inte bara på EU nivå utan även globalt.

Verkligheten är att idag är tillgången till internet i EU länderna väldigt ojämlik med runt 60 miljoner invånare som står utan digital uppkoppling. Därför har den digitala inre marknaden med rätta lyfts fram som en av Kommissionens topp tio prioriteringar för den politiska agendan för år 2015-2020.
17% av Europeiska företag må sälja varor via internet idag, men antalet försäljare som också levererar till andra EU länder ligger på knappa 8%. Det är få lågt för våra standarder. Om våra konsumenter och företag ska kunna dra maximal nytta av de möjligheter som den digitala marknaden medför så måste vi modernisera och anpassa regelverket efter digitala affärsmetoder och konsumtionsvanor, både i Europa och globalt.

andercismo flickr ccÖppenhet och transparens leder till minskad risk för fusk och ökat förtroende. Öppenhet är också en viktig beståndsdel i vår moderna demokrati. Därför har jag jobbat med öppenhetsfrågor i hela mitt politiska liv, och lyfte dem särskilt i EU:s handelsstrategi för 2015-2020 för att göra handelspolitiken generellt mer transparant tvärsöver. Det innebär att vi kommer att publicera så många handlingar det någonsin är möjligt kring samtliga av våra pågående och kommande handelsförhandlingar, inte bara TTIP som idag.
Idag infriar vi ytterligare ett av öppenhetslöftena och förbättrar insynen och förenklar processen för handelspolitiska skyddsåtgärderna. Detta är kanske inget gemene man kommer att läsa men de inblandade partnerna bör kunna ha full transparens och insyn i processerna.

Ta t.ex. den pågående stålkrisen. Där behöver vi större engagemang och kommunikation mellan alla berörda, särskilt små företag som ibland kämpar med orättvis dumpning. Med dagens nyhet förbättras tvåvägskommunikation, och vi hoppas få fler bidrag till hjälp för oss att hantera branschens legitima oro. I dessa processer kommer ett sammanfattande dokument publiceras för att ge bakgrundsinformation om varje begäran till kommissionen att undersöka eller granska befintliga anti-dumpningsåtgärder. Målet är att sprida information om påbörjade utredningar till allmänheten, och garantera att alla berörda parter kan ge sitt bidrag. Dessutom kommer vi ha en ny internet-plattform som kan underlätta kommunikationen mellan aktörer. Det är viktigt i synnerhet för mindre företag som saknar resurser för komplicerade processer.

Anti-korruption i internationell handel är en av principerna som vi lyft i EU:s nya handelstrategi, Handel för alla, som jag presenterade i höstas. I strategin lovar vi att EU:s framtida handelsavtal ska innehålla åtaganden om att bekämpa korruption. Vårt tänkta handelsavtal med USA, TTIP, blir först ut och vårt arbete har inletts för att hitta den exakta formen. Att detta lyfts in i TTIP betyder att det skulle bli lättare att övertyga andra länder om att skriva under på ett gemensamt arbete mot korruption och för öppenhet. Det pratade jag om på OECD:s antikorruptionskonferens i Paris idag. Du kan läsa mitt tal här.

Korruption urholkar tilliten i samhället och undergräver de demokratiska institutionerna. Tillväxten begränsas också av korruption, som kan ses som en skatt som går rakt in i den illegala ekonomin istället för att användas till ökad handel, jobb och investeringar. Storleken är svår att bedöma, men det finns studier som värderar den globala korruptionen till 5% av världens BNP. Företag listar korruption som ett av de största gränshindren för handel, särskilt i utvecklingsländer.

Alla förlorar på mutor och korruption och därför måste vi sprida goda exempel på länder och företag som vinner på sitt antikorruptionsarbete. OECDs konferens är en bra arena där politiker, företag, civila samhället möts för att utbyta idéer.

Photo:  jcoterhals, creative commons Flickr

Photo: jcoterhals, creative commons Flickr

I veckan antog vi i kommissionen ett förslag för att klargöra de regler som ska tillämpas på skilsmässor och dödsfall för internationella äktenskap eller registrerade partnerskap. Det rör sig om cirka 13 % av alla nya äktenskap och 19 % av registerade partnerskap (statistik från 2007 så troligen ännu fler idag). I förslaget görs ingen skillnad på om det är hetero- eller homosexuella par.

Detta blir en viktig och praktisk del av den fria rörligheten. Det ska inte vara juridisk mer komplicerat att gifta sig med en person från ett annat land än med en från samma land. Kommissionen vill med detta förslag få slut på de parallella och motstridiga förfaranden och regler som finns i olika medlemsstater kring till exempel om uppdelning av fast egendom eller bankkonton när ett par från olika länder skiljs åt. När regelverket är antaget kommer det att skapa större rättslig klarhet för internationella par och familjer. 16 miljoner internationella par berörs av tydliggörandet och kommer veta vad som händer med huset, vilken domstol man ska vända sig till när det är dags att dela upp tillgångar oberoende var de finns. Reglerna underlättar också erkännande och verkställighet av en dom om förmögenhetsrättsliga frågor som angivits i en annan medlemsstat.

Naturligtvis är det beklagligt att inte alla 28 länder kunde enas så att alla europeiska medborgare omfattas av lagstiftningen. Tyvärr fick de 17 länder som ville gå vidare med ett fördjupat samarbete, och vi får hoppas att alltfler länder hakar på. Det blir viktigt att regelbundet påminna de återstående 11 länderna om vad diskrimineringen kan ha för konsekvenser för EU-medborgare.

Länderna som är med: Sverige, Belgien, Grekland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrike, Portugal, Italien, Malta, Luxemburg, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Österrike, Bulgarien och Finland. De utgör 67 % av EU:s befolkning och en majoritet av de internationella par som bor i Europeiska unionen.
Länderna som står utanför: Danmark, Storbritannien, Irland, Polen, Ungen, Rumänien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Cypern.

Antagandet av beslutet om att tillåta fördjupat samarbete kräver kvalificerad majoritet av medlemsstaterna i rådet och Europaparlamentets godkännande. Antagandet av de två förordningarna om genomförande av det fördjupade samarbetet kräver enhällighet av de 17 medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet och samråd med Europaparlamentet. Övriga 11 medlemsstater är fria att när som helst ansluta sig till det fördjupade samarbetet.

Med kanadensiska handelsminitern Freeland. Bild: Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

Med kanadensiska handelsminitern Freeland. Bild: Le commerce international du Canada – Affaires mondiales Canada

Nu är den rättsliga granskningen och justeringen av handelsavtalet med Kanada (CETA) färdigt. Som en del av justeringen har vi ändrat på investeringskapitlet till det bättre, helt i linje med det nya systemet för investeringsskydd som jag presenterade i höstas. Vi stärker nu bestämmelserna om regeringarnas rätt att lagstifta för att skydda sina medborgarea och går från ISDS mot en permanent och transparant domstolstvistelösning istället. Utnämningen av de oberoende domarna blir transparant och etiska krav kommer ställas. Det inför också en möjlighet till överklagan av beslut. Vi får därmed ett rättvisare och öppnare system för investeringsskydd, precis som många medborgare och politiker efterfrågat.

 

Tyvärr har ISDS-debatten skymt fördelarna med CETA, men med de förändringarna vi nu gjort hoppas jag att debatten kan fokusera på de positiva konsekvenser för tillväxt och jobb som CETA kan bidra med genom att öppna marknader. Även konsumenter kan vinna på CETA genom lägre priser och större utbud. Låt mig vara tydlig med att CETA inte kommer att ändra EU:s lagstiftning. Standarder och föreskrifter som rör livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet, konsumentskydd, hälsa, miljö, och arbetsrätt ändras inte. All import från Kanada måste uppfylla alla EU-produktregler – utan undantag.

CETA tar bort eller sänker tullar, vilket ger stora möjligheter för europeiska företag, särskilt små och medelstora. Beräkningar visar att exportföretag kommer spara runt 470 miljoner euro per år för industrivaror och 42 miljoner euro per år för jordbruksprodukter genom de sänkta tullnivåerna. CETA är också det i särklass mest långtgående avtal som någonsin ingåtts av EU när det gäller tjänster. Europeiska företag kommer att ha fler möjligheter att erbjuda specialiserade sjöfartstjänster. I andra tjänstesektorer, såsom miljötjänster, telekom och finans, är marknadstillträdet garanterat både på federal och regional nivå, vilket är en nyhet. Offentliga tjänster berörs inte, och om kanadensiska företag vill sälja tjänster i EU så måste man givetvis respektera gällande EU-regler. Avtalet kommer också göra det lättare för företag att flytta personal tillfälligt mellan EU och Kanada.
Vi har också enats om att acceptera varandras certifikat för bedömning av överensstämmelse inom områden som elektriska produkter, elektronisk och radioutrustning, leksaker, maskiner eller mätutrustning. Detta innebär att EU kan testa EU-produkter för export till Kanada enligt kanadensiska regler och vice versa. Detta innebär att man kan undvika dubbeltestning och den byråkrati det medför vilket minskar kostnaderna för företag och konsumenter. Det är särskilt viktigt för små företag som inte har marginalerna att genomföra dubbeltestning.

 

Du kan läsa hela CETA här: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/

 

Det blir nu dags för nästa steg – översättning till franska och övriga 21 EU-språk. Därefter skickas avtalet till medlemsländerna för ratificering och sedan till Europaparlamentet. Om allt går bra hoppas vi kunna skriva under avtalet under 2016 så det kan börja gälla 2017.

Austrian Vice Chancelllor Reinhold Mitterlehner

Austrian Vice Chancelllor Reinhold Mitterlehner

Idag har jag haft ett heldagsprogram om TTIP, CETA och andra handelsavtal i Wien. Jag har träffat handelsministern, nationella parlamentariker fackföreningsledare, frivillig organisationer, näringslivet, journalister samt deltog i en offentlig debatt.

USA är Österrikes största handelspartner utanför EU. Förra året exporterade Österrike varor till ett värde på 11 miljarder € till USA (5,6% av Österrikes totala exporten), och exporten har en potential att öka, och en sådan ökning skulle stimulera tillväxt och ökad sysselsättning. Importen från USA stod för cirka 4,0 miljarder € (3,3 % av importen). Österrikes välfärd är beroende av handel. Red Bull energidryck exporteras i stora mängder till USA och så klart Österrikes goda viner. Endast 0,2 % av livsmedelkonsumtionen är varor som har sitt ursprung i USA. Österrike har starka företag inom fordons- och läkemedelssektorn så branscherna har mycket att vinna på minskning av dubbelbyråkrati som vi strävar efter i TTIP-förhandlingarna.

TTIP kontroversiellt i stora delar av det österrikiska samhället och därför är det viktigt för mig att vara på plats och försäkra dem att vi garanterar att nivåer i konsument- livsmedel och miljöskydd inte kommer ändras genom TTIP. Den lagstiftning som EU har om genmodifierade organismer (GMO) kommer förbli strikt. Företagare – särskilt små- och medelstora – kan, genom att exportregler förenklas, och minskad byråkrati – anställa fler, genom att de får sänkta kostnader, och ett ökat marknadstillträde öppnar för en ökad produktion, vilket också betyder att de behöver fler anställda. En billigare import betyder lägre priser för konsumenter.

Idag inleds också den tolfte förhandlingsrundan i TTIP i Bryssel. Där diskuteras marknadstillträde, regleringssamarbete, och tekniska handelshinder. Det är också dags för EU att lägga fram vårt förslag till Investeringsdomstolssystemet (ICS). Våra respektive erbjudanden om offentlig upphandling byts omedelbart efter rundan. Både EU och USA vill jobba intensivt för att göra så stora framsteg som möjligt i förhandlingen detta år, och ha huvuddragen färdiga i slutet av året. Jag kommer träffa min motpart Michael Froman flera gånger under våren och tekniska samtal förs konstant mellan förhandlingsrundorna (2 till innan sommaren).
Du kan hitta mer info på följande länk: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1454

Steel Industry at Sotralentz in Drulingen © European Union 2013 EP

Steel Industry at Sotralentz in Drulingen © European Union 2013 EP

Idag genomfördes en stor manifestation i Bryssel där stålarbetare protesterade mot pågående och hotande nedläggningar. Situationen för den europeiska stålindustrin är mycket problematisk. Jag träffade organisationen för europeiska stålindustrin, Eurofer. EU har en mycket lång tradition inom stålsektorn och en ledande roll i världen. För närvarande är EU den näst största stålproducenten i världen. De fem största stålproducenterna i EU är Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Vi diskuterade den aktuella situationen. Europeisk stålindustri är på många sätt konkurrenskraftig men visst finns moderniseringar och strukturanpassningar som behöver göras på sina håll. Stålindustrins långsiktiga konkurrenskraft kommer att bero på deras förmåga att utveckla banbrytande teknik inom områden som till exempel energieffektivitet.

Ett stort problem är dock relaterat till överkapacitet. Kina har de senaste åren utvecklat en överkapacitet och har blivit världens största producent med nästan hälften av den globala stålproduktionen. De säljer stål billigt. I och med den massiva konkurrensen har den europeiska stålindustrin behövt nedskärningar och tusentals jobb har försvunnit, och vi utreder om det rör sig om dumpning av priser och om EU därför kan införa motåtgärder.

Vi använder fullt ut de handelspolitiska verktyg vi har för att bemöta den nuvarande stålkrisen. Tre anti-dumpnings utredningar initierades i fredags av kommissionen. EU, liksom de flesta stora ekonomier, har ett system med handelspolitiska skyddsåtgärder. Åtgärderna gör det möjligt för EU att försvara sina producenter mot internationella snedvridning av konkurrensen i form av dumpad eller subventionerad import. Användningen av dessa instrument grundar sig på Världshandelsorganisationens (WTO) regler. Det finns redan 14 som påverkar importen av stål från Kina.

Totalt har EU nu 37 handelspolitiska åtgärder på import av stålprodukter. I flera av dem har vi fattat beslut om att ålägga provisoriska antidumpningstullar. Handelspolitiska skyddsåtgärder kan inte på egen hand lösa alla stålindustrins problem, men jag vill betona att EU-kommissionen agerar och tillämpar instrument till sitt förfogande för att stödja och säkerställa en rättvis nivå. Konkurrens är bra men den måste ske inom internationella spelregler. Parallellt har kommissionen också föreslagit att EU bör modernisera och effektivisera användningen av olika handelspolitiska skyddsåtgärder. Förslaget har diskuterats i åratal mellan medlemsstaterna och det vore bra om de kunde enas om ett gemensamt förslag så att förhandlingarna med Europaparlamentet kan inledas.

Kommissionen arrangerade i dag en högnivåkonferens om energiintensiva industrier, och Konkurrenskraftsrådet kommer att diskutera frågan igen den 29 februari.

Refugee camp of Nizip, Turkey, 45 kilometers away from Syrian border Photo: EU

Refugee camp of Nizip, Turkey, 45 kilometers away from Syrian border Photo: EU

Flykten från framförallt Syrien fortsätter och lär fortsätta en lång tid framöver. Vi i EU-kommissionen jobbar tillsammans med EU-länderna för att få ordning och bättre hantera det stora antalet anländande. Nästa vecka träffas EU:s ledare igen i Europeiska rådet och som underlag till deras diskussion antog kommissionen igår en rapport om hur det går med genomförandet av de prioriterade åtgärderna. Vi lyfter viktiga områden där det krävs omedelbara åtgärder för att återupprätta kontrollen över situationen. Det går framåt men det är uppenbart att mer måste göras för att uppnå ett hållbart system för migration.
Dagens rapport är mycket konkret och innehåller:
• Ett meddelande med framstegsrapporter om arbetet i Italien, Grekland, västra Balkan och Turkiet,
• En rekommendation till Grekland om vad som måste göras för att Dublinöverföringar ska kunna göras till Grekland på nytt,
• Ett förslag att tillfälligt pausa Österrikes skyldighet att ta kvoter från Grekland och Italien eftersom många migranter fortfarande tar sig till landet på egen hand. Tidigare har vi fryst Sveriges skyldighet att ta kvoter av samma anledning.

Lägesrapporterna från Italien och Grekland visar att det gjorts framsteg. Till exempel har andelen migranter vars fingeravtryck införts i Eurodac-databasen ökat i Grekland från 8 % i september 2015 till 78 % i januari 2016, och i Italien från 36 % till 87 % under samma period. Att anländande registreras är grundläggande för att mottagningen i EU ska fungera. Ett av EU:s beslut var att införa så kallade hotspots för att hjälpa Grekland och Italien att registrera de som anlänt. Tyvärr är bara en ”hotspot” för närvarande i full drift i Lesbos, Grekland. Arbete pågår på andra anläggningar. Deadline för fungerande hotspots är satt till mitten av februari. I Italien fungerar två hotspots (Lampedusa och Pozzallo), och i Trapani samt Taranto bör man vara färdiga snart. På andra platser i Italien är man fortfarande i planeringsstadiet.

Alla som kommer till EU har inte rätt till asyl och därför måste de som inte har tillräckliga skäl återvända. Vad gäller återvändande återstår stora utmaningar i EU-länderna, och arbetet måste intensifieras.

Det går också oerhört trögt med den interna fördelningen för att sprida ansvaret till alla EU-länder. Från Grekland har 218 omlokalisering hittills, och endast 15 medlemsstater har erbjudit platser. Från Italien har 279 sökande flyttats. Det är inte acceptabelt ! Det verkar dessutom som om medlemsstaterna försöker välja ut kandidater utifrån eget uppsatta kriterier. Genomförda hälso- och säkerhetskontroller är det enda sakliga krav som ett EU-land kan ställa. Att alla EU-länder solidariskt ställer upp är en förutsättning för ett hållbart system och bra mottagning. Att EU-länder och länder på västra Balkan blir transitländer istället för mottagarländer är inte acceptabelt. Varje åtgärd måste samordnas så att ansvaret inte skyfflas mellan länder. Turkiet har lovat Grekland att ta tillbaka tredjelandsmedborgare från den 1 juni 2016. EU har utlovat stöd till Turkiet i det så kallade ”Facility for refugees” som har en kapacitet på 3 miljarder €.

Schengen hänger på att alla Schengen länder lever upp till sina skyldigheter. Kommissionen gör allt för att se till att reglerna följs. Systemet har en stor flexibilitet för att ge medlemsstaterna möjlighet att reagera på förändrade omständigheter. Ett land har rätt att tillfälligt återinföra gränskontroller under specifika situationer, men det finns regler kring tidsfrister och strikt definierade villkor. Tillfälliga gränskontroller ska tas bort efter åtta månader, om inte rådet rekommenderar att gränskontroller förlängs. Ett sådant beslut kan rådet fatta om man konstaterar att det finns allvarliga brister i kontrollen av de yttre gränserna. Grekland har allvarliga brister i sin gränskontroll, och rådet diskuterar nu rekommendationer till Grekland för att de ska åtgärda dessa allvarliga brister och Grekland kommer få tre månader på sig med stöd från kommissionen och EU:s myndigheter. Om Grekland inte lyckas få kontroll över gränserna så kan kommissionen föreslå att de tillfälliga inre gränskontrollerna blir kvar. Det är alltså inte tal om att straffa Grekland, eller att utesluta Grekland från Schengen, utan en handlingsplan att ta itu med bristerna som har konsekvenser på andra EU-länder.

Toppmötet nästa vecka är lite av en ödesstund för EU. Det är bara gemensamma lösningar där alla 28 hjälps åt som kan ta oss ur krisen

Du kan läsa mer om vad EU gör för att få ordning i asylmottagningen och migrationssystemet här och här

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker

Signing ceremony for the conclusion of the negotiations of a EU/Vietnam Free Trade Agreement (FTA), by Vũ Huy Hoàng, seated, on the left, and Cecilia Malmström, seated, on the right, in the presence of Nguyễn Tấn Dũng, standing, on the left, and Jean-Claude Juncker, © European Union

Idag har vi publicerat texten till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, som skrevs under i december 2015. Avtalet är goda nyheter för både Vietnam och EU. Vietnam har en ekonomi på mer än 90 miljoner konsumenter med en växande medelklass, vilket är en stor potentiell marknad för EU:s jordbruks-, industri- och tjänsteexport. Avtalet är också viktigt eftersom vi lyfter hållbar utveckling särskilt (arbetsrätts- och miljöfrågor). Avtalet blir en modell för EU: s handelspolitik gentemot utvecklingsländerna.

Idag publicerar vi också den särskilda analysen av hållbarhetsaspekterna, som ger en övergripande inblick i viktiga politikområden och bestämmelser om relationen mellan EU och Vietnam i syfte att ytterligare främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Hur dessa aspekter ska följas upp är ett svar på de viktigaste rekommendationerna som vi fick från MR-organisationer vi träffade i maj förra året. Vi lovar att stärka MR-arbetet i dialog med Vietnam.

Ett färdigförhandlat avtal betyder inte att det träder i kraft utan det blir upp till beslutsfattarna i parlamentet och ministerrådet att fatta det beslutet. Därför är det viktigt med öppenhet så att debatten och det demokratiska samtalet kan ta fart och medborgarna vet vad politikerna har att fatta beslut om. Nu kommer avtalet först granskas så det stämmer helt överens med vårt juridiska språk, och översätts sedan till alla EU-språk, sedan skickas det till europaparlamentet och ministerrådet.

Vietnamavtalet innehåller det nya investeringsdomstolssystemet som ersätter det gamla daterade ISDS, vilket gör Vietnam extra spännande för dem som engagerat sig i den debatten. Vad gäller investeringar i sig, så kommer avtalet bidra till att underlätta investeringar i båda riktningarna.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: